Gjennomført

Tillit til forskning i befolkningen – analyse av tidsserier og utvikling av kunnskapsgrunnlag

Viktige datoer

02. aug 2023

Åpen for søknad

13. sep 2023

Søknadsfrist

03. nov 2023

Forventet svar på søknaden

01. des 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

01. mar 2024

Seneste tillatte prosjektstart

28. feb 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å gi støtte til ett prosjekt som skal bidra til analyse og videreutvikling av et norsk kunnskapsgrunnlag som ser på utvikling i befolkningens holdninger til forskning. Utgangspunktet for analysene skal være data fra Forskningsrådets eksisterende tidsserier for måling av befolkningens tillit til forskning som har vært gjennomført siden 2019. Prosjektet som får støtte skal bidra til videreutvikling av fremtidige tidsserier som viser nordmenns holdninger til forskning og innovasjon. 

Om utlysningen

Forskningsrådet har siden 2019 gjennomført faste undersøkelser om befolkningens holdninger til forskning. Målingene har kartlagt ulike aspekter ved befolkningens oppfatninger av, og holdninger til, forskning. Dataene fra undersøkelsene utgjør nå et verdifullt grunnlag for videre analyse av holdningsmønstre og fremtidig videreutvikling av tidsseriene. Vi ønsker å støtte ett prosjekt som skal utvikle et kunnskapsgrunnlag som vil være viktig for å få en dypere forståelse av utviklingstrekk i møtet mellom forskning og samfunn. Prosjektet skal legge opp til et samarbeid med Forskningsrådet i prosjektperioden om analyser og videreutvikling av tidsseriene med utgangspunkt i datagrunnlaget. Dere må kunne dokumentere erfaring med relevant arbeid.

Les om undersøkelsene her

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en forskningsorganisasjon.  

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn. 

Krav til prosjektleder 

Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse. Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig. 

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører. 

Vi krever at dere i søknaden bryter prosjektbudsjettet ned i følgende kostnadstyper: 

  • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig virksomhet 
  • andre driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets aktiviteter. Eventuelle innkjøp fra underleverandører skal føres her. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden. 

Dere finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.  

Omfanget av støtten  

Vi tildeler støtte til ett prosjekt gjennom denne utlysningen på inntil 4,5millioner kroner. Vi stiller ikke krav til egenfinansiering, men for UH-sektoren forutsetter vi noe egenfinansiering av forskertid. 

Forutsetninger for tildeling av støtte 

Prosjektene må starte opp mellom 1.12.2023 og 1.4. 2024. Seneste tillatte prosjektslutt er 31.12.2027. 

I tillegg må dere være klar over følgende om dere skulle få bevilgning fra oss: 

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi forutsetter at dere sørger for tett kontakt mellom Forskningsrådet og prosjektet i endelig utforming av prosjekt og i oppfølging i prosjektperioden. Vi utbetaler støtten etterskuddsvis på bakgrunn av faktura, og dere får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. All rapportering skal skje elektronisk. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Kommunikasjon og formidling

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dere kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at dere sender inn søknaden så snart dere har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler. 

  • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk 
  • Alle vedleggene skal være i PDF-format. 

Obligatoriske vedlegg  

  • Prosjektbeskrivelse. Bruk standard mal som dere kan laste ned nederst på siden.   
  • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som dere kan laste ned nederst på siden.  
  • CV for sentrale deltakere i prosjektet. Bruk standard mal som dere kan laste ned nederst på siden. 

Søknader som ikke oppfyller kravene over kan bli avvist.  

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggstype, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene: 

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Relevans for utlysningen

I hvilken grad prosjektet svarer på utlysningens formål og føringer.

Behandlingsprosedyre

Søknadene vil bli administrativt behandlet i Forskningsrådet.  

Vi forventer å publisere hvilken søknad som får bevilgning den 3 november 2023.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2023, 23:13 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.