Gjennomført
Se Resultat

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2022

Denne utlysningen har løpende frist. Søknader som skal bli med i puljen for søknadsbehandling fram mot årsskiftet (andre søknadsperiode), må være sendt inn innen 14. september. Antatt tilgjengelige midler for 2022 er redusert etter vedtak i Forskningsrådets styre.

Vi anslår at inntil 500 millioner er tilgjengelig for neste tildeling, men denne rammen kan bli endret. De angitte summene i tematekstene er ikke er justert i henhold til ny ramme. Ta eventuelt kontakt med kontaktpersonene oppgitt  i tematekstene dersom dere har spørsmål om tilgjengelige midler per tema.

Formål

Utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet er rettet mot bedrifter, og midlene skal gå til innovasjonsprosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling (FoU).

Vi ønsker å støtte prosjekter hvor partnerne jobber sammen for fornyelse og verdiskaping og bærekraftige innovasjoner, enten det er nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsprosesser.

Partnerne skal også oppnå kunnskap og innsikt gjennom innovasjonsarbeidet, og prosjektet skal  føre til samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger fra prosjektet blir tilgjengelige for flere.

Om utlysningen

Hensikten med støtten er å stimulere bedrifter til å investere i FoU som kan bidra til bærekraftige innovasjoner og verdiskaping. Forskningsrådet ønsker å støtte bedrifter som går i front med forskningsbasert innovasjon som et middel for å nå FNs bærekraftsmål og som ser forretningsmuligheter i å nå disse målene. Les mer om forskningsbasert innovasjon og bærekraftige innovasjoner på nettsiden Bærekraft og innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Utlysningen dekker i stor grad bredden av norsk næringsliv, med begrensninger som er nærmere omtalt under utlysningens temaområder.

Dere kan sende inn søknaden når som helst, til og med 14. september 2022 klokken 23:59 CEST. Vi behandler søknader to ganger i løpet av året. Les mer under overskriften "Forventet svar på søknaden" (under "Behandlingsprosedyre" nederst i utlysningen).

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, og ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Les mer om statsstøtte under overskriften "Forutsetninger for tildeling av støtte".

Se også ofte stilte spørsmål om innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Har dere også tenkt å søke støtte fra SkatteFUNN for prosjektet ditt? Les mer her om denne muligheten og forutsetninger på nettsidene: Insentiveffekt og kombinasjon av virkemidler (skattefunn.no, lenken åpnes i nytt vindu).

Merk at dere ikke kan søke om innovasjonsmidler til et prosjekt som allerede er startet.

Hvem kan søke?

Søker må være registrert i det norske foretaksregisteret og ha økonomisk aktivitet i Norge. Søker må enten være en privat bedrift eller et offentlig foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter. I resten av utlysningen bruker vi fellesbetegnelsen "bedrift".

Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke søke. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover Forskningsrådets støtte) og andre nødvendige tiltak for å utnytte prosjektresultatene.

