Søk nå

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (FRIPRO)

Viktige datoer

12. sep 2023

Søkerwebinar om Iøpende søknadsmottak og -behandling

18. okt 2023

Utlysningen åpner for innsending av søknader

Prosjekter kan starte tidligst åtte og senest 18 måneder etter at søknaden er sendt inn

Viktige datoer

Formål

Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer. Utlysningen retter seg mot forskere på postdoktornivå som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder. 

Om utlysningen

Om FRIPRO 

Midlene skal gå til å fremme fri, dristig og nyskapende forskning og vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront. Gjennom FRIPRO støtter vi både grunnleggende og anvendt forskning med mål om vitenskapelig fornyelse, hvor ideene kommer fra forskerne selv. 

I FRIPRO stiller vi ingen krav om potensial for samfunnsmessige virkninger og effekter i prosjektene vi finansierer. Vi vurderer bare søknadene på dette punktet hvis slike mulige effekter er beskrevet i søknaden. 

Konkurransen i FRIPRO er svært hard. Hvert år mottar vi langt flere støtteverdige søknader enn vi har midler til å innvilge. Vi setter derfor et karakterkrav for å bli vurdert for finansiering fra FRIPRO. Kun søknader som får karakter 6 eller 7 fra panelene på alle vurderingskriteriene (etter en karakterskala fra 1-7 der 7 er høyeste karakter), er kvalifisert. Selv blant de kvalifiserte søknadene, er det kun en liten andel som blir innvilget. Vi anbefaler at du jobber med å gjøre søknaden så god som mulig før du sender den inn, siden nivået for å få innvilget en søknad fra FRIPRO er svært høyt.

Blant de kvalifiserte søknadene legger vi mest vekt på kriteriene Potensial for å flytte forskningsfronten og Kvalitet i FoU-aktiviteter når vi velger ut søknader for finansiering. 

Vi vil prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt. 

Løpende søknadsmottak og -behandling for hele FRIPRO 

Fra og med høsten 2023 innfører vi løpende søknadsmottak og -behandling i FRIPRO. Dette innebærer at søkere kan sende inn en søknad når som helst, og at søknadene blir behandlet fordelt utover året. Tilgjengelige midler vil bli tildelt jevnt fordelt utover året, og kontinuerlig på tvers av kalenderår. Vi vil benytte utjevningsmekanismer som skal sikre at kvaliteten på innvilgede søknader er likest mulig uavhengig av når de er sendt inn.  

Vi har åpnet for innsending av søknader. Første annonsering av innvilgede søknader er planlagt til før sommeren 2024 og deretter om lag annenhver måned. Søknader trenger ikke å være sendt inn i oktober for å være med til første tildelingsrunde, og det vil ikke være noen cutoff-dato for dette. Søknadsbehandlingstiden for hver enkelt søknad vil variere, blant annet etter antall innkomne søknader innenfor samme fagområde/tema, tilgjengelighet av fagfeller og tilfeldigheter. Vi anbefaler at du jobber med å gjøre søknaden så god som mulig før du sender den inn, siden nivået for å få innvilget en søknad fra FRIPRO er svært høyt. Gjennomsnittlig søknadsbehandlingstid er estimert til 7-8 måneder i starten, men vil så gå noe ned. Se "Behandlingsprosedyre" lenger ned for flere detaljer om søknadsbehandlingen. 

FRIPRO lyser ut midler til Forskerprosjekt for erfarne forskere, Forskerprosjekt for tidlig karriere og Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (denne utlysningen). Alle de tre utlysningene vil ha løpende søknadsmottak, og vi åpner for søknader samtidig for alle tre. Du kan lese mer om dette på informasjonssiden til FRIPRO

Karenstid for alle prosjektledere for FRIPRO-søknader 

Som prosjektleder for en søknad sendt inn til FRIPRO, får du ett års karenstid i FRIPRO. I karenstiden kan du dermed ikke være prosjektleder for en ny søknad om midler fra FRIPRO. Dette innebærer at når du sender inn en søknad, kan du tidligst være prosjektleder for en ny søknad om midler fra FRIPRO samme dato året etter. Karenstiden gjelder på tvers av alle FRIPROs utlysninger, med mindre annet er beskrevet i utlysningen. 

