Gjennomført

Pilot-T: Nye mobilitetsløsninger

Viktige datoer

05. sep 2022

Søkerwebinar om Pilot-T

05. okt 2022

Åpen for søknad

16. nov 2022

Søknadsfrist

01. mar 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

FEBRUAR/MARS 2023

Forventet svar på søknaden

01. sep 2023

Seneste tillatte prosjektstart

31. aug 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

30. sep 2022
Utlysningsteksten er justert: Eventuelle internasjonale partnere skal registreres som samarbeidspartnere i søknadsskjemaet. Se "Krav til samarbeidspartner" for detaljer.

Formål

Formålet med denne Pilot-T-utlysningen er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere i bruk gjennom å utvikle og teste og/eller pilotere teknologier, tjenester og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir effektivt, miljøvennlig og trygt.

I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften, i samarbeid med andre aktører, fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder. Pilot-T er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Om utlysningen

Pilot-T er en del av regjeringens innovasjonssatsing, lagt frem i Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) og videreført i Meld. St. 20 (20202021) Nasjonal transportplan 2022–2033 (koblingen åpnes i eget vindu). I NTP skisseres det et stort marked internasjonalt for smarte mobilitetsløsninger. Pilot-T skal bidra til at norsk næringsliv skal kunne konkurrere i dette markedet, til kunnskapsoverføring mellom forskningsorganisasjoner og næringslivet og til kompetansebygging i sektoren.

Vi forventer at ny teknologi – særlig knyttet til informasjonsteknologi – bidrar til å nå målet om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Gjennom Pilot-T skal nye teknologiske løsninger utvikles og/eller testes på norske forhold og bidra til at næringsliv og offentlig sektor kan ta ny teknologi raskere i bruk for å oppnå de transportpolitiske målene. For å kunne halvere transportutslippene innen 2030, er det viktig å utvikle løsninger som bidrar til det grønne skiftet, eksempelvis knyttet til tjenester og teknologier som legger til rette for bruk av lav- og nullutslippsløsninger for transportsektoren.

Forskningsrådet stiller krav om at bedrifter som søker Pilot-T-ordningen samarbeider med en annen bedrift eller offentlig virksomhet. I tillegg må dere kjøpe inn FoU-tjenester fra en forskningsorganisasjon. Dere finner mer informasjon om dette under punktet "Hvem kan delta i prosjektet?".

Et Pilot-T-prosjekt skal

 • bidra til det transportpolitiske målet om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem
 • bidra til næringsutvikling og ny kunnskap i Norge, og at norsk næringsliv kan ta del i verdiskapingspotensialet knyttet til omstillingen i transportsektoren
 • være et samarbeid mellom flere aktører
 • ha behov for ny kunnskap for å kunne realiseres
 • inkludere pilotering eller testing, eller ende opp i en løsning som tas i bruk i markedet

Se definisjonen av "eksperimentell utvikling" og "industriell forskning" på våre nettsider for en beskrivelse av hvilke typer pilotering- og demonstrasjonsaktiviteter vi kan støtte. Mer informasjon om hvilke aktiviteter som kan inngå i prosjektet finner du under "Hva kan du søke om støtte til?" lenger ned i utlysningen.

Hvilke prosjekter vil kunne få støtte?

Vi ser etter prosjekter som bidrar til å oppnå målet om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Utlysningen retter seg mot både gods- og persontransport innenfor alle fire transportformene vei, bane, sjø og luft. Det er imidlertid to avgrensninger mot maritim sektor og utvikling av miljøvennlig energi:

 • Har dere prosjekter knyttet til effektiv, miljøvennlig og trygg maritim gods- eller persontransport, kan dere søke. Utlysningen gjelder derimot ikke for offshore-operasjoner og fiskeri, eller generell teknologiutvikling knyttet til maritim sektor.
 • Har dere prosjekter knyttet til bruk av miljøvennlig energi i transport, kan dere søke. Dette gjelder spesielt, men ikke utelukkende, utvikling av løsninger relatert til ladeinfrastruktur. Prosjekter som omhandler utvikling av miljøvennlige energibærere, som batteri, hydrogen og biodrivstoff, vil ikke få finansiering gjennom denne utlysningen. Rene investeringer i ladeinfrastruktur støttes heller ikke.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Har dere også tenkt å søke støtte fra SkatteFUNN for prosjektet deres? Les mer her om denne muligheten og forutsetninger på nettsidene: Insentiveffekt og kombinasjon av virkemidler (skattefunn.no, lenken åpnes i nytt vindu).

