Planlagt

Midler til forskning på forsknings- og innovasjonspolitikk

Viktige datoer

24. apr 2024

Åpen for søknad

05. jun 2024

Søknadsfrist

November 2024

Forventet svar på søknaden. 

01. jan 2025

Tidligste tillatte prosjektstart

30. jun 2025

Seneste tillatte prosjektstart

01. jul 2029

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å støtte prosjekter som kan bidra til et styrket og relevant kunnskapsgrunnlag for utforming og gjennomføring av forsknings- og innovasjonspolitikk hos relevante aktører.

Om utlysningen

Bruk av kunnskap og samspill mellom forskning og brukere 

I Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (LTP) vektlegges behovet for at forskning skal tilgjengeliggjøres og tas i bruk fortere og i større grad enn det som er tilfelle i dag. Samfunnet er under omstilling, og det medfører endringer i hvordan forskning utøves og brukes, og i relasjonen mellom de som skaper og anvender kunnskap.  

Vi vil støtte forskning om samspillet mellom forskning og samfunns- og næringsliv, og hvordan brukerinvolvering på ulike nivåer kan bidra til å gjøre forskningen relevant og tilgjengelig for aktører som skal ta forskningen i bruk, både i offentlig og privat sektor. En aktuell problemstilling på dette området er f.eks. hvilke muligheter nye måter å organisere forskning på, som samfunnsoppdragene, gir for involvering av brukere. 

Vi vil også støtte forskning som gir mer kunnskap om hva som påvirker næringslivets satsing på forskning og utvikling, inkludert kunnskap om bredden av FoU-virksomhet i bedriftene og hva som er utslagsgivende faktorer for at bedrifter velger å investere i FoU.  

Utvikling av forsknings- og innovasjonspolitikk 

Vi vil støtte forskning om hvordan en bredt anlagt, transformativ forsknings- og innovasjonspolitikk kan organiseres i Norge på politisk, strategisk og utførende nivå. Her ønsker vi forskning som problematiserer hvordan samordning på tvers av politikkområder kan løses fremover.  

Aktuelle problemstillinger kan i denne sammenhengen være:  

 • Hva slags kompetanse trenger beslutningstakere?  
 • Hvordan foregår politikkutvikling og implementeringsprosesser i praksis, i ulike politiske domener/kulturer og på ulike nivåer?  
 • Hva slags barrierer og drivere møter politikken?  
 • Hva slags aktører bør involveres i politikkutvikling, og hvordan kan man gjøre forsknings- og innovasjonspolitikken mer inkluderende og demokratisk?  
 • Hvordan kan og bør man koordinere forsknings- og innovasjonspolitikk mellom internasjonalt, nasjonalt og regionalt nivå for å møte store samfunnsendringer?  
 • Hvordan kan man få til bedre samspill mellom forskning, utdanning og innovasjon og mer tverrsektorielt samarbeid og mobilitet på det forskningsutførende nivået?  

Digitalisering, datadeling, nye måter å evaluere forskning og forskere på, åpen forskning, nye måter å finansiere forskning på, behov for økt sektormobilitet og utvikling av forskerrekruttering for å dekke hele samfunnets behov har endret hvordan forskning og innovasjon utøves. Det er behov for kunnskap om disse endringsprosessene og hvilke konsekvenser de har for forsknings- og innovasjonssystemet.  

Bærekraftig omstilling av samfunnet 

I tilknytning til spørsmålet om koordinering av politikk, er det stadig viktigere å forstå de tekniske, økonomiske, sosiale og samfunnsmessige faktorer som påvirker omstillingstakten. Hvordan man kan inkludere personer og miljøer som representerer ulike interesser, og ikke minst demokratisere forsknings- og innovasjonspolitikken for å skape «rettferdig omstilling», og hva som er muligheter og løsninger på regionale problemstillinger, er aktuelle forskningsspørsmål. Et annet viktig perspektiv det er ønskelig med mer kunnskap om, er digitalisering og betingelser for grønn omstilling i næringslivet. 

Vi vil prioritere søknader som 

 • tilrettelegger for direkte involvering av brukere (som politiske beslutningstakere, næringsliv, offentlig sektor og sivilsamfunnet) 
 • oppretter et brukerpanel og/eller en styringsgruppe med brukerrepresentanter 
 • har konkrete planer for brukerrettede arrangementer 
 • har konkrete planer for å formidle forskningen til brukere bl.a. ved policy briefs på norsk 

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig  

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig.  