Karenstiden innebærer også at du kun kan være prosjektleder for én søknad om midler fra FRIPRO av gangen. Du må derfor velge hvilken av de tre utlysningene du vil søke om midler fra. Sjekk kravene til prosjektleder og formålene for hver utlysning, for å se hvilken som passer for deg og ditt prosjekt. 

Karantene for prosjektledere for FRIPRO-søknader med karaktersnitt under en gitt grense 

Fra mars 2023 innførte vi karantene i FRIPRO. Dette innebærer en begrensing for når prosjektledere for søknader som har fått et karaktersnitt under en viss grense, kan søke igjen. Hensikten er å redusere antallet søknader som sendes inn før de er tilstrekkelig gjennomarbeidet, og gi prosjektledere som ikke lykkes i å få bevilgning den nødvendige tiden til å utvikle en sterkere søknad før den sendes inn på nytt.  

For Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet får prosjektledere ikke karantene uansett karaktersnitt, men dersom du har karantene etter å ha sendt inn en søknad om Forskerprosjekt for erfarne forskere, Forskerprosjekt for unge talenter eller Forskerprosjekt for tidlig karriere, kan du ikke søke om midler fra Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (FRIPRO) før karantenen er over.  

Du finner mer informasjon om FRIPROs karens- og karanteneregler på informasjonssiden til FRIPRO

Vi har laget en video hvor vi går gjennom søknadsskjemaet: FRIPRO løpende søknadsmottak og behandling fra og med 18. oktober 2023 

Når kan du sende inn søknaden din? 

Du kan søke når som helst, og prosjektet du søker om midler til, må ha planlagt prosjektstart 8-18 måneder etter du sender inn søknaden.  

Porteføljestyret for Banebrytende forskning vil gjøre tildelingsvedtak om lag annenhver måned, med første annonsering av resultater våren 2024. De vil fordele FRIPROs årlige budsjett likt på hver vedtaksrunde i løpet av året, og i hver vedtaksrunde vil de fordele tilgjengelige midler på søknader sendt inn til alle de tre utlysningene våre med løpende søknadsmottak. 

For å utjevne eventuelle kvalitetsforskjeller, vil kvalifiserte søknader som ikke blir innvilget i en vedtaksrunde, kunne havne på venteliste. Søknader på venteliste vil delta i konkurransen om midler på lik linje med nyinnkomne søknader i den neste vedtaksrunden.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. Vi tar forbehold om mulige endringer i utlysningen også etter at vi åpner for søknader. Det er utlysningsteksten som står på tidspunktet du sender inn søknaden, som gjelder for din søknad. 

Relevante planer:

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner

 

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn. 

Krav til prosjektleder 

Krav til erfaring:

 • Du må ha levert doktorgradsavhandlingen før du kan sende inn søknaden.
 • Du må ha en godkjent doktorgrad før prosjektet kan starte.
 • Ved innsendelse av søknaden må det ha gått maksimalt syv år siden du disputerte. Har det gått mer enn syv år siden disputasdatoen kan du søke fratrekk for permisjoner, obligatorisk militær- eller siviltjeneste, asylsøker- eller flyktningstatus eller sykefravær i henhold til våre fratrekksregler.

Fratrekksregler:  

Du kan søke fratrekk hvis du har: 

 • hatt lovbestemte permisjoner, 
 • avtjent obligatorisk militær førstegangstjeneste eller siviltjeneste (opp til 12 måneder fratrekk for hver av disse), 
 • søkt om asyl eller flyktningstatus (fratrekk for perioden fra innsendelse til du får svar på søknad om asyl eller flyktningstatus og/eller innvilgelse av oppholdstillatelse), eller 
 • hatt sammenhengende fulltids og/eller deltids sykefravær som tilsvarer minst åtte uker fulltidsfravær 

Fratrekksperiodene må ha funnet sted etter disputasdatoen. 

