Utlysninger

Forskerprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier

Søknadsfrist
15.
sep 2021

Formålet med utlysningen er å oppnå radikalt ny teknologiutvikling gjennom grensesprengende forskning på tvers av de muliggjørende teknologiene. Bare forskningsorganisasjoner kan søke.

Gjennomført
Muliggjørende teknologier

Data og tjenester overalt – Forskerprosjekt

Søknadsfrist
Løpende

IKTPLUSS skal investere i forskningsprosjekter som på kortere og lengre sikt bidrar til innovasjon og løser utfordringer innenfor temaet "Data og tjenester overalt".

Se Resultat
Muliggjørende teknologier

Forskerprosjekt for fornyelse

Søknadsfrist
10.
feb 2021

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte forskningsfronten. Utlysningen retter seg mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet og er åpen for alle fag- og forskningsområder.

Se Resultat
Banebrytende forskning
Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Humaniora og samfunnsvitenskap
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Naturvitenskap og teknologi
Petroleum

Forskerprosjekt for unge talenter

Søknadsfrist
10.
feb 2021

Støtten skal gi talenter under 40 år mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen er rettet mot forskere tidlig i karrieren, 2–7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Se Resultat
Banebrytende forskning
Hav
Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn
Humaniora og samfunnsvitenskap
Livsvitenskap
Naturvitenskap og teknologi

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

Søknadsfrist
10.
feb 2021

Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer. Utlysningen retter seg mot forskere på postdoktornivå, som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk. Utlysningen er åpen for alle fag- og forskningsområder.

Se Resultat
Banebrytende forskning
Humaniora og samfunnsvitenskap
Livsvitenskap
Naturvitenskap og teknologi

Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt

Søknadsfrist
10.
feb 2021

Formålet er å flytte forskningsfronten gjennom tverrfaglige prosjekter med større bevilgninger. Vi støtter forskere fra forskjellige fag som sammen vil frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid.

Se Resultat
Banebrytende forskning
Klima- og polarforskning
Humaniora og samfunnsvitenskap
Livsvitenskap
Naturvitenskap og teknologi

Radikalt nyskapende Forskerprosjekt

Søknadsfrist
02.
sep 2020

Formålet med søknadstypen er å gi prosjekter som er radikalt grensesprengende, og som utfordrer eksisterende forskning på et tema eller område, en mulighet for finansiering.

Se Resultat
Energi, transport og lavutslipp

Samarbeidsprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier

Søknadsfrist
15.
sep 2021

Formålet med utlysningen er å oppnå radikalt ny teknologiutvikling på tvers av de muliggjørende teknologiene gjennom prosjekter som er innrettet mot å møte FNs bærekraftsmål og store samfunnsutfordringer. Søker må være en godkjent norsk forskningsorganisasjon i forpliktende samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller andre private organisasjoner.

Gjennomført
Muliggjørende teknologier

Kapasitetsløft for å styrke kompetanse og forskning for regionalt næringsliv

Søknadsfrist
15.
sep 2021

Universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter kan søke om støtte til langsiktige prosjekter. I samarbeid med relevante aktører og regionalt næringsliv skal dere med prosjektene bygge økt kapasitet og kompetanse rettet mot næringslivets behov for forskning og utdanning. Resultatene av prosjektene skal være økt konkurransekraft og omstillingsevne i regionalt næringsliv, utvikling av et bærekraftige samfunn og varig økt forskningskapasitet og kompetanse i deltagende forskningsorganisasjoner.

Se Resultat
Bransjer og næringer
Industri og tjenestenæringer

Kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer

Søknadsfrist
Løpende

Målet med utlysningen er å fortsette og bygge kompetanse og volum innenfor kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer. Innsatsen skal resultere i at forskningsfronten flyttes, sørge for viktig kompetansebygging og skape nye muligheter for mennesker og samfunn på kortere og lengre sikt.

Se Resultat
Muliggjørende teknologier

Data og tjenester overalt – Samarbeidsprosjekt

Søknadsfrist
Løpende

IKTPLUSS skal investere i forskningsprosjekter som på kortere og lengre sikt bidrar til innovasjon og løser utfordringer innenfor temaet "Data og tjenester overalt".

Se Resultat
Muliggjørende teknologier

Samarbeidsprosjekt for økt omstilling og verdiskaping i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen

Søknadsfrist
12.
mai 2021

Forskningsorganisasjoner i samarbeid med næringsliv kan søke om støtte til å møte utfordringer i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.