Krav til samarbeid og roller i prosjektet

 • Prosjektansvarlig må gjennomføre prosjektet sammen med minst én samarbeidspartner eller én FoU-leverandør. Disse må dere registrere under "Samarbeidspartnere og FoU-leverandører" i søknadsskjemaet. Les mer om samarbeidspartnere og FoU-leverandører.
 • Også samarbeidspartnere må oppfylle kriteriene under "Hvem kan søke?" for å kunne delta i prosjektet og motta støtte. Samarbeidspartnere inngår i faktisk samarbeid med prosjektansvarlig, som blant annet innebærer at de deler både risikoen i prosjektet og resultatene som kommer ut av det. De samarbeidspartnerne som får dekket deler av sine prosjektkostnader gjennom vår støtte, blir mottakere av statsstøtte.
 • Norske og utenlandske kompetansemiljøer og forskningsorganisasjoner kan delta i prosjektet som FoU-leverandører, med ansvar for å utføre FoU-arbeid på oppdrag fra bedriftene i prosjektet. FoU-leverandører skal ikke bidra til å finansiere prosjektet, og har derfor vanligvis ikke rettigheter til prosjektresultatene. De leverer et arbeid på oppdrag, og får betalt for dette arbeidet til markedspris. Dersom en FoU-leverandør likevel skal ta del i rettigheter til prosjektresultatene, kan prisen på det avtalte oppdraget justeres ved at markedsverdien på rettighetene trekkes fra prisen.
 • Der doktorgradsarbeid inngår i FoU-leverandørens arbeid med prosjektet, kan dere ikke legge restriksjoner på offentliggjøring av doktorgradsarbeidet, med unntak av eventuelt en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring.
 • Siden forskningsorganisasjonenes arbeid i innovasjonsprosjektene skjer på oppdrag, er universiteters og høyskolers arbeid i slike prosjekter definert som oppdragsfinansiert aktivitet. Dette innebærer at de må få dekket alle sine kostnader, også ved doktorgradsarbeid som inngår i prosjektet.
 • Andre internasjonale og offentlige aktører kan delta i prosjektet, men dem skal dere ikke legge inn som partnere i søknadsskjemaet. Denne typen samarbeid kan omtales i prosjektbeskrivelsen under punkt 3.3 "Annet samarbeid".
 • Prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere kan ikke stå i et avhengighetsforhold, for eksempel gjennom en konsernrelasjon, til en FoU-leverandør i prosjektet. De må operere på armlengdes avstand fra disse.
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere i prosjektet som står i avhengighetsforhold til hverandre, er én og samme støttemottaker etter statsstøtteregelverket.
 • Utgangspunktet for vår vurdering av søknaden, er de aktuelle samarbeidspartnerne og FoU-leverandørene ved søknadstidspunktet, og det er en avgjørende betingelse for at vi skal tildele støtte at disse kommer til å delta i prosjektet. Om dere endrer prosjektsammensetningen før vi inngår kontrakt med dere, kan vi derfor trekke tilbake vårt tilsagn om finansiering.

Kjennetegn ved prosjektet

 • Dere ønsker å sette i gang prosjektet fordi dere har en unik innovasjonsidé som dere vil realisere. De forventede resultatene kan være et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess eller en ny måte å levere produkter og tjenester på. Også vesentlige forbedringer, eller nye egenskaper ved eksisterende produkter, tjenester eller prosesser hos bedriftene, kan være et resultat.
 • I prosjektet kan dere vise til en sannsynlig og vesentlig positiv effekt innenfor ett eller flere bærekraftsmål. Vi forutsetter positive effekter fra prosjektet uten at det oppstår skadevirkninger på andre områder.
 • Sammensetningen av partnere i prosjektet gir grunnlag for langsiktig samarbeid, utvikling og spredning av kunnskap og effektiv gjensidig utnyttelse av resultatene. Samarbeidspartnere og FoU-leverandører som skal delta i prosjektet har avklart sine interesser og oppgaver i prosjektet og har beskrevet sin rolle i de aktivitetene de skal delta i. Mengden partnere i prosjektet avgjør ikke om et prosjekt blir vellykket. Derimot kjennetegner det et godt prosjekt at hver partner har definerte oppgaver og en tydelig rolle i gjennomføringen av prosjektet.
 • Bedriftene som samarbeider har behov for ny kunnskap eller ny teknologi for å kunne lykkes med innovasjonen. Kunnskapen og teknologien utvikles gjennom FoU-aktiviteter med bruk av anerkjent metodikk. FoU-aktivitetene må være industriell forskning eller eksperimentell utvikling slik begrepene er definert i statsstøtteregelverket (se Artikkel 25: Viktige definisjoner).
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere har tilgang til den FoU-kompetansen som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.
 • Prosjektet har et omfang og en risikoprofil som tilsier at bedriftene ikke vil kunne gjennomføre prosjektet uten midler fra Forskningsrådet. Det vil si at støtten vår må være utløsende for å iverksette FoU-aktivitetene. Støtten kan også være avgjørende for å utløse ytterligere private investeringer i bedriftene til videreutvikling og utnyttelse av resultatene.
 • I prosjektet har dere klare mål og en konkret plan for gjennomføring og for utnyttelse av FoU-resultatene. Resultater og kunnskap som ikke må beskyttes av hensyn til planlagt kommersiell utnyttelse hos bedriftene i prosjektet, skal spres gjennom publisering og annen relevant formidling.