For å innvilge fratrekk, krever vi at du legger ved dokumentasjon på det du søker om fratrekk for, når du sender inn søknaden. Du må også fylle inn fratrekket i søknadsskjemaet. Vi aksepterer dokumentasjon fra NAV, lege/helsetjeneste eller andre offentlig organer/instanser (i Norge eller et annet land), og arbeidsgiver. Dokumentasjon fra veileder/tidligere veileder er ikke tilstrekkelig. Hvis du benytter dokumentasjon fra arbeidsgiver, må det være fra administrasjonen hos arbeidsgiver, for eksempel HR-avdelingen. Dokumentasjonen må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk, eller det må følge med en godkjent oversettelse til et av disse språkene. 

Vi følger permisjonsreglene beskrevet i arbeidsmiljøloven, og du kan søke om fratrekk for permisjoner som du ville hatt krav på hvis du bodde i Norge da du hadde permisjonen. For eksempel kan du få fratrekk for foreldrepermisjon i et land hvor foreldrepermisjon ikke er lovbestemt, hvis du faktisk hadde foreldrepermisjon. Kravet er at du kan dokumentere permisjonen slik vi beskriver over.

 • Du kan ikke motta støtte til Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet mer enn én gang.
 • Ved søknadstidspunktet kan du ikke ha bodd eller arbeidet i landet til den utenlandske vertsinstitusjonen i mer enn 12 måneder i løpet av de tre foregående årene. 
 • Ved søknadstidspunktet må du ha bodd eller jobbet i Norge i minst 12 måneder i løpet av de siste syv foregående årene. 
 • Du må være ansatt ved den norske forskningsorganisasjonen som er prosjektansvarlig, i hele prosjektperioden. 
 • Du må ha tatt en mastergrad eller ph.d. ved en norsk forskningsorganisasjon. 
 • Du kan være prosjektleder for kun én søknad til FRIPRO av gangen. Du må derfor velge hvilken av de tre utlysningene du vil søke om midler fra. Sjekk kravene til prosjektleder formåle for hver utlysning, for å se hvilken som passer for deg og ditt prosjekt. 
 • Du kan ikke være prosjektleder for en søknad om Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (FRIPRO) om du er i karens- eller karantenetid for FRIPRO. 
 • Hvis du allerede er prosjektleder for et prosjekt med finansiering fra FRIPRO, kan du bare være prosjektleder for en ny søknad om midler fra FRIPRO hvis det nye prosjektet har startdato etter sluttdato i den første godkjente kontrakten for det pågående prosjektet. Hvis du er usikker på hvilken dato som gjelder for deg, kontakt saksbehandleren for det pågående prosjektet. 

Krav til samarbeidspartnere 

Det er bare godkjente forskningsorganisasjoner (se "Hvem kan søke?" over) eller tilsvarende forskningsorganisasjoner i andre land som kan være samarbeidspartnere og motta støtte til et Forskerprosjekt.
Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre foretak, kan ikke være samarbeidspartnere i forskerprosjekter. 

Les mer om samarbeidspartnere

Som prosjektansvarlig og/eller samarbeidspartner i prosjektet, kan du engasjere underleverandører til å levere tjenester og bidra til gjennomføring av enkelte oppgaver i prosjektet. Underleverandører kan ikke gis rettigheter til prosjektresultater. Organisasjoner som er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, må på vanlig måte gjennomføre valg av underleverandør i tråd med dette regelverket. Det er ikke mulig å ha FoU-leverandører i prosjektet. 

En og samme aktør kan ikke ha to ulike roller i prosjektet. Det betyr at en underleverandør ikke samtidig kan være prosjektansvarlig eller samarbeidspartner i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører. 

Du kan få støtte til å dekke følgende kostnader: 

 • Personal- og indirekte kostnader: Egen lønn i tre år i henhold til Satser for finansiering av stipendiatstillinger. Overheadkostnader til forskningsorganisasjonene i utlandet og i Norge er inkludert i satsene. Dersom våre rundsumsatser ikke dekker alle kostnadene til stillingen, forutsetter vi at dere dekker mellomlegget med egenfinansiering. 
 • Etableringskostnader og merutgifter knyttet til utenlandsoppholdet: Utenlandsstipend for de første 12 månedene i utlandet. 
 • Utstyr: Dette omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. 
 • Driftskostnader: kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter. Innkjøp fra underleverandører over 100 000 kroner må spesifiseres. Her kan du føre opp inntil to reiser tur/retur Norge og vertslandet. 

