Gjennomført

Samarbeidsprosjekt for implementering av kunnskapsbaserte tiltak for barn, unge og familier

Viktige datoer

10. aug 2022

Åpen for søknad

21. sep 2022

Søknadsfrist

DESEMBER 2022

Beslutning om tildeling

01. feb 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

01. aug 2023

Seneste tillatte prosjektstart

31. jul 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å få fram god og relevant kunnskap for praksisfeltet om hvordan tiltak skal implementeres for å styrke kvaliteten i tjenestetilbudet til barn, unge og familier.

Forskningen bør blant annet avdekke hvordan tjenestene skal implementere disse kunnskapsbaserte tiltakene og/eller virkemidlene – i tillegg til hvilke forutsetninger som må være til stede for at tiltakene skal kunne ha ønsket effekt.

Om utlysningen

Midlene skal gå til forskning på implementering av kunnskapsbaserte tiltak rettet mot barn, unge og familier i barnevern og/eller familievern.

Forskningen skal få fram god og relevant kunnskap om hvordan tiltak skal implementeres. Forskningsinnsatsen skal blant annet avdekke hvordan tjenestene skal implementere kunnskapsbaserte tiltak og/eller virkemidler og hvilke forutsetninger som må være til stede for at tiltakene skal ha ønsket effekt. Prosjektets resultater skal bidra til å styrke kvaliteten i tjenestetilbudet og bør ha overføringsverdi til andre deler av sektoren.  

Bakgrunnen for utlysningen er omtalen av temaet i Barne- og familiedepartementets tildelingsbrev til Forskningsrådet for 2022. Vi viser også til BarnUnge21-strategien (lenken åpnes i nytt vindu). Dersom dere er usikre på noe som gjelder tematisk relevans, kan dere kontakte en av dem som står oppført som kontaktpersoner for dette temaet.

Oppfyller søknaden kravene over, vil vi også vurdere det som positivt om dere i prosjektet har

 • aktivt samarbeid med minst én annen forskningsorganisasjon, nasjonal og/eller internasjonal
 • tverrfaglige og/eller flerfaglige perspektiver

Det er viktig at dere utdyper disse punktene i søknadens relevanstekst.

Vi vil ikke finansiere prosjekter som

 • omhandler utvikling og validering av nye intervensjoner/tiltak/virkemidler
 • har årsaksforskning som en hovedkomponent

Før du søker, må du gjøre deg kjent med veiledningen for samarbeidsprosjekter, som gir svar på sentrale spørsmål.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig.

Krav til prosjektleder

Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse. Du kan være prosjektleder på kun én søknad som sendes til denne utlysningen. Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig.

Krav til samarbeidspartnere

Prosjektet skal gjennomføres av én eller flere forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner og/eller andre organisasjoner. Foretak kan ikke motta støtte i denne utlysningen.  Et foretak er i denne sammenheng enhver som driver økonomisk aktivitet, det vil si som tilbyr varer eller tjenester i et marked.

 • Prosjektet skal ha minimum to norske samarbeidspartneresom ikke er forskningsorganisasjoner (se veiledningen for definisjon). Dette skal være samfunnsaktører som bidrar med kompetanse og erfaring og sikrer at prosjektet og dets målsetning treffer reelle utfordringer i samfunnet.
 • Samfunnsaktørene skal delta aktivt i prosjektet. Det er krav om at minimum 10 prosent av prosjektets totalkostnader skal forbrukes hos disse aktørene. I veiledningen omtales dette som medvirkningskravet.
 • Prosjektet skal gjennomføres i faktisk samarbeid, noe som innebærer at alle samarbeidspartnerne skal bidra aktivt i arbeidet med planleggingen og oppfølgingen av prosjektet. Alle må også bidra til å spre resultater og å sikre at ny kunnskap tas i bruk.
 • Prosjektet skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne. Dette skal bekreftes i intensjonsbrevene.
 • Prosjektet skal ha en styringsgruppe eller en referansegruppe der samarbeidspartnerne som representerer samfunnsutfordringen er representert.
 • Prosjektet skal ikke være oppdragsforskning. I søknaden skal du beskrive hvordan kompetansen som bygges opp i prosjektet kan komme større brukergrupper til nytte.

