Gjennomført

Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet

Viktige datoer

20. des 2022

Åpen for søknad

November 2022

Søkerwebinar: Petroleum, energi og lavutslipp

15. feb 2023

Søknadsfrist

01. jul 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2023

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap og bygge kompetanse i forskningsorganisasjonene som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Om utlysningen

Til Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet lyser vi ut nærmere 270 millioner til både grunnleggende og anvendt forskning. Litt lenger ned i utlysningen ser du hvilke forskningstemaer det er mulig å søke om midler fra. I søknadsskjemaet skal du krysse av for det temaet du retter søknaden din inn mot. Vi gjør oppmerksom på at utlyst beløp innenfor noen av temaene kan bli redusert på grunn av endringer i statsbudsjettet. Dette vil da innebære at vi ikke kan bevilge like mye midler som omtalt.

Før du søker, må du gjøre deg kjent med veiledningen for utlysningen som gir svar på sentrale spørsmål.

Se opptak fra søkerwebinar om utlysningen.

Søkte du om midler i 2022 bør du spesielt legge merke til følgende endringer:

 • Maksimal prosjektlengde er redusert fra fem til fire år.
 • Malen for prosjektbeskrivelse er oppdatert og ny mal må benyttes.

Vi presiserer at det ikke er mulig å være prosjektleder på mer enn én søknad som sendes inn til enten Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet (denne utlysningen), til Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv (frist 15. februar 2023), til Forskerprosjekt for fornyelse eller Forskerprosjekt for unge talenter (tematiske utlysninger med frist 8. februar 2023 for de to siste) eller Forskerprosjekt for unge talenter (FRIPRO) med frist 15. mars 2023).

Du kan opprette søknad og fylle inn i søknadsskjemaet fra og med 20. desember (datoen er utsatt fra 14 desember). Her kan du se en videopresentasjon av hvordan du fyller ut søknadsskjemaet

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Vi tar forbehold om mulige endringer i utlysningen etter vi har mottatt tildelingsbrev for 2023.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller private organisasjoner.

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig må være en norsk forskningsorganisasjon, godkjent av Forskningsrådet (se over).

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig.

Krav til prosjektleder

Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner, men prosjektleder må kunne dokumentere kunnskap og kompetanse innenfor fagfeltet og prosjektledelse. Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet blir vurdert av fagfeller.

Du kan ikke være prosjektleder på mer enn én søknad som sendes inn til enten Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet (denne utlysningen), til Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv (frist 15. februar 2023), til Forskerprosjekt for fornyelse eller Forskerprosjekt for unge talenter (tematiske utlysninger med frist 8. februar 2023 for de to siste) eller Forskerprosjekt for unge talenter (FRIPRO) med frist 15. mars 2023).

Krav til samarbeidspartnere

Prosjektet skal gjennomføres av én eller flere forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører i næringslivet og eventuelt, i tillegg, samarbeidspartnere fra andre sektorer.

 • Prosjektet skal ha minimum to norske samarbeidspartnere fra næringslivet (se veiledningen for definisjon). For at minimumskravet skal være oppfylt må begge to stille med kontantfinansiering til prosjektet. Kontantfinansieringen skal bekreftes i intensjonsbrevene.
 • Det er det samlede kontantbidraget fra de norske næringslivsaktørene som danner grunnlaget for Forskningsrådets maksimale støtte til prosjektet.
 • Prosjektet skal gjennomføres i faktisk samarbeid, noe som innebærer at alle samarbeidspartnerne skal bidra aktivt i arbeidet med planleggingen og oppfølgingen av prosjektet. Alle må også bidra til å spre resultater og å sikre at ny kunnskap tas i bruk.
 • Prosjektet skal ha en styringsgruppe eller referansegruppe der samarbeidspartnerne er representert.
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne. Dette skal bekreftes i intensjonsbrevene.
 • Prosjektet skal ikke være oppdragsforskning. I søknaden skal du beskrive hvordan kompetansen som bygges opp i prosjektet kan komme større brukergrupper til nytte.

Roller i prosjektet

Én og samme aktør kan ikke ha flere roller i prosjektet, eksempelvis som prosjektansvarlig og samarbeidspartner eller underleverandør.

Prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere kan ikke være i en situasjon der de kan utøve såkalt kontrollerende innflytelse over andre samarbeidspartnere eller underleverandører i prosjektet. En underleverandør kan heller ikke ha kontrollerende innflytelse over prosjektansvarlig eller samarbeidspartnerne. Med kontrollerende innflytelse mener vi majoritetseierskap eller andre konkrete rettslige eller faktiske forhold som medfører at den ene aktøren kan kontrollere den andre.

Hva kan du søke om støtte til?

Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte i denne utlysningen. Det vil si at midler fra Forskningsrådet kun kan benyttes til å finansiere forskningsorganisasjonenes prosjektkostnader.

Kostnader hos samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner, både norske- og utenlandske, skal holdes utenfor budsjettabellene. Aktivitetene de skal utføre, samt egenfinansierte kostnader, skal likevel beskrives i prosjektbeskrivelsen (under avsnitt 3.2).

Den utførende rollen til samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner, kan ikke innebære prosjektledelse eller ledelse av større arbeidsoppgaver.

Omfanget av støtten

 • Minstebeløpet dere kan søke i støtte er 4 millioner kroner. Et eventuelt maksimumsbeløp er beskrevet under det enkelte tema. Prosjektene kan vare fra to til fire år.
 • Forskningsrådets støtte til prosjektet kan være inntil fire ganger de norske næringslivspartnernes kontantbidrag. Dette kravet skal dere tilstrebe for hvert enkelt av årene dere søker om støtte til.
 • Legg merke til at dersom utenlandske næringslivspartnere (inkludert norskregistrerte utenlandske foretak) bidrar med kontantfinansiering, vil ikke bidraget være utløsende for vår støtte. Det samme gjelder eventuell kontantfinansiering fra offentlig forvaltning.

Følgende kostnadstyper skal brukes:

 • Personal- og indirekte kostnader, knyttet til forskertid (inkludert stipendiatstillinger) ved forskningsorganisasjonene. For doktorgradsstipend er støtten begrenset oppad til tre årsverk og for postdoktorstipend, kan det gis støtte for to til fire år.
 • Utstyr, som omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.
 • Andre driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Innkjøp fra underleverandører må spesifiseres.

Posten Innkjøp av FoU-tjenester skal ikke brukes.

Du finner mer detaljert og viktig informasjon på Forskningsrådets nettside om hva budsjettet skal inneholde.

Forutsetninger for tildeling av støtte

 • Støtten til forskningsorganisasjonene skal kun gå til deres ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.
 • Samarbeidende foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader.
 • Vi forutsetter at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i våre Generelle vilkår for FoU-prosjekter.
 • Det er krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansieringen av disse. Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass når dere reviderer søknaden:

 • Prosjektansvarlig skal etablere samarbeidsavtale(r) med alle samarbeidspartnerne i prosjektet, både norske og utenlandske. Samarbeidsavtalen skal regulere gjensidige rettigheter og plikter og sikre forskningens integritet og uavhengighet. Samarbeidsavtalen skal også sikre at ingen samarbeidende foretak mottar indirekte støtte fra forskningsorganisasjonen som er prosjektansvarlig eller samarbeidspartner. Samarbeidsavtalen skal derfor inneholde vilkår som sikrer at ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI pkt. 28 er overholdt.
 • Dersom prosjektet har ph.d.- og postdoktorstipendiater der ansvarlig UH-institusjon ikke deltar i søknaden, må dere også ha en samarbeidsavtale med ansvarlig/gradsgivende institusjon.
 • Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.
 • Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (Open Access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner
 • For alle prosjekter som håndterer data, skal prosjektansvarlig utarbeide en datahåndteringsplan i forbindelse med revidert søknad. Her finner dere mer informasjon om krav til datahåndteringsplaner i prosjekter som får finansiering fra oss.
 • Prosjektansvarlig avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Temaene i denne utlysningen er gruppert i temaområdene nedenfor. Temaene inneholder spesielle krav og føringer som blir vektlagt i vurderingen av søknaden.

