Gjennomført

Verifisering – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning 2023

11. oktober 2023: Vi har lagt til en mal for forslag til eksperter som vi ønsker at dere fyller ut og legger ved søknaden.

Dersom dere allerede har sendt inn en søknad, vil det ikke trekke ned at dere ikke har lagt ved vedlegget.

Viktige datoer

01. jan 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2024

Seneste tillatte prosjektstart

30. mai 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Kommersialiseringsprosjekt skal bidra til økt kommersiell anvendelse av offentlig finansiert forskning. 

Formålet med et verifiseringsprosjekt er å redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i prosjektet. Målet ved sluttført verifiseringsprosjekt er at de mest kritiske spørsmål og usikkerheter er avklart slik at neste ledd i kommersialiseringsprosessen blir utløst. 

På informasjonssiden vår om Kommersialiseringsprosjekt finner du nyttig veiledningsmateriale, ofte stilte spørsmål, prosjekteksempler, m.m.

Om utlysningen

Organisasjoner som tildeler støtte til kommersialisering i Norge, retter seg mot ulike finansieringsgap knyttet til kommersialisering av forskningsresultater.

Vi dekker den første fasen, som er fra teknologi til prekommersiell fase. I denne fasen er det fortsatt mye samarbeid med fag- og forskningsmiljøene, samtidig som man også må ha tett dialog med markedsaktører (investorer, kunder, partnere, m.m.) for å sikre riktig innretning av prosjektet.

Målet er å redusere teknologi- og markedsrisiko, for deretter å sikre utløsende effekt inn i neste fase etter gjennomført prosjekt.

Vi kan kun gi tilskudd til kommersialisering av offentlig finansierte forskningsresultater med opphav fra godkjente forskningsorganisasjoner.

Verifiseringsutlysningen retter seg derfor mot en avgrenset gruppe søkere, og utlysningen retter seg primært mot nye prosjekter som ikke har mottatt kommersialiseringsstøtte fra Forskningsrådet tidligere, med følgende unntak:

 • prosjekter som har mottatt støtte til kvalifisering, eller optimalisering (tidligere utlysning under BIOTEK2021)
 • prosjekter som har mottatt støtte til verifisering, og kan vise til god progresjon, men hvor det er behov for ytterligere avklaringer og det ikke eksisterer andre finansieringsmuligheter gitt risikoprofilen i prosjektet og en lang vei til markedet

Den nye søknaden vil vurderes opp mot tidligere innvilget prosjekt og hvorvidt en videre investering er berettiget.

Typiske kjennetegn ved et verifiseringsprosjekt:

 • Prosjektet er basert på lovende forskningsresultater fra godkjente forskningsorganisasjoner (ikke open source eller publiserte resultater som forhindrer rettighetsbeskyttelse), som er solide nok til å kunne bidra til nye produkter, prosesser, tjenester, og som vil være betydelige forbedringer ift. eksisterende løsninger ("state-of-the-art").
 • Prosjektet er i en prekommersiell fase.
 • I prosjektet skal dere gjennomføre teknologiske og markedsmessige avklaringer for å senke risikoen og høyne sannsynligheten for en vellykket kommersialisering av forskningsresultatene.
 • Dere er tydelige på hva dere ønsker å oppnå med prosjektet i prosjektperioden og hva dere forventer å ha fått avklart og/eller utløst ved prosjektslutt.

Utlysningen er åpen for alle tematiske områder og prosjektet kan være på TRL nivå 2–7 (Technology readiness level – skalaen som benyttes i EU).

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk (kommer snart). Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Hvem kan søke?

Følgende aktører kan stå som søkere:

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjema må ha godkjent at prosjektleder sender inn søknaden. Den prosjektansvarlige organisasjonen må være én av følgende:

Forskningsorganisasjon

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Teknologioverføringskontor

Forskningsorganisasjonen som eier de immaterielle rettighetene, må være samarbeidspartner i prosjektet.