Hva kan du søke om støtte til?

Vi kan gi støtte til å dekke deler av bedriftenes kostnader ved FoU-prosjektet. Artikkel 25 i statsstøtteregelverket beskriver hvilke aktiviteter som kan støttes og hvilke kostnader ved disse aktivitetene som helt eller delvis kan dekkes. Støtten kan dekke både direkte og indirekte prosjektkostnader i den grad de er kostnader ved industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Dette gjelder både kostnader forbundet med FoU-aktiviteter som dere utfører selv og kostnader som dere har til kjøp av FoU-tjenester.

Her finner dere detaljert informasjon om hvilke typer kostnader som vi støtter.

Vi gir ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter eller tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring og uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester. Vi gir ikke støtte til kostnader som ikke vil bli bokført i prosjektansvarliges eller samarbeidspartneres offisielle regnskaper, for eksempel ulønnet arbeidsinnsats. Dere skal derfor ikke ta med slike kostnader i prosjektbudsjettet.

Omfanget av støtten

Dere kan søke om støtte for inntil 50 prosent av kostnadene til bedriftene i prosjektet. Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader innenfor rammen på 50 prosent er avhengig av bedriftens størrelse og type FoU-aktiviteter.

Se tabellen nedenfor og les mer på vår nettside om statsstøtte under Artikkel 25: Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter.

Type bedrift/type aktivitet

Industriell forskning

Eksperimentell utvikling

Små bedrifter

50 %

45 %

Mellomstore bedrifter

50 %

35 %

Store bedrifter

50 %

25 %

Når vi innvilger søknader, vil vi vurdere i hvilken grad støtten er utløsende for økt FoU-satsing hos prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne i prosjektet. Det endelige støttebeløpet blir fastlagt når vi inngår kontrakt med dere. Dere vil motta tilbud om en betinget bevilgning med forutsetning å utarbeide en revidert søknad i samsvar med bevilgningsvedtaket, jf. kulepunktene nedenfor.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Støtten under ordningen tildeles i henhold til Gruppeunntaksforordningens artikkel 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). I tillegg må de generelle vilkårene i forordningens kapittel I være oppfylt.

Se Gruppeunntaksforordningen i konsolidert versjon med endringer til og med juli 2020 (lenken åpnes i nytt vindu). Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Vilkår og begreper skal tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand, med mindre foretaket ikke var i vanskeligheter per 31.12.2019, men ble et foretak i vanskeligheter i perioden 1.1.2020–31.12.2021. Da kan det likevel få støtte.

Utlysningen er meldt som støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA) og har referanse GBER 11/2022/R&D&I.

Dersom dere får innvilget prosjektet, må dere revidere søknaden. Den reviderte søknaden skal omfatte oppdaterte og utfyllende opplysninger om prosjektet og partnerne, inkludert dokumentasjon av gjennomføringsevne og egenfinansiering. Bedriftene i prosjektet må dessuten avgi egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte.

I tillegg må dere være klar over følgende om dere skulle få bevilgning fra oss:

 • Seneste tidspunkt for oppstart av prosjektet vil være fire måneder etter melding om bevilgning. Prosjekter som er vedtatt bevilget, men som ikke har startet innen dette tidspunktet, kan miste bevilgningen.
 • Dere må årlig sende oss en prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte kostnader og hvordan de er finansiert.
 • Annen offentlig støtte til prosjektet, eller til aktiviteter som inngår i prosjektet, vil kunne påvirke omfanget av Forskningsrådets støtte.
 • Får dere statsstøtte fra oss som tilsvarer 500 000 euro eller mer, vil vi gjøre det kjent i et offentlig register.
 • Dere må så raskt som mulig si ifra til eventuelle samarbeidspartnere som er børsnoterte eller som har søkt om å bli tatt opp til handel på børsen, slik at de kan vurdere om tildelingen av prosjektmidler er børssensitiv informasjon.
 • Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning finner du i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Temaene listet opp under beskriver formål, vektlegginger og prioriteringer for tildelingen av støtte. For mer informasjon om prioriteringer under de enkelte temaene, kan dere lese de respektive porteføljeplanene som vi viser til under "Relevante planer".

