Søk nå

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (FRIPRO)

Formål

Formålet med FRIPRO er å finansiere nysgjerrighetsdreven og dristig forskning som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. FRIPRO støtter både grunnleggende og anvendt forskning innenfor alle forskningsområder. Denne utlysningen retter seg mot forskere på postdoktornivå som ønsker å tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året i Norge.

Om utlysningen

Om FRIPRO 

Ny viten oppstår ofte på uventede måter og på områder det er umulig å forutsi. Derfor er fri, grunnleggende forskning viktig for vitenskapelig og faglig fornyelse, og kan danne grunnlag for mer anvendt forskning, næringsutvikling og politikkutforming. FRIPRO skal bidra til dette, og vi lyser derfor ut midler til grunnleggende og anvendte forskningsprosjekter innenfor alle forskningsområder, hvor prosjektideene kommer fra forskerne selv. 

I FRIPRO er vi villige til å satse på den dristige forskningen som har mulighet til å gi betydelige fremskritt i fagfeltet, selv om den også har betydelig risiko for å ikke lykkes. Beskriv godt hvordan dere skal håndtere risikoen og alternative planer om de første ikke går som ønsket.  

Vi stiller ingen krav om potensial for samfunnsmessige virkninger og effekter i prosjektene vi finansierer gjennom FRIPRO. Fagfellene vurderer bare søknadene på dette punktet hvis dere har beskrevet slike mulige effekter i søknaden. 

FRIPROs tre karrieretrinn 

Gjennom FRIPRO ønsker vi å nå forskere i ulike stadier av forskerkarrieren. Vi har tre utlysninger – én for hvert trinn i forskerkarrieren: 

Hvis du oppfyller kravet til mer enn én av utlysningene, er vår generelle anbefaling å velge den som er lavest på karrierestigen. Her forventer vi at du har den beste sjansen for å nå opp i konkurransen om midler. 

Hard konkurranse i FRIPRO 

FRIPRO er for spesielt dyktige forskere innenfor sine forskningsfelt, og nåløyet er trangt. Hvert år mottar vi langt flere støtteverdige søknader enn vi har midler til å innvilge. Vi setter derfor et karakterkrav for å bli vurdert for finansiering fra FRIPRO. Kun søknader som får karakter 6 eller 7 fra panelene på alle vurderingskriteriene (etter en karakterskala fra 1-7 der 7 er høyeste karakter), er kvalifiserte til å bli vurdert for finansiering. Vi anbefaler derfor at du jobber med å gjøre søknaden så god som mulig før du sender den inn. 

Blant de kvalifiserte søknadene legger vi mest vekt på kriteriene Forskningskvalitet - potensial for å flytte forskningsfronten og Forskningskvalitet Kvalitet i FoU-aktiviteter når vi velger ut søknader for finansiering. 

Vi vil prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt. 

Når kan du sende inn søknaden din og når får du svar? 

FRIPROs tre utlysninger har løpende søknadsmottak og -behandling. Dette innebærer at du kan sende inn en søknad når som helst så lenge du ikke har FRIPRO-karens eller -karantene, og at vi behandler søknadene etter hvert som de kommer inn. Prosjektet du søker om midler til, må ha planlagt prosjektstart 8-18 måneder etter du sender inn søknaden. Les lenger ned under "Behandlingsprosedyre" om søknadsbehandling og søknadsbehandlingstid. 

Vi har laget en video hvor vi går gjennom søknadsskjemaet: FRIPRO løpende søknadsmottak og -behandling. 

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. Ved endringer er det utlysningsteksten som står på tidspunktet du sender inn søknaden, som gjelder for din søknad.  

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner

 

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes inn. 

Krav til prosjektleder 

 • Du må ha levert doktorgradsavhandlingen før du kan sende inn søknaden. 
 • Du må ha en godkjent doktorgrad før prosjektet kan starte. 
 • Ved innsendelse av søknaden må det ha gått maksimalt syv år siden du disputerte. Har det gått mer enn syv år siden disputasdatoen kan du søke fratrekk for permisjoner, obligatorisk militær- eller siviltjeneste, asylsøker- eller flyktningstatus eller sykefravær i henhold til våre fratrekksregler. 

Fratrekksregler  

Du kan søke fratrekk hvis du har:  

 • hatt lovbestemte permisjoner,  
 • avtjent obligatorisk militær førstegangstjeneste eller siviltjeneste (opp til 12 måneder fratrekk for hver av disse),  
 • søkt om asyl eller flyktningstatus (fratrekk for perioden fra innsendelse til du får svar på søknad om asyl eller flyktningstatus og/eller innvilgelse av oppholdstillatelse), eller  
 • hatt sammenhengende fulltids og/eller deltids sykefravær som tilsvarer minst åtte uker fulltidsfravær  

Fratrekksperiodene må ha funnet sted etter disputasdatoen.  

