Søk nå

Støtte til arrangement under Forskningsdagene

Viktige datoer

13. mar 2024

Åpen for søknad

24. apr 2024

Søknadsfrist

01. sep 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

07. sep 2024

Seneste tillatte prosjektstart

31. okt 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Gjennom denne utlysningen kan dere søke om støtte til arrangement under Forskningsdagene. Arrangementet skal være en møteplass for formidling av forskning og forskningsresultater, gjerne på nye og kreative måter som passer til festivalkonseptet. Arrangementet kan være både fysisk og digitalt.

Om utlysningen

Dere kan søke om støtte til arrangementer som avvikles innenfor Forskningsdagenes festivalperiode som er 18. – 29. september i år. Arrangementet skal ha en tilknytning til årets tema for Forskningsdagene, som i 2024 er helse.

Dere kan søke om mellom 25.000 og 50.000 kroner i arrangementsstøtte. For søknader om Researchers’ Night, dvs. kveldsarrangement den siste fredagen i festivalperioden, kan dere søke om inntil 100.000 kroner. Dere må spesifisere om dere søker om arrangementsstøtte eller støtte til Researchers’ Night i prosjektbeskrivelsen. 

Vi støtter arrangementer som er åpne for alle som ønsker å delta. Vi støtter også lukkede arrangement der skoler og skoleklasser er særskilt invitert. Lukkede møter eller arrangementer som kun er åpne for andre særskilte grupper, støtter vi ikke. Dere kan ikke søke om støtte til arrangementer som er ordinær formidlingsaktivitet i et pågående prosjekt med finansiering fra Forskningsrådet.

 • Det er kun hovedarrangør av arrangementet som kan søke om midler og dere kan kun sende én søknad for hvert arrangement.

Hvis dere får innvilget søknaden stiller vi følgende krav:

 • Det skal det framgå tydelig under arrangementet at dere har fått støtte fra Forskningsrådet. 
 • Dere må benytte felles maler og verktøy for Forskningsdagene til markedsføring og annonsering av arrangementet. 
 • Dere må registrere arrangementet i Forskningsdagenes felles arrangementsoversikt. 
 • Dere må fylle ut Forskningsdagenes evalueringsskjema etter festivalen.

Vi oppfordrer til arrangementer som reduserer belastningen på miljøet.

Utlysningen finnes kun på norsk, og er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor og frivillig sektor kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner og definisjon av offentlig sektor. Enkeltpersonsforetak kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Eventuelle samarbeidspartnere skal ikke føres opp i søknadsskjema under "Samarbeidspartnere", men kan nevnes i prosjektbeskrivelsen. Dere skal derfor ikke føre kostnader eller finansiering for samarbeidspartnere i budsjettet.

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om midler til å dekke kostnader som er nødvendige for å gjennomføre arrangementet. Det kan være leie av lokaler, transport til skoleklasser eller forskere, honorar til ekstern foredragsholder, kostymer eller rekvisitter som skal brukes i arrangementet. Dere kan søke om midler til å dekke lønn til innleid hjelp, men ikke lønn til fast ansatte. Vi dekker ikke investeringer i utstyr som ikke har direkte med arrangementet å gjøre. Kostnadene må kunne dokumenteres. Støtten fra Forskningsrådet kan kun benytte denne kostnadstypen:

 • andre driftskostnader, som er kostnader til aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Eventuelle innkjøp fra underleverandører skal føres her. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en treårsperiode. Vi vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se også EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013). Les mer om bagatellmessig støtte.

Forskningsrådets forutsetninger for tildeling og utbetaling av støtte, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som dere finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass før dere inngår kontrakt med oss:

 • Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.

Rapportering og utbetaling av støtte

Forskningsrådet vil kun utbetale midler for arrangementer etter at de er gjennomført. Vi betaler ut midlene i etterkant på bakgrunn av godkjent sluttrapport. Dere skal føre eget prosjektregnskap for arrangementet. Forskningsrådet kan be om innsyn i sluttregnskapet og annen informasjon om arrangementet, inkludert informasjon om deltakerantall. Tildelingen skal ikke bidra til overskudd.

All rapportering skjer via Mitt nettsted. Sluttrapporten vil ha frist én måned etter sluttdato for arrangementets prosjektperiode. Dere vil få beskjed når sluttrapporten er tilgjengelig.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Kommunikasjon og formidling

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Dere kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at dere sender inn søknaden så snart dere har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk. 
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse på maks 3 sider etter standard mal som dere kan laste ned nederst i utlysningen
 • søknaden må inneholde foreløpig program. Dere velger selv om dere vil beskrive det i prosjektbeskrivelsen, legge ved lenke til programmet på nett eller legge det ved som eget vedlegg.
 • for foretak: egenerklæring for bagatellmessig støtte etter standard mal som dere kan laste ned nederst i utlysningen

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere andre vedlegg enn de som er spesifisert over. Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vær nøye med å laste opp riktig vedleggstype, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Behandlingsprosedyre

Først vil vi sjekke at søknadene oppfyller de formelle kravene i utlysningen. Deretter vil søknadene bli behandlet administrativt i Forskningsrådet av et internt panel.

Panelet vil vurdere søknadene ut fra følgende:

 • Kvalitet og kreativitet i formidlingen
 • Gode mål og godt definert målgruppe for arrangementet
 • Forventet antall besøkende på arrangementet
 • Hvordan arrangementet skal markedsføres
 • Hvordan arrangementet skal evalueres

Behandlingstiden er inntil seks uker.

Opprett søknad

Søknader til Støtte til arrangement under Forskningsdagene lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. april 2024, 16:48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.