Utlysninger

Søknadsfrist
6. mars
2024
Se Resultat

Forskerprosjekt for fornyelse (tematisk utlysning)

Formålet med utlysningen er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten innenfor temaene angitt i utlysningen. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Hav
Petroleum
Samisk samfunn og kultur
Demokrati og global utvikling
Energi og transport
Klima og miljø
Mat og bioressurser
Velferd og utdanning
Søknadsfrist
6. mars
2024
Gjennomført

Forskerprosjekt for tidlig karriere (tematisk utlysning)

Formålet med utlysningen er å gi forskere mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt innenfor temaene angitt i utlysningen. Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2–7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. 

Hav
Demokrati og global utvikling
Klima og miljø
Mat og bioressurser
Søknadsfrist
6. mars
2024
Gjennomført

Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt på klima- og jordsystemet

Formålet er å flytte forskningsfronten innenfor klima og jordsystemet gjennom tverrfaglige prosjekter med større tildelinger. Vi støtter forskere fra forskjellige fag som sammen vil frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid. Søkerne må ha vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Klima og miljø
Søknadsfrist
15. mars
2023
Se Resultat

Forskerprosjekt for unge talenter (FRIPRO)

Vi lyser kun ut midler til temaet Banebrytende forskning (FRIPRO) i denne utlysningen. 

Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt.

Banebrytende forskning
Søknadsfrist
8. feb.
2023
Se Resultat

Forskerprosjekt for fornyelse (tematisk utlysning)

Vi lyser ikke ut midler til temaet Banebrytende forskning (FRIPRO) i denne utlysningen.

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Samisk samfunn og kultur
Søknadsfrist
8. feb.
2023
Se Resultat

Forskerprosjekt for unge talenter (tematisk utlysning)

Vi lyser ikke ut midler til temaet Banebrytende forskning (FRIPRO) i denne utlysningen.

Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, to til sju år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Hav
Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn
Energi, transport og lavutslipp
Naturvitenskap og teknologi
Søknadsfrist
8. feb.
2023
Se Resultat

Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt (tematisk utlysning)

Vi lyser ikke ut midler til temaet Banebrytende forskning (FRIPRO) i denne utlysningen.

Vi støtter forskere fra forskjellige fag som sammen vil frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid. Søkerne må ha vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Hav
Søknadsfrist
5. jun.
2024
Gjennomført

Midler til forskning på forsknings- og innovasjonspolitikk

Prosjektene skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag om og videreutvikling av forsknings- og innovasjonspolitikken, som styrker dialog og samspill mellom forskere og brukere og stimulerer til offentlig debatt om forsknings- og innovasjonsspørsmål.

Politikk- og forvaltningsområder
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer

Målet med utlysningen er å fortsette og bygge kompetanse og volum innenfor kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer. Innsatsen skal resultere i at forskningsfronten flyttes, sørge for viktig kompetansebygging og skape nye muligheter for mennesker og samfunn på kortere og lengre sikt.

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
13. mars
2024
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Hensikten med støtten er å stimulere forskningsorganisasjoner til å samarbeide med relevante samfunns- og næringsaktører for å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som er nødvendig for å møte viktige samfunnsutfordringer. Vi krever at dere samarbeider med minst to relevante aktører utenfor forskningssektoren.

Hav
Muliggjørende teknologier
Demokrati og global utvikling
Energi og transport
Mat og bioressurser
Velferd og utdanning
Søknadsfrist
13. mars
2024
Se Resultat

Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet

Hensikten med støtten er å stimulere forskningsorganisasjoner til å samarbeide med næringslivet for å bygge kunnskap som næringslivet og samfunnet trenger for å løse store samfunns- og næringsutfordringer. Vi krever at næringslivet bidrar med kontantfinansering i prosjektene.

Petroleum
Energi og transport
Søknadsfrist
15. nov.
2023
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt for bedre samhandling til det beste for utsatte barn og unge

Utlysningen er rettet mot godkjente forskningsorganisasjoner og midlene skal gå til samarbeidsprosjekter med partnere fra frivillig sektor, ideelle stiftelser, offentlig sektor og/eller private aktører.

Utdanning og kompetanse
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Søknadsfrist
15. feb.
2023
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Hav
Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist
15. feb.
2023
Se Resultat

Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet

Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Energi, transport og lavutslipp
Petroleum
Søknadsfrist
5. jun.
2024
Gjennomført

Nærings-ph.d. – doktorgradsprosjekt i bedrift 2024

Nærings-ph.d.-ordningen skal bidra til å øke forskningsinnsatsen og den langsiktige kompetansebyggingen i bredden av norsk næringsliv gjennom rekruttering av doktorgradskandidater.

