Gjennomført

ForestValue2

Transnasjonal utlysning for forskning, utvikling og innovasjon i den skogbaserte sektoren

Formålet med utlysningen er å støtte  transnasjonalt forskningssamarbeid som vil produsere kunnskap for å støtte en best mulig bruk av skog og skogressurser, og balansere de mange fordelene for samfunn, klima, miljø og økonomi.

Skogen spiller en viktig rolle i å levere mange tjenester for klima, mennesker og lokalsamfunn, bevaring av biologisk mangfold, rent vann, produksjon av trevirke og økonomi. I tillegg må disse systemene være motstandsdyktige og tilpasningsdyktige til endringer i klimaet, og de er også avgjørende for å redusere effektene av klimaendringer. 

Den skogbaserte sektoren kan bidra til å redusere klimaendringene gjennom å øke karbonbinding i skog, opprettholde karbonlagre og gjennom substitusjon av ikke-fornybare ressurser gjennom bærekraftig og sirkulær bruk av trebaserte materialer. Bruk av tre og treprodukter i byggesystemer er en velprøvd måte å redusere klimagassutlippene. 

Bærekraftig skogforvaltning er en veletablert praksis som sikrer fortsatt tilførsel av tømmer samtidig som det bidrar til karbonbinding. Miljøvennlig skogbruk har potensial til å gjenopprette og beskytte økosystemer, bidra til robuste  økosystemer og bevaring av biologisk mangfold samtidig som produksjonen av tømmer og andre økosystemtjenester opprettholdes. 

Det er imidlertid behov for en mer helhetlig forståelse av synergier og avveininger mellom forvaltning og økosystemtjenester. Begrunnelsen ovenfor må ivaretas gjennom ett av de to temaene:

Tema 1 - Robuste og bærekraftige skogsystemer og forvaltning
Tema 2 – Bærekraftige trebyggesystemer

  • Beløp Forskningsrådet deltar med: 750 000 Euro
  • Minimums/maksimumsbeløp dere kan søke: 250 000 Euro
  • Hvor mye utlyst totalt i denne utlysningen: 7 000 000 Euro

Informasjon om statsstøtte 

Store selskaper, små og mellomstore bedrifter og interesseorganisasjoner oppfordres til å delta som en del av et konsortium. Støttegraden til bedrifter og industripartnere må være i tråd med statsstøtteregelverket i EU. Støttegraden vil bli bestemt fra sak til sak avhengig av størrelsen på bedriften, typisk opp til 50%. Enkeltbedrifter og industripartnere kan ha ulik støttegrad, men maksimal støttegrad er 70 % av industripartnernes totale støtteberettigede kostnader i prosjektet.

Les mer: https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/betingelser-for-tildeling-av-statsstotte/ 

Lenke: https://forestvalue.org/joint-call-2023-jc-2023/

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 00:41 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.