Planlagt

Forskning og innovasjon for å styrke bærekraften i kommunale helse- og omsorgstjenester

Viktige datoer

Før påske

Full utlysningstekst

16. apr 2024

Webinar om utlysningen

07. aug 2024

Åpen for søknad

18. sep 2024

Søknadsfrist

Desember

Tidspunkt for tildeling

01. feb 2025

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jul 2025

Seneste tillatte prosjektstart

30. jun 2029

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å stimulere til forskning og innovasjon som er forankret i behov for å styrke bærekraften i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 

Om utlysningen

Med utgangspunkt i kommunenes behov for kunnskap og nye løsninger, kan kommuner, fylkeskommuner og forskningsorganisasjoner søke midler til forskning og innovasjon. Prosjektene må gjennomføres i faktisk samarbeid mellom flere kommuner og minst én forskningsorganisasjon. 

Det er et krav at minimum 30 prosent av prosjektets totale kostnader forbrukes hos kommuner og tilsvarende at minimum 30 prosent forbrukes hos forskningsorganisasjoner. 

10-15 millioner kroner kommer fra Kreftforeningen og er øremerket til prosjekter med direkte kreftrelevans i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.  

Støtten fra Kreftforeningen er betinget i at hverken prosjektansvarlig eller prosjektleder i løpet av de siste 10 år har mottatt eller ventes å motta støtte fra tobakksindustrien. Her finnes utfyllende informasjon om Kreftforeningens etiske retningslinjer. 

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk (kommer). Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Kommuner/fylkeskommuner og godkjente norske forskningsorganisasjoner. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner  

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Søknader der kommunen/fylkeskommuner står som prosjektansvarlig må være godkjent av øverste administrative ledelse. 

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet. 

Prosjektansvarlig organisasjonen sender inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere.  

Én og samme aktør kan ikke ha flere roller i prosjektet, eksempelvis som samarbeidspartner og underleverandør.  

Krav til prosjektleder 

Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert av fagfeller. Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner. 

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller en av samarbeidspartnerne.  

Du kan være prosjektleder for maksimalt én søknad til denne utlysningen.  

Krav til samarbeidspartnere 

Det er et krav at kommuner/fylkeskommuner og/eller godkjente norske forskningsorganisasjoner deltar som samarbeidspartnere. 

Hvis prosjektansvarlig som sender inn søknaden er en kommune/fylkeskommune, er det krav om samarbeid med minst én godkjent norsk forskningsorganisasjon. 

Hvis prosjektansvarlig er en godkjent norsk forskningsorganisasjon, er det krav om samarbeid med minst to kommuner/fylkeskommuner (registrert med organisasjonsnummer i Norge). 

Prosjektet skal ha en styringsgruppe eller referansegruppe der samarbeidspartnerne er representert.  

Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne. Dette skal bekreftes i intensjonsbrevene.  

Prosjektet skal ikke være oppdragsforskning. I søknaden skal du beskrive hvordan kompetansen som bygges opp i prosjektet kan komme større brukergrupper til nytte. 

Krav om faktisk samarbeid 

Prosjektet skal gjennomføres i faktisk samarbeid mellom flere kommuner/fylkeskommuner og minst én godkjent norsk forskningsorganisasjon. Det er et krav at minimum 30 prosent av prosjektets totale kostnader forbrukes hos kommuner og tilsvarende at minimum 30 prosent forbrukes hos forskningsorganisasjoner.  

Vi forutsetter at prosjektet gjennomføres i faktisk samarbeid mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne, noe som innebærer at alle samarbeidspartnerne skal bidra aktivt i arbeidet med planleggingen og oppfølgingen av prosjektet. Alle må også bidra til å spre resultater og å sikre at ny kunnskap og innovasjon tas i bruk.  

Prosjektet skal gjennomføres i faktisk samarbeid mellom alle partnerne slik dette er definert i statsstøtteregelverket: 

Samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid. 

Merk at prosjektansvarlig og samarbeidspartnere må være uavhengige av hverandre, noe som innebærer at den ene ikke kan ha kontrollerende innflytelse over den andre. Dette følger av definisjonen av samarbeidspartner i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter, sammenholdt med definisjonen av faktisk samarbeid. Det samme gjelder samarbeidspartnerne imellom. 

Forventninger om annet samarbeid 

For å sikre deling og spredning av resultater, oppfordrer vi til at flere aktører deltar som partnere i prosjektet. Næringsliv, frivillige organisasjoner og andre aktører som er relevante for prosjektet kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet og motta støtte. Med andre aktører menes f.eks. fastleger, spesialisthelsetjenesten, statlige organisasjoner, tjenesteleverandører og utenlandske forskningsorganisasjoner.  

Enkeltpersonforetak kan være samarbeidspartnere 

Enkeltpersonforetak kan være samarbeidspartnere, men støtte til dekning av personal- og indirekte kostnader gis bare for ansatte i selskapet. Både lønnskostnader og andre kostnader som enkeltpersonforetaket har ved deltakelse i et prosjekt må fremkomme av foretakets regnskap. 

