Planlagt

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Formålet med denne Pilot-T-utlysningen er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere i bruk gjennom å utvikle og teste og/eller pilotere teknologier, tjenester og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir effektivt, miljøvennlig og trygt.

Viktige datoer

10. aug 2022

Åpen for søknad

21. sep 2022

Søknadsfrist

01. jan 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2023

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Mer informasjon kommer senere.

Hvem kan søke?

Mer informasjon kommer senere.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer senere.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer senere.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Energi, transport og lavutslipp

Transport og mobilitet

Praktiske opplysninger

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med søknadstypen og etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | IP-Pilot-T

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene ambisiøse og nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• Hvis relevant: i hvilken grad tar prosjektet hensyn til forskningsetiske problemstillinger og/eller kjønnsperspektivet i forskningen?

Virkninger og effekter | IP-Pilot-T

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for prosjektpartnerne, bærekraftig utvikling og grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter? Og i hvilken grad er dette godt beskrevet og sannsynliggjort?

• I hvilken grad vil prosjektet gi betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter for næringslivet, offentlig sektor og samfunnet generelt?
• I hvilken grad bidrar prosjektet inn mot FNs bærekraftsmål?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende?

Gjennomføring | IP-Pilot-T

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å gjennomføre FoU-aktivitetene?

• I hvilken grad har prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede FoU- prosjektet?
• I hvilken grad har prosjektet en egnet prosjektorganisering med tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er budsjettet og finansieringsplanen realistiske og gjennomførbare?

Relevans for utlysningen | IP-Pilot-T

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad støtter prosjektet opp om Pilot-Ts formål?
• I hvilken grad oppfyller prosjektet krav og føringer gitt under "Et Pilot-T-prosjekt skal" i utlysningsteksten?

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2022, 16.15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.