Utlysninger

Søknadsfrist
15.03
2023
Se Resultat

Forskerprosjekt for unge talenter (FRIPRO)

Vi lyser kun ut midler til temaet Banebrytende forskning (FRIPRO) i denne utlysningen. 

Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt.

Banebrytende forskning
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Data og tjenester overalt – Forskerprosjekt

IKTPLUSS skal investere i forskningsprosjekter som på kortere og lengre sikt bidrar til innovasjon og løser utfordringer innenfor temaet "Data og tjenester overalt".

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
08.02
2023
Se Resultat

Forskerprosjekt for fornyelse (tematisk utlysning)

Vi lyser ikke ut midler til temaet Banebrytende forskning (FRIPRO) i denne utlysningen.

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Samisk samfunn og kultur
Søknadsfrist
08.02
2023
Se Resultat

Forskerprosjekt for unge talenter (tematisk utlysning)

Vi lyser ikke ut midler til temaet Banebrytende forskning (FRIPRO) i denne utlysningen.

Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, to til sju år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Hav
Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn
Energi, transport og lavutslipp
Naturvitenskap og teknologi
Søknadsfrist
08.02
2023
Se Resultat

Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt (tematisk utlysning)

Vi lyser ikke ut midler til temaet Banebrytende forskning (FRIPRO) i denne utlysningen.

Vi støtter forskere fra forskjellige fag som sammen vil frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid. Søkerne må ha vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Hav
Søknadsfrist
16.11
2022
Gjennomført

Forskning for Mattilsynet

Utlysningen er rettet mot effektiv forvaltning knyttet til dyrehelse og dyrevelferd. Vi trenger mer kunnskap om hva som er drivere for god dyrevelferd og om effektene av ulike forvaltningsmessige tiltak og virkemidler. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist
16.11
2022
Se Resultat

Forskerprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier

Formålet med utlysningen er å oppnå radikalt ny teknologiutvikling gjennom grensesprengende forskning på tvers av de muliggjørende teknologiene. Bare forskningsorganisasjoner kan søke.

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
15.11
2023
Gjennomført

Samarbeidsprosjekt for bedre samhandling til det beste for utsatte barn og unge

Utlysningen er rettet mot godkjente forskningsorganisasjoner og midlene skal gå til samarbeidsprosjekter med partnere fra frivillig sektor, ideelle stiftelser, offentlig sektor og/eller private aktører.

Utdanning og kompetanse
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer

Målet med utlysningen er å fortsette og bygge kompetanse og volum innenfor kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer. Innsatsen skal resultere i at forskningsfronten flyttes, sørge for viktig kompetansebygging og skape nye muligheter for mennesker og samfunn på kortere og lengre sikt.

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt innenfor digital sikkerhet og kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer

Denne utlysningen stenger midnatt 3. august 2022.

Målet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap innenfor temaene digital sikkerhet og kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer. Innsatsen skal resultere i at forskningsfronten flyttes, sørge for viktig kompetansebygging og skape nye muligheter for mennesker og samfunn på kortere og lengre sikt.

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Data og tjenester overalt – Samarbeidsprosjekt

IKTPLUSS skal investere i forskningsprosjekter som på kortere og lengre sikt bidrar til innovasjon og løser utfordringer innenfor temaet "Data og tjenester overalt".

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
15.02
2023
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Hav
Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist
15.02
2023
Se Resultat

Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet

Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Energi, transport og lavutslipp
Petroleum
Søknadsfrist
16.11
2022
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier

Formålet med utlysningen er å oppnå radikalt ny teknologiutvikling på tvers av de muliggjørende teknologiene. Søker må være en godkjent norsk forskningsorganisasjon i forpliktende samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller andre private organisasjoner.

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
15.11
2023
Gjennomført

Pilot-T: Nye mobilitetsløsninger 2023

Formålet med denne Pilot-T-utlysningen er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere i bruk gjennom å utvikle og teste og/eller pilotere teknologier, tjenester og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir effektivt, miljøvennlig og trygt. Det er bedrifter som kan søke om støtte fra Pilot-T.

Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2022

Utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet er rettet mot bedrifter og midlene skal gå til innovasjonsprosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling (FoU).

Hav
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet 2022

Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter til større satsing på demonstrasjon og verifisering av teknologi som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i tråd med deres forretningsstrategi. Utlysningen omfatter tematikk innenfor petroleum, maritim industri og landbasert mat, miljø og bioressurser.

Hav
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig.