Utenlandske samarbeidspartnere 

Forskningsrådets tildeling kan dekke kostnader hos utenlandske forskningsorganisasjoner. Se Føring av personalkostnader og indirekte kostnader i UH-sektoren.  

Kostnader hos andre utenlandske samarbeidspartnere kan vi ikke dekke. Utenlandske foretak eller andre utenlandske offentlige virksomheter som skal delta i et prosjekt må derfor enten dekke sine utgifter selv eller bli knyttet til prosjektet som en underleverandør. 

Underleverandører 

Underleverandører er ikke prosjektpartnere og behøver ikke oppgis i søknad eller i avtaledokumenter. Underleverandører kan ikke gis rettigheter til prosjektresultater. Prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne står i utgangspunktet fritt til å engasjere og eventuelt bytte underleverandører innenfor rammene i kontrakten. Organisasjoner som er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, må på vanlig måte gjennomføre valg av underleverandør i tråd med dette regelverket. 

Krav til brukermedvirkning 

Det er et krav at prosjektet har en tydelig beskrevet brukermedvirkning som involverer sluttbrukere. Sluttbrukere skal være involvert i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet, og i utnyttelsen av resultatene. Sluttbrukere kan f.eks. være de som skal motta tjenesten, profesjonelle brukere/brukerorganisasjoner og/eller de som skal levere tjenesten (ansatte).  

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.  

Vi krever at dere i søknaden bryter prosjektbudsjettet ned i følgende kostnadstyper: 

 • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig virksomhet og samarbeidspartnere i prosjektet. Det kan søkes om midler til ph.d. og postdoktorstipend. Stipendiater kan være ansatt både i kommuner og FoU-organisasjoner.   
 • andre prosjektkostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter. Eventuelle innkjøp fra underleverandører skal føres her. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden. 
 • utstyr, som omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet 

Posten innkjøp av FoU-tjenester skal ikke brukes. 

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan dette inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet, i løpet av prosjektperioden. 

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.  

Omfanget av støtten  

Vi kan gi støtte på 6 - 16 millioner kroner per prosjekt i denne utlysningen.  Det stilles ikke krav til egenfinansiering av andre aktører enn de som er omfattet av reglene for statsstøtte. 

Forutsetninger for tildeling av støtte  

Støtten skal kun gå til organisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.  

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Støtte til foretak gis med hjemmel i Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). Les mer om statsstøtte

For virksomheter som er foretak i statsstøtterettslig forstand, vil graden av støtte til foretakets prosjektkostnader være avhengig av foretakets størrelse og type FoU-aktiviteter. Støttegraden vil dermed kunne variere fra 25 til 70 prosent, jf. Artikkel 25: Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter. I søknadsskjemaets framdriftsplan skal du kategorisere FoU-aktivitetene ved å velge industriell forskning og/eller eksperimentell utvikling fra nedtrekksmenyen.  

Vi gir ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter og tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle aktiviteter. 

Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand. 

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Vilkår og begreper skal tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert. 

Får dere statsstøtte fra oss som tilsvarer 100 000 euro eller mer, vil vi gjøre det kjent i Registeret for offentlig støtte (lenken åpnes i nytt vindu). 

Bedriftene i prosjektet må levere egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte. 

Utlysningen er meldt som støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA), referansen kommer senere. 

I tillegg må dere være klar over følgende om dere skulle få tildeling fra oss: 

 • Forskningsrådets forutsetninger for tildeling finner du i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter på informasjonssiden Dette består kontrakten av
 • Prosjektansvarlig skal etablere en konsortieavtale med alle samarbeidspartnerne i prosjektet. Denne avtalen skal regulere gjensidige rettigheter og plikter. Den skal også sikre at ingen samarbeidende foretak mottar indirekte støtte fra prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere. Dette innebærer at den må inneholde vilkår som sikrer at ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI pkt. 29 er overholdt. 
 • Dersom prosjektet har ph.d.- og postdoktorstipendiater der ansvarlig UH-institusjon ikke deltar i søknaden, må dere også ha en samarbeidsavtale med ansvarlig/gradsgivende institusjon. 
 • Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor. 
 • Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner
 • For alle prosjekter som håndterer data, skal prosjektansvarlig utarbeide en datahåndteringsplan i forbindelse med revidert søknad. Her finner dere mer informasjon om krav til datahåndteringsplaner i prosjekter som får finansiering fra oss. 
 • For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker, stiller Forskningsrådet særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater
 • Det er krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansieringen av disse. Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Helse

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler. 

 • Søknaden må være innenfor utlysningens tema, føringer og formelle krav.  
 • Krav til prosjektansvarlig organisasjon og prosjektleder må være oppfylt. 
 • Krav til samarbeidspartnere må være oppfylt 
 • Krav til faktisk samarbeid må være oppfylt 
 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk. 
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format. 

