Utlysninger

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (2 utlysninger)

Godkjente forskningsorganisasjoner i samarbeid med offentlig sektor, næringsliv, andre offentlige organisasjoner og/eller private organisasjoner kan søke.

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge kompetanse og kompetansemiljøer som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøene og de som representerer den samfunnsutfordringen det søkes om midler til.

Søknadsfrist
4
sep 2019

Utlysningen av Kompetanseprosjekt for næringslivet i 2019 er en koordinert utlysning mellom flere programmer, og omfatter temaene petroleum, miljøvennlig energi og CO2-håndtering og hav.

Miljøvennlig energi og CO2-håndtering
Hav
Petroleum
Søknadsfrist
25
sep 2019

Formålet med utlysningen er å stimulere til samarbeid mellom forskningsmiljøer og samarbeidspartnere om å løse eller håndtere samfunnsutfordringer som er sentrale innenfor programmet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM). Forprosjekter skal utvikle kompetanse- og samarbeidsprosjekter som etter planen vil bli lyst ut med søknadsfrist 16. september 2020.

Velferd, arbeidsliv og utdanning

Kommersialiseringsprosjekt (1 utlysning)

Teknologioverføringskontorer (TTO), godkjente forskningsorganisasjoner og mikroselskaper med utspring fra forskningsorganisasjoner og/eller TTO kan søke.

Formålet med søknadstypen er å fremme økt kommersiell anvendelse av offentlig finansiert forskning i Norge. Prosjektene skal avklare usikkerhet knyttet til den kommersielle anvendelsen av lovende forskningsresultater, spørsmål som ved å forbli uløst, hindrer prosjektet i å komme videre i kommersialiseringen.

Søknadsfrist
25
sep 2019

Kommersialiseringsprosjekter skal bidra til økt kommersiell anvendelse av forskningsresultater fra offentlig finansierte forskning i Norge.

Bransjer og næringer

Forskningssenter (1 utlysning)

Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke. Mange utlysninger krever samarbeid med næringsliv eller aktører i offentlig sektor.

Formålet med søknadstypen er konsentrert og langsiktig satsing for å styrke og videreutvikle fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer eller for å bygge opp forskningsmiljøer på strategisk viktige områder. Forskningssenter er ramme for utlysing innenfor flere ulike senterordninger som enten skal støtte de beste miljøene og lede til grensesprengende forskning og nyskapende innovasjon eller styrke prioriterte områder.

Søknadsfrist
25
sep 2019

Forskningsrådet inviterer til å sende inn fullstendig søknad om midler til Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI-IV). Bare de som sendte inn obligatorisk skisse til fristen 4. april 2019 kan sende inn søknad.

Bransjer og næringer

Koordinerings- og støtteaktivitet (7 utlysninger)

Godkjente forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor, frivillig sektor og sammenslutninger kan søke.

Formålet med søknadstypen er å finansiere planlegging av, samarbeid om, koordinering av og formidling fra FoU-aktiviteter. Prosjektene skal for eksempel støtte opp om mobilitet, nasjonale og internasjonale nettverk, publisering, dialog og formidling knyttet til FoU-aktiviteter.

Søknadsfrist
16
sep 2019
Løpende

Formålet med utlysningen er å videreutvikle programmets FORNYs hovedsamarbeidspartnere TTO-ene til å bli mer profesjonelle og spesialiserte samt bidra til styrket entreprenørskaps- og kommersialiseringskultur ved ledelsen til universitetene, høyskolene og forskningsinstitusjonene.

Kommersialisering
Søknadsfrist
Løpende

Program for samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) lyser ut ekstra midler til internasjonal mobilitet og internasjonalt forskningssamarbeid for prosjekter som er finansiert av programmet.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
Løpende

Støtte til referansenettverk for koordinering av innspill og strategiske råd fra norske miljøer innenfor IKT-feltet. Utlysningen er kun åpen for registrering av referansenettverk for "Neste generasjons internett".

IKT
Søknadsfrist
25
sep 2019

Ordningen er rettet mot norske deltagere som har en sentral rolle i et H2020-prosjekt. Midlene skal ikke være en tilleggsfinansiering av aktivitetene i Horisont 2020-prosjektet, men benyttes til selvstendige aktiviteter.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
25
sep 2019

Forskningsrådet har som mål at resultater fra offentlig finansiert forskning er åpent tilgjengelig. Forskningsrådets STIM-OA-ordning skal bidra til å lette overgangen til åpen publisering.