Se Resultat
Bransjer og næringer
Industri og tjenestenæringer

Grønn plattform – kompetanseprosjekt for forskningsinstitutter

Søknadsfrist
12.
mai 2021

Målet med utlysningen er å gi tilskudd til prosjekter som ledes av forskningsinstitutter.. Prosjektene som lyses ut her skal utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som kan bidra til grønn omstilling i næringslivet.

Gjennomført
Bransjer og næringer
Grønn plattform

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Søknadsfrist
17.
feb 2021

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Se Resultat
Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2021

Søknadsfrist
20.
sep 2021
Løpende

Et innovasjonsprosjekt skal føre til fornyelse og bærekraftig verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet. Det skal også gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelige.

Se Resultat
Bransjer og næringer
Hav
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Søknadsfrist
Løpende

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig.

Se Resultat
Bransjer og næringer
Hav
Helse
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter til større satsing på demonstrasjon og verifisering av teknologi, som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i tråd med deres forretningsstrategi.

Se Resultat
Petroleum

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter til større satsing på demonstrasjon og verifisering av teknologi, som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i tråd med deres forretningsstrategi. Utlysningen av demonstrasjonsprosjekt i 2021 omfatter tematikk innenfor petroleum, maritim industri (grønn skipsfart) og landbasert mat, miljø og bioressurser.

Se Resultat
Hav
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Søknadsfrist
15.
sep 2021

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i den offentlige virksomhetens planer for utvikling. Prosjektet skal gjennomføres i et faktisk samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøer og andre relevante aktører.

Se Resultat
Utdanning og kompetanse
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse

Førkommersiell anskaffelse

Søknadsfrist
15.
sep 2021

En førkommersiell anskaffelse er en innovativ anskaffelse med forskning. Virksomheter i offentlig sektor beskriver et behov og utfordrer forskere og næringsliv til å utvikle løsninger som dekker dette behovet.

Se Resultat
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse

Pilot Helse – Hovedutlysning

Søknadsfrist
15.
sep 2021

Pilot Helse er en ny satsing som gir offentlig sektor og bedrifter mulighet for sammen å etablere et koordinert, behovsdrevet innovasjonsløp. Satsingen skal bidra til forpliktende samarbeid mellom det offentlige og det private, og gi risikoavlastning for deltagerne. Løsningene som prosjektene utvikler, må være innovative, bidra til økt bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og økt verdiskaping i norsk næringsliv.

Se Resultat
Bransjer og næringer
Helse
Industri og tjenestenæringer

Obligatorisk skisse før søknad til forskningssenter for petroleum

Søknadsfrist
06.
apr 2021
Løpende

Denne skisseutlysningen kvalifiserer til å sende inn fullstendig søknad til utlysningen Forskningssenter for petroleum. Søkere som ikke har sendt inn en skisse til skissefristen, kan heller ikke søke midler gjennom hovedutlysningen. Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan sende skisse.

Gjennomført
Petroleum

Obligatorisk skisse som grunnlag for søknad om forskningsinfrastruktur

Søknadsfrist
Løpende

Denne skisseutlysningen kvalifiserer til å sende inn full søknad om midler fra Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) med søknadsfrist 18. november 2020. Søkere som ikke har sendt inn en skisse til skissefristen 27. mai 2020 kl. 13.00 kan ikke søke om midler gjennom den endelige utlysningen til INFRASTRUKTUR.

Gjennomført
Forskningsinfrastruktur

COVID-19 hasteutlysning: Skisser til utlysning for bekjempelse av koronaviruset (COVID-19)

Søknadsfrist
Løpende

Denne utlysningen finnes kun på engelsk. For engelsk versjon følg lenken "English" øverst til høyre på siden.

Gjennomført
Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Velferd, kultur og samfunn

Obligatorisk skisse før søknad til forskningssenter for klinisk behandling

Søknadsfrist
06.
jan 2021
Løpende

Skisseutlysningen kvalifiserer til å sende inn fullstendig søknad om midler til Forskningssentre for klinisk behandling med søknadsfrist 12. mai 2021. Søkere som ikke har sendt inn en skisse til skissefristen 6. januar 2021, kan ikke søke midler gjennom hovedutlysningen. 

Gjennomført
Helse

Innovasjonsprosjekt i næringslivet (skisse)

Søknadsfrist
17.
jun 2019
Løpende

Skisseutlysningen gir bedrifter mulighet til en uforpliktende dialog med Forskningsrådet i forkant av den planlagte utlysningen av innovasjonsprosjekt i næringslivet med søknadsfrist 25.09.2019.

