Utlysninger

Godkjente forskningsorganisasjoner i samarbeid med offentlig sektor, næringsliv, andre offentlige organisasjoner og/eller private organisasjoner kan søke.

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge kompetanse og kompetansemiljøer som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøene og de som representerer den samfunnsutfordringen det søkes om midler til.

Søknadsfrist
04
sep 2019

Utlysningen av Kompetanseprosjekt for næringslivet i 2019 er en koordinert utlysning mellom flere programmer, og omfatter temaene petroleum, miljøvennlig energi og CO2-håndtering og hav.

Petroleum
Søknadsfrist
Løpende

IKTPLUSS skal investere i forskningsprosjekter som på kortere og lengre sikt bidrar til innovasjon og løser utfordringer innenfor temaet "Data og tjenester overalt".

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
25
sep 2019

Formålet med utlysningen er å stimulere til samarbeid mellom forskningsmiljøer og samarbeidspartnere om å løse eller håndtere samfunnsutfordringer som er sentrale innenfor programmet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM). Forprosjekter skal utvikle kompetanse- og samarbeidsprosjekter som etter planen vil bli lyst ut med søknadsfrist 16. september 2020.

Søknadsfrist
20
nov 2019

Forskning for dyrevelferd og beredskap innenfor dyrehelse.

Søknadsfrist
31
mar 2020

Med denne utlysningen ønsker vi å bidra til den globale responsen på COVID-19-utbruddet. Målet vårt er å støtte forskning som vil gjøre oss i stand til å forstå og begrense den nye COVID-19, samt å forbedre effektiv pasientbehandling og (nasjonal og internasjonal) folkehelseberedskap og -respons på dette viruset og eventuelle fremtidige virusutbrudd av liknende art.

Helse
Global utvikling
Demokrati, styring og fornyelse
Søknadsfrist
27
mai 2020

Forskning på de økonomiske konsekvensene for norsk nærings- og arbeidsliv av korona-pandemien og tiltakene for å begrense smittespredningen. Målet er å studere endringer i markeds- og rammevilkår i sanntid, og å få sikrere kunnskap om effektene.

Velferd, kultur og samfunn
Industri og tjenestenæringer

Bedrifter og offentlig sektor kan søke.

Formålet med søknadstypen er verdiskaping og fornyelse i næringsliv og offentlig sektor. Prosjektene skal bidra til økt konkurranseevne i nytt og eksisterende næringsliv, styrke omstillingsevne i norsk økonomi og offentlig sektor samt å bedre samspill og kunnskapsoverføring på tvers av aktører.

Søknadsfrist
22
mai 2019
Løpende

Denne utlysningen er kun åpen for søkere som etter skisse med frist 10. april er invitert til å søke om forprosjektmidler. Med forprosjektene skal vi kunne fastslå om problemstillingen egner seg godt for et samarbeid gjennom en før-kommersiell anskaffelse.

Søknadsfrist
25
sep 2019

Pilot-T skal få gode løsninger raskere over i anvendelse gjennom å utvikle og teste eller pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og/eller reduserer utslipp.

Søknadsfrist
25
sep 2019

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Innovasjonsprosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig.

Petroleum
Søknadsfrist
25
sep 2019

Vi ønsker prosjekter som bidrar til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte.

Søknadsfrist
25
sep 2019

PILOT-E utlyser 120 mill. kroner til prosjekter som får frem helhetlig leveransekjeder for hydrogen eller innovative løsninger for utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet.

Søknadsfrist
25
sep 2019

Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter til større satsing på demonstrasjon og verifisering av teknologi som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i tråd med deres forretningsstrategi.

Petroleum
Søknadsfrist
20
nov 2019

Utlysningen gjelder kun for de som har fått midler til forprosjekt etter innsendt søknad levert til fristen 22. mai 2019. Målet med før-kommersielle anskaffelser er å bidra til mer etterspørselsdrevet innovasjon tilpasset offentlig sektors utfordringer, og at næringslivet skal utnytte det verdiskapingspotensial som ligger i offentlig sektor sine utfordringer.

Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Formålet med søknadstypen er å fremme fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder. Prosjektene skal bidra til viktig ny innsikt i den internasjonale kunnskapsfronten, og kan være med eller uten ambisjoner om anvendelse på kort eller lang sikt.

Søknadsfrist
25
sep 2019

Formålet med utlysningen er å styrke forvaltningen av norsk plantehelse. Søknadsfrist er 25. september 2019.

Søknadsfrist
Løpende

IKTPLUSS skal investere i forskningsprosjekter som på kortere og lengre sikt bidrar til innovasjon og løser utfordringer innenfor temaet "Data og tjenester overalt".

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
25
mai 2020

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder.

Banebrytende forskning
Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Global utvikling
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Petroleum
Søknadsfrist
25
mai 2020

Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2–7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Banebrytende forskning
Hav
Utdanning og kompetanse
Søknadsfrist
25
mai 2020

Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer. Utlysningen retter seg mot forskere på postdoktornivå, som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder.

