Planlagt

Førkommersiell anskaffelse

Last ned utlysningen

Viktige datoer

02. aug 2023

Åpen for søknad

13. sep 2023

Søknadsfrist

Viktige datoer

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. En førkommersiell anskaffelse er en innovativ anskaffelse med forskning som kan brukes når offentlige virksomheter har behov for å utvikle løsninger som ikke finnes enda.

I disse prosjektene beskriver dere som offentlige virksomheter behovet deres og utfordrer forskere og næringsliv til å foreslå innovative løsninger som kan dekke dette behovet. Deretter inngår dere en avtale med leverandørene av de beste forslagene om å kjøpe utviklingen av innovasjonene deres. På denne måten kan offentlige myndigheter modernisere tjenestene sine, leverandørene kan få en referansekunde og de kan ta en ledende rolle i nye markeder.

Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte. 

Om utlysningen

Mer informasjon kommer.

Hvem kan søke?

Mer informasjon kommer.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Mer informasjon kommer.

Temaer på tvers

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Mer informasjon kommer.

Forskning og innovasjon | FKA

I hvilken grad representerer prosjektet ambisiøse forskningsbaserte innovasjoner?

• I hvilken grad representerer det prosjektet etterspør noe nytt?
• I hvilken grad vil prosjektet bidra til å løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad vil prosjektets mål kreve forskning og utvikling (FoU)?

Virkninger og effekter | FKA

I hvilken grad legger prosjektet til rette for verdiskapning hos de offentlige virksomhetene, deltakende leverandører og samfunnet for øvrig?

Verdiskaping og realisering av gevinster
• I hvilken grad er potensielle virkninger og effekter troverdig og tydelig formulert?
• I hvilken grad vil prosjektet gi grunnlag for verdiskaping hos søker og partnere i offentlig sektor?
• I hvilken grad kan prosjektets resultater gi verdiskaping for deltakende leverandører?
• I hvilken grad er plan for realisering av gevinster relevant og dekkende, herunder risikovurderinger, planer, metoder, ressursbehov, partnere, forankring og roller?
• I hvilken grad kan prosjektet gi andre positive samfunnseffekter, for eksempel
- i form av utnyttelse av resultater hos andre deler av offentlig sektor og andre aktører
- ved at innovasjonen bidrar til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?

Formidling, deling og spredning
• I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning tydelig formulert og sannsynliggjort?

Gjennomføring | FKA

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og få nyttiggjort resultatene?

Kvaliteten på prosjektets ledelse og organisering
• I hvilken grad er arbeidsplanen velegnet, inkludert om ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i tråd med den enkelte arbeidspakkens mål, tidsplan og leveranser?
• I hvilken grad er prosjektet egnet til å mobilisere tilstrekkelig tilbud fra aktuelle leverandører?
• I hvilken grad er ledelse, styring og forankring av prosjektet ivaretatt?

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppen
• I hvilken grad har prosjektleder den nødvendige kompetanse til å lede prosjektet?
• I hvilken grad sikrer prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet?

Relevans for utlysningen | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad treffer søknaden det aktuelle temaets føringer og prioriteringer?
• I hvilken grad tilfredsstiller søknaden utlysningens andre krav og kjennetegn?

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon kommer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. februar 2023, 21.35 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.