Oppstartsselskap

 • Oppstartsselskaper må ha utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner hvor forskningsresultatene har sitt opphav, og selskapet må oppfylle kriteriene i Gruppeunntaksforordningens artikkel 22. 
 • Oppstartsselskaper må legge ved en rettighetserklæring fra forskningsorganisasjonens ledelse eller deres teknologioverføringskontor, som bekrefter at forskningen har sitt opphav fra nevnte forskningsorganisasjon, i tillegg til at selskapet har de nødvendige rettigheter til å videreutvikle forskningsresultatene til kommersiell anvendelse.
 • Oppstartsselskaper må legge ved en egenerklæring der de bekrefter størrelsen på selskapet og at de ikke har utestående tilbakebetalingskrav.
 • Enkeltpersonforetak kan ikke være søker.

For mer informasjon, se "Forutsetninger for tildeling av støtte" under.

Krav til samarbeidspartnere 

 • Det er ikke krav om å ha med samarbeidspartner(e) i prosjektet med mindre prosjektansvarlig organisasjon deler rettighetene til resultatene som verifiseringsprosjektet bygger på med andre, eller det er andre som eier disse rettighetene. Disse andre må da oppfylle kriteriene under "Hvem kan søke" og skal være samarbeidspartnere i prosjektet. Eksempel på dette er når et teknologioverføringskontor (TTO) er prosjektansvarlig og forskningsorganisasjonen som eier rettighetene til resultatene er samarbeidspartner.
 • Hvis man likevel har samarbeidspartnere, skal de registreres i søknadsskjemaet med rollen "både utførende og finansierende", og prosjektansvarlig skal inngå en avtale med dem ved eventuell tildeling og kontraktsinngåelse.

Krav til underleverandører

 • Leverandører til prosjektet av rådgivning, utvikling eller andre tjenester skal dere anse som underleverandører.
 • Prosjektansvarlig og/eller eventuelle samarbeidspartnere kan gi oppdrag til underleverandører til prosjektet.
 • En underleverandør bistår med gjennomføringen av konkrete og avgrensede oppgaver i prosjektet, og dere kan ikke gi disse rettigheter til prosjektresultatene.
 • Dere skal ikke registrere underleverandører i søknadsskjemaet, men oppdrag av større omfang skal dere nevne i søknaden (budsjettspesifikasjon, prosjektbeskrivelse).

Merk at rollen FoU-leverandør ikke skal brukes i søknader om verifiseringsprosjekt. Du finner mer informasjon om bruk av FoU-leverandører og underleverandører på Forskningsrådets nettsider.

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om å få dekket inntil 100 prosent av de budsjetterte prosjektkostnadene. Vi stiller ingen krav om egenandel.

Prosjektkostnader er faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.

Typiske aktiviteter inkluderer

 • å optimalisere, avklare eller demonstrere teknologikonsepter og resultater
 • å avklare anvendelsesmuligheter, markedspotensial, betalingsvilje, forretningsmodeller og strategi
 • å etablere kontakt med mulige investorer, industripartnere, kunder og brukere
 • å utarbeide grunnlag for "Freedom to operate", forberede- og levere inn patentsøknader

Følgende er eksempler på kostnader som ikke kan inngå i prosjektkostnadene:

 • lisens eller kjøp av rettigheter til forskningsresultater
 • driftskostnader som for eksempel vedlikehold av patenter eller andre driftsaktiviteter
 • kostnader knyttet til finansiering av utdanningsløpene for stipendiater (doktorgrads- og postdoktorkandidater). Stipendiater kan derimot inngå i prosjektgruppen og gjennomføre aktiviteter for prosjektet. Støtten kan brukes til å frikjøpe tid fra stipendiater.

Dere finner viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden og i Veiledning for utfylling av søknadsskjema (vedlegget åpnes i et nytt vindu) som er spesifikt utarbeidet for kommersialiseringssøknader. 

Forutsetninger for tildeling av støtte

Tildelingen forutsetter at vi får midler til kommersialisering over statsbudsjettet.

Forskningsorganisasjoner og teknologioverføringskontorer

Godkjente forskningsorganisasjoner, teknologioverføringskontorene som representerer disse og alle eventuelle samarbeidspartnere som skal motta støtte, må falle inn under definisjonen av organisasjon for forskning og kunnskapsoverføring i statsstøtteregelverket. Eventuelle andre samarbeidspartnere kan ikke motta støtte fra oss i disse prosjektene.