Banebrytende forskning
Søknadsfrist
25
sep 2019

Denne utlysningen er kansellert. Det er nå ute en ny utlysning med frist 20. november som åpner for flere samarbeidspartnere.

Forskning for dyrevelferd og beredskap innenfor dyrehelse. NB! Denne utlysningen er kansellert. Det er nå ute en ny utlysning med frist 20. november som åpner for flere samarbeidspartnere, se under Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Kansellert
Søknadsfrist
06
mai 2020

Formålet er å styrke grunnleggende og grensesprengende forskning av høy vitenskapelig kvalitet gjennom tverrfaglig samarbeid, og å flytte forskningsfronten. Dagens og morgendagens samfunnsutfordringer fordrer radikale kunnskapssprang. Utlysningen er åpen for alle fag- og forskningsområder. Gjennom større bevilgninger og krav til samarbeid mellom forskere fra forskjellige fag, vil vi frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid. Prosjektene finansieres gjennom Fellesløft IV.

Kansellert
Banebrytende forskning

Skisser fungerer som en dialog mellom søker og Forskningsrådet for å avklare om en prosjektidé er relevant for en konkret utlysning eller ikke. Skisser kan være både frivillige og obligatoriske, det kommer an på utlysningen den er knyttet til.

Søknadsfrist
12
jun 2019
Løpende

Following up the Memorandum of Understanding between China’s Ministry of Science and Technology and the Research Council of Norway, this joint call asks for industry-oriented proposals for collaborative research projects on digitalisation.

Søknadsfrist
Løpende

Denne skisseutlysningen kvalifiserer til å sende inn full søknad om midler fra Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) med søknadsfrist 18. november 2020. Søkere som ikke har sendt inn en skisse til skissefristen 27. mai 2020 kl. 13.00 kan ikke søke om midler gjennom den endelige utlysningen til INFRASTRUKTUR.

Forskningsinfrastruktur
Søknadsfrist
Løpende

Denne utlysningen finnes kun på engelsk. For engelsk versjon følg lenken "English" øverst til høyre på siden.

Helse
Global utvikling
Velferd, kultur og samfunn
Søknadsfrist
17
jun 2019
Løpende

Skisseutlysningen gir bedrifter mulighet til en uforpliktende dialog med Forskningsrådet i forkant av den planlagte utlysningen av innovasjonsprosjekt i næringslivet med søknadsfrist 25.09.2019.

Teknologioverføringskontorer (TTO), godkjente forskningsorganisasjoner og mikroselskaper med utspring fra forskningsorganisasjoner og/eller TTO kan søke.

Formålet med søknadstypen er å fremme økt kommersiell anvendelse av offentlig finansiert forskning i Norge. Prosjektene skal avklare usikkerhet knyttet til den kommersielle anvendelsen av lovende forskningsresultater, spørsmål som ved å forbli uløst, hindrer prosjektet i å komme videre i kommersialiseringen.

Søknadsfrist
25
sep 2019

Kommersialiseringsprosjekter skal bidra til økt kommersiell anvendelse av forskningsresultater fra offentlig finansierte forskning i Norge.

Bransjer og næringer
Helse
Søknadsfrist
12
feb 2020

STUD-ENT-prosjekter skal bidra til økt studententreprenørskap gjennom å fremme studentdrevne forretningsideer basert på forskningsresultater eller kunnskap ervervet gjennom studiene.

Bransjer og næringer

Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke. Mange utlysninger krever samarbeid med næringsliv eller aktører i offentlig sektor.

Formålet med søknadstypen er konsentrert og langsiktig satsing for å styrke og videreutvikle fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer eller for å bygge opp forskningsmiljøer på strategisk viktige områder. Forskningssenter er ramme for utlysing innenfor flere ulike senterordninger som enten skal støtte de beste miljøene og lede til grensesprengende forskning og nyskapende innovasjon eller styrke prioriterte områder.

Søknadsfrist
25
sep 2019

Forskningsrådet inviterer til å sende inn fullstendig søknad om midler til Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI-IV). Bare de som sendte inn obligatorisk skisse til fristen 4. april 2019 kan sende inn søknad.

Bransjer og næringer
Søknadsfrist
20
nov 2019

Formålet med denne utlysningen er å finansiere fortsatt norsk deltagelse i de store og langvarige CERN-eksperimentene som norske forskere har vært med å utvikle, bygge opp og delta i over mange år. Kun ett prosjekt vil få finansiering.

Godkjente forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor, frivillig sektor og sammenslutninger kan søke.

Formålet med søknadstypen er å finansiere planlegging av, samarbeid om, koordinering av og formidling fra FoU-aktiviteter. Prosjektene skal for eksempel støtte opp om mobilitet, nasjonale og internasjonale nettverk, publisering, dialog og formidling knyttet til FoU-aktiviteter.