For å innvilge fratrekk, krever vi at du legger ved dokumentasjon på det du søker om fratrekk for, når du sender inn søknaden. Du må også fylle inn fratrekket i søknadsskjemaet. Vi aksepterer dokumentasjon fra NAV, lege/helsetjeneste eller andre offentlig organer/instanser (i Norge eller et annet land), og arbeidsgiver. Dokumentasjon fra veileder/tidligere veileder er ikke tilstrekkelig. Hvis du benytter dokumentasjon fra arbeidsgiver, må det være fra administrasjonen hos arbeidsgiver, for eksempel HR-avdelingen. Dokumentasjonen må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk, eller det må følge med en godkjent oversettelse til et av disse språkene.  

Vi følger permisjonsreglene beskrevet i arbeidsmiljøloven, og du kan søke om fratrekk for permisjoner som du ville hatt krav på hvis du bodde i Norge da du hadde permisjonen. For eksempel kan du få fratrekk for foreldrepermisjon i et land hvor foreldrepermisjon ikke er lovbestemt, hvis du faktisk hadde foreldrepermisjon. Kravet er at du kan dokumentere permisjonen slik vi beskriver over. 

 • Du kan ikke motta støtte til Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet mer enn én gang. 
 • Ved søknadstidspunktet kan du ikke ha bodd eller arbeidet i landet til den utenlandske vertsinstitusjonen i mer enn 12 måneder i løpet av de tre foregående årene.  
 • Ved søknadstidspunktet må du ha bodd eller jobbet i Norge i minst 12 måneder i løpet av de siste syv foregående årene.  
 • Du må være ansatt ved den norske forskningsorganisasjonen som er prosjektansvarlig, i hele prosjektperioden.  
 • Du må ha tatt en mastergrad eller ph.d. ved en norsk forskningsorganisasjon.  
 • Du kan ikke være prosjektleder for en søknad om Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (FRIPRO) om du har karens eller karantene i FRIPRO. Se detaljert beskrivelse lenger ned. 
 • Pågående prosjekt: Hvis du allerede er prosjektleder for et prosjekt med finansiering fra FRIPRO, kan du bare være prosjektleder for en ny søknad om midler fra FRIPRO hvis det nye prosjektet har startdato etter sluttdato i den første godkjente kontrakten for det pågående prosjektet. Hvis du er usikker på hvilken dato som gjelder for deg, kontakt saksbehandleren for det pågående prosjektet. 

Karens og karantene 

Som prosjektleder for en FRIPRO-søknad, får du ett års karenstid regnet fra datoen du sendte inn søknaden til du kan være prosjektleder for en ny FRIPRO-søknad. Hvis søknaden får karakterer under gitte grenser i panelbehandlingen, får du i tillegg 1-2 års karantene. Lengden på karantenen er avhengig av hvilken utlysning du søkte om midler fra. I tabellen under ser du hvilke gjennomsnittskarakterer som gir de ulike karens- og karantenetidene. (Karakterskala 1–7, der 7 er høyeste karakter.)  

Utlysning 

1 års karens 
+ 0 års karantene 

1 års karens 
+ 1 års karantene 

1 års karens 
+ 2 års karantene 

Forskerprosjekt for erfarne forskere  

7–5,75 

5,5–3,25 

3–1 

Forskerprosjekt for tidlig karriere/unge talenter   

7–4,75 

4,5–1 

Ingen   

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet   

Alle 

Ingen   

Ingen   

Du kan ikke være prosjektleder for en ny FRIPRO-søknad hvis du har karens eller karantene, men du kan være prosjektdeltaker i andre FRIPRO-søknader og prosjektleder for søknader til andre utlysninger i Forskningsrådet uavhengig av karens- og karantenetiden i FRIPRO. Karens- og karantene gjelder på tvers av alle FRIPROs utlysninger, med mindre annet er beskrevet i utlysningen. 

Karens innebærer også at du kun kan være prosjektleder for én søknad til FRIPRO av gangen. Du må derfor velge hvilken av de tre utlysningene du vil søke om midler fra. Sjekk kravene til prosjektleder og formål for hver utlysning, for å se hvilken som passer for deg og ditt prosjekt. 

Karantene har ikke tilbakevirkende kraft og gjelder kun i utlysningene hvor karantene er/var beskrevet. Prosjektledere for søknader sendt inn i 2022 og tidligere år med karaktersnitt under grensene har derfor ikke karantene, og kan være prosjektleder for en FRIPRO-søknad nå. 