Én og samme aktør kan ikke ha flere roller i prosjektet, eksempelvis som prosjektansvarlig og samarbeidspartner eller underleverandør i samme prosjekt.

Krav til brukermedvirkning

I tillegg til samarbeidspartnere (f.eks. kommune, annen offentlig aktør eller frivillig organisasjon) skal prosjektet involvere sluttbrukere av forskningen. I søknaden skal dere beskrive hvordan både samarbeidspartnere og representanter for sluttbrukere (f.eks. ansatte og arbeidsgivere, innbyggere, pårørende, brukere eller interesseorganisasjoner) er involvert i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet og i utnyttelsen av resultatene.

Hva kan du søke om støtte til?

Minstebeløpet dere kan søke i støtte er 8 millioner kroner. Maksimumsbeløp er 10 millioner kroner. Prosjektet kan vare fra to til fire år.

Dere kan søke om støtte til å dekke kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig må hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Følgende kostnadstyper skal brukes:

 • Personal- og indirekte kostnader, knyttet til forskertid (inkludert stipendiatstillinger) ved forskningsorganisasjonene og arbeidstid hos samarbeidspartnerne. For doktorgradsstipend er støtten begrenset oppad til tre årsverk og for postdoktorstipend, kan det gis støtte for to til fire år.
 • Utstyr, som omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.
 • Andre driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Innkjøp fra underleverandører over 100 000 kroner må spesifiseres.

Posten Innkjøp av FoU-tjenester skal ikke brukes.

Du finner mer detaljert og viktig informasjon på Forskningsrådets nettside om hva budsjettet skal inneholde.

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan dette inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet, i løpet av prosjektperioden.

Kostnader hos norske samarbeidspartnere

Som beskrevet under "Krav til samarbeidspartnere", skal minimum 10 prosent av totalkostnadene forbrukes hos de som representerer samfunnsutfordringen i prosjektet. Dette kan være i form av lønnskostnader eller andre prosjektkostnader.

Forskningsrådets bevilgning kan benyttes til å finansiere kostnader hos alle de norske aktørene i prosjektet. Det vil si at samarbeidspartnerne helt eller delvis kan få dekket kostnader de har, men det er selvsagt ikke noen i veien for at deltakerne finansierer egne kostnader i prosjektet.

Kostnader hos utenlandske samarbeidspartnere

Forskningsrådets bevilgning kan finansiere kostnader hos de utenlandske forskningsorganisasjonene. Se Føring av personalkostnader og indirekte kostnader i UH-sektoren.

Kostnader hos andre utenlandske samarbeidspartnere finansieres ikke gjennom tildelingen til prosjektet. Disse kostnadene skal holdes utenfor budsjettabellene. Aktivitetene de skal utføre, og eventuelle egenfinansierte kostnader, bør likevel beskrives i prosjektbeskrivelsen (under avsnitt 3.2).  

Forutsetninger for tildeling av støtte

Prosjektet må starte opp mellom 1.2.2023 og 1.8.2023.  Seneste tillatte prosjektslutt er 1.8.2027.

I tillegg til de føringer som følger av denne utlysningen, vil Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, stå i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Støtte til en forskningsorganisasjon går til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet er på plass. Det samme gjelder for støtte til andre organisasjoner. Støtten skal bare tilfalle deres ikke-økonomiske aktivitet, og dersom de også har økonomisk aktivitet, må et regnskapsmessig skille være på plass.   Foretak kan ikke motta støtte gjennom denne utlysningen.

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass når dere reviderer søknaden:

 • Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Denne må være på plass innen kontraktsinngåelse for prosjekter med tilskudd fra oss. Kravet gjelder ikke for interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.
 • Vi forutsetter at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i våre Generelle vilkår for FoU-prosjekter.
 • Dersom prosjektet får tildelt midler, skal prosjektansvarlig etablere samarbeidsavtale(r) med alle samarbeidspartnerne i prosjektet. Samarbeidsavtalen skal regulere gjensidige rettigheter og plikter og sikre forskningens integritet og uavhengighet.
 • Dersom prosjektet har stipendiater der ansvarlig UH-institusjon ikke deltar i søknaden, må dere også ha en samarbeidsavtale med ansvarlig/gradsgivende institusjon.
 • I tillegg til føringene som følger av denne utlysningen er Forskningsrådets forutsetninger for å bevilge og utbetale støtte angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter. Det er krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansieringen av disse.
 • Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (Open Access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner
 • Dere må utarbeide en datahåndteringsplan for eventuelle forskningsdata som blir håndtert i prosjektet. Dataene skal gjøres tilgjengelige i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable).
 • Prosjektansvarlig avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet.
 • For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker stiller Forskningsrådet særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Velferd, kultur og samfunn

Midlene i denne utlysningen skal gå til forskning på implementering i barnevern og/eller familievern. Porteføljestyret for Helse vil beslutte hvilken søknad som får bevilgning.

Barne- og familieverntjenestene

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist som blir behandlet.

 • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på engelsk. 
 • Obligatoriske vedlegg må være med. Vedleggene skal være i pdf-format.
 • Krav til prosjektleder og prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt.
 • Prosjektet må starte mellom 01.02.2023 og 01.08.2023. Prosjekter som har fått vedtak om bevilgning, men ikke startet innen dette tidspunktet, vil kunne miste bevilgningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 11 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen. Du må bruke malen for 2022.
 • CV for prosjektleder og for de mest sentrale prosjektdeltakerne, hver på maksimalt fire sider. Det er obligatorisk å bruke CV-malen nederst i utlysningen. Du vurderer selv hvilke prosjektdeltakere som er de mest sentrale, og i hvilke tilfeller det vil være av betydning for søknadsbehandlingen å vurdere prosjektdeltakernes kvalifikasjoner. Sentrale prosjektdeltakere som er forskere kan benytte CV-malen kalt "Template for CV researchers". Andre sentrale prosjektdeltakere kan benytte CV-malen kalt "Template for CV".
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere som er forskningsorganisasjoner.
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere som bidrar fra et samfunnsperspektiv.

Søknader som ikke oppfyller kravene over, vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg

Dersom du ønsker kan du legge ved en kort beskrivelse av kompetanse eller forslag til inntil tre fageksperter (som ikke har arbeidssted i Norge) du mener vil egne seg til å vurdere din søknad. Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov.

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske, samt eventuelle nettsider som du lenker til i søknaden, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på at du laster opp korrekt fil på riktig vedleggstype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med søknadstypen og etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring | KSP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Relevans for utlysningen | KSP

Tematisk innretning
I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller den tematiske innretningen temaet etterspør
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller de tematiske føringene og avgrensningene.

Utlysningens krav og kjennetegn
I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller utlysningens, og temaets øvrige, krav og kjennetegn
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller kravene til samarbeidspartnere i prosjektet.
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller formålet om kompetansebygging i forskningsmiljøene.

Behandlingsprosedyre

Vi vurderer søknaden din slik den er sendt inn, og tar ikke hensyn til hvordan en lik eller tilnærmet lik søknad har blitt vurdert tidligere hos oss.

På Forskningsrådets nettside kan du lese mer om behandlingsprosedyren for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Kort oppsummert er prosessen slik: Når søknadene er mottatt vil Forskningsrådet først gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist. Søknadene fordeles så i tematiske paneler for en vurdering av kriteriene forskningskvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring. Etter panelbehandlingen gjør vi en vurdering av søknadens relevans for utlysningen.

Vi legger deretter en helhetlig porteføljevurdering til grunn for vedtakene i porteføljestyrene. Denne tar hensyn til følgende faktorer:

 • karakterene som er gitt i vurderingen av søknadene
 • fordelingen av prosjekter på temaets prioriterte områder
 • sammenhengen mellom søknader innenfor andre utlysninger som har det samme temaområdet
 • eventuelle endringer i departementenes økonomiske eller faglige føringer for bevilgningen
 • at prosjekter med kvinnelig prosjektleder blir prioritert når søknadene ellers vurderes likt

Porteføljestyret skal ha møte i desember 2022. Vi publiserer resultatene av søknadsbehandlingen i etterkant av møtet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 04:02 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.