Utlysninger

Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Formålet med søknadstypen er å fremme fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder. Prosjektene skal bidra til viktig ny innsikt i den internasjonale kunnskapsfronten, og kan være med eller uten ambisjoner om anvendelse på kort eller lang sikt.

Forskerprosjekt for fornyelse

Søknadsfrist
10.
feb 2021

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte forskningsfronten. Utlysningen retter seg mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet og er åpen for alle fag- og forskningsområder.

Se Resultat
Banebrytende forskning
Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Humaniora og samfunnsvitenskap
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Naturvitenskap og teknologi
Petroleum

Forskerprosjekt for unge talenter

Søknadsfrist
10.
feb 2021

Støtten skal gi talenter under 40 år mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen er rettet mot forskere tidlig i karrieren, 2–7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Se Resultat
Banebrytende forskning
Hav
Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn
Humaniora og samfunnsvitenskap
Livsvitenskap
Naturvitenskap og teknologi

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

Søknadsfrist
10.
feb 2021

Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer. Utlysningen retter seg mot forskere på postdoktornivå, som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk. Utlysningen er åpen for alle fag- og forskningsområder.

Se Resultat
Banebrytende forskning
Humaniora og samfunnsvitenskap
Livsvitenskap
Naturvitenskap og teknologi

Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt

Søknadsfrist
10.
feb 2021

Formålet er å flytte forskningsfronten gjennom tverrfaglige prosjekter med større bevilgninger. Vi støtter forskere fra forskjellige fag som sammen vil frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid.

Se Resultat
Banebrytende forskning
Klima- og polarforskning
Humaniora og samfunnsvitenskap
Livsvitenskap
Naturvitenskap og teknologi

Data og tjenester overalt – Forskerprosjekt

Søknadsfrist
Løpende

IKTPLUSS skal investere i forskningsprosjekter som på kortere og lengre sikt bidrar til innovasjon og løser utfordringer innenfor temaet "Data og tjenester overalt".

Se Resultat
Muliggjørende teknologier

Radikalt nyskapende Forskerprosjekt

Søknadsfrist
02.
sep 2020

Formålet med søknadstypen er å gi prosjekter som er radikalt grensesprengende, og som utfordrer eksisterende forskning på et tema eller område, en mulighet for finansiering.

Se Resultat
Energi, transport og lavutslipp

Forskerprosjekt for fornyelse

Søknadsfrist
25.
mai 2020

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder.

Se Resultat
Banebrytende forskning
Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Petroleum

Godkjente forskningsorganisasjoner i samarbeid med offentlig sektor, næringsliv, andre offentlige organisasjoner og/eller private organisasjoner kan søke.

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge kompetanse og kompetansemiljøer som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøene og de som representerer den samfunnsutfordringen det søkes om midler til.

Samarbeidsprosjekt for økt omstilling og verdiskaping i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen

Søknadsfrist
12.
mai 2021

Forskningsorganisasjoner i samarbeid med næringsliv kan søke om støtte til å møte utfordringer i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.

Gjennomført
Bransjer og næringer
Industri og tjenestenæringer

Grønn plattform – kompetanseprosjekt for forskningsinstitutter

Søknadsfrist
12.
mai 2021

Målet med utlysningen er å gi tilskudd til prosjekter som ledes av forskningsinstitutter.. Prosjektene som lyses ut her skal utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som kan bidra til grønn omstilling i næringslivet.

Gjennomført
Bransjer og næringer
Grønn plattform

Kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer

Søknadsfrist
Løpende

Målet med utlysningen er å fortsette og bygge kompetanse og volum innenfor kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer. Innsatsen skal resultere i at forskningsfronten flyttes, sørge for viktig kompetansebygging og skape nye muligheter for mennesker og samfunn på kortere og lengre sikt.