Søknadsfrist
16
sep 2019
Løpende

Formålet med utlysningen er å videreutvikle programmets FORNYs hovedsamarbeidspartnere TTO-ene til å bli mer profesjonelle og spesialiserte samt bidra til styrket entreprenørskaps- og kommersialiseringskultur ved ledelsen til universitetene, høyskolene og forskningsinstitusjonene.

Kommersialisering
Søknadsfrist
Løpende

Formålet er å stimulere til slagkraftig samarbeid på norsk side og til økt deltagelse fra norske aktører i arbeidet med å ivareta norske interesser i utformingen av EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa (2021–2027).

Internasjonalisering
Søknadsfrist
Løpende

Program for samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) lyser ut ekstra midler til internasjonal mobilitet og internasjonalt forskningssamarbeid for prosjekter som er finansiert av programmet.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
Løpende

Støtte til referansenettverk for koordinering av innspill og strategiske råd fra norske miljøer innenfor IKT-feltet. Utlysningen er kun åpen for registrering av referansenettverk for "Neste generasjons internett".

Søknadsfrist
25
sep 2019

Ordningen er rettet mot norske deltagere som har en sentral rolle i et H2020-prosjekt. Midlene skal ikke være en tilleggsfinansiering av aktivitetene i Horisont 2020-prosjektet, men benyttes til selvstendige aktiviteter.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
25
sep 2019

Vitenskapelig ansatte eller forskergrupper ved norske forskningsorganisasjoner kan søke Forskningsrådet om støtte til korte opphold i Frankrike eller Tyskland for å starte opp og utvikle felles forskningsprosjekter. Franske forskere må sende inn tilsvarende søknad til Campus France, og tyske forskere til DAAD.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
25
sep 2019

Forskningsrådet har som mål at resultater fra offentlig finansiert forskning er åpent tilgjengelig. Forskningsrådets STIM-OA-ordning skal bidra til å lette overgangen til åpen publisering.

Kommunikasjon og formidling

Søknadsfrist
12
jun 2019

The MoST - RCN Joint Funding Call on Consortium Collaboration on Energy aims to promote academia-industry consortia in both countries to collaborate in the field of environmentally friendly energy.

Søknadsfrist
04
sep 2019

Fellesprosjektene mellom norske og russiske forskere innenfor petroleum skal bidra til å vedlikeholde eksisterende nettverk og forskningssamarbeid og utvikle nye samarbeidskonstellasjoner gjennom strategisk grunnforskning som er relevant for begge land.

Petroleum
Søknadsfrist
22
apr 2020

Utlysningen gjelder søknader om finansiering av norsk deltagelse i prosjekter under 2019-utlysningene til Euratom, EUs strålevernprogram. Kun norske deltakere i prosjekter som har fått tilsagn om støtte i Euratom-utlysninger i 2019 kan søke. Forskningsrådets finansieringsordning muliggjør norske aktørers deltagelse i Euratom. Siden Euratom ikke omfattes av EØS-avtalen, mottar ikke norske aktører som deltar i Euratom-prosjekter midler direkte fra EU. Norske aktører i Euratom-prosjekter kan derfor søke om midler til slik deltagelse fra Forskningsrådet.

Internasjonale fellesprogrammer

Søknadsfrist
25
sep 2019

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet.

Politikk- og forvaltningsområder
Søknadsfrist
25
sep 2019

Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til forskning, utdanning eller samfunnsopplysning om finansmarkedets virkemåte og betydning.

Politikk- og forvaltningsområder
Søknadsfrist
16
des 2019
Løpende

Utlysningen finnes kun på engelsk. Du finner den engelske versjonen ved å gå til lenken "English" oppe til høyre på denne siden.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
12
feb 2020

Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til forskning, utdanning eller samfunnsopplysninger om finansmarkedets virkemåte og betydning. Dette kan være prosjekter knyttet til systemsvakheter, etikk og god forretningsskikk innenfor de aktuelle områdene, i tillegg til forbrukerinteresser. Vi gir ikke støtte til enkeltpersoners ordinære yrkesmessige utdanning.

Politikk- og forvaltningsområder
Søknadsfrist
25
mai 2020

Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til forskning, utdanning eller samfunnsopplysning om finansmarkedets virkemåte og betydning. Dette kan være prosjekter knyttet til systemsvakheter, etikk og god...

Politikk- og forvaltningsområder
Søknadsfrist
25
mai 2020

Denne utlysningen er kun for registrering av søknader til nye strategiske programmer for NOFIMA for perioden 2021–2024.

Søknadsfrist
25
mai 2020

Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til forskning, utdanning eller samfunnsopplysning om finansmarkedets virkemåte og betydning. Dette kan være prosjekter knyttet til systemsvakheter, etikk og god...

Politikk- og forvaltningsområder