Søk nå

Forprosjekt til Pilot Helse

Viktige datoer

13. sep 2022

Pilot Helse søkerworkshop

08. nov 2022

Søknadsfrist for forprosjekt

15. des 2022

Svar på søknaden (tentativt)

01. jan 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

01. mar 2023

Seneste tillatte prosjektstart

31. aug 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

17. jun 2022

Søknadsfristen er utsatt fra 8. september til 8. november. 

Formål

Pilot Helse er en ordning som skal støtte ambisiøse og krevende innovasjonsløp. Støtten skal gi virksomheter i offentlig sektor og bedrifter mulighet for sammen å etablere et innovasjonsløp basert på behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene. Gjennom forpliktende samarbeid skal offentlige og private aktører sammen med brukere utvikle innovative løsninger som enkeltaktører ikke kan løfte fram alene. Løsningene skal bidra til økt bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og rette seg mot et nasjonalt og internasjonalt marked.  

Dette er en utlysning av midler til forprosjekter som skal berede grunnen for hovedprosjekter. Målet med forprosjektene skal være å utvikle et hovedprosjekt som er godt forankret hos samarbeidspartnerne og brukerne. I forprosjektene skal dere også identifisere eller avklare behovene og kartlegge framtidige muligheter for implementering.

Dere kan søke om forprosjekt fram til og med 8. november 2022. Alle søknadene behandles samlet etter fristen.

Om utlysningen

Gjennom Pilot Helse skal vi finansiere innovasjonsløp som kan bidra til bærekraft i helse- og omsorgstjenesten og til verdiskaping i norsk næringsliv, som beskrevet i Meld St. 18 (2018–2019) Helsenæringen – sammen om verdiskaping og bedre tjenester. Innovasjonsløpene skal være basert på behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene.

Gjennom forpliktende samarbeid skal offentlige og private aktører sammen utvikle gode løsninger som når raskere ut til pasienter og innbyggere. Samtidig skal vekstkraften i nytt og eksisterende næringsliv styrkes.

Dette er en utlysning av forprosjekter som skal berede grunnen for hovedprosjekter. Utlysning av hovedprosjekter har tentativ frist høsten 2023.

Det er ikke obligatorisk å gjennomføre et forprosjekt med støtte fra Forskningsrådet for å kunne søke om hovedprosjekt.

Hva kjennetegner et Pilot Helse prosjekt?

Et Pilot Helse-prosjekt skal

 • være basert på erkjente og spesifikke behov i spesialisthelsetjenesten og/eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten som enten er forankret hos pasienter/innbyggere eller i tjenesten selv
 • være et ambisiøst innovasjonsløp med stor sannsynlighet for framtidig implementering og skalering av løsninger nasjonalt og internasjonalt
 • ha samarbeid mellom flere aktører på tvers av offentlig, privat og eventuelt frivillig sektor som ivaretar brukernes perspektiv på en god måte

Et Pilot Helse-prosjekt må

 • inneholde FoU-aktiviteter som bidrar til utvikling av innovative teknologier, prosesser, produkter eller tjenester som svarer på identifiserte og avklarte behov
 • inkludere FoU-aktiviteter som bidrar til å sikre at disse løsningene kan implementeres, kommersialiseres og skaleres i etterkant eller parallelt med FoU-prosjektet
 • ha potensial til å gi kvantifiserbare gevinster både i offentlig og privat sektor

For å nå målsetningen med Pilot Helse er det viktig at dere i forprosjektene

 • sikrer bred brukerinvolvering og behovskartlegging i tidlige faser av prosjektutviklingen slik at løsningene som utvikles er i tråd med behovene hos pasienter, innbyggere, tjenesten og samfunnet
 • sørger for etablering og god forankring av samarbeid mellom relevante prosjektdeltagere fra offentlig sektor, næringsliv, forskningsorganisasjoner, brukerorganisasjoner, frivillig sektor eller andre relevante aktører
 • sørger for at det er gjennomført en kartlegging av forutsetningene for at den/de offentlige virksomheten(e) kan implementere innovasjonen, inkludert behov for f.eks. organisatoriske og systemtekniske endringer
 • gjør det mulig å kartlegge hvordan en eventuell anskaffelse skal finne sted

Hva skal dere oppnå i forprosjektet?  

