Planlagt

PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023 og 2024

Det kan komme endringer i denne utlysningen fram til 14. februar. Fra den datoen kan du opprette og sende inn søknad. 

Viktige datoer

01. jan 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

14. feb 2023

Åpen for søknad

15. mar 2023

Søknadsfrist

15. mai 2023

Beslutning om tildeling

Søkerne får tilbakemelding på søknaden om støtte.

31. des 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Rammebevilgningen skal bidra til at forskningsorganisasjoner og helseforetak kan dra nytte av mulighetene i EUs rammeprogram Horisont Europa. Bevilgningen skal benyttes til strategisk arbeid, påvirknings- og posisjoneringsarbeid, kompetansebygging og utarbeiding av prosjektforslag. Dersom en forskningsorganisasjon ikke søker om rammebevilgning, er maksimal støtte 500 000 kroner per år gjennom den løpende PES-ordningen.  

Om utlysningen

Vi lyser ut inntil 180 millioner kroner til to-årige rammebevilgninger til forskningsorganisasjoner og helseforetak. Midlene skal benyttes til å skape godt samspill med det nasjonale støtteapparatet og bidra til å nå ambisiøse mål for virksomheten og for norsk forskning og innovasjon i Horisont Europa.

Rammebevilgningen skal være et bidrag til å dekke interne kostnader knyttet til

 • strategiutvikling rettet mot deltakelse i Horisont Europa
 • posisjonering av egen institusjon og norske interesser generelt
 • kompetansebygging
 • prosjektetablering

Rammebevilgningen skal legge til rette for dialog med Forskningsrådets nasjonale kontaktpersoner for Horisont Europa (NCP-er), og resten av støtteapparatet. Hovedregelen er at forskningsorganisasjoner får økonomisk bidrag gjennom PES-rammebevilgninger. Velger en forskningsorganisasjon istedenfor å søke om støtte fra den løpende PES-ordningen, vil maksimal støtte være 500 000 kroner per år.

Utlysningen finnes bare på norsk.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en forskningsorganisasjon. Prosjektansvarlig må ha godkjent at søknaden sendes inn. 

Krav til prosjektleder

Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner.

Hva kan du søke om støtte til?

Søknaden må inneholde en god begrunnelse og beskrivelse av institusjonens planer, aktiviteter og milepæler og budsjett knyttet til punktene nedenfor som institusjonen velger å søke på. Det er ikke obligatorisk å søke om støtte til alle de fem aktivitetsområdene under.

Utforme strategi og handlingsplan for deltakelse i Horisont Europa

Rammebevilgningen kan benyttes hvis institusjonen din skal utarbeide strategi og handlingsplan for deltakelse i Horisont Europa eller revidere eksisterende dokumenter. Konkrete aktiviteter må beskrives og knyttes opp mot time- og reisekostnader og andre relevante utgifter.

Posisjonering av egen institusjon

Midlene kan benyttes til posisjonering for å profilere og fremme egen institusjon som attraktiv partner i framtidige Horisont Europa-søknader. Beskriv og begrunn kort konkrete aktiviteter, og knytt dem opp mot time- og reisekostnader og andre relevante utgifter. Inkluder også behov for dialog og veiledning fra Forskningsrådets støtteapparat.

Strategisk posisjonering

Strategisk posisjonering er definert som deltakelse i tematiske fora, strategiske nettverk og partnerskap, hvor norske interesser kan ivaretas i forbindelse med utforming av arbeidsprogrammer, "missions" og andre satsinger i Horisont Europa.

Redegjør og begrunn kort hvilke satsingsområder institusjonen vil fremme på Norges vegne, satsingsområdets relevans for norske mål og interesser, hvilke arenaer/fora som er aktuelle, og hvordan arbeidet vil bidra til økt koordinering av norske interesser. Konkrete aktiviteter må beskrives og knyttes opp mot time- og reisekostnader og andre relevante utgifter. Behov for dialog og veiledning fra Forskningsrådets støtteapparat skal beskrives i søknaden.

Kompetansebygging

Forskningsrådet tilbyr gratis Horisont Europa-kurs om strategiutvikling, søknadsskriving, prosjektledelse, økonomi og innovasjonsledelse. Spesielle kurs kan skreddersys etter avtale med enkeltinstitusjoner. Om dere har behov for ytterligere tiltak for å styrke intern EU-kompetanse, kan dere søke om et økonomisk bidrag til det innenfor PES-ordningen.