Gjennomført

Chinese-Norwegian Collaboration Projects on Digitalisation

Søknadsfrist
12.
jun 2019
Løpende

Following up the Memorandum of Understanding between China’s Ministry of Science and Technology and the Research Council of Norway, this joint call asks for industry-oriented proposals for collaborative research projects on digitalisation.

Gjennomført

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor hydrogen

Søknadsfrist
24.
nov 2021

Vi lyser ut midler for å etablere et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor ren hydrogen og hydrogenbaserte energibærere. Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med partnere fra andre forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor, kan søke.

Gjennomført
Energi, transport og lavutslipp

Senter for fremragende forskning – SFF V – Trinn 2

Søknadsfrist
20.
okt 2021

SFF-ordningen gir Norges fremste vitenskapelige miljøer muligheten til å organisere seg i sentre for å nå ambisiøse vitenskapelige mål gjennom samarbeid og med langsiktig grunnfinansiering. Trinn 2 er en lukket utlysning og kun inviterte søkere som ble utvalgt i trinn 1, kan søke.

Gjennomført
Banebrytende forskning

Forskningssenter for petroleum

Søknadsfrist
15.
sep 2021

Formålet med utlysningen er å etablere inntil to nye forskningssentre for petroleum. Forskningssentrene skal styrke kapasitet og kompetanse med sikte på å løse definerte og avgrensede utfordringer for utnyttelse av petroleumsressursene på norsk sokkel.

Se Resultat
Petroleum

Forskningssenter for klinisk behandling

Søknadsfrist
12.
mai 2021

Vi lyser ut midler til å etablere Forskningssenter for klinisk behandling (FKB). Bare søkere som har sendt inn obligatorisk skisse til fristen 06.01.2021, kan søke. Søker må være en godkjent norsk forskningsorganisasjon med tilgang til pasienter i forpliktende samarbeid med relevante aktører.

Se Resultat
Helse

Forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Søknadsfrist
17.
mar 2021

Formålet med utlysningen er å etablere et forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Senteret er en langsiktig satsing som skal ha som overordnet mål å styrke den spesialpedagogiske forskningen i Norge.

Se Resultat
Utdanning og kompetanse

Sentre for fremragende forskning – SFF V – Trinn 1

Søknadsfrist
18.
nov 2020

SFF-ordningen gir Norges fremste vitenskapelige miljøer muligheten til å organisere seg i sentre for å nå ambisiøse vitenskapelige mål gjennom samarbeid og med langsiktig grunnfinansiering. Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha stort potensial for grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten. Sentrene arbeider med ambisiøse ideer og komplekse problemer der samordnet og langsiktig forskningsinnsats innenfor, eller på tvers av, fagområder, er viktig for å nå målene.

Gjennomført
Banebrytende forskning

Forskningsenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor vindenergi

Søknadsfrist
11.
nov 2020

Forskningsrådet lyser ut midler for å etablere et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor vindenergi. Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører kan søke.

Gjennomført
Energi, transport og lavutslipp

Kvalifiseringsprosjekt (tidligere milepæl) – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med et kvalifiseringsprosjekt er å gjennomføre innledende undersøkelser av det kommersielle potensialet i forskningsresultater.

Gjennomført
Bransjer og næringer
Helse

Milepælsprosjekt – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning

Søknadsfrist
Løpende

Et milepælsprosjekt er et kort kommersialiseringsprosjekt med fokus på å gjennomføre den neste og mest kritiske milepælen for å komme videre i kommersialiseringsløpet.

Gjennomført
Bransjer og næringer
Helse

Verifiseringsprosjekt – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med et verifiseringsprosjekt er å redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i prosjektet.

Gjennomført
Bransjer og næringer
Helse
Muliggjørende teknologier

Studententreprenørskap

Søknadsfrist
17.
mar 2021

Et STUD-ENT-prosjekt skal redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i studentdrevne forretningsideer. Målet ved sluttført prosjekt er at de mest kritiske spørsmål og usikkerheter er avklart slik at neste ledd i kommersialiseringsprosessen utløses. Studenter på master-, profesjons- eller ph.d.-nivå kan søke i samarbeid med et norsk universitet eller en norsk høyskole.

Se Resultat
Bransjer og næringer

Studententreprenørskap

Søknadsfrist
12.
feb 2020

STUD-ENT-prosjekter skal bidra til økt studententreprenørskap gjennom å fremme studentdrevne forretningsideer basert på forskningsresultater eller kunnskap ervervet gjennom studiene.