Bransjer og næringer
Hav
Helse
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter til større satsing på demonstrasjon og verifisering av teknologi, som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i tråd med deres forretningsstrategi. Utlysningen av demonstrasjonsprosjekt i 2021 omfatter tematikk innenfor petroleum, maritim industri (grønn skipsfart) og landbasert mat, miljø og bioressurser.

Hav
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning

Formålet med utlysningen er å stimulere til at flere bedrifter med liten eller ingen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) tar forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid.

Bransjer og næringer
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Offentlig sektor-ph.d. – doktorgradsprosjekt i offentlig virksomhet

Virksomheter i offentlig sektor kan søke om støtte til et offentlig sektor-ph.d.-prosjekt. Et OFFPHD-prosjekt er et samarbeidsprosjekt mellom en offentlig virksomhet og en gradsgivende institusjon. Doktorgradsprosjektet skal være relevant for den offentlige virksomheten og utføres av en ansatt.

Politikk- og forvaltningsområder
Naturvitenskap og teknologi
Søknadsfrist
Løpende
15.09.2023
Gjennomført

Forskningstokt med Kystvakten – samarbeid for havforskning

I samarbeid med Forskningsrådet stiller Kystvakten skipstid til rådighet for norske forskningsorganisasjoner som ønsker å utføre feltarbeid til havs som ledd i et forskningsprosjekt.

Hav
Klima- og polarforskning
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Obligatorisk skisse som grunnlag for søknad om forskningsinfrastruktur

Denne skisseutlysningen kvalifiserer til å sende inn full søknad om midler fra Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) med søknadsfrist 18. november 2020. Søkere som ikke har sendt inn en skisse til skissefristen 27. mai 2020 kl. 13.00 kan ikke søke om midler gjennom den endelige utlysningen til INFRASTRUKTUR.

Forskningsinfrastruktur
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

COVID-19 hasteutlysning: Skisser til utlysning for bekjempelse av koronaviruset (COVID-19)

Denne utlysningen finnes kun på engelsk. For engelsk versjon følg lenken "English" øverst til høyre på siden.

Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Velferd, kultur og samfunn
Søknadsfrist
Løpende
21.06.2023
Gjennomført

Obligatorisk skisse som grunnlag for søknad om forskningsinfrastruktur

Siste frist for innsending av skisse er 21. juni 2023, kl. 23.59.

Forskningsrådet lyser ut midler fra Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR). For å kunne sende søknad til hovedutlysningen, må dere sende inn skissen innen fristen 21. juni 2023.

Forskningsinfrastruktur
Søknadsfrist
Løpende
10.05.2023
Gjennomført

Obligatorisk skisse for forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Forskningsrådet lyser ut midler til nye forskningssentre for miljøvennlig energi. For å kunne sende søknad til hovedutlysningen, må det sendes inn skisse innen fristen midnatt 10. mai 2023.

Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
Løpende
15.09.2022
Gjennomført

Forskningstokt med Kystvakta – samarbeid for havforskning

I samarbeid med Forskningsrådet stiller Kystvakta skipstid til rådighet for norske forskningsorganisasjoner som ønsker å utføre feltarbeid til havs som ledd i et forskningsprosjekt.

Hav
Klima- og polarforskning
Søknadsfrist
Løpende
04.05.2022
Gjennomført

Obligatorisk skisse før søknad til Grønn plattform 2022

Skissen kvalifiserer til å sende inn en fullstendig søknad til Grønn plattforms hovedutlysning med søknadsfrist 21. september 2022. Norske bedrifter og norske forskningsinstitutter kan sende inn skisse.

Grønn plattform
Søknadsfrist
15.11
2023
Gjennomført

Forskningssenter for utvalgte profesjonsutdanninger innenfor temaet utsatte barn og unge

Vi lyser ut midler til å etablere inntil tre nye forskningssentre innenfor temaet utsatte barn og unge. Lærerutdanningene og relevante helse- og velferdsutdanninger kan søke.

Utdanning og kompetanse
Søknadsfrist
15.11
2023
Gjennomført

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Sentrenes hovedaktivitet skal være innenfor teknologisk forskning, og samfunnsvitenskapelige og miljøfaglige problemstillinger skal integreres i senterets forskningsaktivitet. Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med partnere fra andre forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor kan søke.

Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
15.03
2023
Se Resultat

Forskningssenter for geopolitikk

Vi lyser ut 45 millioner til etablering av et forskningssenter for geopolitikk. Midlene skal gå til anvendt forskning om utenriks og sikkerhetspolitikk med faglig og geografisk tyngdepunkt rettet inn mot Kina. Vi forutsetter at fagmiljøer innenfor samme fagfelt samarbeider om å utarbeide en felles søknad om ett senter.