Forprosjektet skal gi svar som kan brukes som grunnlag i en søknad til et hovedprosjekt. I løpet av forprosjektet skal dere finne ut av

 • hvilke behov og utfordringer hovedprosjektet skal rette seg mot, fortrinnsvis basert på tidlig brukerinvolvering og behovskartlegging
 • hvilke mål og ambisjoner hovedprosjektet skal ha – hvordan prosjektet skal bidra til å løse utfordringene og dekke behovene
 • hvem som skal delta i hovedprosjektet med rolle- og ansvarsbeskrivelse for alle aktører, inkludert brukere og andre interessenter
 • hvordan verdiskapingspotensialet og potensielle gevinster fra prosjektet kan sannsynliggjøres, hvordan prosjektet kan bidra til målsetningen for Pilot Helse
 • hvordan hovedprosjektet kan gjennomføres og hva skal til av ressurser og budsjett
 • hva dere må gjøre og hvem dere må involvere i hovedprosjektet for å sikre at innovasjonene som prosjektet skal utvikle skal kunne implementeres og anskaffes
 • hvordan et hovedprosjekt kan utnytte eksisterende forsknings- og innovasjonsinfrastruktur (for eksempel katapult-sentre eller nasjonale forskningsinfrastrukturer)

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Disse virksomhetene kan søke om forprosjektmidler:

 • virksomheter i offentlig sektor som er registrert med organisasjonsnummer i Norge. Se definisjon av offentlig sektor.
 • bedrifter som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge. Enkeltmannsforetak kan ikke søke.
 • godkjente forskningsorganisasjoner. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.
 • pasientorganisasjoner, brukerorganisasjoner, klyngeorganisasjoner, bransjeforeninger og TTO-er som har norsk organisasjonsnummer

Legg merke til at det kun er virksomheter i norsk offentlig sektor som representerer helsetjenesten (inkludert kommuner) og bedrifter med norsk organisasjonsnummer som kan være søker til hovedprosjektene. Forskningsorganisasjoner, brukerorganisasjoner, klynger, TTO-er osv. kan ikke være søker på hovedprosjektene.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til samarbeid

Prosjektkonstellasjonen må minst bestå av følgende:

 • en bedrift som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge eller en sammenslutning av bedrifter representert av f.eks. en næringsklynge eller en interesseorganisasjon, og
 • en offentlig virksomhet som representerer helse- og omsorgstjenestene i Norge (inkludert kommuner)

Dersom prosjektansvarlig er en pasientorganisasjon, brukerorganisasjon eller en forskningsorganisasjon, krever vi deltagelse fra minst én relevant bedrift/sammenslutning av bedrifter og minst én offentlig virksomhet som representerer helse- og omsorgstjenestene, slik som beskrevet i punktene over.

Vi ønsker at relevante samfunnsaktører eller brukerorganisasjoner er med som samarbeidspartnere.

Andre reelle og mulige samarbeidspartnere skal du liste opp i prosjektbeskrivelsen som du finner en mal til nederst i utlysningen.

Krav til prosjektleder

Det er ingen formelle krav til prosjektlederens kvalifikasjoner, men prosjektlederen må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne.

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre forprosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Midler til forprosjekter kan dekke følgende kostnader:

 • personal- og indirekte kostnader hos prosjektansvarlig og registrerte samarbeidspartnere
 • andre driftskostnader, inkludert kostnader for rådgivning og tilsvarende tjenester som utelukkende anvendes til prosjektet

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Beregning av støtte

Du kan søke om støtte til 100 prosent av budsjetterte prosjektkostnader. Du kan søke om 100 000–250 000 kroner per forprosjekt.  

Forutsetninger for tildeling av støtte

Prosjektene må starte opp mellom 01.01.2023 og 01.03.2023 og du kan søke om midler fra Forskningsrådet for 2023. Seneste tillatte prosjektslutt er 31.08.2023.

Prosjektet vil få en forenklet kontrakt med Forskningsrådet. Vi utbetaler støtten etterskuddsvis etter godkjent sluttrapport og du får bare dekket reelle kostnader som er ført i organisasjonenes regnskap. All rapportering skal skje elektronisk.

Foretak (bedrifter med økonomisk aktivitet) vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en treårsperiode. Vi vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se også EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013). Les mer om bagatellmessig støtte.

Prioriteringer for denne utlysningen

Utlysningen er åpen for alle prosjekter som sikter seg inn på å møte tydelige behov i spesialisthelsetjenesten og/eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten som enten er forankret hos pasienter/innbyggere eller i tjenesten selv. Behovene må være basert på en konkret behovsavklaring med bred involvering av interessenter. Vi ser etter prosjekter der man tar sikte på å utvikle innovasjoner som møter behovene samtidig som de vil kunne bidra til bærekraft i helsetjenesten og samfunnet i tillegg til verdiskaping.

Med bærekraft i helsetjenesten mener vi at helsetjenestene i framtida fortsatt skal kunne tilby trygge, likeverdige og tilpassede tjenester av høy kvalitet til alle innbyggere uten økt totalbelastning på hverken tjenestene eller samfunnet.

Med innovasjoner mener vi nye eller vesentlig forbedrede løsninger, tjenester, prosesser, organisasjonsformer eller markedsføringsmodeller som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte. For at prosjektene skal kunne bidra til verdiskaping i norsk næringsliv, bør løsningene som utvikles ha et marked både i Norge og utlandet.