Merk at dere ikke kan søke om Pilot-T-midler til et prosjekt som allerede er startet.

Hvem kan søke?

Søker må være registrert i det norske foretaksregisteret og ha økonomisk aktivitet i Norge. Søker må enten være en privat bedrift eller et offentlig foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter. I resten av utlysningen bruker vi fellesbetegnelsen "bedrift".

Bedriftssammenslutninger, som for eksempel bransjeorganisasjoner, enkeltpersonsforetak, forskningsorganisasjoner og andre organisasjoner, kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover Forskningsrådets støtte) og andre nødvendige tiltak for å utnytte prosjektresultatene.

Krav til FoU-leverandør

Prosjektansvarlig må kjøpe inn tjenester fra minst én FoU-leverandør.

 • Norske og/eller utenlandske forskningsorganisasjoner skal delta i prosjektet som FoU-leverandør(er), med ansvar for å utføre FoU-arbeid på oppdrag fra bedriften(e) i prosjektet. Norsk forskningsorganisasjon må være på listen over godkjente forskningsorganisasjoner: Godkjente forskningsorganisasjoner (forskningsradet.no), utenlandsk forskningsorganisasjon skal være institutt, høyskole eller universitet eller tilsvarende.
 • FoU-leverandører skal ikke bidra til å finansiere prosjektet, og de har derfor vanligvis ikke rettigheter til prosjektresultatene. De leverer et arbeid på oppdrag og får betalt for dette arbeidet til markedspris. Dersom en FoU-leverandør likevel skal ta del i rettigheter til prosjektresultatene, kan prisen på det avtalte oppdraget justeres ved at markedsverdien på rettighetene trekkes fra prisen.
 • Det er prosjektansvarlig og samarbeidspartnernes behov som legger føringer for hvor stor rolle FoU-leverandøren skal ha i prosjektet. Vi stiller derfor ikke krav til omfanget av arbeidet. FoU-leverandørens rolle i prosjektet skal være tydelig beskrevet i søknaden.
 • Dere kan også kjøpe inn forskningstjenester fra internasjonale eller norske kompetansemiljøer som ikke er forskningsorganisasjoner (jf. første kulepunkt), men dette er i seg selv ikke nok til å oppfylle krav til FoU-leverandør.

Krav til samarbeidspartner

Prosjektansvarlig må gjennomføre prosjektet i samarbeid med én eller flere norske bedrifter eller offentlige virksomheter. Dere må beskrive tydelig i søknaden hvilken rolle samarbeidspartnerne skal ha, og hva som er deres motivasjon for å delta i prosjektet. Samarbeidspartnere inngår i faktisk samarbeid med prosjektansvarlig, som blant annet innebærer at de deler både risikoen i prosjektet og for resultatene som kommer ut av det. Ett eller begge av følgende punkter må være oppfylt:

 • Prosjektansvarlig kan gjennomføre prosjektet i samarbeid med andre bedrifter, der disse bedriftene enten dekker egne kostnader helt, eller drar nytte av Pilot-T-prosjektstøtten. Også samarbeidspartnere må oppfylle kriteriene under "Hvem kan søke?", for å oppfylle kravet til samarbeid. De samarbeidspartnerne som får dekket deler av sine prosjektkostnader gjennom vår støtte, blir mottakere av statsstøtte.
 • Prosjektansvarlig kan gjennomføre prosjektet i samarbeid med virksomheter i offentlig sektor. Offentlige virksomheter kan ikke få støtte fra Forskningsrådet i denne utlysningen. De må dermed dekke egne prosjektkostnader fullt ut.

Merk at forskningsorganisasjoner ikke kan være samarbeidspartnere (disse skal være FoU-leverandører, jf. forrige overskrift). Øvrige norske eller internasjonale partnere kan delta i prosjektet, men deres kostnader vil ikke utløse støtte fra Pilot-T, og partneren må dekke egne kostnader fullt ut. Eventuelle internasjonale samarbeidspartnere skal registreres i søknadsskjemaet som samarbeidspartnere, men skal stå med 0 kroner i alle budsjettabeller. Internasjonale partneres kostnader og finansiering skal beskrives i kommentarfeltet under relevante budsjettabeller.

Det er søknaden med de aktuelle samarbeidspartnere og FoU-leverandører ved søknadstidspunktet, som er utgangspunktet for bevilgning. Eventuelle endringer i prosjektsammensetning før eventuell inngåelse av kontakt, må godkjennes av Forskningsrådet. Endringene kan medføre at vårt tilsagn om finansiering trekkes tilbake.