Internasjonalisering
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Søknadsfrist
16.11
2022
Se Resultat

Senter for nukleær forskning

Vi ønsker å styrke Norges kunnskapsberedskap innenfor det nukleære området ved å opprette ett til to nasjonale sentre. Norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Naturvitenskap og teknologi
Søknadsfrist
21.09
2022
Se Resultat

Forskningssenter for skatteøkonomisk forskning

Forskningsrådet utlyser midler til to sentre for skatteøkonomisk forskning. Sentrene skal utvikle kunnskapen om skatt og økonomi og å bidra til et sterkt faglig miljø for skatteøkonomisk forskning i Norge. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Demokrati, styring og fornyelse
Søknadsfrist
21.09
2022
Se Resultat

Forskningssenter for kunnskaps- og kompetanseutvikling om EØS-rettens betydning for norsk rett

Formålet med utlysningen er å etablere to forskningssentre for integrering av EØS-rett i norsk rett. Rettsvitenskapelige miljøer som tilbyr mastergrad kan søke.

Velferd, kultur og samfunn
Demokrati, styring og fornyelse
Søknadsfrist
24.11
2021
Gjennomført

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor hydrogen

Vi lyser ut midler for å etablere et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor ren hydrogen og hydrogenbaserte energibærere. Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med partnere fra andre forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor, kan søke.

Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
Løpende
18.10.2023
Gjennomført

Verifisering – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning 2023

Formålet med et verifiseringsprosjekt er å redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i prosjektet. Godkjente forskningsorganisasjoner, TTO-er og oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner, kan søke.

Bransjer og næringer
Kommersialisering
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Kvalifisering – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning 2023

Formålet med et kvalifiseringsprosjekt er å gjennomføre innledende undersøkelser av det kommersielle potensialet i forskningsresultater. Godkjente forskningsorganisasjoner, TTO-er og oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner, kan søke.

Bransjer og næringer
Kommersialisering
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Verifisering – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning – Kommersialiserings-prosjekt 2022

Formålet med et verifiseringsprosjekt er å redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i prosjektet. Godkjente forskningsorganisasjoner, TTO-er og oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner, kan søke.

Bransjer og næringer
Kommersialisering
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Kvalifisering – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning – Kommersialiserings-prosjekt 2022

Formålet med et kvalifiseringsprosjekt er å gjennomføre innledende undersøkelser av det kommersielle potensialet i forskningsresultater. Godkjente forskningsorganisasjoner, TTO-er og oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner, kan søke.

Bransjer og næringer
Kommersialisering
Søknadsfrist
Løpende
01.02.2023
Se Resultat

Tidligfase teknologioverføring

For årene 2023 og 2024 lyser vi ut 100 millioner kroner til tidligfase teknologioverføring, rettet mot forskningsorganisasjoner som har sendt inn kommersialiseringssøknader til Forskningsrådet de siste fem årene.

Kommersialisering
Søknadsfrist
15.11
2023
Gjennomført

Midler til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet

Utlysningen gjelder støtte til etablering og/eller oppgradering av forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet, og inkluderer norsk deltakelse i samarbeid om etablering eller oppgradering av internasjonale forskningsinfrastrukturer. Årets utlysning gir også mulighet for å søke om støtte til forprosjekter. Bare de som deltok i den obligatoriske skisserunden kan søke.

Forskningsinfrastruktur
Søknadsfrist
18.11
2020
Se Resultat

Midler til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet

Utlysningen gjelder støtte til etablering og/eller oppgradering av forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet, og inkluderer norsk deltakelse i samarbeid om etablering eller oppgradering av internasjonale forskningsinfrastrukturer. Bare de som deltok i den obligatoriske skisserunden, kan søke.

Forskningsinfrastruktur
Søknadsfrist
18.11
2020
Gjennomført

Videreføring av medlemskap i internasjonale infrastrukturer

Dette er en utlysning som kun gjelder noen utvalgte medlemskap i internasjonale forskningsinfrastrukturer. Relevante søkermiljøer er informert.

Forskningsinfrastruktur
Søknadsfrist
15.11
2023
Gjennomført

Arctic Field Grant (AFG) – støtte til feltarbeid på Svalbard

Hovedprioriteten i denne utlysningen er å fremme karriereutvikling innen polarforskning blant studenter og forskere på et tidlig stadium i deres karriere, som ikke allerede er etablert på Svalbard, registrert ved eller tilknyttet norske forskningsorganisasjoner.