Se Resultat
Muliggjørende teknologier

Data og tjenester overalt – Samarbeidsprosjekt

Søknadsfrist
Løpende

IKTPLUSS skal investere i forskningsprosjekter som på kortere og lengre sikt bidrar til innovasjon og løser utfordringer innenfor temaet "Data og tjenester overalt".

Se Resultat
Muliggjørende teknologier

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Søknadsfrist
17.
feb 2021

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Se Resultat
Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet

Søknadsfrist
17.
feb 2021

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Se Resultat
Energi, transport og lavutslipp
Petroleum

Samarbeidsprosjekt for å øke forskningsbasert innovasjon i utvalgte tjenestenæringer

Søknadsfrist
18.
nov 2020

Utlysningen har som mål å bidra til økt næringsrettet forskning og utvikling i reiseliv, kulturnæringer, finans og varehandel. For å kunne søke, må du ha søkt og fått innvilget støtte gjennom utlysingen "Midler til å mobilisere tjenestenæringer til forskning" først, og du må ha gjennomført en prosjektetableringsprosess.

Gjennomført
Bransjer og næringer
Industri og tjenestenæringer

Bedrifter og offentlig sektor kan søke.

Formålet med søknadstypen er verdiskaping og fornyelse i næringsliv og offentlig sektor. Prosjektene skal bidra til økt konkurranseevne i nytt og eksisterende næringsliv, styrke omstillingsevne i norsk økonomi og offentlig sektor samt å bedre samspill og kunnskapsoverføring på tvers av aktører.

Grønn plattform – hovedutlysning

Søknadsfrist
12.
mai 2021

Grønn plattform er en ny satsing som gir næringslivet og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. Målet med satsingen er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling. For å møte disse utfordringene gir Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova et koordinert offentlig tilbud til prosjekter som fører til grønn omstilling.

Gjennomført
Bransjer og næringer
Grønn plattform

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Søknadsfrist
Løpende

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig.

Se Resultat
Bransjer og næringer
Hav
Helse
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter til større satsing på demonstrasjon og verifisering av teknologi, som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i tråd med deres forretningsstrategi.

Se Resultat
Petroleum

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Søknadsfrist
16.
sep 2020

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i virksomhetens planer for utvikling og bygge på et faktisk samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøene og andre relevante aktører.

Se Resultat
Helse
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Førkommersielle anskaffelser

Søknadsfrist
16.
sep 2020

En førkommersiell anskaffelse utfordrer næringslivet til å utvikle innovative løsninger som møter offentlig sektors behov. Førkommersielle anskaffelser gir offentlige innkjøpere en mulighet til å sammenligne ulike forslag og velge de beste løsningene som markedet kan levere. På denne måten kan offentlige myndigheter modernisere offentlige tjenester raskere og gi bedriftene mulighet til å ta en ledende rolle i nye markeder.

Se Resultat
Helse
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Pilot-T: Nye løsninger i skjæringsfeltet mobilitet/IKT

Søknadsfrist
16.
sep 2020

Pilot-T skal få gode løsninger raskere over i anvendelse gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og/eller reduserer utslipp.

Se Resultat
Energi, transport og lavutslipp

Pilot-E: Maritim transport og klimanøytral industri

Søknadsfrist
16.
sep 2020

I 2020 lyser PILOT-E ut midler til prosjekter rettet mot utslippsfri maritim transport og klimanøytral industri. PILOT-E kan søkes av bedrifter og omfatter helhetlige prosjekter fra forskningsaktiviteter til marked med en realistisk plan for å bringe innovative løsninger fra idé og ut i markedet. Tilskudd og støtte til forsknings- og utviklingsarbeidet kommer fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen, vil i tillegg kunne kvalifisere for senere finansiering fra Enova.

Gjennomført
Energi, transport og lavutslipp

Skisser fungerer som en dialog mellom søker og Forskningsrådet for å avklare om en prosjektidé er relevant for en konkret utlysning eller ikke. Skisser kan være både frivillige og obligatoriske, det kommer an på utlysningen den er knyttet til.