Se Resultat
Bransjer og næringer

Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning

Søknadsfrist
25.
sep 2019

Kommersialiseringsprosjekter skal bidra til økt kommersiell anvendelse av forskningsresultater fra offentlig finansierte forskning i Norge.

Se Resultat
Bransjer og næringer
Helse

Studententreprenørskap

Søknadsfrist
16.
mar 2022

Forskningsrådet avventer publisering av planlagt STUD-ENT-utlysning i påvente av Stortingets behandling om foreslått overføring av ordningen til Innovasjon Norge. STUD-ENT-ordningen skal bidra til å styrke entreprenørskapskulturen i universitet- og høyskolesektoren i Norge ved å stimulere studenter til å anvende kunnskap de har fått gjennom studiene til å skape nye suksessbedrifter.

Kansellert
Bransjer og næringer
Kommersialisering

Midler til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet

Søknadsfrist
18.
nov 2020

Utlysningen gjelder støtte til etablering og/eller oppgradering av forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet, og inkluderer norsk deltakelse i samarbeid om etablering eller oppgradering av internasjonale forskningsinfrastrukturer. Bare de som deltok i den obligatoriske skisserunden, kan søke.

Se Resultat
Forskningsinfrastruktur

Videreføring av medlemskap i internasjonale infrastrukturer

Søknadsfrist
18.
nov 2020

Dette er en utlysning som kun gjelder noen utvalgte medlemskap i internasjonale forskningsinfrastrukturer. Relevante søkermiljøer er informert.

Gjennomført
Forskningsinfrastruktur

Nasjonal node for nevroinformatikk

Søknadsfrist
24.
nov 2021

Formålet med utlysningen er å finansiere ett nasjonalt nettverk som koordinerer og bygger kompetanse innenfor nevroinformatikk og deltar i det internasjonale nevroinformatikknettverket International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF). Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Gjennomført
Helse

Arctic Field Grant (AFG) – støtte til feltarbeid på Svalbard

Søknadsfrist
24.
nov 2021

Svalbard Science Forum (SSF) lyser ut midler til feltarbeid på Svalbard og Jan Mayen til masterstudenter, doktorgradsstudenter og forskere som er tilknyttet eller samarbeider med norske forskningsorganisasjoner.

Gjennomført
Klima- og polarforskning

Forsterkningsmidler til norske deltakere i Horisont 2020 og Horisont Europa-prosjekter

Søknadsfrist
24.
nov 2021

Midlene skal gå til selvstendige tilleggsaktiviteter som støtter opp om, eller bygger på, et Horisont 2020- eller Horisont Europa-prosjekt, og skal ikke brukes til aktiviteter som allerede er dekket av EU. Forsterkningsmidler kan heller ikke brukes til forsknings-, utviklings- eller innovasjonsaktiviteter. Bare prosjekter som ikke har mottatt forsterkningsmidler før, kan søke.

Gjennomført
Internasjonalisering

Nettverksstøtte for lærerstipendiater finansiert av Offentlig sektor-ph.d.-ordningen

Søknadsfrist
24.
nov 2021

Formålet med nettverksstøtten er å støtte én av institusjonene som har tatt opp lærerstipendiater gjennom ordningen offentlig sektor ph.d. med kostnader ved etablering og drift av et nasjonalt nettverk for disse lærerstipendiatene.

Gjennomført
Utdanning og kompetanse

PES2020 Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot Horisont2020

Søknadsfrist
Løpende

Støtten fra PES2020 skal bidra til å forbedre kvaliteten på innsendte EU-søknader. Søker du om støtte fra PES2020, må du derfor søke så tidlig som mulig, helst så snart et planlagt prosjekt begynner å ta form, og seinest fire uker før EU-fristen.

Gjennomført
Internasjonalisering

PES2020 Støtte til medvirkning i utforming av Horisont Europa

Søknadsfrist
Løpende

Formålet er å stimulere til slagkraftig samarbeid på norsk side og til økt deltagelse fra norske aktører i arbeidet med å ivareta norske interesser i utformingen av EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa (2021–2027).

Se Resultat
Internasjonalisering

Horisont 2020 – støtte til reiser og profilering for aktører uten årlig rammebevilgning fra PES2020

Søknadsfrist
Løpende

Støtten fra Forskningsrådet skal styrke norske institusjoner og bedrifter som attraktive partnere i framtidige utlysninger fra Horisont 2020, inkludert Eurostars. Målet med arrangementene må være at dere kan få tilgang til nye nettverk og at dere får profilere dere som attraktive partnere i framtidige H2020-søknader.