Klima- og polarforskning
Søknadsfrist
15.11
2023
Gjennomført

Gjennomføring av læringsarena for Forskningsrådets teknologikonvergensportefølje

Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke midler til etablering og gjennomføring av læringsarena for teknologikonvergensporteføljen. Vi ønsker at ulike fagområder som humaniora og/eller samfunnsvitenskap og teknologi inngår i søknaden.

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
15.11
2023
Gjennomført

Kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i norsk forskning

Formålet med utlysningen er å finansiere både et kompetansesenter og enkeltprosjekter som skal utvikle innovative tiltak rettet mot kjønnsbalanse, mangfold og inkludering ved institusjonene. Prosjektene skal inngå i et nettverk som utveksler erfaringer og oppdateres på nye ideer, metoder og teorier på feltet. Nettverket skal koordineres av kompetansesenteret.

Søknadsfrist
15.11
2023
Gjennomført

Støtte til nettverk for å fremme forskningssamarbeid med og kunnskapsspredning om Ukraina

Støtte til nettverk for kompetansebyggende tiltak for ukrainske forskere og forskningsinstitusjoner. Støtten skal bidra til å fremme kunnskap om Ukraina i Norge hos relevante målgrupper som politiske miljøer, forvaltning, media og allmennheten.

Global utvikling og internasjonale relasjoner
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Støtte til arrangement

Arrangementsstøtte kan gis til norske forskningsinstitusjoner, bedrifter, offentlig virksomheter, organisasjoner, eller sammenslutninger av disse for å styrke deres mulighet til å arrangere konferanser, workshops og seminarer.

Internasjonalisering
Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Midler til forskningsopphold i utlandet for forskere

Formålet med utlysningen er å få flere forskere til å ta et forskningsopphold i utlandet og skape mer internasjonalt samarbeid. Internasjonal erfaring er viktig for forskerkarrieren.

Internasjonalisering
Banebrytende forskning
Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Reisestøtte for økt næringsrettet FoU-samarbeid med land utenfor EU/EØS

Formålet med utlysningen er å finne mulige samarbeidspartnere til fremtidige internasjonale, næringsrettede prosjekter. Det kan søkes om reisestøtte til alle land utenfor EU/EØS.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
14.09
2022
Gjennomført

ACT4 – CO2-håndtering

Midlene skal gå til internasjonale prosjekter innenfor CO2-håndtering. Foretak og godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Internasjonalisering
Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
21.05
2021
Se Resultat

Kinesisk-norsk forskningssamarbeid innenfor klimasystemer

Utlysningen har som mål å fremme samarbeid mellom kinesiske og norske forskere innenfor klimasystemforskning. Hensikten er å bidra til bedre klimaprognoser gjennom videreutvikling av metoder og modeller, økt forståelse av de ulike komponentene i klimasystemet og bedre innsikt i polarområdenes rolle.

Internasjonalisering
Klima- og polarforskning
Søknadsfrist
12.05
2021
Gjennomført

Fellesutlysning med Brasil for forskning og teknologiutvikling i næringslivet

Fellesutlysningen skal stimulere til økt samarbeid mellom norske og brasilianske bedrifter for å utvikle nye teknologier og tjenester rettet mot offshore petroleumsvirksomhet.

Petroleum
Søknadsfrist
15.03
2021
Se Resultat

ACT3 – CO2-håndtering

ACT (Accelerating CCS Technology) er et internasjonalt samarbeid hvor formålet er å støtte forskning, utvikling og demonstrasjon innenfor CO2-håndtering (CCUS).

Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
02.09
2020
Se Resultat

Fellesutlysning mellom Kina og Norge på mattrygghet – bærekraftig og trygg mat fra land- og havbruk

Forskningsrådet og National Natural Science Foundation of China (NSFC) lyser ut midler under det kinesisk-norske fellesprogrammet. Målet er å oppnå vitenskapelige forskningsresultater i verdensklasse. Denne utlysningen gjelder Forskerprosjekt på bærekraftig og trygg mat fra land- og havbruk.

Internasjonale fellesprogrammer
Hav
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist
16.03
2022
Kansellert

Norsk-russisk bilateral utlysning på miljøaspekter og bærekraftig utvikling av ressurser i nordområdene

Denne utlysningen er kansellert.