Statsstøtteregelverkets definisjon:

"Organisasjon for forskning og kunnskapsformidling": en enhet (for eksempel universiteter eller forskningsinstitutter, teknologioverføringsbyråer, innovasjonsformidlere, forskningsrettede fysiske eller virtuelle samarbeidende enheter), uavhengig av rettslig status (offentlig- eller privatrettslig) eller finansieringsmåte, som har som hovedformål å drive med uavhengig grunnforskning, industriell forskning eller eksperimentell utvikling eller å oppnå bred spredning av resultatene av slik virksomhet gjennom undervisning, publisering eller teknologioverføring. Når en slik enhet også utøver økonomisk virksomhet, skal kostnadene og inntektene fra denne virksomheten regnskapsføres atskilt. Foretak som kan utøve avgjørende innflytelse på en slik enhet, for eksempel i egenskap av aksjeeiere eller medlemmer, skal ikke ha særskilt adgang til resultatene den oppnår.

Støtte til en forskningsorganisasjon eller deres teknologioverføringskontor kan kun gå til deres ikke-økonomiske aktivitet i form av kunnskapsoverføringsaktivitet, slik dette er beskrevet i ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI, paragraf 20 b) (lenken åpnes i et nytt vindu).

Dere må sikre at det ikke går indirekte støtte til samarbeidende foretak, i form av for eksempel gunstig prisede rettigheter til resultater. Samarbeidsavtalen må sikre at rettigheter til resultater blir fordelt på en måte som er i henhold til ESAs retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon punkt 29.
Hva er ikke-økonomisk kunnskapsoverføringsaktivitet?

For å regnes som en del av forskningsorganisasjonens ikke-økonomiske aktivitet, må kunnskapsoverføringsaktiviteten i henhold til ESAs retningslinjer enten bli utført av forskningsorganisasjonen selv, eller i samarbeid med eller på vegne av andre slike enheter.

Begrepet kunnskapsoverføring er definert slik i ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUI:

"knowledge transfer" means any process which has the aim of acquiring, collecting and sharing explicit and tacit knowledge, including skills and competence in both economic and non-economic activities such as research collaborations, consultancy, licensing, spin-off creation, publication and mobility of researchers and other personnel involved in those activities. Besides scientific and technological knowledge, it includes other kinds of knowledge such as knowledge on the use of standards and regulations embedding them and on conditions of real life operating environments and methods for organisational innovation, as well as management of knowledge related to identifying, acquiring, protecting, defending and exploiting intangible assets.

Alt overskudd fra kunnskapsoverføringsaktivitetene må i tillegg reinvesteres i primæraktivitetene til forskningsorganisasjonen. I det tilfellet utgjør ikke støtten til kunnskapsoverføringsaktivitetene statsstøtte. Det er viktig å merke seg at aktivitetene ikke mister sin ikke-økonomiske karakter ved at tredjeparter leverer disse tjenestene gjennom åpne anbud.

Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom forskningsorganisasjonens/TTO-ets økonomiske og ikke-økonomiske aktivitet er på plass.

Se mer på informasjonssiden vår: Betingelser for tildeling av statsstøtte.

Oppstartsselskaper

Oppstartsselskaper må være oppmerksomme på at støtten tildeles som statsstøtte med hjemmel i EUs gruppeunntaksforordning (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 22.

Tildeling av midler skal praktiseres i tråd med statsstøtteregelverket. Vilkår og begreper skal tolkes i tråd med tilsvarende vilkår og begreper i støttereglene. Dersom det er motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Vi kan ikke gi støtte til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en tidligere beslutning fra ESA/EU-kommisjonen, der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre markedet.

