Planlagt

Senter for norsk som fagspråk

Viktige datoer

Midten av april

Fullstendig utlysning publiseres

15. mai 2024

Informasjonsmøte om utlysningen

7. aug. 2024

Åpen for søknad

18. sep. 2024

Søknadsfrist

Mars 2025

Forventet svar på søknaden

1. apr. 2025

Tidligste tillatte prosjektstart

1. sep. 2025

Seneste tillatte prosjektstart

31. aug. 2033

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet er å styrke Norges kunnskapsberedskap innenfor norsk som fagspråk gjennom en langsiktig satsing på norsk språkforskning. Utlysningen retter seg mot norske fag- og forskningsmiljøer innenfor aktuelle disipliner.

Om utlysningen

Bruken av norsk som fagspråk i forskning og høyere utdanning har vært under økende press de siste tiårene. For at norsk skal fortsette å være et fullverdig og samfunnsbærende språk i Norge, la regjeringen i 2023 fram en handlingsplan for norsk fagspråk i akademia

En forutsetning for å styrke norsk fagspråk er en bærekraftig norsk språkvitenskap. Flere av de nødvendige språkvitenskapelige disiplinene, herunder leksikografi, terminologi, navnegransking og språkteknologi, er i dag til dels fragmenterte og har store rekrutteringsutfordringer. De viktige samfunnsinteressene som knytter seg til norsk språk generelt, og utfordringene for norsk fagspråk i akademia spesielt, tilsier at det er behov for bedre nasjonal koordinering og varig styrking av norsk språkvitenskap.  

Norge trenger sterke fagmiljøer som driver forskning og utdanning på området, og det er behov for økt rekruttering for å ivareta viktige samfunnsbehov. For å oppnå dette vil vi nå etablere ett til to nasjonale forskningssentre med større budsjettramme og lengre prosjektvarighet enn andre finansieringsordninger. 

Søknader kan komme fra forsknings- og utdanningsmiljøer innenfor språkvitenskap, språkpedagogikk/-didaktikk, oversettelse, språkteknologi og andre fagfelt med relevans for norsk som fagspråk. Senteret/sentrene må være strategisk forankret ved prosjektansvarlig og samarbeidende institusjoner og sikre samarbeid mellom relevante fagmiljøer for å ivareta og styrke bruken av norsk fagspråk i forskning og høyere utdanning. 

Alle søkere må sette seg inn i Krav og retningslinjer for forskningssenter (strategisk miljøstøtte), som blant annet beskriver kravene til organisering og ansvar i senteret. 

Tematisk avgrensning 

Utlysningen retter seg mot norske fag- og forskningsmiljøer innenfor aktuelle disipliner. Midlene skal gå til fagutvikling og forskning av høy kvalitet. Målet er å bygge robuste miljøer for forskning og utdanning som støtter opp under følgende områder: 

 • norsk som fag- og arbeidsspråk – terminologi og fagspråk i forskning, utdanning og arbeidsliv 
 • forvaltning og dokumentasjon av norsk språk – leksikografi og navnegransking 
 • språkteknologi for norsk språk 

Senteret/sentrene skal bygge opp og utvikle kompetanse innenfor disse områdene. Tildelingen skal samlet dekke alle tematiske områder. 

Ønsket effekt av sentersatsingen 

Senteret/sentrene skal 

 • styrke norsk språkvitenskap med relevans for norsk som fagspråk 
 • sikre rekruttering for å ivareta samfunnets behov, også utover senterets/sentrenes finansieringsperiode 
 • produsere forskning av høy vitenskapelig kvalitet 
 • fremme samarbeid på tvers av institusjoner og bygge opp og styrke relevante fagmiljøer i et nasjonalt perspektiv 
 • sikre at forskningen tas i bruk i utdanning og i relevante brukermiljøer, bl.a. i forvaltningen 
 • sikre kunnskapsdeling og synliggjøre forskningsresultater gjennom dialogarenaer og møteplasser 
 • styrke og støtte opp om institusjonenes strategiske prioriteringer knyttet til de relevante fagfeltene. Søknaden skal redegjøre for hvordan senteret er tenkt å inngå i institusjonenes strategiske og langsiktige satsing på disse feltene. 

Organiseringen av senteret/sentrene 

Vi ønsker at fagmiljøer samarbeider om å utarbeide en felles søknad. Det er ingen forutsetning at disse fagmiljøene er geografisk samlokalisert. Det faglige og administrative ansvaret skal være tydelig forankret hos prosjektansvarlig institusjon. Samlet skal tildelingen til senteret/sentrene dekke alle tematiske områder i utlysningen. 

Senteret/sentrene opprettes i første omgang for en periode på fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år etter en evaluering. 

Som del av den strategiske forankringen hos prosjektansvarlig og samarbeidspartnere forventes de å bidra med egenfinansiering av senteret/sentrene. 

