Søk nå

Støtte til arrangement

Melding for temaområde Innovasjon: Det gjenstår kun midler til søknader innenfor samfunnssikkerhet.

Melding for temaområde Klima- og miljø: Det er ikke flere penger igjen til arrangementer innenfor klima og landbasert naturmangfold og miljø.

Viktige datoer

1. aug. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Siste oppdateringer

6. jun. 2024

Temaområde Innovasjon: Det gjenstår kun midler til søknader innenfor samfunnssikkerhet.

21. mai 2024

Temaområde Klima- og miljø: Det er ikke flere penger igjen til arrangementer innenfor Landbasert naturmangfold og miljø.

Formål

Gjennom denne utlysningen kan dere søke om støtte til å arrangere konferanser, workshop og seminarer. Arrangementet skal være en møteplass for formidling av forskningsresultater, kunnskapsdeling, utvikling av kunnskapsgrunnlag og/eller generering av vitenskapelig samarbeid. Arrangementet kan være både fysisk og digitalt.

Om utlysningen

Vi støtter kun arrangementer som er åpne for alle som ønsker å delta. Lukkede møter eller arrangementer som kun er åpne for særskilte grupper, støtter vi altså ikke. Dere kan ikke søke om støtte til arrangementer som er ordinær formidlingsaktivitet i et pågående prosjekt med finansiering fra Forskningsrådet.

Det er kun hovedarrangør av arrangementet som kan søke om midler. For internasjonale konferanser må den norske søkeren være hovedarrangør for at arrangementet skal kunne få støtte fra oss. Vi kan kun gi støtte til arrangementer som blir holdt i Norge. 

Dere kan rette søknaden mot ett av temaene som er beskrevet under aktuelle temaområder i utlysningen. Les derfor temateksten grundig før dere søker. I prosjektbeskrivelsen skal dere beskrive hvordan arrangementet oppfyller kravene i temateksten.

Vi stiller også følgende krav:

  • Dere kan kun sende én søknad for hvert arrangement.
  • Søknaden kan kun rettes mot ett tema.
  • Dere må sende inn søknaden senest seks uker før arrangementet starter.
  • Søknaden må inneholde foreløpig program. Dere velger selv om dere vil beskrive det i prosjektbeskrivelsen, legge ved lenke til programmet på nett eller legge det ved som eget vedlegg.
  • Prosjektperioden kan ikke starte før søknaden er sendt inn, og må avsluttes senest én måned etter arrangementet.

Hvis søknaden blir innvilget skal det framgå tydelig under arrangementet at dere har fått støtte fra Forskningsrådet.

Vi oppfordrer til arrangementer som reduserer belastningen på miljøet.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor og frivillig sektor kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner og definisjon av offentlig sektor. Enkeltpersonsforetak kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Eventuelle samarbeidspartnere skal ikke føres opp i søknadsskjema under "Samarbeidspartnere", men kan nevnes i prosjektbeskrivelsen. Dere skal derfor ikke føre kostnader eller finansiering for samarbeidspartnere i budsjettet.

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om midler til å dekke kostnader som er nødvendige for å gjennomføre arrangementet. Kostnadene må kunne dokumenteres. Dere kan søke om mellom 50.000 - 150.000 i støtte fra Forskningsrådet. For tema maritim åpnes det for høyere maksimums beløp i spesielle tilfeller, se temateksten for mer informasjon.

Støtten fra Forskningsrådet kan ikke bidra til at arrangementet går i pluss.

I søknaden skal dere bryte prosjektbudsjettet ned i følgende kostnadstyper:

  • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig virksomhet 
  • andre driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Eventuelle innkjøp fra underleverandører skal føres her. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden.

Dere må spesifisere hvordan finansieringen fra Forskningsrådet skal benyttes.

Postene innkjøp av FoU-tjenester og utstyr skal ikke brukes.

Dere finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden. 

Forutsetninger for tildeling av støtte

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en treårsperiode. Vi vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se også EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013). Les mer om bagatellmessig støtte.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som dere finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass før dere inngår kontrakt med oss: Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.

Rapportering og utbetaling av støtte

Forskningsrådet vil kun utbetale midler for arrangementer etter at de er gjennomført. Vi betaler ut midlene i etterkant på bakgrunn av godkjent sluttrapport. Dere skal føre eget prosjektregnskap for arrangementet. Forskningsrådet kan be om innsyn i sluttregnskapet og annen informasjon om arrangementet, inkludert informasjon om deltakerantall. Bevilgningen skal ikke bidra til overskudd.

All rapportering skjer via Mitt nettsted. Sluttrapporten vil ha frist én måned etter sluttdato for arrangementets prosjektperiode. Dere vil få beskjed når sluttrapporten er tilgjengelig.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Dette er en fellesutlysning som dekker flere ulike temaområder. Det er kun mulig å rette søknaden mot ett av temaområdene som er beskrevet i utlysningen. Under hvert temaområde vil du finne en eller flere temabokser som beskriver hvilke krav og føringer som gjelder for det aktuelle temaet. Klikk på temaboksen for å lese den aktuelle temateksten.

Energi og transport

Maritim

Helse

Innovasjon

Innovasjon i offentlig sektor

Internasjonalisering

Klima og miljø

Polarforskning

Mat og bioressurser

Landbasert mat og bioressurser

Muliggjørende teknologier

BioteknologiNanoteknologi/avanserte materialerIKT

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Utlysningen har en løpende frist, det vil si at vi behandler innkomne søknader fortløpende. Dette betyr at det ikke er mulig å sende inn en søknad mer enn én gang. Dere må derfor sørge for at all informasjon er korrekt og alle obligatorisk vedlegg er lastet opp før dere sender inn søknaden.

Obligatoriske vedlegg 

  • prosjektbeskrivelse på maks 5 sider etter standard mal som dere kan laste ned nederst i utlysningen
  • for foretak: egenerklæring for bagatellmessig støtte etter fastlagt mal etter standard mal som dere kan laste ned nederst i utlysningen

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere andre vedlegg enn de som er spesifisert over. Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vær nøye med å laste opp riktig vedleggstype, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Behandlingsprosedyre

Søknader blir behandlet administrativt i Forskningsrådet. Behandlingstiden er inntil seks uker.

Kun søknader som oppfyller de formelle kravene i utlysningen vil gå videre til tematisk vurdering.

Opprett søknad

Søknader til Støtte til arrangement lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 07.20 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.