Kommunikasjon og formidling
Søknadsfrist
25
sep 2019

Vitenskapelig ansatte eller forskergrupper ved norske forskningsorganisasjoner kan søke Forskningsrådet om støtte til korte opphold i Frankrike eller Tyskland for å starte opp og utvikle felles forskningsprosjekter. Franske forskere må sende inn tilsvarende søknad til Campus France, og tyske forskere til DAAD.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
25
sep 2019

Norske forskningsorganisasjoner kan søke om midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, USA, Tyskland og Frankrike samt forlengelse av partnerskap fra 2015 og 2016.

Internasjonalisering

Innovasjonsprosjekt (6 utlysninger)

Bedrifter og offentlig sektor kan søke.

Formålet med søknadstypen er verdiskaping og fornyelse i næringsliv og offentlig sektor. Prosjektene skal bidra til økt konkurranseevne i nytt og eksisterende næringsliv, styrke omstillingsevne i norsk økonomi og offentlig sektor samt å bedre samspill og kunnskapsoverføring på tvers av aktører.

Søknadsfrist
22
mai 2019
Løpende

Denne utlysningen er kun åpen for søkere som etter skisse med frist 10. april er invitert til å søke om forprosjektmidler. Med forprosjektene skal vi kunne fastslå om problemstillingen egner seg godt for et samarbeid gjennom en før-kommersiell anskaffelse.

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor
Søknadsfrist
25
sep 2019

Pilot-T skal få gode løsninger raskere over i anvendelse gjennom å utvikle og teste eller pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og/eller reduserer utslipp.

Transport og mobilitet
Søknadsfrist
25
sep 2019

Vi ønsker prosjekter som bidrar til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte.

Helse- og velferdstjenester
Utdanning
Transport og mobilitet
Digitalisering
Søknadsfrist
25
sep 2019

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Innovasjonsprosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig.

Industri og tjenester
Hav
Petroleum
Miljøvennlig energi og CO2-håndtering
Søknadsfrist
25
sep 2019

PILOT-E utlyser 120 mill. kroner til prosjekter som får frem helhetlig leveransekjeder for hydrogen eller innovative løsninger for utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet.

Miljøvennlig energi og CO2-håndtering
Søknadsfrist
25
sep 2019

Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter til større satsing på demonstrasjon og verifisering av teknologi som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i tråd med deres forretningsstrategi.

Petroleum

Forskerprosjekt (1 utlysning)

Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Formålet med søknadstypen er å fremme fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder. Prosjektene skal bidra til viktig ny innsikt i den internasjonale kunnskapsfronten, og kan være med eller uten ambisjoner om anvendelse på kort eller lang sikt.

Søknadsfrist
25
sep 2019

Formålet med utlysningen er å styrke forvaltningen av norsk plantehelse. Søknadsfrist er 25. september 2019.

Mat og landbaserte bioressurser

Internasjonale utlysninger (2 utlysninger)

Søknadsfrist
12
jun 2019

The MoST - RCN Joint Funding Call on Consortium Collaboration on Energy aims to promote academia-industry consortia in both countries to collaborate in the field of environmentally friendly energy.

Miljøvennlig energi og CO2-håndtering
Søknadsfrist
4
sep 2019

Fellesprosjektene mellom norske og russiske forskere innenfor petroleum skal bidra til å vedlikeholde eksisterende nettverk og forskningssamarbeid og utvikle nye samarbeidskonstellasjoner gjennom strategisk grunnforskning som er relevant for begge land.

Petroleum

Støtte fra andre enn Forskningsrådet (2 utlysninger)

Søknadsfrist
25
sep 2019

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet.

Forvaltningsområder
Søknadsfrist
25
sep 2019

Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til forskning, utdanning eller samfunnsopplysning om finansmarkedets virkemåte og betydning.

Forvaltningsområder

Skisse (2 utlysninger)

Skisser fungerer som en dialog mellom søker og Forskningsrådet for å avklare om en prosjektidé er relevant for en konkret utlysning eller ikke. Skisser kan være både frivillige og obligatoriske, det kommer an på utlysningen den er knyttet til.

Søknadsfrist
12
jun 2019
Løpende

Following up the Memorandum of Understanding between China’s Ministry of Science and Technology and the Research Council of Norway, this joint call asks for industry-oriented proposals for collaborative research projects on digitalisation.

Søknadsfrist
17
jun 2019
Løpende

Skisseutlysningen gir bedrifter mulighet til en uforpliktende dialog med Forskningsrådet i forkant av den planlagte utlysningen av innovasjonsprosjekt i næringslivet med søknadsfrist 25.09.2019.