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde

Omfanget av støtten  

Vi kan gi støtte på minimum 4,4 og maksimum 4,8 millioner kroner til dekning av kostnader. 

Utenlandsstipend for de første 12 månedene i utlandet 

Hele utenlandsstipendet skal føres på det kalenderåret prosjektet starter. Se Forskningsrådets satser

Forutsetninger for tildeling av støtte 

Vi tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at finansieringen kun skal gå til den ikke-økonomiske aktiviteten deres. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Våre forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, finner du i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter på informasjonssiden Dette består kontrakten av

Dersom du får innvilget prosjektet, må følgende på plass når du reviderer søknaden: 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen favner alle fag og forskningsområder og vi tar imot søknader om støtte til både anvendt og grunnleggende forskning. 

Banebrytende forskning

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan opprette en søknad fra og med når vi åpner for løpende søknadsmottak høsten 2023. Du kan endre og lagre en opprettet søknad frem til du sender den inn. Det er søknaden som sendes inn som blir behandlet, og du kan ikke endre den etter du har sendt den inn.  

Hvis søknaden har mangler knyttet til formelle krav, vil vi be dere om å trekke søknaden, opprette en ny og sende den inn igjen. Hvis du ønsker å trekke en søknad, kan du gjøre det ved å sende oss en e-post med kopi til administrativt ansvarlig der du oppgir ES-nummeret til søknaden. Søknader som er trukket innen én måned etter innsending, gir ikke karenstid. 

Søknaden må oppfylle følgende krav: 

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk og vedleggene skal være i PDF-format 
 • Obligatoriske vedlegg må være med. 
 • Krav til prosjektleder og prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt. 
 • Prosjektperioden er tre år. Du skal tilbringe de første to årene ved en forskningsorganisasjon i utlandet og det siste året ved en norsk forskningsorganisasjon. Ved behov kan inntil to av månedene ved den norske organisasjonen flyttes til begynnelsen av prosjektperioden. 
 • Prosjektleder kan ikke ha karantene eller være i karenstid for FRIPRO. 
 • Prosjektet må starte mellom 8 og 18 måneder etter innsendelse av søknaden.  

Søknaden kan bli avvist dersom den ikke oppfyller kravene i listen over. 

Obligatoriske vedlegg  

De obligatoriske vedleggene skal skrives i fastlagte maler som ligger nederst i utlysningen. 

 • prosjektbeskrivelse, på maksimalt 11 sider
 • CV for prosjektlederen, på maksimalt fire sider 
 • invitasjonsbrev fra den utenlandske forskningsorganisasjonen (denne har ikke en egen mal) 
 • anbefalingsbrev fra den norske forskningsorganisasjonen der det gis en plan for reintegreringen og for kunnskapsoverføringen til Norge det tredje året (denne har ikke en egen mal, og skal maks være på én side)
 • dokumentasjon på fratrekk dersom du søker om fratrekk for erfaring. (Vi har ingen egen mal for dette. Dokumentet skal lastes opp under Attachments/Other items i søknadsskjemaet.) 

Valgfrie vedlegg 

 • Legg ved CV for de mest sentrale prosjektdeltakerne, hver på maksimalt fire sider. Det er obligatorisk å bruke CV-malen nederst i utlysningen. 
  • Du vurderer selv hvilke prosjektdeltakere som er de mest sentrale, og i hvilke tilfeller det vil være av betydning for søknadsbehandlingen å vurdere prosjektdeltakernes kvalifikasjoner. 
 • Dersom du ønsker, kan du legge ved en kort beskrivelse av kompetanse eller forslag til inntil tre fagfeller du mener vil egne seg til å vurdere din søknad. Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov. 

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden.  

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske og valgfrie, samt eventuelle nettsider som du lenker til i søknaden, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden. 

