Gjennomført

Forskning for Mattilsynet

Viktige datoer

5. okt. 2022

Åpen for søknad

16. nov. 2022

Søknadsfrist

31. jan. 2023

Forventet svar på søknaden

1. feb. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jul. 2023

Seneste tillatte prosjektstart

30. jun. 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å skaffe mer kunnskap om brukeradferd i forbindelse med dyrehelse og dyrevelferd.

Om utlysningen

Mattilsynet trenger mer kunnskap om i hvilken grad dyreeiere sørger for god dyrehelse og dyrevelferd og hva som er årsakene til eventuell manglende etterlevelse av regelverket. Dette skal danne basis for utvikling av mest mulig hensiktsmessig bruk av virkemidler og bidra til at forvaltningen best mulig kan støtte opp om dyreeiernes egenmotivasjon. Det skal bli enklere å gjøre rett.

I prosjektet er det viktig å se på hvilke drivere som kan forklare adferden til grupper av dyreeiere som følger regelverket, og de som ikke gjør det. Forskningen skal være rettet mot dyreeiere med ansvar for å følge matloven og dyrevelferdsloven, med relevante forskrifter knyttet til dyrehelse og dyrevelferd hos landdyr.

Prosjekter som får støtte, skal gi ny kunnskap om

 • hvordan forvaltningen kan identifisere ulike grupper dyreeiere basert på relevante drivere, slik at man kan identifisere hvilke som etterlever regelverket og hvilke som ikke gjør det
 • hvordan forvaltningen kan påvirke dem som ikke etterlever regelverket
 • hvordan forvaltningen kan støtte opp under egenmotivasjon til etterlevelse av regler og gjøre det enklere å velge rett
 • eventuelle sammenlikninger av regeletterlevelse innenfor dyre- og plantehelse

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk (kommer snart). Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en forskningsorganisasjon.

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Krav til prosjektleder

Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne.

Du kan være prosjektleder for maksimalt to søknader (identiske eller forskjellige) om Forskerprosjekt til fristen 16.11.2022. 

Krav til samarbeidspartnere

Det er bare godkjente forskningsorganisasjoner (se "Hvem kan søke?" over) eller tilsvarende forskningsorganisasjoner i andre land som kan være samarbeidspartnere og motta støtte til et Forskerprosjekt.

Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre foretak, kan ikke være samarbeidspartnere i forskerprosjekter.

Les mer om samarbeidspartnere.

Som prosjektansvarlig og/eller samarbeidspartner i prosjektet, kan du engasjere underleverandører til å levere tjenester og bidra til gjennomføring av enkelte oppgaver i prosjektet. Underleverandører kan ikke gis rettigheter til prosjektresultater. Organisasjoner som er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, må på vanlig måte gjennomføre valg av underleverandør i tråd med dette regelverket. Det er ikke mulig å ha FoU-leverandører i prosjektet.

En og samme aktør kan ikke ha to ulike roller i prosjektet. Det betyr at en underleverandør ikke samtidig kan være prosjektansvarlig eller samarbeidspartner i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Vi krever at dere i søknaden bryter prosjektbudsjettet ned i følgende kostnadstyper:

 • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig institusjon
 • andre prosjektkostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter. Eventuelle innkjøp fra underleverandører skal føres her. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden.
 • utstyr, som omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet

Posten Innkjøp av FoU-tjenester skal ikke brukes.

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan dette inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet i løpet av prosjektperioden.

Omfanget av støtten

Vi kan gi støtte på inntil 8 millioner kroner per prosjekt i denne utlysningen. Det stilles ikke krav til egenfinansiering, men for UH-sektoren forutsetter Forskningsrådet noe egenfinansiering av forskertid.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Prosjektene må starte opp mellom 1.1.2023 og 1.6.2023 og du må søke om midler fra Forskningsrådet for 2023. Seneste tillatte prosjektslutt er 1.6.2027.

Støtten til forskningsorganisasjonene skal kun gå til deres ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass når dere reviderer søknaden:

 • Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Denne må være på plass innen kontraktsinngåelse for prosjekter med tilskudd fra oss. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.
 • Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.
 • Dere må utarbeide en datahåndteringsplan for eventuelle forskningsdata som blir håndtert i prosjektet i forbindelse med revidert søknad. Dataene skal gjøres tilgjengelige i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable).
 • Den prosjektansvarlige organisasjonen avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet. Dette skal spesifiseres i prosjektets datahåndteringsplan.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis og dere får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. All rapportering skal skje elektronisk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen favner temaområdet landbasert mat, miljø og bioressurser, inkludert samfunnsvitenskap og humaniora. Vi tar imot søknader om støtte til både anvendt og grunnleggende forskning.

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 11 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

 • CV for sentrale deltakere i prosjektet. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med søknadstypen og etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet – potensial for å flytte forskningsfronten| FP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Forskningskvalitet – kvalitet i FoU-aktiviteter | FP

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvorvidt prosjektet tar hensyn til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte. Hvis relevant, hvorvidt prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• Potensielle vitenskapelige virkninger og effekter:
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i framtiden.
• Potensielle samfunnsmessige virkninger og effekter (kun dersom søker selv har beskrevet dette i søknaden):
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i framtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling, kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på og omfanget av formidling til og involvering av forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.

Gjennomføring | FP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Relevans for utlysningen

I hvilken grad prosjektet svarer på utlysningens formål og føringer.

Vi vil prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt.

Behandlingsprosedyre

Søknadene vil bli vurdert av et internasjonalt ekspertpanel. Etter at panelvurderingen er gjennomført vil søknadene bli vurdert med hensyn til relevans for utlysningen. Administrasjonen skriver så en innstilling med anbefalinger til bevilgende styre, som til slutt fatter vedtak om bevilgning eller avslag.

Se også: Slik behandler vi søknader.

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning 31. januar 2023.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 15:55 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.