Dersom flere aktører som omfattes av PES-rammebevilgningen samler seg om en kompetansesatsing av nasjonal interesse (eksempelvis NARMAs kompetanseutviklings-program), kan en av aktørene sende inn en separat PES-søknad på vegne av aktørene. En slik søknad vil bli særskilt behandlet innenfor ordningen. 

Utarbeide prosjektforslag

Dere kan søke om støtte for å utarbeide prosjektforslag rettet mot utlysninger som er hel- eller delfinansiert av Horisont Europa. Søknaden om rammebevilgning må inneholde oversikt over hvilke områder og destination areas i Horisont Europa dere ønsker å prioritere i 2023 og 2024, hvilken rolle dere planlegger å ta, og hvor mye støtte dere søker om til de ulike områdene i Horisont Europa.

Synliggjør også i hvilken grad dere vil inkludere norsk næringsliv og offentlig sektor i prosjektforslagene. Søknaden kan inkludere institusjonens merarbeid med å øke EU-kompetansen hos eventuelle norske samarbeidspartnere fra næringsliv og offentlig sektor. Støttebeløp til å utarbeide prosjektforslag kan bygge på satsene som gjelder for den løpende PES-utlysningen (lenke).

Vi forutsetter at dere tidlig tar kontakt med Forskningsrådets NCP-er for å få skreddersydd veiledning slik at prosjektforslagene blir så gode som mulig.  NCP-ene kan også vurdere assistanse fra konsulentselskapet PNO for å lese gjennom og kvalitetssikre prosjektforslag.

Hvilke kostnader kan rammebevilgningen dekke?

Forskningsinstitutter kan søke om støtte til

 • direkte og indirekte kostnader
 • innkjøp av ekstern assistanse og rådgiving

Universiteter, høgskoler og helseforetak kan få støtte til

 • frikjøp av tid til søknadsskriving, posisjonering, reiser, o.l. knyttet til etablering av nettverk, konsortier og prosjekter
 • tiltak for å styrke institusjonens EU-kompetanse
 • innkjøp av ekstern assistanse og rådgivning knyttet til prosjektetablering og søknadsutvikling

Vi forutsetter at universiteter med medisinske eller helsevitenskapelige fakulteter samarbeider tett om EU-mobilisering.

Midlene kan ikke benyttes til å dekke kostnader hos eventuelle samarbeidspartnere.

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Beregning av støtte

Du kan søke om støtte til 100 prosent av budsjetterte kostnader. Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at institusjonen ivaretar det nødvendige regnskapsmessig skillet.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis og dere får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap.

Institusjonen skal følge Forskningsrådets vanlige rutiner for skriftlig og økonomisk rapportering i form av årlig aktivitetsrapport og prosjektregnskapsrapport.

All rapportering skal skje elektronisk i form av årlig aktivitetsrapport og prosjektregnskapsrapport.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Internasjonalisering

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Søknaden må oppfylle disse kravene

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor formålet som er spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløpet og hva det søkes om midler til må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva dere søker midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og følge riktig mal.
 • Prosjektbeskrivelsen må svare konkret og tydelig på utlysningen. Dere må fylle ut alle relevante punkter i malen for prosjektbeskrivelse. Spørsmålene skal være besvart så konkret og spesifikt som mulig.
 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 10 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • Oversikt over hvilke områder og "destination areas" du planlegger å søke på i år 2023–2024. Lastes opp under "Vedlegg/Annet".

Søknader som ikke oppfyller kravene over, vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

 • strategi og handlingsplaner
 • skisser til initiativer som gjelder strategisk posisjonering

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Søknadene vil bli vurdert etter de tre faste kriteriene kvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring. Kriteriene vektes likt og vurderingene gjøres samlet for alle de fem aktivitetsområdene.

For å ha et så godt utgangspunkt som mulig for å vurdere søknaden opp mot de tre evalueringskriteriene, oppfordrer vi dere til å sende inn søknader med tydelige, etterprøvbare og realistiske mål og budsjetter.

Data fra Ecorda vil bli benyttet som underlag for å vurdere søkernes evne til å gjennomføre planlagte aktiviteter.

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Søknadene blir administrativt behandlet og besluttet i Forskningsrådet. Vi forventer å publisere søknadsresultatet i midten av mai 2023.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. februar 2023, 22.56 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.