Krav til prosjektleder  

Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert av fagfeller. Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner.  

Krav til samarbeid og roller i prosjektet  

 • Prosjektet skal ha minimum to norske samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner (se veiledningen for definisjon). Dette skal være samfunns- eller næringsaktører som bidrar med kompetanse og erfaring og sikrer at prosjektet og dets målsetning treffer reelle utfordringer i samfunnet og/eller næringslivet  
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne. Dette skal de også bekrefte i intensjonsbrevene.  
 • Dere skal gjennomføre prosjektet i faktisk samarbeid. Se definisjon i veiledningen. 
 • Prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere kan i utgangspunktet ikke stå i et avhengighetsforhold, for eksempel gjennom en konsernrelasjon, til en underleverandør i prosjektet. De må operere på armlengdes avstand fra disse. Også prosjektansvarlig og samarbeidspartnere må være uavhengige av hverandre. Med dette menes at den ene ikke kan ha kontrollerende innflytelse over den andre. Dette gjelder både mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartner, og mellom alle samarbeidspartnerne. Les mer om slike avhengighetsforhold her.  
 • Minst 10 prosent av prosjektets totalkostnader skal forbrukes hos samarbeidspartnerne som ikke er forskningsorganisasjoner. I veiledningen omtales dette som medvirkningskravet.  
 • Én og samme aktør kan ikke ha flere roller i prosjektet, eksempelvis som samarbeidspartner og underleverandør.  
 • Prosjektet skal ha en styringsgruppe eller referansegruppe hvor samarbeidspartnerne er representert.  
 • Prosjektet skal ikke være oppdragsforskning. I søknaden skal du beskrive hvordan kompetansen som bygges opp i prosjektet kan komme større brukergrupper til nytte

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.  

Følgende kostnadstyper skal brukes:  

 • personal- og indirekte kostnader, (inkludert stipendiatstillinger). For doktorgradsstipend er støtten begrenset oppad til tre årsverk og for postdoktorstipend kan det gis støtte for to til fire år.  
 • utstyr, som omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet  
 • andre driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Innkjøp fra underleverandører må spesifiseres.  

Posten innkjøp av FoU-tjenester skal ikke brukes.  

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan dette inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet, i løpet av prosjektperioden. Merk at den separate utlysningen har en rekke krav til hvem som kan få støtte for utenlandsoppholdet  

Dersom det foreligger konkrete planer for gjesteforskeropphold eller utenlandsopphold for forskere i prosjektet kan dette inngå i søknaden. Reglene for slike opphold og informasjon om satser finner du på siden om budsjettinformasjon (se lenke nedenfor).  

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.   

Omfanget av støtten  

Vi kan gi støtte på 4–8 millioner kroner per prosjekt i denne utlysningen.  

Kostnader hos norske samarbeidspartnere  

Dersom det legges opp til at en vesentlig større andel av kostnadene forbrukes hos samarbeidspartnerne enn det kravet tilsier (eksempelvis mer enn 20–30 prosent), må søknaden beskrive hvordan disse aktivitetene bidrar til å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse (grunnforskning og/eller industriell forskning), som kommer til nytte for brede samfunnsgrupper.  

Når støtten vår går til samarbeidspartnere som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge, regnes det som statsstøtte. Statsstøtteregelverket setter begrensninger for slik finansiering. Begrensningene er avhengige av foretakets størrelse samt hvilken type forskning som utføres. Dersom søknaden blir innstilt til tildeling, vil vi be om mer informasjon for å sikre at vår finansiering er i tråd med regelverket.  

Kostnader hos utenlandske samarbeidspartnere  

Forskningsrådets tildeling kan dekke kostnader hos utenlandske forskningsorganisasjoner. Se Føring av personalkostnader og indirekte kostnader i UH-sektoren og Føringer av personalkostnader og indirekte kostnader for instituttsektoren.  

Kostnader hos andre utenlandske samarbeidspartnere kan vi ikke dekke. Disse kostnadene skal derfor holdes utenfor budsjettabellene. Aktivitetene de skal utføre, samt kostnadene ved dem, skal dere likevel omtale i prosjektbeskrivelsen (under avsnitt 3.2).   