Av artikkel 22 i EUs Gruppeunntaksforordning følger bl.a. at selskapet

 • må være unotert
 • er registrert for under fem år siden
 • ikke har tatt over aktiviteten til et annet foretak
 • ikke har delt ut utbytte
 • ikke er dannet gjennom en fusjon

I tillegg til kravene over, har Forskningsrådet følgende tilleggskrav:

 • selskapet må ha færre enn ti ansatte
 • selskapet kan maksimum ha 2 millioner kroner i årsomsetning og/eller årsbalanse

Ved vurderingen av størrelsen på foretaket, må dere ta i betraktning tall på ansatte og omsetning/balanse også i selskaper som har en eierandel på 25 prosent eller mer i bedriften, eller som bedriften selv har en eierandel på 25 prosent eller mer i. Se definisjon av SMB i Gruppeunntaksforordningens vedlegg I og EUs veileder til SMB-definisjonen.

Utlysningen er meldt som en støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse 71/2023/SME.

Andre krav til prosjektet

Etablere styringsgruppe

Prosjekter som får støtte, må etablere en styringsgruppe som kompetansemessig dekker alle de viktigste risikomomentene ved prosjektet. Forskningsrådets saksbehandler skal ha møterett i denne styringsgruppen.

Heving av prosjektkontrakten

Det er viktig at avtalte milepæler nås til avtalt tid. Dette vil tillegges betydelig vekt i vurderingen av om prosjektstøtten skal opprettholdes eller om kontrakten skal heves.

Andre eksempler på vesentlige årsaker som kan føre til endring eller heving av kontrakten er at

 • forutsetninger i utlysningen, og avtalte forutsetninger for tildelingen, blir brutt
 • prosjektfremdrift ikke er i henhold til avtalt plan
 • sentrale prosjektmedarbeidere ikke lenger er en del av prosjektet
 • prosjektet ikke lenger har tilgang til kritisk og nødvendige ressurser eller utstyr
 • det har fremkommet resultater eller ny informasjon som vesentlig svekker prosjektets kommersielle potensial

Krav om likestillingsplaner

Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Denne må være på plass innen kontraktsinngåelse for prosjekter med tilskudd fra oss. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.

Lenke til handlingsplaner for likestilling skal legges inn i prosjektbeskrivelsen.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Bransjer og næringer

Næringsliv i hele landetFiskeri og havbrukSkog og trebrukLandbrukMiljø - NæringsområdeNæringsmiddelindustriOlje, gassEnergi - NæringsområdeProsess- og foredlingsindustriVareproduserende industriIKT-næringenBygg, anlegg og eiendomTransport og samferdselFinans og bankHelsenæringenReiselivVarehandelMedia og kulturMaritim - NæringsområdeAnnen tjenesteytingDyrehelseLuftfartMatMedier og kommunikasjonPoliti, brann, forsvarRomfartSkipsfartSmart citySpill og underholdningSport, treningTekstilbransjenTelekommunikasjonUndervisning

Kommersialisering

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

En fullstendig søknad består av søknadsskjema og obligatoriske vedlegg som sendes inn via Mitt nettsted. 

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

For mer informasjon, se Veiledning for utfylling av søknadsskjema og Ofte stilte spørsmål om Kommersialiseringsprosjekt (vedlegget åpnes i et nytt vindu).

Dersom dere har søkt verifiseringsprosjekt tidligere, og fått avslag, skal det tydelig framgå i begynnelsen av prosjektbeskrivelsen hva som er endret siden forrige søknad.

Dersom dere sender inn tidligere avslått søknad på nytt uten vesentlige endringer i prosjektet og prosjektsøknaden, vil vi legge den opprinnelige faglige vurderingen til grunn for videre søknadsbehandling.

Obligatoriske vedlegg 

 • Prosjektbeskrivelse maks 10 sider. Dette laster dere opp som vedleggtype "Prosjektbeskrivelse”. 
 • CV for prosjektleder og sentrale deltakere i prosjektteamet. Dette laster dere opp som vedleggtype "CV”.
 • Rettighetserklæring for oppstartsselskaper. Dette laster dere opp som vedleggtype "Annet”.
 • Egenerklæring for oppstartsbedrifter. Dette laster dere opp som vedleggtype "Annet”.
 • Forslag på eksperter som kan vurdere søknaden. Last opp som vedleggtype "Annet”.

Valgfritt vedlegg

 • Intensjonserklæringer fra eventuelle kunder, industripartnere eller andre samarbeidspartnere.  

