Gjennomført

Obligatorisk skisse som grunnlag for søknader om forskningssentre for kunstig intelligens (KI-senter)

Viktige datoer

9. apr. 2024

Informasjonsmøte om to-trinns utlysning av fire–seks KI-sentre

7. jun. 2024

Søknadsfrist

15. aug. 2024

Tilbakemelding vil bli gitt så raskt som mulig og senest i midten av august.

Viktige datoer

Formål

Denne skisseutlysningen kvalifiserer til å sende inn fullstendig søknad til utlysningen av sentre for kunstig intelligens (KI-sentre). 

Formålet er å mobilisere til prosjektideer og stimulere til samarbeid for å utvikle konkurransedyktige søknader til KI-sentre. Det er obligatorisk å sende inn skisse. Søknad til hovedutlysningen må bygge på en eller flere av de innsendte skissene.

Om utlysningen

Forskningsrådet vil i 2024 lyse ut inntil 850 millioner kroner til fire til seks KI-sentre i størrelsesorden 75-200 millioner kroner. KI-sentrene skal ha fem års varighet og oppstart i 2025. Utlysningen er todelt: Først en skisseutlysning med frist fredag 7. juni 2024 kl. 13.00 og deretter en hovedutlysning med tentativ frist 15. januar 2025. 

Det er obligatorisk å sende inn en skisse. Søknader til hovedutlysningen som ikke er basert på en eller flere av de innsendte skissene, vil bli avvist. Vi anbefaler at dere setter dere godt inn i bakgrunnen for utlysingen før dere sender inn en skisse. Les mer om satsingen vår på kunstig intelligens

Hovedutlysning er lagt ut som et varsel om utlysning med begrenset informasjon. Flere detaljer om rammer, betingelser, føringer, krav og maler, vil komme senere. Vi planlegger å publisere fullstendig tekst til hovedutlysningen før sommeren 2024.  

Hva skjer med skissen? 

Vi vil offentliggjøre tittel, prosjektansvarlig, kontaktperson, aktører og sammendrag av hver skisse. Dette vil gi søkere og interessenter oversikt over innsendte skisser, hvem som står bak og eventuelt hvem man kan kontakte for mulig samarbeid. Forskningsrådet vil også ta initiativ til ulike møteplasser (digitale og fysiske) som gir aktørene mulighet til å diskutere og samarbeide om søknader.

Alle godkjente skisser vil få en kort skriftlig tilbakemelding fra Forskningsrådet på skissens innhold. Tilbakemeldingen vil være en generell vurdering av det skisserte senterets potensial for en konkurransedyktig søknad. Tilbakemeldingen vil ikke være en faglig vurdering. Dersom det er relevant, vil dere også kunne få en anbefaling om samarbeid eller å vurdere andre ordninger og virkemidler. 

KI-sentre 

KI-sentrene skal samlet dekke tre spor:

 • Samfunnskonsekvenser av KI og annen digitale teknologier
 • Teknologi: Utvikling av fremtidens digitale teknologier, med hovedvekt på kunstig intelligens
 • Innovasjon: Hvordan ta i bruk KI og digitale teknologier.

De tre sporene overlapper og må sees i sammenheng. 

KI-sentrene skal utføre forskning på KI av høy kvalitet. Forskningen skal ta for seg problemstillinger som krever tverrfaglig og tverrsektorielt FoU-samarbeid. Med det mener vi samarbeid mellom flere forskningsorganisasjoner og fagfelt og med bedrifter, offentlige virksomheter og/eller andre relevante aktører nasjonalt og internasjonalt.   

KI-sentrene skal ha forskjellige faglige tyngdepunkt og partnersammensetninger. Hvert senter forventes å dekke minst to av sporene.  

KI-sentrene skal hver for seg og samlet sette tydelige og varige fotavtrykk i det norske forsknings- og innovasjonssystemet i form av ny kunnskap og teknologi, økt kapasitet i FoU-systemet, mer tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid og at kunnskapen tas i bruk. De skal gjøre Norge enda bedre i stand til å møte utfordringene og utnytte mulighetene som kunstig intelligens vil gi oss framover.

Forventninger til et KI-senter:  

 • har klar og tydelig målsetting  
 • har ambisiøse KI-forskningsmål som flytter forskningsfronten 
 • håndterer konkrete problemstillinger med overføringsverdi til flere felt/domener/anvendelsesområder 
 • har tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, nasjonalt og internasjonalt: solide (ledende) samarbeidspartnere fra flere fagfelt, forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor 
 • har ambisiøse og konkrete mål for rekruttering, forskerutdanning og kompetanseutvikling hos partnere og aktører utenfor senteret 
 • har ambisiøse planer for dialog, formidling og kunnskapsspredning til samfunn og relevante aktører  
 • har planer og mål for supplerende finansiering, i form av egenfinansiering, partnerfinansiering og annet 

Mer detaljerte prioriteringer og føringer kommer i hovedutlysningen. 

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner, bedrifter og offentlige virksomheter kan sende inn skisse. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner og definisjon av offentlig sektor

Kun godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med andre forskningsorganisasjoner, bedrifter og/eller offentlige virksomheter kan sende inn søknad til hovedutlysningen.  

Hvem kan delta i prosjektet?

Næringsliv/bedrifter, forskningsorganisasjoner, offentlig sektor og andre organisasjoner kan delta i prosjektene/skissene. Mer detaljer kommer i hovedutlysningen.

Hva kan du søke om støtte til?

Det følger ingen midler med utlysningen av skisser.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Kunstig intelligens

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Legg merke til at dere kan kun sende inn skissen én gang. Dersom dere sender inn skissen før fristen og etterpå ser at den likevel må endres, så kan dere opprette en ny skisse – f.eks. som kopi av den dere allerede har sendt inn – og på den måten sende inn en ny versjon før fristen går ut. 

 • Skissen skal skrives på norsk og/eller engelsk. 
 • Vedlegget skal være i PDF-format. 

Skissebeskrivelsen og kontaktinformasjonen lastes opp som én samlet pdf-fil. Dokumentet skal ikke overskride fem sider og det er ikke mulig å laste opp mer enn dette. 

Behandlingsprosedyre

Alle skissene vil bli vurdert administrativt av Forskningsrådet. Dette er en enkel vurdering som sjekker om malen er benyttet og om alle punktene er besvart. Skisser som ikke følger malen eller som ikke har svart på alle punktene vurderer vi som ufullstendig og disse vil ikke gi kvalifisering til å kunne sende inn søknad som svar på hovedutlysningen. Vi gir dem dette gjelder beskjed om dette så raskt som mulig etter at skissen er mottatt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 17.29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.