Gjennomført
Internasjonalisering

Kinesisk-norsk forskningssamarbeid innenfor klimasystemer

Søknadsfrist
21.
mai 2021

Utlysningen har som mål å fremme samarbeid mellom kinesiske og norske forskere innenfor klimasystemforskning. Hensikten er å bidra til bedre klimaprognoser gjennom videreutvikling av metoder og modeller, økt forståelse av de ulike komponentene i klimasystemet og bedre innsikt i polarområdenes rolle.

Se Resultat
Internasjonalisering
Klima- og polarforskning

Fellesutlysning med Brasil for forskning og teknologiutvikling i næringslivet

Søknadsfrist
12.
mai 2021

Fellesutlysningen skal stimulere til økt samarbeid mellom norske og brasilianske bedrifter for å utvikle nye teknologier og tjenester rettet mot offshore petroleumsvirksomhet.

Gjennomført
Petroleum

ACT3 – CO2-håndtering

Søknadsfrist
15.
mar 2021

ACT (Accelerating CCS Technology) er et internasjonalt samarbeid hvor formålet er å støtte forskning, utvikling og demonstrasjon innenfor CO2-håndtering (CCUS).

Se Resultat
Energi, transport og lavutslipp

Fellesutlysning mellom Kina og Norge på mattrygghet – bærekraftig og trygg mat fra land- og havbruk

Søknadsfrist
02.
sep 2020

Forskningsrådet og National Natural Science Foundation of China (NSFC) lyser ut midler under det kinesisk-norske fellesprogrammet. Målet er å oppnå vitenskapelige forskningsresultater i verdensklasse. Denne utlysningen gjelder Forskerprosjekt på bærekraftig og trygg mat fra land- og havbruk.

Se Resultat
Internasjonale fellesprogrammer
Hav
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Midler til norsk deltagelse i Euratom

Søknadsfrist
22.
apr 2020

Utlysningen gjelder søknader om finansiering av norsk deltagelse i prosjekter under 2019-utlysningene til Euratom, EUs strålevernprogram. Kun norske deltakere i prosjekter som har fått tilsagn om støtte i Euratom-utlysninger i 2019 kan søke. Forskningsrådets finansieringsordning muliggjør norske aktørers deltagelse i Euratom. Siden Euratom ikke omfattes av EØS-avtalen, mottar ikke norske aktører som deltar i Euratom-prosjekter midler direkte fra EU. Norske aktører i Euratom-prosjekter kan derfor søke om midler til slik deltagelse fra Forskningsrådet.

Gjennomført
Internasjonale fellesprogrammer

Samarbeidsprosjekter med Russland

Søknadsfrist
04.
sep 2019

Fellesprosjektene mellom norske og russiske forskere innenfor petroleum skal bidra til å vedlikeholde eksisterende nettverk og forskningssamarbeid og utvikle nye samarbeidskonstellasjoner gjennom strategisk grunnforskning som er relevant for begge land.

Se Resultat
Petroleum

Research Cooperation with China on Energy

Søknadsfrist
12.
jun 2019

The MoST - RCN Joint Funding Call on Consortium Collaboration on Energy aims to promote academia-industry consortia in both countries to collaborate in the field of environmentally friendly energy.

Gjennomført

Nominasjon til to postdoktorstillinger i Japan

Søknadsfrist
07.
des 2021

Japan Society for the promotion of Sciences (JSPS) mobilitetsprogram har som hovedformål å etablere og utvide kontakten mellom norske og japanske forskningsinstitusjoner. Forskningsrådet nominerer kandidater til programmet og sender inn søknadene på vegne av de nominerte kandidatene.

Gjennomført
Internasjonalisering

Hvordan finansmarkedene fungerer og etisk bevissthet – midler til forskningsprosjekter

Søknadsfrist
12.
mai 2021

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innen finansmarkedsområdet. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet.

Gjennomført
Politikk- og forvaltningsområder
Banebrytende forskning
Humaniora og samfunnsvitenskap

Støtte til arrangementer som har fokus på hvordan finansmarkedene fungerer og på etisk bevissthet

Søknadsfrist
16.
sep 2020

Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til forskning, utdanning eller samfunnsopplysning om finansmarkedets virkemåte og betydning. Dette kan være prosjekter knyttet til systemsvakheter, etikk og god forretningsskikk innenfor de aktuelle områdene, i tillegg til forbrukerinteresser. Det kan ikke gis støtte til enkeltpersoners ordinære yrkesmessige utdanning.