Obligatorisk skisse før søknad til forskningssenter for petroleum

Søknadsfrist
06.
apr 2021
Løpende

Denne skisseutlysningen kvalifiserer til å sende inn fullstendig søknad til utlysningen Forskningssenter for petroleum. Søkere som ikke har sendt inn en skisse til skissefristen, kan heller ikke søke midler gjennom hovedutlysningen. Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan sende skisse.

Gjennomført
Petroleum

Obligatorisk skisse som grunnlag for søknad om forskningsinfrastruktur

Søknadsfrist
Løpende

Denne skisseutlysningen kvalifiserer til å sende inn full søknad om midler fra Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) med søknadsfrist 18. november 2020. Søkere som ikke har sendt inn en skisse til skissefristen 27. mai 2020 kl. 13.00 kan ikke søke om midler gjennom den endelige utlysningen til INFRASTRUKTUR.

Gjennomført
Forskningsinfrastruktur

COVID-19 hasteutlysning: Skisser til utlysning for bekjempelse av koronaviruset (COVID-19)

Søknadsfrist
Løpende

Denne utlysningen finnes kun på engelsk. For engelsk versjon følg lenken "English" øverst til høyre på siden.

Gjennomført
Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Velferd, kultur og samfunn

Obligatorisk skisse før søknad til forskningssenter for klinisk behandling

Søknadsfrist
06.
jan 2021
Løpende

Skisseutlysningen kvalifiserer til å sende inn fullstendig søknad om midler til Forskningssentre for klinisk behandling med søknadsfrist 12. mai 2021. Søkere som ikke har sendt inn en skisse til skissefristen 6. januar 2021, kan ikke søke midler gjennom hovedutlysningen. 

Gjennomført
Helse

Innovasjonsprosjekt i næringslivet (skisse)

Søknadsfrist
17.
jun 2019
Løpende

Skisseutlysningen gir bedrifter mulighet til en uforpliktende dialog med Forskningsrådet i forkant av den planlagte utlysningen av innovasjonsprosjekt i næringslivet med søknadsfrist 25.09.2019.

Gjennomført

Chinese-Norwegian Collaboration Projects on Digitalisation

Søknadsfrist
12.
jun 2019
Løpende

Following up the Memorandum of Understanding between China’s Ministry of Science and Technology and the Research Council of Norway, this joint call asks for industry-oriented proposals for collaborative research projects on digitalisation.

Gjennomført

Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke. Mange utlysninger krever samarbeid med næringsliv eller aktører i offentlig sektor.

Formålet med søknadstypen er konsentrert og langsiktig satsing for å styrke og videreutvikle fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer eller for å bygge opp forskningsmiljøer på strategisk viktige områder. Forskningssenter er ramme for utlysing innenfor flere ulike senterordninger som enten skal støtte de beste miljøene og lede til grensesprengende forskning og nyskapende innovasjon eller styrke prioriterte områder.

Forskningssenter for klinisk behandling

Søknadsfrist
12.
mai 2021

Vi lyser ut midler til å etablere Forskningssenter for klinisk behandling (FKB). Bare søkere som har sendt inn obligatorisk skisse til fristen 06.01.2021, kan søke. Søker må være en godkjent norsk forskningsorganisasjon med tilgang til pasienter i forpliktende samarbeid med relevante aktører.

Gjennomført
Helse

Forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Søknadsfrist
17.
mar 2021

Formålet med utlysningen er å etablere et forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Senteret er en langsiktig satsing som skal ha som overordnet mål å styrke den spesialpedagogiske forskningen i Norge.

Se Resultat
Utdanning og kompetanse

Sentre for fremragende forskning – SFF V – Trinn 1

Søknadsfrist
18.
nov 2020

SFF-ordningen gir Norges fremste vitenskapelige miljøer muligheten til å organisere seg i sentre for å nå ambisiøse vitenskapelige mål gjennom samarbeid og med langsiktig grunnfinansiering. Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha stort potensial for grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten. Sentrene arbeider med ambisiøse ideer og komplekse problemer der samordnet og langsiktig forskningsinnsats innenfor, eller på tvers av, fagområder, er viktig for å nå målene.