Innovasjon
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2022

Utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet er rettet mot bedrifter og midlene skal gå til innovasjonsprosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling (FoU).

Hav
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet 2022

Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter til større satsing på demonstrasjon og verifisering av teknologi som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i tråd med deres forretningsstrategi. Utlysningen omfatter tematikk innenfor petroleum, maritim industri og landbasert mat, miljø og bioressurser.

Hav
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter til større satsing på demonstrasjon og verifisering av teknologi, som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i tråd med deres forretningsstrategi. Utlysningen av demonstrasjonsprosjekt i 2021 omfatter tematikk innenfor petroleum, maritim industri (grønn skipsfart) og landbasert mat, miljø og bioressurser.

Hav
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning

Formålet med utlysningen er å stimulere til at flere bedrifter med liten eller ingen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) tar forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid.

Bransjer og næringer
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Offentlig sektor-ph.d. – doktorgradsprosjekt i offentlig virksomhet

Virksomheter i offentlig sektor kan søke om støtte til et offentlig sektor-ph.d.-prosjekt. Et OFFPHD-prosjekt er et samarbeidsprosjekt mellom en offentlig virksomhet og en gradsgivende institusjon. Doktorgradsprosjektet skal være relevant for den offentlige virksomheten og utføres av en ansatt.

Politikk- og forvaltningsområder
Naturvitenskap og teknologi
Søknadsfrist
6. mars
2024
Se Resultat

Offentlig sektor-ph.d. – doktorgradsprosjekt i offentlig virksomhet 2024

Virksomheter i offentlig sektor kan søke om støtte til et Offentlig sektor-ph.d.-prosjekt. Et OFFPHD-prosjekt er et samarbeidsprosjekt mellom en offentlig virksomhet og en gradsgivende institusjon. Doktorgradsprosjektet skal være relevant for den offentlige virksomheten og utføres av en ansatt.

Innovasjon
Søknadsfrist
Løpende
07.06.2024
Gjennomført

Obligatorisk skisse som grunnlag for søknader om forskningssentre for kunstig intelligens (KI-senter)

Forskningsrådet lyser ut midler til fire til seks femårige KI-sentre, innenfor en ramme på 850 millioner kroner. For å kunne sende søknad til hovedutlysningen, må det sendes inn skisse innen fristen 7. juni 2024.

Banebrytende forskning
Muliggjørende teknologier
Humaniora og samfunnsvitenskap
Innovasjon
Kunstig intelligens
Søknadsfrist
Løpende
15.09.2023
Gjennomført

Forskningstokt med Kystvakten – samarbeid for havforskning

I samarbeid med Forskningsrådet stiller Kystvakten skipstid til rådighet for norske forskningsorganisasjoner som ønsker å utføre feltarbeid til havs som ledd i et forskningsprosjekt.

Hav
Klima- og polarforskning
Søknadsfrist
Løpende
21.06.2023
Gjennomført

Obligatorisk skisse som grunnlag for søknad om forskningsinfrastruktur

Siste frist for innsending av skisse er 21. juni 2023, kl. 23.59.

Forskningsrådet lyser ut midler fra Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR). For å kunne sende søknad til hovedutlysningen, må dere sende inn skissen innen fristen 21. juni 2023.

Forskningsinfrastruktur
Søknadsfrist
Løpende
10.05.2023
Gjennomført

Obligatorisk skisse for forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Forskningsrådet lyser ut midler til nye forskningssentre for miljøvennlig energi. For å kunne sende søknad til hovedutlysningen, må det sendes inn skisse innen fristen midnatt 10. mai 2023.

Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
Løpende
15.09.2022
Gjennomført

Forskningstokt med Kystvakta – samarbeid for havforskning

I samarbeid med Forskningsrådet stiller Kystvakta skipstid til rådighet for norske forskningsorganisasjoner som ønsker å utføre feltarbeid til havs som ledd i et forskningsprosjekt.

Hav
Klima- og polarforskning
Søknadsfrist
Løpende
04.05.2022
Gjennomført

Obligatorisk skisse før søknad til Grønn plattform 2022

Skissen kvalifiserer til å sende inn en fullstendig søknad til Grønn plattforms hovedutlysning med søknadsfrist 21. september 2022. Norske bedrifter og norske forskningsinstitutter kan sende inn skisse.

