Søk nå

Nye strategiske programmer for NOFIMA 2025–2028

Viktige datoer

24. apr. 2024

Åpen for søknad

5. jun. 2024

Søknadsfrist

Primo november 2024

Forventet svar på søknaden

1. jan. 2025

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jan. 2025

Seneste tillatte prosjektstart

31. des. 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) har vedtatt utlysning av strategiske instituttprogrammer for NOFIMA med en ramme på 350 millioner kroner.

Om utlysningen

 • Generelle føringer for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) innebærer å følge opp de landbrukspolitiske målene i Meld. St. 11 (2016–2017) Endring og utvikling — En fremtidsrettet jordbruksproduksjon og innstillingen til denne.   
 • Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) er opprettet i henhold til lov om forskningsavgift på landbruksprodukter og skal sikre økonomisk grunnlag for forskning knyttet til landbruksprodukter. Fondsmidlene kommer inn via forskningsavgift på norskproduserte og importerte landbruksvarer. Fondets styre fatter vedtak på grunnlag av vedtekter fastsatt av Landbruks- og matdepartementet (LMD).   
 • FFL har med utgangpunkt i instruksen et særskilt ansvar for finansiering av landbruks- og matforskningen ved NOFIMA. Dette ivaretas gjennom bidrag til instituttets satsing på strategiske programmer.    
 • Søknadene underlegges evaluering av forskningsfaglig kvalitet i tråd med Forskningsrådets retningslinjer.   

 Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Hvem kan søke?

Denne utlysningen er kun åpen for søknader fra NOFIMA.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

NOFIMA skal stå som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn. 

Krav til prosjektleder 

Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.  

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig. 

Krav til samarbeidspartnere 

Godkjente norske forskningsorganisasjoner og tilsvarende utenlandske organisasjoner kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet og motta støtte gjennom prosjektene.  

Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre foretak, kan ikke være samarbeidspartnere og motta støtte, men de kan være underleverandør i prosjektet. Eventuelle immaterielle rettigheter knyttet til resultater av underleverandørens arbeid tilfaller oppdragsgiver. 

Krav til brukermedvirkning  

Vi krever brukermedvirkning i prosjektene. I søknaden ber vi dere beskrive hvem brukerne er for det aktuelle prosjektet, og hvordan de er involvert i planlegging, gjennomføring av prosjektet og i utnyttelse av resultatene.  

Vi legger vekt på at prosjektets forventede nytteverdi er begrunnet i brukernes behov og dokumenterte kunnskapshull innenfor temaene i utlysningen. Virkninger og effekter på kort og lang sikt skal beskrives i søknaden. 

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører. 

Posten innkjøp av FoU-tjenester skal ikke brukes. 

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan dette inngå i søknaden.  

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.  

Omfanget av støtten  

Vi kan gi støtte på inntil 95 millioner kroner per prosjekt i denne utlysningen. Det stilles ikke krav til egenfinansiering.

Forutsetninger for tildeling av støtte 

Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader. 

Vi tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at finansieringen kun skal gå til den ikke-økonomiske aktiviteten deres. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Våre forutsetninger for tildeling og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, finner du i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Dersom du får innvilget prosjektet, må følgende på plass når du reviderer søknaden: 

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis og du får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. All rapportering skal skje elektronisk. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Temaområdene er definert gjennom prosjektskisser som er behandlet av styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, og temaene må følges opp i søknaden. 

Husk å merke av i søknadsskjemaet hvilke av temaene over som er mest relevante for søknaden. 

Mat og bioressurser

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal være basert på en prosjektskisse innsendt til FFL til fristen 15.12.2023.  

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.  

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.  
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.  
 • Søknaden skal oppfylle krav og intensjoner for NOFIMA Mat.  
 • Søknaden skal ha en plan for hvordan sentrale brukere (i næringsliv, samfunnsliv, forskning og forvaltning) skal involveres/medvirke i prosjektets formidlingsaktiviteter.  
 • Det må beskrives tydelig hvilke roller og oppgaver prosjektets samarbeidspartnere har.  
 • Prosjektsammendraget må avspeile alle viktige punkter i søknaden fordi sammendraget utgjør en sentral del av beslutningsgrunnlaget.   
 • Prosjekttittel, mål og sammendrag skal være på norsk i et eget vedlegg på maksimalt én side.   
 • Prosjektene må starte opp 01.01.2025. Seneste tillatte prosjektslutt er 31.12.2028.  

Obligatoriske vedlegg  

 • Prosjektbeskrivelse på maks. 15 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.   
 • CV for prosjektleder på maks. 4 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.  

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.  

Valgfrie vedlegg 

 • CV for de mest sentrale prosjektdeltakerne, hver på maksimalt fire sider. Det er obligatorisk å bruke CV-malen nederst i utlysningen.  Du vurderer selv hvilke prosjektdeltakere som er de mest sentrale, og i hvilke tilfeller det vil være av betydning for søknadsbehandlingen å vurdere prosjektdeltakernes kvalifikasjoner. 
 • Dersom du ønsker, kan du legge ved en kort beskrivelse av kompetanse eller forslag til inntil tre fagfeller du mener vil egne seg til å vurdere din søknad. Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov. 

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet – potensial for å flytte forskningsfronten| FP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Forskningskvalitet – kvalitet i FoU-aktiviteter | FP

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvorvidt prosjektet tar hensyn til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte. Hvis relevant, hvorvidt prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• Potensielle vitenskapelige virkninger og effekter:
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i framtiden.
I hvilken grad de planlagte resultatene skal gjøres åpent tilgjengelige for å sikre gjenbruk av forskningsresultatene og forsterke reproduserbarhet.
• Potensielle samfunnsmessige virkninger og effekter (kun dersom søker selv har beskrevet dette i søknaden):
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i framtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling, kommunikasjon og utnyttelse
• I hvilken grad riktig praksis for åpen forskning er en integrert del av prosjektet for å sikre åpen deling og utstrakt tilgang på forskningsresultater.
• Kvaliteten på og omfanget av formidling til og involvering av forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.

Gjennomføring | FP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Relevans for utlysningen

I hvilken grad prosjektet svarer på utlysningens formål og føringer.

Behandlingsprosedyre

Søknadene vil bli vurdert av et internasjonalt panel. Etter at panelvurderingen er gjennomført vil søknader bli vurdert med hensyn til relevans for utlysningen, og dette vil bli gjort av Forskningsrådet i samarbeid med sekretariatet for FFL. Administrasjonen skriver så en innstilling med anbefalinger til tildelende organ. Tildelende organ fatter til slutt vedtak om tildeling eller avslag.  

Forventet svar på søknaden er primo november 2024. 

Se også: Slik behandler vi søknader.  

Opprett søknad

Søknader til Nye strategiske programmer for NOFIMA 2025–2028 lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 22:06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.