Gjennomført
Banebrytende forskning

Forskningsenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor vindenergi

Søknadsfrist
11.
nov 2020

Forskningsrådet lyser ut midler for å etablere et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor vindenergi. Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører kan søke.

Gjennomført
Energi, transport og lavutslipp

Midler til norsk forskning ved CERN

Søknadsfrist
20.
nov 2019

Formålet med denne utlysningen er å finansiere fortsatt norsk deltagelse i de store og langvarige CERN-eksperimentene som norske forskere har vært med å utvikle, bygge opp og delta i over mange år. Kun ett prosjekt vil få finansiering.

Gjennomført

SFI Senter for forskningsdrevet innovasjon

Søknadsfrist
25.
sep 2019

Forskningsrådet inviterer til å sende inn fullstendig søknad om midler til Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI-IV). Bare de som sendte inn obligatorisk skisse til fristen 4. april 2019 kan sende inn søknad.

Se Resultat
Bransjer og næringer

Teknologioverføringskontorer (TTO), godkjente forskningsorganisasjoner og mikroselskaper med utspring fra forskningsorganisasjoner og/eller TTO kan søke.

Formålet med søknadstypen er å fremme økt kommersiell anvendelse av offentlig finansiert forskning i Norge. Prosjektene skal avklare usikkerhet knyttet til den kommersielle anvendelsen av lovende forskningsresultater, spørsmål som ved å forbli uløst, hindrer prosjektet i å komme videre i kommersialiseringen.

Studententreprenørskap

Søknadsfrist
17.
mar 2021

Et STUD-ENT-prosjekt skal redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i studentdrevne forretningsideer. Målet ved sluttført prosjekt er at de mest kritiske spørsmål og usikkerheter er avklart slik at neste ledd i kommersialiseringsprosessen utløses. Studenter på master-, profesjons- eller ph.d.-nivå kan søke i samarbeid med et norsk universitet eller en norsk høyskole.

Se Resultat
Bransjer og næringer

Milepælsprosjekt – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning

Søknadsfrist
Løpende

Et milepælsprosjekt er et kort kommersialiseringsprosjekt med fokus på å gjennomføre den neste og mest kritiske milepælen for å komme videre i kommersialiseringsløpet.

Gjennomført
Bransjer og næringer
Helse

Studententreprenørskap

Søknadsfrist
12.
feb 2020

STUD-ENT-prosjekter skal bidra til økt studententreprenørskap gjennom å fremme studentdrevne forretningsideer basert på forskningsresultater eller kunnskap ervervet gjennom studiene.

Se Resultat
Bransjer og næringer

Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning

Søknadsfrist
25.
sep 2019

Kommersialiseringsprosjekter skal bidra til økt kommersiell anvendelse av forskningsresultater fra offentlig finansierte forskning i Norge.

Se Resultat
Bransjer og næringer
Helse

Godkjente forskningsorganisasjoner og offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Formålet med søknadstypen er å fremme og styrke infrastruktur som bidrar til nyskapende forskning og utvikling. Prosjektene skal føre til at norske forskningsmiljøer og næringsliv har tilgang til relevant og oppdatert infrastruktur som understøtter forskning av høy kvalitet.

Midler til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet

Søknadsfrist
18.
nov 2020

Utlysningen gjelder støtte til etablering og/eller oppgradering av forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet, og inkluderer norsk deltakelse i samarbeid om etablering eller oppgradering av internasjonale forskningsinfrastrukturer. Bare de som deltok i den obligatoriske skisserunden, kan søke.

Gjennomført
Forskningsinfrastruktur

Videreføring av medlemskap i internasjonale infrastrukturer

Søknadsfrist
18.
nov 2020

Dette er en utlysning som kun gjelder noen utvalgte medlemskap i internasjonale forskningsinfrastrukturer. Relevante søkermiljøer er informert.