Vi oppfordrer dere som søker til å gå gjennom disse planene for å forstå grunnlaget for hvordan vi vurderer og prioriterer mellom søknadene. Vi legger vekt på å oppnå en balansert portefølje av støttede prosjekter innenfor de enkelte temaene.

Dere velger både temaområde og tema i søknadsskjemaet. Det dere velger er kun veiledende for oss og det hjelper oss å med å plassere søknaden på riktig sted. Dere beskriver relevans opp mot det valgte temaområdet og tema under pkt. 4.2 i prosjektbeskrivelsen. Om vi ser at dere ikke har valgt riktig tema, vil vi flytte søknaden dit den passer best. Vi varsler dere i utgangspunktet ikke om flyttingen.  

Det er en nedre grense på 2 millioner for støttebeløp, mens det er ulik øvre grense for støttebeløp for de ulike temaene. Dette er oppgitt under hvert tema. Det er forskjeller på grunn av temaets totale budsjettramme og egenart. Støttebeløpet i søknaden må ligge innenfor grensene for temaet der søknaden blir behandlet, og søknaden kan bli avvist dersom søkt beløp er høyere enn den angitte grensen.  

Dersom vi for noen temaer på et tidspunkt har bevilget alle tilgjengelige midler, vil vi legge ut en melding om dette øverst i utlysningen. Søknader som kommer inn til temaer som ikke lenger har tilgjengelige midler, vil bli avslått. Dere kan da søke på nytt når nye midler eventuelt blir tilgjengelig igjen.

Har dere spørsmål, kan dere ta kontakt med fagrådgiverne tilknyttet de respektive temaene.

Energi, transport og lavutslipp

Miljøvennlig energi

Hav

MaritimMarinFiskeriHavbrukHavteknologi på tvers

Industri og tjenestenæringer

Bygg, anlegg og eiendomFinans og bankHelsenæringenIKT-næringenProsess- og foredlingsindustriReiselivMedia og kulturVarehandelVareproduserende industriAnnen tjenesteyting

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Muliggjørende teknologier

Nanoteknologi/avanserte materialerTeknologikonvergens

Petroleum

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk. Dette er en løpende utlysning og en søknad kan derfor kun sendes inn én gang (dette i motsetning til utlysninger med faste søknadsfrister der søknad kan sendes inn flere ganger fram til fristen). Det er likevel mulig å opprette en ny søknad – f.eks. som kopi av den dere har sendt inn – og på den måten sende inn en ny versjon før fristen. Da er det opp til dere hvilken versjon vi skal vurdere. 

 • Alle vedleggene skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjema. Du finner alle søknadsmalene nederst i utlysningen.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal og alle punktene må besvares.
 • I søknadsskjemaet må du informere om samme søknad eller nært tilgrensende søknader er sendt til andre utlysninger i Forskningsrådet.
 • Alle prosjektkostnader skal budsjetteres etter Forskningsrådets retningslinjer for budsjettering.

Obligatoriske vedlegg 

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Bruk standard mal.
 • Partneropplysninger for prosjektansvarlig og for hver av samarbeidspartnerne. Bruk standard mal.
 • CV for prosjektleder og andre sentrale prosjektmedarbeidere (for eksempel ansvarlige for prosjektets arbeidspakker). Bruk standard mal. Det kan sendes inn maksimalt fem CV-er per søknad. 

Merk at alle malene er nye for 2022.

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet, vil ikke bli behandlet. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider som det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det gjøres ingen teknisk validering på innholdet i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggstype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med søknadstypen og etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene ambisiøse og nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad tar prosjektet hensyn til forskningsetiske problemstillinger og/eller kjønnsperspektivet i forskningen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for en bærekraftig utvikling, positive virkninger og effekter for samfunnet og prosjektpartnerne, og i hvilken grad er dette godt beskrevet og sannsynliggjort?