Internasjonalisering
Klima- og polarforskning
Petroleum
Søknadsfrist
24.05
2023
Gjennomført

Hvordan finansmarkedene fungerer og etisk bevissthet – midler til forskningsprosjekter

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Politikk- og forvaltningsområder
Søknadsfrist
Løpende
25.01.2023
Gjennomført

Nominasjon til to postdoktorstillinger i Japan

Forskningsrådet nominerer to kandidater til JSPS' Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard).

Internasjonalisering
Søknadsfrist
25.05
2022
Gjennomført

Hvordan finansmarkedene fungerer og etisk bevissthet – midler til forskningsprosjekter

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Politikk- og forvaltningsområder
Humaniora og samfunnsvitenskap
Søknadsfrist
07.12
2021
Gjennomført

Nominasjon til to postdoktorstillinger i Japan

Japan Society for the promotion of Sciences (JSPS) mobilitetsprogram har som hovedformål å etablere og utvide kontakten mellom norske og japanske forskningsinstitusjoner. Forskningsrådet nominerer kandidater til programmet og sender inn søknadene på vegne av de nominerte kandidatene.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
12.05
2021
Gjennomført

Hvordan finansmarkedene fungerer og etisk bevissthet – midler til forskningsprosjekter

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innen finansmarkedsområdet. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet.

Politikk- og forvaltningsområder
Banebrytende forskning
Humaniora og samfunnsvitenskap
Søknadsfrist
16.09
2020
Gjennomført

Støtte til arrangementer som har fokus på hvordan finansmarkedene fungerer og på etisk bevissthet

Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til forskning, utdanning eller samfunnsopplysning om finansmarkedets virkemåte og betydning. Dette kan være prosjekter knyttet til systemsvakheter, etikk og god forretningsskikk innenfor de aktuelle områdene, i tillegg til forbrukerinteresser. Det kan ikke gis støtte til enkeltpersoners ordinære yrkesmessige utdanning.

Politikk- og forvaltningsområder
Humaniora og samfunnsvitenskap
Søknadsfrist
25.05
2020
Gjennomført

Hvordan finansmarkedene fungerer og etisk bevissthet – midler til forskningsprosjekter

Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til forskning, utdanning eller samfunnsopplysning om finansmarkedets virkemåte og betydning. Dette kan være prosjekter knyttet til systemsvakheter, etikk og god f...

Politikk- og forvaltningsområder
Søknadsfrist
21.11
2023
Gjennomført

M-ERA.NET - Call2023- ERA-NET for research and innovation on materials

Internasjonale fellesutlysninger

Muliggjørende teknologier
Industri og tjenestenæringer
Søknadsfrist
02.10
2023
Gjennomført

Midler til hesteforskning i Norge

Stiftelsen Hästforskning (SHF) lyser ut midler til hesteforskning med søknadsfrist for skisser 29. mai kl 14.

Humaniora og samfunnsvitenskap
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Naturvitenskap og teknologi
Søknadsfrist
13.09
2023
Gjennomført

Første utlysning fra det europeiske partnerskapet for Sustainable Blue Economy

Partnerskapet for bærekraftig blå økonomi lanserer den første internasjonale fellesutlysningen med tittelen "Veien videre: En sunn og bærekraftig blå økonomi for en bedre fremtid".

Hav
Søknadsfrist
12.09
2023
Gjennomført

Internasjonal utlysning på klimatilpasning og utslippsreduksjoner i sårbare samfunn

Initiativet International Joint Initiative for Research in Climate Change Adaptation and Mitigation fra The New Frontiers in Research Fund (NFRF), Canada, er et internasjonalt samarbeid om tilpasning og utslippsreduksjoner i sårbare samfunn.

Klima- og polarforskning
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
08.09
2023
Gjennomført

Klima og kulturarv

Utlysningen er rettet mot forskningsutfordringer i grenseflaten mellom kulturarv og klimaendringer. Søknadsfristen er fredag 8. september 20:00 UTC.

Klima- og polarforskning
Humaniora og samfunnsvitenskap
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist
07.09
2023
Gjennomført

Green ERA-Hub - Bidra til et bærekraftig og motstandsdyktig jordbruks- og matsystem

Forskningsrådet lyser ut 10 millioner kroner til internasjonalt forskningssamarbeid om bærekraftige og motstandsdyktige jordbruks- og matsystemer.

Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist
01.09
2023
Gjennomført

ForestValue2

Formålet med utlysningen er å støtte  transnasjonalt forskningssamarbeid som vil produsere kunnskap for å støtte en best mulig bruk av skog og skogressurser, og balansere de mange fordelene for samfunn, klima, miljø og økonomi.

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 02:10 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.