Roller i prosjektet

Hvor mange partnere dere har med i prosjektet, avgjør ikke om et prosjekt blir vellykket. Derimot kjennetegnes et godt prosjekt av at hver partner har definerte oppgaver og en tydelig rolle i gjennomføringen av prosjektet.

Prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere kan ikke være i en situasjon der de kan utøve kontrollerende innflytelse over en FoU-leverandør. En FoU-leverandør kan heller ikke utøve kontrollerende innflytelse over prosjektansvarlig eller samarbeidspartnerne. Med kontrollerende innflytelse menes majoritetseierskap eller andre konkrete rettslige eller faktiske forhold som medfører at det ene selskapet kan kontrollere det andre. En FoU-leverandør må være en ekstern kilde som leverer sine tjenester på armlengdes vilkår.

Også prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne må være uavhengige av hverandre. Ingen av dem kan utøve kontrollerende innflytelse over de andre.

Hva kan du søke om støtte til?

Støtte til Pilot-T-prosjekter gis med hjemmel i Statsstøtteregelverket, nærmere bestemt EUs Gruppeunntaksforordning art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). Dette innebærer blant annet at:

 • Bare prosjektkostnader knyttet til FoU-aktiviteter kan få støtte. Aktiviteter som kan støttes er inkludert, men ikke begrenset til, anvendt forskning, utforming av prototyper, demonstrasjoner og pilotering.
 • Kostnader ved andre aktiviteter og tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som patentering, markedsundersøkelser og markedsføring, uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester, kan ikke støttes.
 • Graden av støtte er begrenset og avhengig av prosjektets FoU-innhold. Prosjektaktivitet av typen "industriell forskning" kan gis høyere støttegrad enn "eksperimentell utvikling".
 • Annen offentlig støtte til dekning av de samme støtteberettigede kostnadene, vil påvirke omfanget av Pilot-T-støtten.
 • All tildelt statsstøtte til prosjektet vil bli offentliggjort på våre nettsider, og tildelt støtte på 500 000 euro eller mer, vil gjøres kjent i Registeret for offentlig støtte.

Utlysningen er meldt som støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA) og har referanse GBER 51/2022/R&D&I. 

Vi kan gi støtte til en andel av bedriftenes kostnader ved FoU-aktiviteter i prosjektet. Vi kan støtte både direkte og indirekte prosjektkostnader i den grad de kan kategoriseres som kostnader ved industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Dette gjelder støtte til kostnader forbundet med egenutførte FoU-aktiviteter, og kostnader dere har gjennom kjøp av FoU-tjenester fra FoU-leverandører.

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Omfanget av støtten

Søkt beløp er begrenset til minimum 2 millioner kroner og maksimum 10 millioner kroner, og for en prosjektperiode på mellom ett og tre år.

Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av bedriftens størrelse og type FoU-aktiviteter:

Type bedrift/type aktivitet

Industriell forskning

Eksperimentell utvikling

Små bedrifter

70 %

45 %

Mellomstore bedrifter

60 %

35 %

Store bedrifter

50 %

25 %

Det vil ikke bli gitt høyere støttegrad enn vist i tabellen over.

Hvor skal du søke?

Forskningsrådet

Forskningsrådet støtter prosjekter hvor det er behov for ny kunnskap og testing og/eller pilotering for å ta i bruk ny teknologi og nye tjenester og forretningsmodeller. Vi kan finansiere prosjekter hvor løsningen er klar for markedet etter prosjektets slutt, men også prosjekter som er del av et lengre utviklingsløp. Dette inkluderer prosjekter hvor det er behov for mer forskning eller utvikling også etter prosjektets slutt.

Pilot-T-prosjekter finansiert av Forskningsrådet, skal inkludere innkjøp av forskning- og utviklingstjenester fra en FoU-organisasjon og samarbeid med andre bedrifter eller offentlige virksomheter.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge støtter markedsnære innovasjonsprosjekter som gir verdiskaping i Norge. Dette kan være å ta i bruk kjent kunnskap på en ny måte, og hvor prosjektet består av utvikling, demonstrasjon og/eller uttesting av løsningen i markedet.

Innovasjonen må ha en høy nyhetsgrad. Innovasjon Norges utlysning finner dere her: Tilskudd til smarte transportløsninger (Pilot-T) (innovasjonnorge.no).

Er du i tvil om hvor du bør søke, kontakt oss for informasjon og rådgivning.