Gjennomført
Forskningsinfrastruktur

Godkjente forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor, frivillig sektor og sammenslutninger kan søke.

Formålet med søknadstypen er å finansiere planlegging av, samarbeid om, koordinering av og formidling fra FoU-aktiviteter. Prosjektene skal for eksempel støtte opp om mobilitet, nasjonale og internasjonale nettverk, publisering, dialog og formidling knyttet til FoU-aktiviteter.

PES Horisont Europa Rammebevilgning for 2021 og 2022

Søknadsfrist
12.
mai 2021

Rammebevilgningen skal bidra til at forskningsorganisasjoner og helseforetak kan dra nytte av mulighetene i EUs rammeprogram Horisont Europa. Bevilgningen skal benyttes til strategisk arbeid, påvirknings- og posisjoneringsarbeid, kompetansebygging og utarbeiding av prosjektforslag.

Se Resultat
Internasjonalisering

EU-nettverk til Horisont Europa

Søknadsfrist
12.
mai 2021

EU-nettverkene skal bidra til at potensielle søkere finner sammen og søker om prosjekter i Horisont Europa. Deltakere i EU-nettverket kan være næringsliv, offentlige og frivillige organisasjoner og forskningsorganisasjoner.

Se Resultat
Internasjonalisering

PES2020 Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot Horisont2020

Søknadsfrist
Løpende

Støtten fra PES2020 skal bidra til å forbedre kvaliteten på innsendte EU-søknader. Søker du om støtte fra PES2020, må du derfor søke så tidlig som mulig, helst så snart et planlagt prosjekt begynner å ta form, og seinest fire uker før EU-fristen.

Gjennomført
Internasjonalisering

PES2020 Støtte til medvirkning i utforming av Horisont Europa

Søknadsfrist
Løpende

Formålet er å stimulere til slagkraftig samarbeid på norsk side og til økt deltagelse fra norske aktører i arbeidet med å ivareta norske interesser i utformingen av EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa (2021–2027).

Se Resultat
Internasjonalisering

Horisont 2020 – støtte til reiser og profilering for aktører uten årlig rammebevilgning fra PES2020

Søknadsfrist
Løpende

Støtten fra Forskningsrådet skal styrke norske institusjoner og bedrifter som attraktive partnere i framtidige utlysninger fra Horisont 2020, inkludert Eurostars. Målet med arrangementene må være at dere kan få tilgang til nye nettverk og at dere får profilere dere som attraktive partnere i framtidige H2020-søknader.

Gjennomført
Internasjonalisering

Gaveforsterkningsordningen

Søknadsfrist
Løpende

Private gaver på minst tre millioner kroner gitt til langsiktig, grunnleggende forskning, kan utløse et tillegg fra staten på 25 prosent av gavebeløpet, såkalt gaveforsterkning. Formålet er å styrke langsiktig, grunnleggende forskning, gjennom å stimulere til at flere private aktører gir gaver til dette formålet. Forskningsrådet forvalter gaveforsterkningsordningen på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Gjennomført

Støtte til søknader om formell deltakelse i partnerskap i Horisont Europa

Søknadsfrist
Løpende

Støtte til å søke om formell norsk deltakelse i partnerskap i Horisont Europa, spesielt avtalebaserte og institusjonelle partnerskap. Søknader må være rettet mot konkrete utlysninger fra EU-kommisjonen (Call for Expressions of Ideas, Expression of Interest).

Gjennomført
Internasjonalisering

Kinesisk-norsk forskningssamarbeid innenfor klimasystemer

Søknadsfrist
21.
mai 2021

Utlysningen har som mål å fremme samarbeid mellom kinesiske og norske forskere innenfor klimasystemforskning. Hensikten er å bidra til bedre klimaprognoser gjennom videreutvikling av metoder og modeller, økt forståelse av de ulike komponentene i klimasystemet og bedre innsikt i polarområdenes rolle.