• I hvilken grad bidrar prosjektet inn mot FNs bærekraftsmål?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter for næringslivet, offentlig sektor og samfunnet generelt?
• I hvilken grad vil prosjektet gi betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir FoU-prosjektplanen et godt grunnlag for å gjennomføre aktivitetene?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede FoU- prosjektet?
• I hvilken grad har prosjektet en egnet prosjektorganisering med tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er budsjettet og finansieringsplanen realistiske og gjennomførbare?

Relevans for utlysningen | IP-Næringsliv

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad er utlysningens betingelser knyttet til samarbeid og rolleavklaring oppfylt?
• I hvilken grad kan støtte fra Forskningsrådet forventes å utløse økt FoU-satsing hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet og tilføre prosjektet merverdi utover den finansielle støtten?
• I hvilken grad tilfredsstiller prosjektet det aktuelle temaets føringer og prioriteringer?

Behandlingsprosedyre

Søknaden, med alle obligatoriske vedlegg, vil bli gjort tilgjengelig digitalt i en nettportal for fagpersoner som skal vurdere kriteriene "forskning og innovasjon", "virkninger og effekter" og "gjennomføring". Hver søknad vurderes av et fagpanel som vanligvis består av tre fagpersoner. Fagpanelet leverer en omforent vurdering av søknaden for hvert av disse tre kriteriene.

Dersom fagpanelet har bedømt samtlige kriterier til karakter 4 eller høyere i en skala med 7 som høyeste karakter, vil søknaden også bli vurdert ut fra kriteriet "relevans for utlysningen" av saksbehandlere i Forskningsrådet. Resultatet av vurderingen av de fire ovennevnte kriteriene oppsummeres i en hovedkarakter som et samlet uttrykk for søknadens kvalitet.

Administrasjonen fremlegger så søknadene og karaktersettingen for vedtak i relevante porteføljestyrer i Forskningsrådet. Porteføljestyrene vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter innenfor sine ansvarsområder – også sett i lys av pågående prosjekter og eventuelle søknader til andre utlysninger. Disse vurderingene vil være basert på budsjettrammer, utlysningsteksten og dokumenter det er henvist til i beskrivelsen av temaene i denne utlysningen. Du kan se hvilke prosjekter som pågår i prosjektbanken.no.

Porteføljestyret vil også legge Forskningsrådets generelle policy for tildeling av midler til grunn, inkludert

 • prioritering av prosjekter ut fra effekt på bærekraft og miljø blant søknader med lik kvalitetsvurdering
 • prioritering av prosjekter med kvinnelige prosjektleder blant søknader med lik kvalitetsvurdering
 • forskningsetiske krav

Forventet svar på søknaden

Vi har løpende mottak av søknader gjennom året. Vi vil behandle søknader to ganger i 2022:

 • Periode 1: Søknader innsendt fra 18. januar og før midnatt 9. mars får svar innen utgangen av juni.
 • Periode 2: Søknader innsendt fra 10. mars og før midnatt 14. september får svar i løpet av desember.

Vi tar forbehold om at enkelte temaer vil bevilge alle tilgjengelige midler innen juni 2022. Vi vil i så tilfelle legge ut en melding om dette øverst i utlysningen.

Et prosjekt kan ikke starte før dere har fått beskjed om bevilgning. Det vil si at første oppstart for prosjekter innsendt innen 9. mars er 1. juli 2022, og første oppstart for prosjekter innsendt innen 14. september er 1. januar 2023.

Dere kan bli vurdert på nytt etter et avslag

Dersom dere innen 14. september 2022 sender inn en søknad som først ble avslått i juni 2022, og som ikke har noen vesentlige endringer i prosjektet og søknaden, så vil den beholde den opprinnelige faglige vurderingen for behandlingen i porteføljestyret.

Derimot, om dere søker igjen med utgangspunkt i en avslått søknad, og med vesentlige endringer i prosjektet og prosjektsøknad, vil den bli vurdert på nytt. Søknaden kan da bli vurdert av et fagpanel som består helt eller delvis av de samme fagekspertene som vurderte den forrige versjonen av søknaden. Sender dere inn en søknad på nytt etter avslag, må dere redegjøre for endringene og hvor vesentlige de er i prosjektbeskrivelsens del 4, punkt 3.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 09.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.