Søk nå

Kommunikasjon og formidling av klima-, miljø- og havforskning

Formål

Formålet med utlysningen er å gi støtte til formidling og kommunikasjon av forskning som øker folks forståelse for klima, miljø og hav og som gjør det lettere å ta forskningsbasert kunnskap i bruk.

Om utlysningen

Du kan søke om støtte til et bredt spekter av kommunikasjons- og formidlingstiltak som bidrar til å øke forståelsen av klima-, miljø- og/eller havforskning. Tiltakene skal formidle forskningsbasert kunnskap og gi økt forståelse av områdene. Prosjektene skal ha klart definerte målgrupper, en god plan for å nå målgruppen(e) og synliggjøre virkninger prosjektet vil ha. Du må anslå hvor mange som skal nås gjennom prosjektet. 

Prosjektene skal bestå av folk med kommunikasjons- og forskningskompetanse som samarbeider. Prosjektene må ha igangsatt dialog med eventuelle samarbeidspartnere og/eller andre involverte i prosjektet og skal kunne vise til samarbeids- eller støtteerklæringer. 

Samlet sett skal prosjektene nå ut til målgrupper med ulik bakgrunn og interesser, også til dem som ikke allerede er interessert i tematikken.  

Vi krever ikke at søknadene er tilknyttet prosjekter som allerede har finansiering fra Forskningsrådet. 

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor og frivillig sektor kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner og definisjon av offentlig sektor. Enkeltpersonsforetak kan ikke søke. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Prosjektansvarlig må ha godkjent at søknaden sendes inn.  

Krav til prosjektleder 

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en samarbeidspartner. 

Krav til prosjektgruppen 

Prosjektgruppen må ha både forsknings- og kommunikasjonskompetanse innenfor tematikken i søknaden. 

Om samarbeid i prosjektet 

Vi stiller ikke krav om samarbeidspartnere i denne utlysningen. Det er godkjente forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor og frivillig sektor som kan være samarbeidspartnere. Enkeltpersonsforetak kan ikke være samarbeidspartner. 

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.  

I søknaden skal dere bryte prosjektbudsjettet ned i følgende kostnadstyper: 

 • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig virksomhet  
 • andre driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Eventuelle innkjøp fra underleverandører skal føres her. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden. 

Du må spesifisere hvordan finansieringen fra Forskningsrådet skal benyttes. 

Postene innkjøp av FoU-tjenester og utstyr skal ikke brukes. 

Du kan ikke søke om støtte til: 

 • vitenskapelig publisering 
 • konferanser – vi støtter ikke rene konferanser/seminarer/møter osv. 
 • videreføring av allerede eksisterende og/eller finansierte kommunikasjons- og formidlingstiltak 
 • kommunikasjons- og formidlingsaktiviteter som inngår i forskeres og institusjoners eksisterende forpliktelser under inngåtte avtaler med Forskningsrådet 
 • kommunikasjon og formidling som anses som en naturlig del av eksisterende forskningsprosjekter 
 • tiltak som faller inn under forskeres generelle formidlingsplikt  

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden

Forutsetning for tildeling av støtte 

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at et foretak totalt ikke kan få utbetalt mer enn 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode. 

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013). 

Forskningsrådets forutsetninger for tildeling og utbetaling av støtte for første år og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter

Rapportering og utbetaling av støtte 

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis og du får bare dekket faktiske kostnader som er regnskapsført. Vilkår for rapportering og utbetaling av støtte vil fremkomme av kontrakten. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Klima og miljø

HavLandbasert miljøKlima

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Legg merke til at dere kan kun sende inn søknaden én gang. Dersom dere sender inn søknaden og etterpå ser at den likevel må endres, så kan dere opprette en ny søknad – f.eks. som kopi av den dere allerede har sendt inn – og på den måten sende inn en ny versjon. 

Prosjektgruppen må ha forskningskompetanse og kommunikasjonsfaglig kompetanse innenfor tematikken du søker om. 

Søknaden og alle vedlegg må være skrevet på norsk eller engelsk. 

Alle vedlegg må lastes opp i PDF-format. 

Obligatoriske vedlegg 

 • prosjektbeskrivelse, last ned malen nederst på siden 
 • CV for prosjektleder (maksimalt 4 sider inkludert eventuell publikasjonsliste) 
 • CV med dokumentasjon av forskningskompetanse (innenfor tematikk) i gruppen eller hos samarbeidspartnere (dersom denne kompetansen ikke er dekket av prosjektleder (se punkt over) (maks 4 sider inkludert eventuell publikasjonsliste) 
 • CV med dokumentasjon av kommunikasjonsfaglig kompetanse i gruppen eller hos samarbeidspartnere (dersom denne kompetansen ikke er dekket av prosjektleder (se punkt over) (maks 4 sider inkludert eventuell publikasjonsliste)) 
 • bekreftelser fra eventuelle samarbeidspartnere og/eller andre involverte i prosjektet 
 • for foretak: egenerklæring for bagatellmessig støtte etter standard mal som dere kan laste ned nederst i utlysningen 

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist. 

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Søknadene blir administrativt behandlet. Forventet behandlingstid er seks uker (regn med noe lengre behandlingstid i sommerferien). 

Når vi vurderer søknadene vil vi prioritere:  

 • prosjekter med klare målgrupper og konkrete planer for å nå målgruppen(e) 
 • prosjekter som kan synliggjøre hvilke virkninger prosjektet vil ha for målgruppen(e) 
 • prosjekter som har samarbeidserklæringer med samarbeidspartnere og andre involverte der det er relevant  

Samlet sett ønsker vi at prosjektene når ulike målgrupper, består av ulike aktiviteter og formidlingsformer og at alle temaområder dekkes. Vi vurderer derfor prosjektene opp mot hverandre og den etter hvert samlede porteføljen av prosjekter som får støtte fra utlysningen. 

Se også: Slik behandler vi søknader.  

Du kan forvente å få svar på søknaden din omtrent seks uker etter at du sendte den inn.   

Opprett søknad

Søknader til Kommunikasjon og formidling av klima-, miljø- og havforskning lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 17.13 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.