Gjennomført
Internasjonalisering
Klima- og polarforskning

Fellesutlysning med Brasil for forskning og teknologiutvikling i næringslivet

Søknadsfrist
12.
mai 2021

Fellesutlysningen skal stimulere til økt samarbeid mellom norske og brasilianske bedrifter for å utvikle nye teknologier og tjenester rettet mot offshore petroleumsvirksomhet.

Gjennomført
Petroleum

ACT3 – CO2-håndtering

Søknadsfrist
15.
mar 2021

ACT (Accelerating CCS Technology) er et internasjonalt samarbeid hvor formålet er å støtte forskning, utvikling og demonstrasjon innenfor CO2-håndtering (CCUS).

Gjennomført
Energi, transport og lavutslipp

Fellesutlysning mellom Kina og Norge på mattrygghet – bærekraftig og trygg mat fra land- og havbruk

Søknadsfrist
02.
sep 2020

Forskningsrådet og National Natural Science Foundation of China (NSFC) lyser ut midler under det kinesisk-norske fellesprogrammet. Målet er å oppnå vitenskapelige forskningsresultater i verdensklasse. Denne utlysningen gjelder Forskerprosjekt på bærekraftig og trygg mat fra land- og havbruk.

Se Resultat
Internasjonale fellesprogrammer
Hav
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Midler til norsk deltagelse i Euratom

Søknadsfrist
22.
apr 2020

Utlysningen gjelder søknader om finansiering av norsk deltagelse i prosjekter under 2019-utlysningene til Euratom, EUs strålevernprogram. Kun norske deltakere i prosjekter som har fått tilsagn om støtte i Euratom-utlysninger i 2019 kan søke. Forskningsrådets finansieringsordning muliggjør norske aktørers deltagelse i Euratom. Siden Euratom ikke omfattes av EØS-avtalen, mottar ikke norske aktører som deltar i Euratom-prosjekter midler direkte fra EU. Norske aktører i Euratom-prosjekter kan derfor søke om midler til slik deltagelse fra Forskningsrådet.

Gjennomført
Internasjonale fellesprogrammer

Samarbeidsprosjekter med Russland

Søknadsfrist
04.
sep 2019

Fellesprosjektene mellom norske og russiske forskere innenfor petroleum skal bidra til å vedlikeholde eksisterende nettverk og forskningssamarbeid og utvikle nye samarbeidskonstellasjoner gjennom strategisk grunnforskning som er relevant for begge land.

Se Resultat
Petroleum

Research Cooperation with China on Energy

Søknadsfrist
12.
jun 2019

The MoST - RCN Joint Funding Call on Consortium Collaboration on Energy aims to promote academia-industry consortia in both countries to collaborate in the field of environmentally friendly energy.

Gjennomført

Hvordan finansmarkedene fungerer og etisk bevissthet – midler til forskningsprosjekter

Søknadsfrist
12.
mai 2021

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innen finansmarkedsområdet. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet.

Gjennomført
Politikk- og forvaltningsområder
Banebrytende forskning
Humaniora og samfunnsvitenskap

Støtte til arrangementer som har fokus på hvordan finansmarkedene fungerer og på etisk bevissthet

Søknadsfrist
16.
sep 2020

Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til forskning, utdanning eller samfunnsopplysning om finansmarkedets virkemåte og betydning. Dette kan være prosjekter knyttet til systemsvakheter, etikk og god forretningsskikk innenfor de aktuelle områdene, i tillegg til forbrukerinteresser. Det kan ikke gis støtte til enkeltpersoners ordinære yrkesmessige utdanning.

Gjennomført
Politikk- og forvaltningsområder
Humaniora og samfunnsvitenskap

Hvordan finansmarkedene fungerer og etisk bevissthet – midler til forskningsprosjekter

Søknadsfrist
25.
mai 2020

Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til forskning, utdanning eller samfunnsopplysning om finansmarkedets virkemåte og betydning. Dette kan være prosjekter knyttet til systemsvakheter, etikk og god...