Forutsetninger for tildeling av støtte  

 • Støtten til forskningsorganisasjonene går til deres ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom organisasjons økonomiske og ikke-økonomiske aktivitet er på plass.  
 • Utlysningen er meldt som støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA) og har referanse GBER XX/2024/R&D&I. Om et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). I tillegg må de generelle vilkårene i forordningens kapittel I være oppfylt. Vilkår og begreper skal tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.  
 • Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand.  
 • Vi forutsetter at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i våre Generelle vilkår for FoU-prosjekter.  
 • Det er krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansieringen av disse. Forskningsrådets forutsetninger for tildeling og utbetaling av støtte er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.  

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass når dere reviderer søknaden:  

Rapportering og utbetaling av støtte 

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis og du får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. All rapportering skal skje elektronisk. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Politikk- og forvaltningsområder

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dere kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at dere sender inn søknaden så snart dere har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler. 

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk. 
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format. 

Obligatoriske vedlegg  

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 11 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen. Du må bruke malen for 2024.  
 • CV for prosjektleder og for de mest sentrale prosjektdeltakerne, hver på maksimalt fire sider. Det er obligatorisk å bruke CV-malen nederst i utlysningen. Du vurderer selv hvilke prosjektdeltakere som er de mest sentrale. Sentrale prosjektdeltakere som er forskere kan benytte CV-malen kalt "Template for CV researchers". Andre sentrale prosjektdeltakere kan benytte CV-malen kalt "Template for CV".  
 • Intensjonsbrev fra alle samarbeidspartnerne. Se eksempel på intensjonsbrev på veiledningssiden vår. 

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.  

Valgfrie vedlegg 

 • Legg gjerne ved forslag på inntil tre fagpersoner (evt. fagmiljøer) som du mener har kompetanse til å vurdere søknaden, eller en kort beskrivelse av den kompetansen som du mener vil egne seg til å vurdere den. Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov. Vi oppfordrer til kjønnsbalanse i forslagene. 

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.  

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene: 

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de planlagte resultatene skal gjøres åpent tilgjengelige for å sikre gjenbruk av forskningsresultatene og forsterke reproduserbarhet.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• I hvilken grad riktig praksis for åpen forskning er en integrert del av prosjektet for å sikre åpen deling og utstrakt tilgang på forskningsresultater.
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring | KSP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Relevans for utlysningen | KSP

Tematisk innretning
I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller den tematiske innretningen temaet etterspør
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller de tematiske føringene og avgrensningene.

Utlysningens krav og kjennetegn
I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller utlysningens, og temaets øvrige, krav og kjennetegn
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller kravene til samarbeidspartnere i prosjektet.
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller formålet om kompetansebygging i forskningsmiljøene.

Vi vil prioritere prosjekter  

 • med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt 

Behandlingsprosedyre

Vi vurderer søknaden din slik den er sendt inn.   

Når søknadene er mottatt, vil Forskningsrådet først sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist.    

I tillegg vil søknader som ligger utenfor de tematiske avgrensingene i utlysningen, bli avslått. Vedtak om dette fattes av porteføljestyret.     

Der hvor kravene er oppfylt, gjør vi søknaden, med alle obligatoriske vedlegg, tilgjengelig i en nettportal for fagpersoner som hver for seg vurderer kriteriene "forskningskvalitet", "virkninger og effekter" og "gjennomføring". Deretter møtes fagpersonene i tematiske paneler hvor de kommer frem til en omforent vurdering av søknaden for hvert av de tre kriteriene.   

Dersom fagpanelet bedømmer samtlige kriterier til karakter 4 eller høyere, vil søknaden også bli vurdert ut fra kriteriet "Relevans for utlysningen" av saksbehandlere i Forskningsrådet. Resultatet av vurderingen av de fire ovennevnte kriteriene oppsummeres i en hovedkarakter som et samlet uttrykk for søknadens kvalitet.   

Vi vil videre legge en helhetlig porteføljevurdering til grunn for vedtak i porteføljestyret. Denne tar hensyn til:  

 • karakterene som er gitt i vurderingen av søknadene  
 • fordelingen av prosjekter på temaets prioriterte områder  
 • eventuelle endringer i departementenes økonomiske eller faglige føringer for tildelingen  

Porteføljestyret skal ha vedtaksmøte i november. Vi publiserer resultatene av søknadsbehandlingen i etterkant av møtet.  

På Forskningsrådets nettside kan du lese mer om behandlingsprosedyren for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.  

Se også: Slik behandler vi søknader.   

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. februar 2024, 22:39 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.