Gjennom aktørdialog i forkant av utlysningen, har vi kommet opp med noen eksempler på utfordringer som Pilot Helse-prosjekter kan rette seg mot:

 • Digital og desentralisert helseoppfølging: Innovasjoner for digital og desentralisert diagnostikk, behandling (inkludert kliniske studier) og rehabilitering i tillegg til nye løsninger for digital samhandling mellom pasient og helsetjenesten, inkludert selvbetjeningsløsninger.
 • Samhandling mellom tjenester: Innovasjoner for samhandling mellom forskjellige deler av helse-, omsorgs- og velferdstjenestene som ivaretar pasienters, innbyggeres og pårørendes behov på en trygg og likeverdig måte.
 • Helsekompetanse og mestring: Innovasjoner som øker innbyggernes, pasienters, og pårørendes kunnskap og kompetanse om egen helse, forebygging og mestring av sykdom, med søkelys på psykisk helse.
 • Helsedata: Innovasjoner for sikker og effektiv innsamling, lagring og deling av helsedata som skal brukes til å gi bedre og mer effektiv diagnostikk, behandling og rehabilitering samt bidra til trygge tjenester av høy kvalitet.
 • En robust helsesektor: Innovasjoner som bidrar til at helsesektoren kan møte dagens og framtidas utfordringer, inkludert styrket beredskap og bedre forutsetninger for å håndtere kriser, som for eksempel epidemier og flyktningestrømmer. Dette kan inkludere innovasjoner som bidrar til økt selvforsyning av legemidler, vaksiner, diagnostikk og medisinsk utstyr.  

Andre utfordringer forankret i konkrete behov kan også være relevante for Pilot Helse-prosjekter.

Kontaktpersoner

Navn

Arbeidssted

E-post

Telefon-nummer

Ina Dahlsveen

Forskningsrådet

ikd@forskningsradet.no 

40922299

Tine Thorbjørnsen

Forskningsrådet

tth@forskningsradet.no

41611585

Pernille Thingstad

KSF region midt

pernille.thingstad@trondheim.kommune.no

95761041

Marit S. Bratlie

Helse Midt-Norge RHF

marit.bratlie@helse-midt.no

90727296

Francis Odeh

KSF region nord

Francis.Odeh@bodo.kommune.no

95155539

Sture Pettersen

Helse Nord RHF

sture.pettersen@helse-nord.no

91703299

Cille Haglans Sevild

KSF region vest

cille.sevild@stavanger.kommune.no

51508014

Lena Forgaard

Helse Vest RHF

lena.forgaard@helse-vest.no

48124019

Elisabeth Holen-Rabbersvik

KSF region sør

Elisabeth.Holen-Rabbersvik@kristiansand.kommune.no

93248992

Christian Skattum

Oslo Universitetssykehus

Christian.Skattum@ous-hf.no

40000920

Otto Christian Dahl 

KS

98643249

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Helse

Helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk. Dette er en løpende utlysning og en søknad kan derfor kun sendes inn én gang (dette i motsetning til utlysninger med faste søknadsfrister der søknad kan sendes inn flere ganger fram til fristen). Det er likevel mulig å opprette en ny søknad – f.eks. som kopi av den dere har sendt inn – og på den måten sende inn en ny versjon før fristen.

 • Søknadsskjema må være fullstendig utfylt, budsjettene må være satt opp riktig.
 • Alle vedleggene må være på riktig mal og i PDF-format. Du kan laste ned alle malene nederst på siden. 

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse på maks 3 sider
 • CV for prosjektleder på maks 4 sider
 • egenerklæringskjema for bagatellmessig støtte

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist. Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggstype, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vil vurdere søknadene ut fra følgende spørsmål:

 • I hvilken grad er prosjektets målsetning i tråd med formålet for Pilot Helse-ordningen og prioriteringer i utlysningen?
 • I hvilken grad er eller vil prosjektet bli forankret i reelle behov hos pasienter, innbyggere, tjenesten og/eller samfunnet?
 • I hvilken grad vil prosjektet vil bli planlagt og gjennomført i faktisk samarbeid mellom offentlige og private aktører og inkluderer partnere fra flere nivåer i helse-, omsorgs- og/eller velferdstjenesten?
 • I hvilken grad planlegger prosjektet for reell brukerinvolvering og brukermedvirkning i alle faser av prosjektet?
 • I hvilken grad fremstår prosjektet som realistisk og gjennomførbart faglig, organisatorisk og i forhold til planlagt ressursbruk?

Vi vil prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes helt likt.

Behandlingsprosedyre

Alle søknadene vil bli vurdert samlet etter 8. november. Søknadene blir vurdert administrativt i Forskningsrådet med støtte fra Kommunesektorens organisasjon representert ved Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), de regionale helseforetakene, SIVA og Innovasjon Norge.

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning cirka 15. desember 2022.

Opprett søknad

Søknader til Forprosjekt til Pilot Helse lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 15.43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.