Gjennomført
Politikk- og forvaltningsområder

Nye strategiske programmer for NOFIMA 2021-2024

Søknadsfrist
25.
mai 2020

Denne utlysningen er kun for registrering av søknader til nye strategiske programmer for NOFIMA for perioden 2021–2024.

Gjennomført

Støtte til arrangementer som har fokus på hvordan finansmarkedene fungerer og på etisk bevissthet

Søknadsfrist
25.
mai 2020

Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til forskning, utdanning eller samfunnsopplysning om finansmarkedets virkemåte og betydning. Dette kan være prosjekter knyttet til systemsvakheter, etikk og god...

Gjennomført
Politikk- og forvaltningsområder

Støtte til arrangementer som har fokus på hvordan finansmarkedene fungerer og på etisk bevissthet

Søknadsfrist
12.
feb 2020

Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til forskning, utdanning eller samfunnsopplysninger om finansmarkedets virkemåte og betydning. Dette kan være prosjekter knyttet til systemsvakheter, etikk og god forretningsskikk innenfor de aktuelle områdene, i tillegg til forbrukerinteresser. Vi gir ikke støtte til enkeltpersoners ordinære yrkesmessige utdanning.

Gjennomført
Politikk- og forvaltningsområder

Nominasjon til to postdoktorstillinger i Japan

Søknadsfrist
16.
des 2019
Løpende

Utlysningen finnes kun på engelsk. Du finner den engelske versjonen ved å gå til lenken "English" oppe til høyre på denne siden.

Gjennomført
Internasjonalisering

Her omtales internasjonale fellesutlysinger hvor Forskningsrådet finansierer sammen med andre land. Søknadsmottaket og søknadsbehandlingen foregår på en annen plattform en våre. 

Joint Call 2021: Sustainable Hydrogen Technology as Affordable and Clean Energy

Søknadsfrist
09.
jul 2021

European Interest Group Concert-Japan har lansert sin åttende felles-utlysning med tema Sustainable Hydrogen Technology as Affordable and Clean Energy.

Gjennomført
Energi, transport og lavutslipp

Transnational Research Projects on Neurodevelopmental Disorders

Søknadsfrist
30.
jun 2021

Forskningsrådet lyser ut 1 million euro til norske forskere som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid.

Gjennomført
Helse

Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to neurodegenerative diseases

Søknadsfrist
29.
jun 2021

Forskningsrådet lyser ut 0,8 millioner euro til norske forskere som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid.

Gjennomført
Helse

Circularity in mixed crop and livestock farming systems, with emphasis on greenhouse gas mitigation

Søknadsfrist
26.
mai 2021

Fire ERANET er gått sammen om en felles utlysning på 16 millioner euro. Norge deltar med 15 millioner kroner.

Gjennomført
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Joint Call 2020 on digital transformation for green energy transition (MICall20)

Søknadsfrist
06.
mai 2021

Forskningsrådet lyser ut 5 millioner kroner til norske forskere og næringsliv som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid om langsiktig og bærekraftig utvikling og digital transformasjon av energisystemet.

Gjennomført
Energi, transport og lavutslipp

Nordic Energy Outlooks – The Nordic Energy System Research Programme

Søknadsfrist
08.
apr 2021

Nordisk Energiforskning, sammen med Forskningsrådet og andre nordiske forskningsfinansiører skal etablere et forum for samarbeid mellom ulike nordiske miljøer innen energisystemmodellering.

Gjennomført
Energi, transport og lavutslipp

Organic farming systems for improved mixed plant and animal production

Søknadsfrist
08.
mar 2021

Forskningsrådet lyser ut 10 millioner kroner til norske forskere som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid om økologisk landbruk.

Gjennomført
Landbasert mat, miljø og bioressurser