Planlagt

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Mer informasjon om utlysningen vil bli komme i januar 2022.

Formålet med utlysningen er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid. Norske forskningsorganisasjoner kan søke om midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea, USA Tyskland og Frankrike. Andre land kan bli inkludert i endelig utlysning.

Viktige datoer

02. feb 2022

Åpen for søknad

16. mar 2022

Søknadsfrist

01. aug 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2022

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Ordningen administreres i fellesskap av Forskningsrådet og Direktoratet for høyere utdanning og komptanse (HK-dir).  

Kontakt: intpart@forskningsradet.no eller intpart@diku.no.

Det overordnede formålet med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid. Videre skal INTPART programmet føre til måloppnåelse på følgende delmål:

  • varige internasjonale partnerskap som øker kvaliteten på utdanning og forskning i Norge
  • gode koblinger mellom høyere utdanning og forskning innenfor rammene av partnerskapene
  • samarbeid mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner og arbeids- og næringsliv for økt kvalitet og relevans innenfor rammene av partnerskapene, der det er relevant

Hvem kan søke?

Søkere til INTPART skal være et norsk universitet, en høgskole eller annen norsk forskningsorganisasjon i samarbeid med fremragende internasjonale forskningsorganisasjoner. 

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i samarbeid med offentlig sektor, næringsliv, andre offentlige organisasjoner og/eller private organisasjoner kan søke.

Se Forskningsrådets definisjon av forskningsorganisasjon.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer januar 2022.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer januar 2022.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Internasjonalisering

Internasjonale stimuleringsmidler

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Mer informasjon kommer januar 2022.

Vurderingskriterier

Mer informasjon kommer januar 2022.

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon kommer januar 2022.