Gjennomført
Politikk- og forvaltningsområder
Humaniora og samfunnsvitenskap

Hvordan finansmarkedene fungerer og etisk bevissthet – midler til forskningsprosjekter

Søknadsfrist
25.
mai 2020

Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til forskning, utdanning eller samfunnsopplysning om finansmarkedets virkemåte og betydning. Dette kan være prosjekter knyttet til systemsvakheter, etikk og god...

Gjennomført
Politikk- og forvaltningsområder

Nye strategiske programmer for NOFIMA 2021-2024

Søknadsfrist
25.
mai 2020

Denne utlysningen er kun for registrering av søknader til nye strategiske programmer for NOFIMA for perioden 2021–2024.

Gjennomført

Støtte til arrangementer som har fokus på hvordan finansmarkedene fungerer og på etisk bevissthet

Søknadsfrist
25.
mai 2020

Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til forskning, utdanning eller samfunnsopplysning om finansmarkedets virkemåte og betydning. Dette kan være prosjekter knyttet til systemsvakheter, etikk og god...

Gjennomført
Politikk- og forvaltningsområder

Støtte til arrangementer som har fokus på hvordan finansmarkedene fungerer og på etisk bevissthet

Søknadsfrist
12.
feb 2020

Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til forskning, utdanning eller samfunnsopplysninger om finansmarkedets virkemåte og betydning. Dette kan være prosjekter knyttet til systemsvakheter, etikk og god forretningsskikk innenfor de aktuelle områdene, i tillegg til forbrukerinteresser. Vi gir ikke støtte til enkeltpersoners ordinære yrkesmessige utdanning.

Gjennomført
Politikk- og forvaltningsområder

Utlysning av arbeidsgrupper: Effekten av COVID-19 på forskning om nevrodegenerative sykdommer

Søknadsfrist
14.
des 2021

Målet med utlysningen er å etablere en rekke ambisiøse, innovative, tverrfaglige og multinasjonale ekspertarbeidsgrupper for å diskutere forskningsstrategier om virkningen av COVID-19 på utvikling og progresjon av nevrodegenerativ sykdommer så vel som omsorgen for pasienter med nevrodegenerative sykdommer.

Gjennomført
Helse
Livsvitenskap

CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age

Søknadsfrist
07.
des 2021

CHANSE will support new and innovative research into the workings, meaning and consequences of transformations and innovations in the present digital age, viewed through the lens of the social and cultural dynamics. Every proposal must demonstrate a strong European dimension, i.e. investigating the changes taking place / affecting Europe as a whole, or at the level of a European country, city, community, etc. However, the call text does not preclude comparison with or investigation into other regions.

Gjennomført
Utdanning og kompetanse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Humaniora og samfunnsvitenskap
Industri og tjenestenæringer

Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumour microenvironment

Søknadsfrist
19.
nov 2021

Neste generasjons kreftimmunterapi: målrettet mot svulstens mikromiljø.

Gjennomført
Helse
Livsvitenskap

M-era.Net – Co-funded Call2021 - ERA-Net for research and innovation on materials

Søknadsfrist
17.
nov 2021

Forskningsrådet lyser ut inntil 2,5 mill. euro til norske forskere og næringsliv som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid innen materialforskning.

Gjennomført
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer

Eurostars joint transnational call for proposals

Søknadsfrist
04.
nov 2021

Små og mellomstore bedrifter (SMB) kan gjennom Eurostars søke om midler til forsknings- og utviklingsprosjekter.

Gjennomført
Hav
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Naturvitenskap og teknologi
Petroleum

Japan-Nordic Frontier Research Projects for Healthy Longevity

Søknadsfrist
07.
okt 2021

NordForsk utlyser forslag om Japan – Nordisk samarbeid om helsedataforskning. Samtalen har et samlet budsjett på cirka 25 millioner kroner.

Gjennomført
Helse

Internasjonal Utlysning: Urban Transformation Capacities (ENUTC)

Søknadsfrist
23.
sep 2021

JPI Urban Europes 14 medlemsland lyser nå ut 18 millioner euro til forsknings- og innovasjonsprosjekter for bærekraftige byer. Forskningsrådet deltar i utlysningen med 19 millioner norske kroner til norske partnere.

Gjennomført
Klima- og polarforskning
Energi, transport og lavutslipp
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 23.58 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.