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk (kommer). Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn. 

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjonen inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere.  

Krav til prosjektleder 

 • Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse. 
 • Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne.  

Krav til samarbeidspartnere 

 • Godkjente norske forskningsorganisasjoner og tilsvarende utenlandske organisasjoner kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet og motta støtte. 
 • Relevante aktører i offentlig sektor kan også inngå som samarbeidspartnere i senteret.  
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig og alle samarbeidspartnere. 
 • Alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging og gjennomføring av senterets aktiviteter, spredning av resultater fra senterets forskningsaktiviteter og sikre at ny kunnskap tas i bruk.  
 • Se også dokumentet Krav og retningslinjer for forskningssenter (strategisk miljøstøtte) om organisering og ansvar i senteret. 

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan få støtte til følgende kostnader: 

 • Personal- og indirekte kostnader knyttet til forskertid (inkludert stipendiatstillinger) ved forskningsorganisasjonene som deltar i senteret. For doktorgradsstipend er støtten begrenset oppad til tre årsverk. For postdoktorstipend kan det gis støtte til minimum 3 årsverk og maksimalt 4 årsverk. For å sikre langsiktig effekt av senteret på norsk kunnskapsberedskap, kan opprettelse av nye, faste forskerstillinger være en del av forskningsorganisasjonenes planer. Slike forskerstillinger, som skal bidra direkte i senterets aktiviteter, kan finansieres innenfor tildelingen for en periode på inntil tre år. Vi dekker ikke lønns- og personalkostnader for andre fast ansatte ved universiteter eller høgskoler. En viktig effekt skal være økt kapasitet og høyere kvalitet på forskningsområdet på lang sikt. Derfor er det svært viktig at forskerne i senteret også underviser studenter. Unntak kan gjøres for senterleder. Professor II-stillinger kan få finansiering. 
 • Utstyr som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Dette omfatter leie og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr, tilgang til nasjonal eller internasjonal forskningsinfrastruktur og mindre nyanskaffelser og oppgradering av eksisterende utstyr. 
 • Andre driftskostnader som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre senterets FoU-aktiviteter. Innkjøp fra underleverandører over 100 000 kroner må spesifiseres. 

Kostnadstypen "Innkjøp av FoU-tjenester" i søknadsskjemaet skal ikke benyttes. 

Dere kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre aktivitetene i senteret. Dere finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden og utdypende informasjon om søknadstypen i Krav og retningslinjer for forskningssenter (strategisk miljøstøtte)

Omfanget av støtten 

Det tilgjengelige budsjettet på 120 millioner kroner skal gå til å opprette ett eller to sentre. Det betyr at dere kan søke om maksimalt 120 millioner kroner over en åtteårsperiode, fordelt på maksimalt 75 millioner kroner de fem første årene og maksimalt 45 millioner kroner de siste tre årene. 

Senteret skal underveisvurderes.  Basert på vurderinger av senteret underveis i prosjektperioden kan Forskningsrådet i kontrakten stille nye betingelser for aktiviteten i senteret de siste tre år av prosjektperioden.

Dere kan søke Forskningsrådet om inntil 15 millioner kroner per år. 

Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere forventes å bidra med egenfinansiering for å synliggjøre strategisk forankring og engasjement. 

Utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater må dekkes innenfor rammen av senteret. Forskningssenteret omfattes dermed ikke av utlysningen vår om støtte til utenlandsopphold. 

Forutsetninger for tildeling av støtte 

Prosjektene må starte opp mellom 01.04.2025 og 01.09.2025. Seneste tillatte prosjektslutt er 31.08.2033. 

Vi tildeler ikke statsstøtte gjennom utlysningen. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader. Støtte til en forskningsorganisasjon går til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet og utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. 

Forskningsrådets forutsetninger for tildeling og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden: Dette består kontrakten av. 

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass før dere inngår kontrakt med oss: 

Rapportering og utbetaling av støtte 

Støtten som kommer fra Forskningsrådet utbetales etterskuddsvis på grunnlag av EHF-faktura sendt fra prosjektansvarlig til Forskningsrådet. Dere får bare dekket reelle kostnader som er ført i prosjektpartnernes regnskap. Les mer om ikke-automatisk utbetaling med EHF-faktura.   

For informasjon om rapportering med mer, se dokumentet Krav og retningslinjer for Forskningssenter (strategisk miljøstøtte).  

Underveisvurdering 

Basert på vurderinger av senteret underveis i prosjektperioden kan Forskningsrådet i kontrakten stille nye betingelser for aktiviteten i senteret de siste tre år av prosjektperioden. De momenter som særlig vil bli vektlagt ved evalueringen framgår av listen over sentrale suksesskriterier for et senter for Norsk som fagspråk.