Vær nøye med å laste opp riktig vedleggstype, siden det ikke er noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene: 

Forskningskvalitet – potensial for å flytte forskningsfronten| FP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Forskningskvalitet – kvalitet i FoU-aktiviteter | FP

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvorvidt prosjektet tar hensyn til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte. Hvis relevant, hvorvidt prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FP-Mobilitet

Potensial for å forbedre/styrke forskerens karriereutvikling
• I hvilken grad prosjektet, inkludert valg av vertsinstitusjon i utlandet, vil styrke forskerens potensial og karriereutvikling.
• Kvaliteten på og nytteverdien av opplæring og veiledning av forskeren, samt integreringen ved vertsinstitusjonene.
• Potensial for kunnskapsoverføring fra vertsinstitusjonen i utlandet til den norske vertsinstitusjonen i prosjektets tredje år.

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• Potensielle vitenskapelige virkninger og effekter:
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i framtiden.
I hvilken grad de planlagte resultatene skal gjøres åpent tilgjengelige for å sikre gjenbruk av forskningsresultatene og forsterke reproduserbarhet.
• Potensielle samfunnsmessige virkninger og effekter (kun dersom søker selv har beskrevet dette i søknaden):
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i framtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling, kommunikasjon og utnyttelse
• I hvilken grad riktig praksis for åpen forskning er en integrert del av prosjektet for å sikre åpen deling og utstrakt tilgang på forskningsresultater.
• Kvaliteten på og omfanget av formidling til og involvering av forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.

Gjennomføring | FP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Behandlingsprosedyre

Under er en forenklet beskrivelse av søknadsbehandlingsprosedyren.

Forvurdering 

Først forvurderer Forskningsrådets administrasjon søknadene for å sjekke om de oppfyller alle de formelle kravene i utlysningen. Dersom din søknad ikke oppfyller kravene, vil vi be deg om å trekke søknaden og eventuelt sende den inn igjen med nødvendige endringer. 

Fagfellevurdering 

Vi sender søknadene til fagfeller som gjør en faglig vurdering av søknadene basert på vurderingskriteriene for utlysningen. Alle søknader skal vurderes av et panel bestående av minst tre fagfeller.  

Hvordan finner vi fagfeller? 

Vi oppfordrer dere som søker til å utforme søknaden slik at den kan forstås av fagfeller med generell kompetanse på forskningsfeltet. Vi rekrutterer fagfeller til søknadsbehandling i FRIPRO både før utlysningene åpner for søknader og etter hvert som vi mottar søknader. Vi har følgende generelle krav til fagfellene vi bruker: 

 • De skal ha sin arbeidsplass i utlandet. 
 • De skal være aktive forskere med solid egenproduksjon, både med hensyn til kvalitet og kvantitet. 
 • De bør ha professorkompetanse. Minstekravet er førstestillingskompetanse eller tilsvarende. 

Expert Lookup er vårt viktigste verktøy for å finne navn på fagfeller. Vi gjør både automatiserte søk på grunnlag av prosjekttittel, mål og sammendrag, og manuelle søk. Saksbehandlere gjør deretter en grundig vurdering av om fagfellene kan passe for å vurdere søknadene til behandling. Vi supplerer søkene i Expert Lookup med søk på andre nettsteder, som Web of Science, Google Scholar og kjente utenlandske universiteter innenfor de ulike fagfeltene. Listen over kilder varierer fra fagfelt til fagfelt. Vi vurderer også søkerens egne forslag til egnede fagfeller eller beskrivelse av egnet kompetanse. 

Som hovedregel bruker vi samme fagfelle maksimalt tre år på rad. 

Habilitet og kompetanse 

Aktuelle fagfeller vurderer sin habilitet for søknadene vi ønsker at de skal vurdere. Vi ber dem være spesielt oppmerksom på punktene i habilitetsbestemmelsene som handler om samarbeid, vennskap og konflikter. Fagfeller får ikke tilgang på søknader de er inhabile for og deltar ikke i diskusjoner av slike søknader. 

Fagfellene erklærer sitt kompetansenivå basert på tittel, mål og sammendrag. Vi oppfordrer dere som søker til å utforme disse tekstene slik at fagfellene skal kunne oppgi sitt kompetansenivå mest mulig presis. Tekstene skal være informative for fagfeller med generell kompetanse på feltet. Før fagfellene får denne informasjonen, må de samtykke til vår konfidensialitetserklæring.  