Krav til samarbeidspartnere 

Det er bare godkjente forskningsorganisasjoner (se "Hvem kan søke?" over) eller tilsvarende forskningsorganisasjoner i andre land som kan være samarbeidspartnere og motta støtte til et Forskerprosjekt. Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre foretak, kan ikke være samarbeidspartnere i forskerprosjekter. Les mer om samarbeidspartnere.

Som prosjektansvarlig og/eller samarbeidspartner i prosjektet, kan du engasjere underleverandører til å levere tjenester og bidra til gjennomføring av enkelte oppgaver i prosjektet. Underleverandører kan ikke gis rettigheter til prosjektresultater. Organisasjoner som er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, må på vanlig måte gjennomføre valg av underleverandør i tråd med dette regelverket. Det er ikke mulig å ha FoU-leverandører i prosjektet. 

En og samme aktør kan ikke ha to ulike roller i prosjektet. Det betyr at en underleverandør ikke samtidig kan være prosjektansvarlig eller samarbeidspartner i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører. 

Du kan få støtte til å dekke følgende kostnader: 

 • Personal- og indirekte kostnader: Egen lønn i tre år i henhold til Satser for finansiering av stipendiatstillinger. Overheadkostnader til forskningsorganisasjonene i utlandet og i Norge er inkludert i satsene. Dersom våre rundsumsatser ikke dekker alle kostnadene til stillingen, forutsetter vi at dere dekker mellomlegget med egenfinansiering. 
 • Etableringskostnader og merutgifter knyttet til utenlandsoppholdet: Utenlandsstipend for de første 12 månedene i utlandet. 
 • Utstyr: Dette omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. 
 • Driftskostnader: kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter. Innkjøp fra underleverandører over 100 000 kroner må spesifiseres. Her kan du føre opp inntil to reiser tur/retur Norge og vertslandet. 

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde

Omfanget av støtten  

Vi kan gi støtte på minimum 4,4 og maksimum 4,8 millioner kroner til dekning av kostnader. 

Utenlandsstipend for de første 12 månedene i utlandet 

Hele utenlandsstipendet skal føres på det kalenderåret prosjektet starter. Se Forskningsrådets satser

Forutsetninger for tildeling av støtte 

Vi tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at finansieringen kun skal gå til den ikke-økonomiske aktiviteten deres. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Våre forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, finner du i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter på informasjonssiden Dette består kontrakten av

Dersom du får innvilget prosjektet, må følgende på plass når du reviderer søknaden: 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen favner alle fag og forskningsområder og vi tar imot søknader om støtte til både anvendt og grunnleggende forskning. 

Banebrytende forskning

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan opprette en søknad når som helst. Du kan endre og lagre en opprettet søknad frem til du sender den inn. Det er søknaden som sendes inn, som blir behandlet. Du kan ikke endre søknaden etter at du har sendt den inn.  

Hvis du ønsker å trekke en søknad, kan du gjøre det ved å sende oss en e-post med kopi til administrativt ansvarlig der du oppgir ES-nummeret til søknaden. Søknader som er trukket innen én måned etter innsending, gir ikke karenstid. 

Søknaden må oppfylle følgende krav: 

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk. 
 • Obligatoriske vedlegg må være med. 
 • Vedleggene skal være i PDF-format. 
 • Krav til prosjektleder, prosjektansvarlig forskningsorganisasjon og samarbeidspartnere må være oppfylt. 
 • Prosjektperioden er tre år. Du skal tilbringe de første to årene ved en forskningsorganisasjon i utlandet og det siste året ved en norsk forskningsorganisasjon. Ved behov kan inntil to av månedene ved den norske organisasjonen flyttes til begynnelsen av prosjektperioden.
 • Prosjektet må ha planlagt startdato mellom 8 og 18 måneder etter innsendelse av søknaden.  

Hvis søknaden ikke oppfyller kravene i listen over, vil vi be deg om å trekke søknaden og eventuelt sende den inn på nytt hvor manglene er rettet opp. Hvis søknaden ikke blir trukket, kan den bli avvist. 

Obligatoriske vedlegg 

De obligatoriske vedleggene skal skrives i fastlagte maler som ligger nederst i utlysningen. 