I underveisvurderingen vil vi se på hvordan senteret bidrar til å nå de tematiske målene og prioriteringene i utlysningen og hvordan eventuelle betingelser for tildelingen har blitt fulgt opp. Underveisvurderingen skal i særlig grad se på de resultater senteret har oppnådd i forhold til den opprinnelige prosjektbeskrivelsen. Vurderingen skal videre se på planene for senterets virksomhet i den mulige siste treårsperioden. Senteret skal gis anledning til å kommentere underveisvurderingen. 

 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Humaniora og samfunnsvitenskap

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dere kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at dere sender inn søknaden så snart dere har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler. 

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk. 
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format. 

Obligatoriske vedlegg  

 • Prosjektbeskrivelse, inntil 20 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden (kommer).   
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.  
 • CV for inntil fem av de mest sentrale personene (for eksempel arbeidspakkeledere) i prosjektet. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden. 

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.  

Valgfrie vedlegg 

 • CV for andre sentrale deltakere i prosjektet etter retningslinjene for søknadstypen. 
 • Kort beskrivelse av kompetanse og/eller forslag på inntil fem fageksperter som antas å være habile til å behandle søknaden. Ekspertenes navn, tittel, e-post og institusjonstilhørighet må legges inn. Vi er ikke forpliktet til å bruke disse forslagene. 

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet | FS

I hvilken grad senteret er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad senteret har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på senterets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og senterets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad senteret tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad senteret forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FS

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad senterets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad senterets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og senterets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad senterets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• I hvilken grad riktig praksis for åpen forskning er en integrert del av prosjektet for å sikre åpen deling og utstrakt tilgang på forskningsresultater.
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk senterets resultater.

Gjennomføring | FS

Kvalitet på prosjektleder(senterleder) og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder (senterleder) har relevant kompetanse og erfaring og er kvalifisert til å lede en satsing på denne størrelsen.
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre sentersatsingen på en effektiv måte.

Kvaliteten på senterets organisering og ledelse
• I hvilken grad det gir merverdi at forskningsaktivitetene er organisert som et senter framfor flere separate prosjekter.
• I hvilken grad senteret vil bli organisert på en effektiv måte, herunder om ressursene allokert til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med senterets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i senteret er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i senteret er organisert på en egnet måte, inkludert risikostyring og innovasjonsledelse.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av senteret.

Kvaliteten og graden på internasjonalt samarbeid
• I hvilken grad omfanget av og kvaliteten på de internasjonale samarbeidsaktivitetene er i tråd med senterets mål.

Kjønnsbalanse i senterets prosjektgruppe
• Dersom det er dårlig kjønnsbalanse i senterets ledergruppe (senterleder og forskningslederne), i hvilken grad planene for å støtte utviklingen av forskertalenter av det underrepresenterte kjønn mot kvalifisering til stillinger på seniornivå er hensiktsmessige.

Relevans for utlysningen | FS

I hvilken grad senteret svarer på utlysningens formål og føringer.

Kriteriene for hva senteret/sentrene vil bli vurdert på i evalueringen vil bli lagt inn her.

Behandlingsprosedyre

Søknadene vil bli vurdert av et internasjonalt fagpanel. 

Panelet vil vurdere hver enkelt søknad etter vurderingskriteriene og i lys av krav og formål i utlysningen. 

Søker vil bli tilsendt panelets foreløpige vurdering og karakterer. Søker har anledning til å oppklare eventuelle faglige misforståelser i panelvurderingen. Dette vil tentativt skje i november/desember 2024. Disse kommentarene går så tilbake til panelet som kan velge å ta hensyn til kommentarene når de foretar sin endelige vurdering. 

Panelet kan gi råd om justeringer av søknadenes kostnadsrammer, som særlig kan bli aktuelt dersom to sentre skal finansieres.  

Etter at panelvurderingen er gjennomført, gjør administrasjonen en vurdering av søknadens relevans for utlysningen, og skriver så en innstilling med anbefalinger. Det er Porteføljestyret for banebrytende forskning som fatter vedtak om tildeling eller avslag. Porteføljestyret legger til grunn panelets vurdering og relevansvurderingen i sitt vedtak. Porteføljestyret vil ha tilgang til søknadene med vedlegg, utlysningsteksten, panelets vurderinger og anbefalinger, relevansvurderingen og søkernes kommentarer.  

Dersom søknadstilfang og/eller søknadenes kvalitet er for lav, kan det være aktuelt å tildele mindre enn den tilgjengelige rammen på 120 millioner. 

Dere kan forvente svar på søknaden i mars 2025. 

Se også: Slik behandler vi søknader

Vi tar forbehold om eventuelle endringer i departementenes økonomiske eller faglige føringer for tildelingen. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 02.24 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.