Kontaktpersoner Forskningsrådet

Kontaktperson Innovasjon Norge

Legg merke til at søknadene vil bli behandlet der de er sendt inn, det vil si enten hos Forskningsrådet eller hos Innovasjon Norge, men de kan bli gjort tilgjengelig for saksbehandlere i begge organisasjonene der det er hensiktsmessig. Det vil vi gjøre i dialog med søker. Skulle samme bedrift levere søknad til begge organisasjonene, vil vi kontrollere hvorvidt det dreier seg om likelydende søknader eller ikke.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Energi, transport og lavutslipp

Transport og mobilitet

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dere kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at dere sender inn søknaden så snart dere har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format. Til de obligatoriske vedleggene må dere bruke standardmalene som dere kan laste ned nederst på siden.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal og alle punktene må besvares.
 • Tidligste tillatte prosjektstart er 1.3.2023.
 • Seneste tillatte prosjektstart er 1.9.2023.
 • Seneste tillatte prosjektslutt er 31.8.2026.
 • I søknadskjemaet må du legge inn minst én FoU-leverandør.
 • I søknadsskjemaet må du legge inn minst én norsk samarbeidspartner (bedrift eller offentlig virksomhet).
 • Eventuelle andre FoU-leverandører eller samarbeidspartnere skal også registreres i søknadsskjemaet.

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider
 • partneropplysningsskjema for søkerbedrift og hver av de samarbeidende bedriftene
 • CV for prosjektleder
 • CV for sentrale prosjektmedarbeidere, som skal utføre sentrale FoU-oppgaver i prosjektet

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg

 • Vi oppfordrer til å legge ved forslag på inntil tre (skandinaviske) fageksperter som antas å være habile og kompetente til å vurdere søknaden.

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet, vil ikke bli behandlet.

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggstype.

Merk at dere ikke skal legge ved intensjonsbrev/letter of intent.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med søknadstypen og etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | IP-Pilot-T

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene ambisiøse og nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• Hvis relevant: i hvilken grad tar prosjektet hensyn til forskningsetiske problemstillinger og/eller kjønnsperspektivet i forskningen?

Virkninger og effekter | IP-Pilot-T

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for prosjektpartnerne, bærekraftig utvikling og grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter? Og i hvilken grad er dette godt beskrevet og sannsynliggjort?

• I hvilken grad vil prosjektet gi betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter for næringslivet, offentlig sektor og samfunnet generelt?
• I hvilken grad bidrar prosjektet inn mot FNs bærekraftsmål?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende?

Gjennomføring | IP-Pilot-T

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å gjennomføre FoU-aktivitetene?

• I hvilken grad har prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede FoU- prosjektet?
• I hvilken grad har prosjektet en egnet prosjektorganisering med tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er budsjettet og finansieringsplanen realistiske og gjennomførbare?

Relevans for utlysningen | IP-Pilot-T

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad støtter prosjektet opp om Pilot-Ts formål?
• I hvilken grad oppfyller prosjektet krav og føringer gitt under "Et Pilot-T-prosjekt skal" i utlysningsteksten?

Vi vil prioritere prosjekter som

 • har høy innovasjonsgrad
 • med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt

Behandlingsprosedyre

Søknaden og obligatoriske vedlegg vil bli gjort tilgjengelig i en digital nettportal for fagpersoner som skal foreta vurdering av kriteriene "Forskning og innovasjon", "Virkninger og effekter" og "Gjennomføring". Fagpersonene samles i et panelmøte for å komme frem til en omforent vurdering av søknaden for hvert av disse tre kriteriene.

Dersom fagpanelet har bedømt samtlige kriterier til karakter 4 eller høyere i en skala med 7 som høyeste karakter, vil søknaden bli vurdert også ut fra kriteriet "Relevans for utlysningen" av saksbehandlere i Forskningsrådet. I vurderingen av dette kriteriet vektlegger vi prosjektets bidrag til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem ved å få gode løsninger raskere i bruk.

Resultatet av vurderingen av de fire ovennevnte kriteriene oppsummeres i en "hovedkarakter" som et samlet uttrykk for prosjektsøknadens kvalitet.

Vi legger deretter en helhetlig porteføljevurdering til grunn for innstillingen som danner grunnlag for vedtakene i porteføljestyret. Porteføljestyret vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter innenfor sitt ansvarsområde, også sett i lys av pågående prosjekter.

Se også: Slik behandler vi søknader.

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning i februar/mars 2023.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. januar 2023, 12.26 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.