 • prosjektbeskrivelse, på maksimalt 11 sider 
 • CV for prosjektlederen, på maksimalt fire sider 
 • invitasjonsbrev fra den utenlandske forskningsorganisasjonen (denne har ikke en egen mal)  
 • anbefalingsbrev fra den norske forskningsorganisasjonen der det gis en plan for reintegreringen og for kunnskapsoverføringen til Norge det tredje året (denne har ikke en egen mal, og skal maks være på én side) 
 • dokumentasjon på fratrekk dersom du søker om fratrekk for erfaring. (Vi har ingen egen mal for dette. Dokumentet skal lastes opp under Attachments/Other items i søknadsskjemaet.)  

Valgfrie vedlegg 

 • Legg ved CV for de mest sentrale prosjektdeltakerne, hver på maksimalt fire sider. Det er obligatorisk å bruke CV-malen nederst i utlysningen. Last opp hver CV som separate vedlegg, og velg vedleggskategorien "Curriculum vitae (CV)". 
  • Du vurderer selv hvilke prosjektdeltakere som er de mest sentrale, og i hvilke tilfeller det vil være av betydning for søknadsbehandlingen å vurdere prosjektdeltakernes kvalifikasjoner. 
 • Dersom du ønsker det, kan du legge ved en kort beskrivelse av kompetanse eller forslag til inntil tre fagfeller du mener vil egne seg til å vurdere din søknad. Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan gjøre det ved behov. 

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden.  

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske og valgfrie, samt eventuelle nettsider som du lenker til i søknaden, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden. 

Vær nøye med å laste opp riktig vedleggstype, siden det ikke er noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene: 

Forskningskvalitet – potensial for å flytte forskningsfronten| FP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Forskningskvalitet – kvalitet i FoU-aktiviteter | FP

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvorvidt prosjektet tar hensyn til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte. Hvis relevant, hvorvidt prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FP-Mobilitet

Potensial for å forbedre/styrke forskerens karriereutvikling
• I hvilken grad prosjektet, inkludert valg av vertsinstitusjon i utlandet, vil styrke forskerens potensial og karriereutvikling.
• Kvaliteten på og nytteverdien av opplæring og veiledning av forskeren, samt integreringen ved vertsinstitusjonene.
• Potensial for kunnskapsoverføring fra vertsinstitusjonen i utlandet til den norske vertsinstitusjonen i prosjektets tredje år.

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• Potensielle vitenskapelige virkninger og effekter:
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i framtiden.
I hvilken grad de planlagte resultatene skal gjøres åpent tilgjengelige for å sikre gjenbruk av forskningsresultatene og forsterke reproduserbarhet.
• Potensielle samfunnsmessige virkninger og effekter (kun dersom søker selv har beskrevet dette i søknaden):
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i framtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling, kommunikasjon og utnyttelse
• I hvilken grad riktig praksis for åpen forskning er en integrert del av prosjektet for å sikre åpen deling og utstrakt tilgang på forskningsresultater.
• Kvaliteten på og omfanget av formidling til og involvering av forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.

Gjennomføring | FP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Behandlingsprosedyre

Alle FRIPRO-søknader blir vurdert av et fagfellepanel før porteføljestyret for banebrytende forskning fatter vedtak om bevilgning eller avslag. Dette vil porteføljestyret gjøre omtrent annenhver måned for alle søknadene som er ferdig fagfellevurdert. 

Ikke-kvalifiserte søknader får avslag. Kvalifiserte søknader er med i konkurransen om midler i tre vedtaksrunder. Hvis søknaden din er kvalifisert, men ikke innvilges i den første vedtaksrunden den er med i, får den en ny sjanse i neste vedtaksrunde. Dersom den ikke innvilges da heller, blir den med i en tredje og siste runde. Søknader som er med i sin andre eller tredje runde, konkurrerer på lik linje med nyinnkomne søknader.   

Søknadsbehandlingstiden for hver enkelt søknad vil variere, blant annet etter antall innkomne søknader innenfor samme fagområde, tilgjengelighet av fagfeller og tilfeldigheter. Gjennomsnittlig søknadsbehandlingstid er estimert til 6-8 måneder for søknader som får svar i den første vedtaksrunden de blir behandlet i, med variasjon på 2-10 mnd. Hvis søknaden din er med i flere runder, vil det ta 2-4 måneder lenger før du får svar på søknaden din sammenliknet med en gjennomsnittlig søknad som får avslag eller som blir innvilget i sin første vedtaksrunde. 

Vi vil annonsere hvilke søknader som er innvilget om lag annenhver måned, med første annonsering i juni 2024.  

Se "FRIPROs søknadsbehandling" på siden informasjonssiden til FRIPRO for en grundigere beskrivelse av søknadsbehandlingen i FRIPRO. 

Opprett søknad

Søknader til Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (FRIPRO) lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 22.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.