Formål

Dette er et varsel om kommende utlysing. PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med ordningen, er at helt nye produkter og tjenester innenfor miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.

Viktige datoer

10. aug 2022

Åpen for søknad

21. sep 2022

Søknadsfrist

01. jan 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2023

Seneste tillatte prosjektstart

31. des 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Mer informasjon kommer snart.

Hvem kan søke?

Mer informasjon kommer snart.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer snart.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer snart.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Energi, transport og lavutslipp

Miljøvennlig energi

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Mer informasjon kommer snart.

Innovasjonsgrad | PILOT-E

Innovasjonshøyde er et uttrykk for hvor original og nyskapende ideen er, sammenliknet med eksisterende løsninger, i et internasjonalt perspektiv. Med innovasjon forstås verdiskapende fornyelse, og den planlagte løsningen må derfor være bedre/billigere/enklere enn dagens alternativer.

Panelet skal vurdere det foreslåtte prosjektet i forhold til:
• Konkurrerende løsninger på markedet
• Alternative måter å løse problemet på

Innovasjonsområder:
• Nye eller forbedrede teknologier/løsninger/tjenester
• Nye eller forbedrede prosesser
• Nye forretningsmodeller

Forskningsgrad og forskningens innovasjonsrelevans | PILOT-E

Forskningsgrad er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet frembringer ny kunnskap av betydning for den faglige utviklingen innen de feltene som forskningen omfatter. Det skal også vurderes i hvilken grad prosjektets forskningsresultater er relevant for målsettingen med prosjektet. Det må fremgå av søknaden at prosjektet har kunnskap om status på forskningsfeltet.

Forskningsgraden vurderes i forhold til disse punktene:
• Forskningens bidrag til faglig utvikling
• Forskningens relevans for innovasjonen
• Demonstrert kunnskap om status på forskningsfeltet

Nytteverdi for omstillingen til lavutslippssamfunnet | PILOT-E

Nytteverdi for omstillingen til lavutslippssamfunnet er et uttrykk for hvilken betydning prosjektet vil ha for samfunnet (samfunnsøkonomisk nytte) utover nytteverdien/gevinstpotensialet for partnerne i prosjektet, sett i lys av den nødvendige omstillingen som samfunnet må gjennom. Søker skal sørge for at potensialet i størst mulig grad er kvantifisert. Det skal forutsettes at prosjektet og realiseringen blir vellykket.

Det skal vurderes:
• Potensial for mer effektiv energiutnyttelse og/eller klimagassreduksjon når løsningen realiseres i markedet.
• Om løsningen er dokumentert betydelig bedre enn beste tilgjengelige teknologi
• Hvorvidt prosjektet adresserer problemstillinger som kan gi tydelig bidrag til omstillingen til et lavutslippssamfunn
• Hvorvidt prosjektet har samfunnsnytte ut over klima- og energigevinst – sammenliknet med konkurrerende løsninger
• Når relevant: potensial for reduksjon i eller lave nye infrastrukturkostnader
• Når relevant: potensial for nye samfunnsnyttige energirelaterte tjenester

Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere | PILOT-E

Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere er et uttrykk for de forventede økonomiske gevinstene for bedriftspartnerne etter gjennomført industrialisering og kommersialisering.
Det skal vurderes om prosjektet vil bidra til varig økt økonomisk lønnsomhet i bedriften og styrket konkurransekraft.

Potensialet skal vurderes opp mot de samlede kostnadene for hele denne perioden (dvs. også utover FoU-prosjektets varighet og kostnader). Det skal forutsettes at realiseringen blir vellykket. Verdiskapingspotensialet kan fremkomme som:
• Ny omsetning
• Reduserte kostnader
• Økning eller opprettholdelse av konkurranseevne

Gjennomføringsevne | PILOT-E

Gjennomføringsevne er et uttrykk for i hvilken grad samarbeidspartnerne samlet sett anses å kunne gjennomføre PILOT-E-prosjektet på en god måte.

• Bedriftene/konsortiet har tilstrekkelig faglig, organisatorisk og teknologisk kompetanse og kapasitet til å gjennomføre prosjektet og kommersialisere løsningen når den er ferdig
• Bedriftene har tilfredsstillende eierskap, styre og ledelse.
• Prosjektet er godt forankret i strategier og hos styre/ ledelse.
• Bedriftene har en realistisk plan for fullfinansiering av prosjektet
• Prosjektet fremstår gjennomførbart ut fra:
- Prosjektplan, inklusiv arbeidspakker, fremdriftsplan og leveranser
- Tydelig forankring hos og involvering av sluttbruker
- Plan for risikohåndtering
- Plan for involvering av regulatoriske myndigheter (hvis relevant)
- Håndtering av immaterielle rettigheter (hvis relevant)
- Plan for innhenting av evt. offentlige tillatelser, dersom dette ikke er på plass
- Målbare milepæler
- Budsjett og ressursinnsats

Realisering og spredning av innovasjonen | PILOT-E

Plan for realisering av innovasjonen er et uttrykk for i hvilken grad realisering og spredning av innovasjonen ut over PILOT-E-prosjektet fremstår som gjennomførbart ut fra disse punktene:

• Det er sannsynliggjort et definert marked for løsningen, både nasjonalt og internasjonalt. Markedet bør være kvantifisert så langt det er mulig.
• Bedriftene/konsortiet har en realistisk plan og gode forutsetninger for å nå et definert marked
• Bedriftene/konsortiet har en troverdig forretningsmodell for prosjektet og for videre spredning av innovasjonen

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon kommer snart.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2022, 17.37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.