Planlagt

Pilot Helse

Last ned utlysningen

Viktige datoer

02. aug 2023

Åpen for søknad

13. sep 2023

Søknadsfrist

01. jan 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2024

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Gjennom Pilot Helse finansierer vi innovasjonsløp som kan bidra til bærekraft i helse og omsorgstjenesten og til verdiskaping i norsk næringsliv, i tråd med Meld St. 18 (2018–2019) Helsenæringen – sammen om verdiskaping og bedre tjenester.  

Innovasjonsløpene skal være basert på behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene.  

Gjennom forpliktende samarbeid skal offentlige og private aktører utvikle gode løsninger som både når raskere ut til pasienter og innbyggere og styrker vekstkraften i nytt og eksisterende næringsliv.   

Om utlysningen

Gjennom Pilot Helse skal vi finansiere innovasjonsløp som kan bidra til bærekraft i helse- og omsorgstjenesten og til verdiskaping i norsk næringsliv, som beskrevet i Meld St. 18 (2018–2019) Helsenæringen – sammen om verdiskaping og bedre tjenester. Innovasjonsløpene skal være basert på behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene.

Gjennom forpliktende samarbeid skal offentlige og private aktører sammen utvikle gode løsninger som når raskere ut til pasienter og innbyggere. Samtidig skal vekstkraften i nytt og eksisterende næringsliv styrkes.

Hva kjennetegner et Pilot Helse-prosjekt?

Et Pilot Helse-prosjekt skal

  • være basert på erkjente og spesifikke behov i spesialisthelsetjenesten og/eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten som enten er forankret hos pasienter/innbyggere eller i tjenesten selv
  • være et ambisiøst innovasjonsløp med stor sannsynlighet for framtidig implementering og skalering av løsninger nasjonalt og internasjonalt
  • ha samarbeid mellom flere aktører på tvers av offentlig, privat og eventuelt frivillig sektor som ivaretar brukernes perspektiv på en god måte

Et Pilot Helse-prosjekt må

  • inneholde FoU-aktiviteter som bidrar til utvikling av innovative teknologier, prosesser, produkter eller tjenester som svarer på identifiserte og avklarte behov
  • inkludere FoU-aktiviteter som bidrar til å sikre at disse løsningene kan implementeres, kommersialiseres og skaleres i etterkant eller parallelt med FoU-prosjektet
  • ha potensial til å gi kvantifiserbare gevinster både i offentlig og privat sektor

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk (kommer). Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Det er krav om at flere samarbeidspartnere står bak søknaden. Søknaden må sendes inn av prosjektansvarlig på vegne av alle partnerne i samarbeidskonstellasjonen. Prosjektansvarlig må være enten

  • en virksomhet i offentlig sektor med organisasjonsnummer i Norge og som representerer helse- og omsorgssektoren (inkludert kommuner). Se definisjonen på offentlig sektor.

eller

  • en bedrift som er registret i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge

Universiteter og høyskoler kan ikke søke, altså være prosjektansvarlig.

Enkeltmannsforetak, klynger, bransjeforeninger og teknologioverføringskontor kan ikke søke, altså være prosjektansvarlig.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer snart.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer snart.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Helse

Helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Mer informasjon kommer snart.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med søknadstypen og etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | Pilot-H

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad vil innovasjonen bidra til å løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov i helsetjenesten?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot nye markedsmuligheter for bedriftene som er med i prosjektet?

• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Gjennomføring | Pilot-H

I hvilken grad gir prosjektplanen og prosjektgruppen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene, og for å få nyttiggjort resultatene?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad er planer for brukermedvirkning relevant og dekkende?

• I hvilken grad sikrer prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre FoU-prosjektet på en effektiv måte med tilstrekkelig kapasitet?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos partnerne med en med en tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping med offentlig-privat samarbeid?

• I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og kapasiteten til å sikre at FoU-resultatene blir nyttiggjort og gevinster realisert?

Virkninger og effekter | Pilot-H

I hvilken grad legger prosjektet til rette for gevinster og verdiskaping både i de offentlige virksomhetene og i norsk næringsliv, og også grunnlag for andre positive samfunnsmessige effekter? I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og troverdige?

• I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for bærekraftig verdiskaping i norsk næringsliv i form av bedriftsøkonomiske gevinster?
• I hvilken grad vil prosjektet gi grunnlag for gevinster og verdiskaping i helsesektoren i form av en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste?
• I hvilken grad kan prosjektet gi andre positive eksterne effekter for pasienter, innbyggere og samfunn eller i form av kunnskapsspredning?

• I hvilken grad gir planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster grunnlag for at prosjektet kan oppnå de virkningene og effektene som er beskrevet? Er planen relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål om
- behov og planer for tilpasning av organisasjonen, systemer og/eller arbeidsprosesser,
- behov og planer for investeringer og allokering av ressurser,
- håndtering av IPR og regulatoriske godkjenninger,
- utvikling av forretningsmodeller og/eller planer for kommersialisering inkl. partnerskap,
- risikovurderinger mht. for eksempel implementering og/eller markedsadgang,
- formidling og kommunikasjon

Relevans for utlysningen | Pilot-H

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad tilfredsstiller søknaden utlysningens krav og forventinger til prosjektansvarlig og til samarbeidskonstellasjon?
• I hvilken grad tilfredsstiller søknaden forventinger til og kjennetegn ved prosjektene som beskrevet i utlysningen?
• I hvilken grad samsvarer prosjektet med tematiske prioriteringene i utlysningen?

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon kommer snart.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. januar 2023, 12.49 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.