Obligatoriske vedlegg  

 • Prosjektbeskrivelse. Bruk mal nederst på siden (kommer senere).   
 • CV for prosjektleder og samarbeidspartnere. Bruk mal nederst på siden.  
 • Intensjonsbrev fra alle samarbeidspartnerne. Bruk mal nederst på siden. 
 • Partneropplysninger (kun for foretak/bedrifter). Bruk mal nederst på siden. Merk at i de søknadene der ikke foretak/bedrifter er med som partnere, må dere laste opp en tom mal til dette feltet (s. 6 Vedlegg Partneropplysninger* i søknadsskjemaet). 

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.  

Valgfrie vedlegg 

 • CV for andre sentrale deltakere i prosjektet.  
 • Forslag på inntil tre nordiske fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden. 

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon

I hvilken grad prosjektet representerer forskning og innovasjon som kan bidra til å løse en utfordring og/eller møte et konkret behov i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som gir grunnlag for endret praksis, nye tiltak eller annen innovasjon.
• I hvilken grad prosjektet bygger på relevant og oppdatert kunnskap.
• I hvilken grad prosjektet benytter relevante og anerkjente FoU-metoder.
• I hvilken grad prosjektet har de nødvendige FoU-aktivitetene for å lykkes.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter

I hvilken grad prosjektet svarer på erkjente behov og legger til rette for bærekraft i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Verdiskaping og realisering av gevinster
• I hvilken grad prosjektets potensielle virkninger og effekter er tydelig formulerte og troverdige.
• I hvilken grad prosjektet legger til rette for realisering av gevinster i de kommunale helse- og omsorgstjenester.
• I hvilken grad de planlagte resultatene skal gjøres åpent tilgjengelige for å sikre gjenbruk av forskningsresultatene og forsterke reproduserbarhet.
• I hvilken grad prosjektet har en relevant og dekkende plan for gevinstrealisering, herunder risikovurderinger, metoder, ressursbehov, partnere, forankring og roller.
• I hvilken grad prosjektet kan gi andre positive effekter for brukere f.eks. pasienter, pårørende, ansatte, innbyggere, forvaltningen og samfunnet for øvrig.

Formidling, deling og spredning
• I hvilken grad formidling og kommunikasjonsaktiviteter er tydelig formulert og rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad prosjektet har formulert og synliggjort potensialet for deling og spredning av resultatene inkludert til andre kommuner.

Gjennomføring

I hvilken grad prosjektplanen gir et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få nyttiggjort resultatene.

Vurderingen av kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektet har en velegnet arbeidsplan, inkludert om ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i tråd med den enkelte arbeidspakke.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle samarbeidspartnere, prosjektdeltakere inkludert sluttbrukere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse, styring og forankring i prosjektet er ivaretatt.

Vurderingen av kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har kompetanse og erfaring som er relevant for rollen og prosjektet.
• I hvilken grad prosjektgruppen sikrer den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Relevans

Utlysningens formål og føringer
• I hvilken grad prosjektet samsvarer med de tematiske prioriteringene i utlysningen.
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller utlysningens krav og forventninger til samarbeidskonstellasjonen.
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller utlysningens andre krav og kjennetegn.

Behandlingsprosedyre

Når vi har mottatt søknadene, vil vi først gjøre en forvurdering for å sjekke om søknadene er innenfor utlysningens tema, føringer og formelle krav. Søknader som ikke tilfredsstiller utlysningens tema, føringer og formelle krav vil bli avvist.  

Etter forvurdering vil søknader som oppfyller formelle krav fordeles i paneler hvor det sitter fagfeller/fagpersoner med relevant kompetanse. 

For hver enkelt søknad sjekker vi at fagfellene/fagpersonene er habile og har tilstrekkelig kompetanse på søknadens temaområde. Panelet vurderer kriteriene "Forskning og innovasjon", "Virkninger og effekter" og "Gjennomføring". Det blir gitt en omforent karakter for hvert av disse kriteriene. 

Vurderingen fra panelet har avgjørende betydning for om prosjektet kan tildeles støtte. 

Etter behandling i panel vil søknader som er over en viss terskelverdi bli vurdert for kriteriet "Relevans for utlysningen" av saksbehandlere i Forskningsrådet. En referansegruppe som består av personer med erfaring fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene vi gi innspill til arbeidet med relevansvurderingen. Kreftforeningen vil også delta i referansegruppen og vil gi innspill til vurdering av søknader med kreftrelevans. Resultatet av vurderingen av de fire ovennevnte kriteriene oppsummeres i en "hovedkarakter" som et samlet uttrykk for søknadens kvalitet.  

Administrasjonen legger de relevansvurderte søknadene og karakterene fram for vedtak i porteføljestyret for Helse i Forskningsrådet. Porteføljestyret vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter. Disse vurderingene vil være basert på budsjettrammer, utlysningsteksten og tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet (KD). 

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning i desember 2024. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. april 2024, 17:16 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.