Grønn plattform
Søknadsfrist
Løpende
06.04.2021
Gjennomført

Obligatorisk skisse før søknad til forskningssenter for petroleum

Denne skisseutlysningen kvalifiserer til å sende inn fullstendig søknad til utlysningen Forskningssenter for petroleum. Søkere som ikke har sendt inn en skisse til skissefristen, kan heller ikke søke midler gjennom hovedutlysningen. Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan sende skisse.

Petroleum
Søknadsfrist
15. nov.
2023
Se Resultat

Forskningssenter for utvalgte profesjonsutdanninger innenfor temaet utsatte barn og unge

Vi lyser ut midler til å etablere inntil tre nye forskningssentre innenfor temaet utsatte barn og unge. Lærerutdanningene og relevante helse- og velferdsutdanninger kan søke.

Utdanning og kompetanse
Søknadsfrist
15. nov.
2023
Se Resultat

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Sentrenes hovedaktivitet skal være innenfor teknologisk forskning, og samfunnsvitenskapelige og miljøfaglige problemstillinger skal integreres i senterets forskningsaktivitet. Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med partnere fra andre forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor kan søke.

Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
15. mars
2023
Se Resultat

Forskningssenter for geopolitikk

Vi lyser ut 45 millioner til etablering av et forskningssenter for geopolitikk. Midlene skal gå til anvendt forskning om utenriks og sikkerhetspolitikk med faglig og geografisk tyngdepunkt rettet inn mot Kina. Vi forutsetter at fagmiljøer innenfor samme fagfelt samarbeider om å utarbeide en felles søknad om ett senter.

Internasjonalisering
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Søknadsfrist
16. nov.
2022
Se Resultat

Senter for nukleær forskning

Vi ønsker å styrke Norges kunnskapsberedskap innenfor det nukleære området ved å opprette ett til to nasjonale sentre. Norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Naturvitenskap og teknologi
Søknadsfrist
21. sep.
2022
Se Resultat

Forskningssenter for skatteøkonomisk forskning

Forskningsrådet utlyser midler til to sentre for skatteøkonomisk forskning. Sentrene skal utvikle kunnskapen om skatt og økonomi og å bidra til et sterkt faglig miljø for skatteøkonomisk forskning i Norge. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Demokrati, styring og fornyelse
Søknadsfrist
21. sep.
2022
Se Resultat

Forskningssenter for kunnskaps- og kompetanseutvikling om EØS-rettens betydning for norsk rett

Formålet med utlysningen er å etablere to forskningssentre for integrering av EØS-rett i norsk rett. Rettsvitenskapelige miljøer som tilbyr mastergrad kan søke.

Velferd, kultur og samfunn
Demokrati, styring og fornyelse
Søknadsfrist
24. nov.
2021
Gjennomført

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor hydrogen

Vi lyser ut midler for å etablere et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor ren hydrogen og hydrogenbaserte energibærere. Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med partnere fra andre forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor, kan søke.

Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
Løpende
18.10.2023
Se Resultat

Verifisering – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning 2023

Formålet med et verifiseringsprosjekt er å redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i prosjektet. Godkjente forskningsorganisasjoner, TTO-er og oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner, kan søke.

Bransjer og næringer
Kommersialisering
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Kvalifisering – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning 2023

Formålet med et kvalifiseringsprosjekt er å gjennomføre innledende undersøkelser av det kommersielle potensialet i forskningsresultater. Godkjente forskningsorganisasjoner, TTO-er og oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner, kan søke.

Bransjer og næringer
Kommersialisering
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Kvalifisering – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning – Kommersialiserings-prosjekt 2022

Formålet med et kvalifiseringsprosjekt er å gjennomføre innledende undersøkelser av det kommersielle potensialet i forskningsresultater. Godkjente forskningsorganisasjoner, TTO-er og oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner, kan søke.

Bransjer og næringer
Kommersialisering
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Verifisering – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning – Kommersialiserings-prosjekt 2022

Formålet med et verifiseringsprosjekt er å redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i prosjektet. Godkjente forskningsorganisasjoner, TTO-er og oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner, kan søke.

Bransjer og næringer
Kommersialisering
Søknadsfrist
Løpende
01.02.2023
Se Resultat

Tidligfase teknologioverføring

For årene 2023 og 2024 lyser vi ut 100 millioner kroner til tidligfase teknologioverføring, rettet mot forskningsorganisasjoner som har sendt inn kommersialiseringssøknader til Forskningsrådet de siste fem årene.

Kommersialisering
Søknadsfrist
15. nov.
2023
Gjennomført

Midler til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet

Utlysningen gjelder støtte til etablering og/eller oppgradering av forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet, og inkluderer norsk deltakelse i samarbeid om etablering eller oppgradering av internasjonale forskningsinfrastrukturer. Årets utlysning gir også mulighet for å søke om støtte til forprosjekter. Bare de som deltok i den obligatoriske skisserunden kan søke.