Fagfellene oppgir ett av følgende kompetansenivåer på hver søknad: 

 • Specialist (S): The proposal is within your primary area(s) of expertise or connected to your research interests. You are well qualified to evaluate the proposal. 
 • Generalist (G): You have a general knowledge of the main subject of the proposal (or at least one of the main subjects if there are several). You are qualified to evaluate the proposal. 
 • Minor (M): You have only minor relevant expertise on the main subject(s) of the proposal. 

Fagfellene som skal vurdere en søknad, er definert som søknadens panel. Forskningsrådets kompetansekrav er at minst to av panelmedlemmene må ha generalist- eller spesialistkompetanse på søknaden. Hvis panelet kun har tre medlemmer, må alle ha generalist- eller spesialistkompetanse på søknaden. 

Informasjon til fagfellene 

Fagfellene får våre generelle retningslinjer for søknadsbehandling i FRIPRO. De fire vurderingskriteriene (Potensial for å flytte forskningsfronten, Kvalitet i FoU-aktiviteter, Virkninger og effekter og Gjennomføring) er utdypet, sammen med en definisjon av karakterskalaen. Vi vektlegger blant annet viktigheten av konsistent karaktergiving og kvaliteten på tilbakemeldingene til søkerne. 

Søknadsvurdering 

Panelmedlemmene leser og vurderer søknadene de skal behandle, og de sender inn hver sine foreløpige vurderinger før panelet møtes for å diskutere søknadene. I møtet diskuterer panelmedlemmene søknadene og kommer fram til en omforent vurdering med karakterer for hver søknad. 

Forskningsrådets ansatte deltar i møtene, men ikke i den faglige diskusjonen. Vi har en veiledende rolle og bidrar til felles forståelse av vurderingskriteriene og karakterskalaen og at alle kommer til orde, håndterer inhabilitet i tråd med reglene og stopper diskusjoner om forhold som ligger utenfor panelets mandat. Vi kontrollerer at vurderingstekstene er i henhold til panelets beslutning og oppfyller våre kvalitetskrav. 

Vedtak om bevilgning og avslag 

Om lag annenhver måned vil administrasjonen legge fram lister med søknader til beslutning for Porteføljestyret for banebrytende forskning. Listene er basert på regler utformet av porteføljestyret og følger FRIPROs formål og prioriteringene beskrevet i utlysningene.  

Porteføljestyret vil fatte vedtak om bevilgning, avslag og venteliste. Budsjettet tilsvarer andelen av tildelingsrunder det året (normalt seks), og er altså uavhengig av antall søknader som er klare for vedtak. Dette betyr at FRIPROs årlige budsjett ikke vil bli brukt opp tidlig på året selv om det skulle være mange søknader til behandling.  

Alle søknader under kvalifiseringsgrensen for finansiering for FRIPRO, vil bli avslått. Kvalifiserte søknader vil enten bli innvilget, plassert på en venteliste eller avslått. Søknader på venteliste vil delta i konkurransen om midler på lik linje med nyinnkomne søknader, neste gang porteføljestyret fatter vedtak. Det vil være en grense for hvor lenge en søknad kan stå på venteliste før den blir avslått. Ventelistefunksjonen vil bidra til å utjevne eventuelle kvalitetsforskjeller for innvilgede søknader i ulike deler av året. Dette skal sikre at kvaliteten på innvilgede søknader er likest mulig, uavhengig av når de er sendt inn.

Detaljer om vedtaksprosess og ventelistefunksjon kommer når nytt Porteføljestyre for banebrytende forskning har vedtatt disse. 

Tilbakemelding til søker 

Vi vil informere på våre nettsider og i nyhetsbrevet om hvilke søknader som er innvilget og statistikk over søknader og karakterer.  

Søkere som har fått sin søknad avslått, får avslagsbrev på Mitt nettsted så raskt det lar seg gjøre. Søkere som har fått innvilget sin søknad, får brev om bevilgning på Mitt nettsted. Brevet inneholder krav om endringer og oppdateringer før Forskningsrådet og prosjektansvarlig kan inngå kontrakt.  

Alle søkere får tilbakemelding i form av karakterer med skriftlige begrunnelser på de fire kriteriene panelet har vurdert søknaden mot, samt informasjon om hvilke fagfeller som deltok i panelet. 

Opprett søknad

Søknader til Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (FRIPRO) lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 04:29 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.