Energi, transport og lavutslipp

Miljøvennlig energiCO2-håndtering

Petroleum

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen som ble sendt inn sist som blir behandlet.

 • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på engelsk.
 • Obligatoriske vedlegg må være med. Vedleggene skal være i pdf-format.
 • Krav til prosjektansvarlig forskningsorganisasjon og prosjektleder må være oppfylt.
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt.
 • Prosjektet må starte mellom 01.07.2023 og 01.12.2023. Prosjekter som har fått vedtak om bevilgning, men som ikke starter i løpet av denne perioden, vil kunne miste bevilgningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 11 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen. Du må bruke malen for 2023 (denne kommer snart).
 • CV for prosjektleder og for de mest sentrale prosjektdeltakerne, hver på maksimalt fire sider. Det er obligatorisk å bruke CV-malen nederst i utlysningen. Du vurderer selv hvilke prosjektdeltakere som er de mest sentrale, og i hvilke tilfelle det vil være av betydning for søknadsbehandlingen å vurdere prosjektdeltakernes kvalifikasjoner. Sentrale prosjektdeltakere som er forskere kan benytte CV-malen kalt "Template for CV researchers". Andre sentrale prosjektdeltakere kan benytte CV-malen kalt "Template for CV".
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere som er forskningsorganisasjoner.
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere som bidrar fra et samfunns- og/eller næringsperspektiv.

Søknader som ikke oppfyller kravene over, vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg

Dersom du ønsker kan du legge ved en kort beskrivelse av kompetanse eller forslag til inntil tre fageksperter du mener vil egne seg til å vurdere din søknad. Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov. Vi oppfordrer til kjønnsbalanse i forslagene.

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske, samt eventuelle nettsider som du lenker til i søknaden, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden.

Alle vedlegg må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med søknadstypen og etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de planlagte resultatene skal gjøres åpent tilgjengelige for å sikre gjenbruk av forskningsresultatene og forsterke reproduserbarhet.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• I hvilken grad riktig praksis for åpen forskning er en integrert del av prosjektet for å sikre åpen deling og utstrakt tilgang på forskningsresultater.
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring | KSP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Relevans for utlysningen | KSP

Tematisk innretning
I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller den tematiske innretningen temaet etterspør
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller de tematiske føringene og avgrensningene.

Utlysningens krav og kjennetegn
I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller utlysningens, og temaets øvrige, krav og kjennetegn
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller kravene til samarbeidspartnere i prosjektet.
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller formålet om kompetansebygging i forskningsmiljøene.

Behandlingsprosedyre

Vi vurderer søknaden din slik den er sendt inn, og kan ikke ta hensyn til hvordan en lik eller tilnærmet lik søknad har blitt vurdert tidligere hos oss.

På Forskningsrådets nettside kan du lese mer om behandlingsprosedyren for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Kort oppsummert er prosessen slik: Når søknadene er mottatt vil Forskningsrådet først gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist. Søknadene fordeles så i tematiske paneler for en vurdering av kriteriene forskningskvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring. Etter panelbehandlingen gjør vi en vurdering av søknadens relevans for utlysningen.

Fra 2023 skal fagekspertene vurdere søknadene til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt på åpen forskningspraksis som en del av kriteriet virkninger og effekter. På denne nettsiden finner du mer informasjon om vurdering av åpen forskning i søknader.

Forskningsrådet legger videre en helhetlig porteføljevurdering til grunn for vedtakene i porteføljestyrene. Denne tar hensyn til følgende faktorer:

 • karakterene som er gitt i vurderingen av søknadene
 • fordelingen av prosjekter på temaets prioriterte områder
 • sammenhengen mellom søknader innenfor andre utlysninger, innenfor samme temaområde
 • eventuelle endringer i departementenes økonomiske eller faglige føringer for bevilgningen
 • at prosjekter med kvinnelig prosjektleder blir prioritert når søknadene ellers vurderes likt

Porteføljestyrene skal ha vedtaksmøter i siste halvdelen av juni 2023. Vi publiserer resultatene av søknadsbehandlingen i etterkant av disse møtene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 00:56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.