Forskningsinfrastruktur
Søknadsfrist
5. jun.
2024
Gjennomført

Midler til å utarbeide et kunnskapsnotat om forskning på bærekraftig fôr til husdyr i Norge

Vi lyser ut midler til et ettårig prosjekt som skal kartlegge den mest relevante forskningen og avdekke de viktigste kunnskapshullene om bærekraftig fôr til husdyr i Norge. Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Mat og bioressurser
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Midler til forskningsopphold i utlandet for forskere

Formålet med utlysningen er å få flere forskere til å ta et forskningsopphold i utlandet og skape mer internasjonalt samarbeid. Internasjonal erfaring er viktig for forskerkarrieren.

Internasjonalisering
Banebrytende forskning
Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Forsker til låns

"Forsker til låns" skal øke samarbeidet mellom bedrifter og FoU-miljøer. Ordningen passer for små og mellomstore bedrifter som har bruk for økt forskerkompetanse internt i bedriften i en periode og for forskere som ønsker å bli bedre kjent med næringslivets utfordringer og bidra i bedrifters FoU-arbeid.

Bransjer og næringer
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Reisestøtte for doktorgrads- og postdoktorstipendiater til Emerging Leaders 2022

Emerging Leaders er et utviklingsprogram for unge forskere med mål om å skape nettverksbygging, lederutvikling og faglig innføring i sentrale muligheter og utfordringer i nordområdene og Arktis spesielt. Emerging Leaders arrangeres i forkant av konferansen Arctic Frontiers 2022 i Tromsø.

Klima- og polarforskning
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Grønn luftfart – støtte til prosjektetablering og posisjonering

Prosjektetableringsstøtte for næringsliv og offentlig sektor innenfor Grønn luftfart, Støtten skal stimulere norske luftfartsaktører til å søke Forskningsrådets nasjonale utlysninger av midler til innovasjon.

Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Havforskningstiåret – Kommunikasjon og formidling

Midlene skal støtte kommunikasjons- og formidlingsprosjekter som bidrar til økt havforståelse. Prosjektene skal formidle forskningsbasert kunnskap knyttet til hav og havforskningstiåret.

Kommunikasjon og formidling
Hav
Klima- og polarforskning
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Forsterkningsmidler til pågående prosjekter for å knytte kompetanse og resultater av IKT-forskning mot forsvarssektoren

Pågående prosjekter som forsker innenfor temaene kunstig intelligens (KI), autonomi og/eller kvanteteknologi kan søke om tilleggsmidler for å gjennomføre aktiviteter som fører til kompetanse- og resultatoverføring til forsvarssektoren. Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
24. apr.
2024
Gjennomført

Fellesutlysning med Brasil for forskning og teknologiutvikling i næringslivet

Formålet med fellesutlysningen er å stimulere til økt samarbeid mellom norske og brasilianske bedrifter for å utvikle nye teknologier og tjenester innen miljøvennlig energi og offshore petroleumsvirksomhet.

Petroleum
Energi og transport
Søknadsfrist
14. sep.
2022
Gjennomført

ACT4 – CO2-håndtering

Midlene skal gå til internasjonale prosjekter innenfor CO2-håndtering. Foretak og godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Internasjonalisering
Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
21. mai
2021
Se Resultat

Kinesisk-norsk forskningssamarbeid innenfor klimasystemer

Utlysningen har som mål å fremme samarbeid mellom kinesiske og norske forskere innenfor klimasystemforskning. Hensikten er å bidra til bedre klimaprognoser gjennom videreutvikling av metoder og modeller, økt forståelse av de ulike komponentene i klimasystemet og bedre innsikt i polarområdenes rolle.

Internasjonalisering
Klima- og polarforskning
Søknadsfrist
12. mai
2021
Gjennomført

Fellesutlysning med Brasil for forskning og teknologiutvikling i næringslivet

Fellesutlysningen skal stimulere til økt samarbeid mellom norske og brasilianske bedrifter for å utvikle nye teknologier og tjenester rettet mot offshore petroleumsvirksomhet.

Petroleum
Søknadsfrist
15. mars
2021
Se Resultat

ACT3 – CO2-håndtering

ACT (Accelerating CCS Technology) er et internasjonalt samarbeid hvor formålet er å støtte forskning, utvikling og demonstrasjon innenfor CO2-håndtering (CCUS).

Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
16. mars
2022
Kansellert

Norsk-russisk bilateral utlysning på miljøaspekter og bærekraftig utvikling av ressurser i nordområdene

Denne utlysningen er kansellert.

Internasjonalisering
Klima- og polarforskning
Petroleum
Søknadsfrist
5. jun.
2024
Gjennomført

Nye strategiske programmer for NOFIMA 2025–2028

Styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) har vedtatt utlysning av strategiske instituttprogrammer for NOFIMA med en ramme på 350 millioner kroner.

Mat og bioressurser
Søknadsfrist
24. apr.
2024
Gjennomført

Hvordan finansmarkedene fungerer og etisk bevissthet – midler til forskningsprosjekter

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Demokrati og global utvikling
Søknadsfrist
24. mai
2023
Gjennomført

Hvordan finansmarkedene fungerer og etisk bevissthet – midler til forskningsprosjekter

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Politikk- og forvaltningsområder
Søknadsfrist
Løpende
25.01.2023
Gjennomført

Nominasjon til to postdoktorstillinger i Japan

Forskningsrådet nominerer to kandidater til JSPS' Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard).

Internasjonalisering
Søknadsfrist
25. mai
2022
Gjennomført

Hvordan finansmarkedene fungerer og etisk bevissthet – midler til forskningsprosjekter

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Politikk- og forvaltningsområder
Humaniora og samfunnsvitenskap
Søknadsfrist
7. des.
2021
Gjennomført

Nominasjon til to postdoktorstillinger i Japan

Japan Society for the promotion of Sciences (JSPS) mobilitetsprogram har som hovedformål å etablere og utvide kontakten mellom norske og japanske forskningsinstitusjoner. Forskningsrådet nominerer kandidater til programmet og sender inn søknadene på vegne av de nominerte kandidatene.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
12. mai
2021
Gjennomført

Hvordan finansmarkedene fungerer og etisk bevissthet – midler til forskningsprosjekter

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innen finansmarkedsområdet. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet.

Politikk- og forvaltningsområder
Banebrytende forskning
Humaniora og samfunnsvitenskap
Søknadsfrist
13. jun.
2024
Gjennomført

NANOTECMEC: Nano and advanced technologies for disease prevention, diagnostic and therapy

Forskningsrådet lyser ut 1 600 000 euro til norske forskere som vil delta i transnasjonalt forskningssamarbeid.

Helse
Muliggjørende teknologier
Livsvitenskap
Søknadsfrist
30. mai
2024
Gjennomført

Konsekvenser av endringer i lys i marint miljø

JPI Oceans sin utlysning på endringer av lys i marint miljø skal se på årsaker og økologiske konsekvenser av endringer i lysregime forårsaket av redusert lysgjennomtrengning i havet og menneskeskapt lys (kunstig lys).

Hav
Søknadsfrist
27. mai
2024
Gjennomført

NutriBrain: Modulation of brain ageing through nutrition and healthy lifestyle

Målet med utlysningen er å støtte multinasjonale forskningsprosjekter som bidrar til å bedre kunnskapen om hvordan livsstilsfaktorer kan bedre hjernehelsen.

Helse
Livsvitenskap
Søknadsfrist
22. mai
2024
Gjennomført

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

Hvordan kan vi skape grønne innovasjoner som gir verdi for både næringslivet og fellesskapet? Det er konkurransekraft i å tenke nytt, spesielt når det er bygget på reell innsikt og behov. Å finne disse løsningene er utfordrende og krever friske perspektiver og samarbeidsformer. Men, hvordan skal vi gjøre det i praksis? DOGA kan hjelpe dere i gang.

Industri og tjenestenæringer
Søknadsfrist
14. mai
2024
Gjennomført

Innovasjon for forebygging: Persontilpasset forebygging i helse- og omsorgstjenestene

Forskningsrådet lyser ut 22 000 000 kroner til norske forskere som vil delta i europeisk forskningssamarbeid om persontilpassede forebyggingsstrategier i helse- og omsorgstjenestene.

Helse
Muliggjørende teknologier
Humaniora og samfunnsvitenskap
Livsvitenskap
Velferd og utdanning
Søknadsfrist
14. mai
2024
Gjennomført

NordForsk-utlysning om migrasjons- og integreringsforskning

Målet med utlysningen er å finansiere forskningsprosjekter av høyeste internasjonal kvalitet og samfunnsrelevans med klar merverdi fra multilateralt samarbeid.

Demokrati og global utvikling
Velferd og utdanning
Søknadsfrist
29. apr.
2024
Gjennomført

Water4All: Akvatiske økosystemtjenester

Hav
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 15.49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.