Planlagt

Prekvalifisering for å sende søknad om "Chips Competence Centre" innenfor halvlederteknologi og smarte systemer

Viktige datoer

21. jun. 2024

Siste frist for å sende inn søknad

1. jul. 2024

Forventet svar på søknaden

Viktige datoer

Formål

Utlysningen er en prekvalifisering for å søke om midler gjennom Chips JUs utlysning av midler til et kompetansesenter i Norge på halvlederteknologier. Hovedutlysningen vil åpne 8. juli 2024 og ha frist i september 2024.  

Kun ett prosjekt vil gjennom denne prekvalifiseringsutlysningen få et støttebrev fra Forskningsrådet som skal sendes med søknad til hovedutlysningen. 

Om utlysningen

Chips JU vil i juli 2024 lyse ut 116 millioner euro til nasjonale kompetansesentre innenfor halvlederteknologier. Målet med "European Chips Act" er å styrke Europas konkurransekraft på dette området. Senteret er forventet å starte opp i slutten av 2024. 

Det norske senteret skal bistå norske start-ups, små og mellomstore bedrifter (SMB-er), større bedrifter og forskningsmiljøer med å utnytte kapasiteten som bygges opp i Europa på framstilling og design av halvlederkomponenter. I tillegg må senteret kunne veilede SMB-er om muligheter for finansiering og risikokapital. Senteret skal også bygge kompetanse og ferdigheter på området i Norge og spre kunnskap. 

Senteret bør ha et begrenset antall samarbeidspartnere og kan knytte til seg eventuell kompetanse som mangler gjennom kjøp av varer eller tjenester fra underleverandører.  Koordinator av senteret må ha dyp kjennskap til tilsvarende åpne norske tilbud for halvlederframstilling (NorFab).  

Chips JU-utlysningen er planlagt å bli lagt ut 8. juli 2024 og søknadsfristen er planlagt å være i september 2024. For å kunne søke denne internasjonale-utlysningen kreves et vedlegg om at Forskningsrådet har godkjent søknaden. Kun én søknad kan godkjennes og sendes inn fra Norge. 

Du finner beskrivelse av den kommende Chips JU-utlysningen på nettsiden "Chips Multiannual Programme 2023-2027". For mer informasjon, se Appendix 4 2024 Initiative, side 11-18, kapittelet som heter «2.4. Chips-2024 CCC-1: Competence centres». Den nasjonale vurderingen vil legge vekt på elementene som er beskrevet i dokumentet under følgende: 

 • "Expected outcomes"  
 • "Scope" 
 • "Access to the Chips Competence Centre"  
 • "Consortia for Competence Centres"   

Disse punktene vil bli vurdert der det passer under Digital Europe-programmets vurderingskriterier, som er beskrevet på side 16-17 sist i kapittelet. 

Når den nominerte søknaden senere skal utarbeides videre og sendes inn til Chips JU, kreves det at malen "EU grants: Application form DEP" blir brukt. Dere finner malen her til informasjon. Dere skal IKKE bruke malen i den nasjonale nominasjonen. Det kan imidlertid være smart å begynne å se på strukturen i malen for å planlegge søknaden til Chips JU allerede nå.  

I søknaden til den nasjonale prekvalifiseringsutlysningen står dere fritt til å bruke de delene av malen som er relevante for å få fram poengene som er beskrevet i Appendix 4 i kapittelet «2.4. Chips-2024 CCC-1: Competence centres», side 11-18. Sidebegrensingen for prosjektbeskrivelsen til den nasjonale prekvalifiseringen er på 20 sider (søknaden til Chips JU kan være på opptil 70 sider). 

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner, bedrifter og offentlig sektor kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner og definisjon av offentlig sektor

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Forskningsorganisasjonen/den offentlig virksomheten/foretaket som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn. 

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjonen inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere.

Krav til prosjektleder 

Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner. 

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne.  

Krav til samarbeidspartnere 

Godkjente norske forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet og motta støtte i hovedprosjektet. Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere kan kjøpe inn varer eller tjenester fra underleverandører. 

Hva kan du søke om støtte til?

Dette er en prekvalifiseringsutlysning til å søke til en internasjonal hovedutlysning. I denne utlysningen følger det derfor ikke med midler.  

Forutsetningene for tildeling av støtte som nevnes nedenfor vil gjelde for prosjektet som får tildeling gjennom Chips JUs utlysning, og er satt opp her til orientering dersom prosjektet deres skulle få anbefalingen om å søke videre til Chips JU. 

Det norske senteret vil totalt få 4 millioner euro i støtte fra Chips JU og et like stort beløp fra Forskningsrådet. Finansieringen fordeles over 4 år.  

Forutsetninger for tildeling av støtte 

Støtte til en forskningsorganisasjon går til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). Les mer om statsstøtte

I tillegg må dere være klar over følgende om dere skulle få tildeling fra oss: 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Muliggjørende teknologier

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Legg merke til at dere kan kun sende inn søknaden én gang. Dersom dere sender inn søknaden før fristen og etterpå ser at den likevel må endres, så kan dere opprette en ny søknad – f.eks. som kopi av den dere allerede har sendt inn – og på den måten sende inn en ny versjon før fristen går ut. Siste frist for å sende inn søknad til denne utlysningen er 21. juni 2024 klokken 13:00. 

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk. 
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format. 

Obligatoriske vedlegg  

 • Prosjektbeskrivelse på maksimum 20 sider. Det er ingen mal for prosjektbeskrivelse, men se informasjon om prosjektbeskrivelsen under «Om utlysningen».   
 • Kort CV for prosjektleder/koordinator for senteret (maksimum 1 side) 

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.  

Valgfrie vedlegg 

 • CV for sentrale deltakere i prosjektet 

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Behandlingsprosedyre

Søknadene vil vurderes administrativt av saksbehandlere i Forskningsrådet en anbefaling for å sende søknad til den internasjonale hovedutlysningen til Chips JU med frist i september 2024. søknader til den nasjonale prekvalifiseringen vil vurderes ut fra følgende punkter (som dere finner nærmere beskrevet i Appendix 4): 

 • "Expected outcomes"  
 • "Scope" 
 • "Access to the Chips Competence Centre"  
 • "Consortia for Competence Centres" 

Vi forventer å publisere hvilke søknader som blir anbefalt for å sende inn søknad til Chips JUs utlysning innen 1. Juli 2024.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 22:36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.