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. 

Søknader som ikke oppfyller kravene over kan bli avvist. Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig type vedlegg, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | Verifisering

Her vurderes utgangspunktet for søknaden og hva som er gjort i forkant av prosjektet.

Forskningsresultater
• I hvilken grad er forskningsgrunnlaget tilstrekkelig redegjort for, herunder hvem som står bak forskningen og hvordan det har utspring fra en offentlig finansiert forskningsorganisasjon, hva er nytt, hvorfor er forskningen interessant, hvor på TRL-skala befinner prosjektet seg?

Innovasjonsgrad
• I hvilken grad er behovet eller problemet som skal løses på en ny eller bedre måte beskrevet og hva er forskjellig ift. eksisterende løsninger (state-of-the-art)?

Virkninger og effekter | Verifisering

Her vurderes den langsiktige planen og hva som skal skje etter prosjektet.

Markedsinnsikt og bruksområder
• I hvilken grad er det tilstrekkelig redegjort for markedsinnsikt, bruksområder og hvorfor resultatene er kommersielt interessante? I hvilken grad viser søker til dialog med relevante aktører?
• I hvilken grad identifiseres og beskrives konkurransebildet?

Gjennomføringsstrategi
• I hvilken grad er hovedtrekkene i hva som skal skje etter dette prosjektet redegjort for, herunder hypoteser som adresserer strategivalg, utfordringer, risiko og rettigheter, forventede inntekter, investerings- og bemanningsbehov?

Samfunnsnytte og bærekraft
• I hvilken grad beskrives viktige samfunnsutfordringer som prosjektet vil kunne bidra til å løse?

Gjennomføring | Verifisering

Her vurderes den kortsiktige planen og hva som skal utføres i prosjektet for å utløse neste fase.

Prosjektplan
• I hvilken grad redegjør prosjektet for hva som skal gjøres, hvorfor aktivitetene er viktig, hva som ansees som suksessfullt utfall og hva resultatene vil utløse?
• I hvilken grad presenterer prosjektet en realistisk gjennomføringsplan med målbare milepæler og tilhørende aktiviteter?

Ledelse, gruppe og ekspertise
• I hvilken grad har prosjektet tilgang til nødvendige ressurser og ekspertise til å gjennomføre prosjektet?
• I hvilken grad finnes det en plan for å involvere relevante eksterne aktører (investorer, partnere, kunder, interessenter, mentorer, samfunnsaktører, osv.)?

Budsjett
• I hvilken grad er budsjett og finansieringsplaner realistiske, kostnadseffektive og tydelig forankret i prosjektets planer og ressursbehov?

Behandlingsprosedyre

Søknader blir vurdert av minimum tre eksterne eksperter etter kriteriene "Forskning og innovasjon", "Virkninger og effekter" og "Gjennomføring".

Eksempler på typiske eksperter for denne utlysningen er investorer, gründere, industriledere og fagpersoner med kjennskap til relevant teknologi eller anvendelsesområder. Vi anser dermed ekspertene som representative for de miljøer prosjektet søker å skape en utløsende effekt overfor.

Etter gjennomført individuell ekspertvurdering, beregner vi et matematisk gjennomsnitt av ekspertkarakterene per søknad. Deretter rangerer vi søknadene og deler dem inn i tre grupper:

 1. Gruppe 1 – Søknader med snitt over 5. Disse søknadene er av ekspertene vurdert til å være støtteverdige. 
 2. Gruppe 2 – Søknader med snitt mellom 4 og 5, og hvor minst én ekspert har vurdert søknaden til karakter 6 eller bedre: Disse søknadene er av ekspertene vurdert til å ikke å være støtteverdige, men der dette skyldes stort sprik åpnes det opp for en mulig panelbehandling, gitt tilgjengelige midler.  
 3. Gruppe 3 – Søknader med snitt under 4: Disse søknadene er av ekspertene vurdert til ikke å være støtteverdige.

Administrasjonen fremlegger deretter søknadene og karaktersettingen for vedtak i relevante porteføljestyrer i Forskningsrådet. Porteføljestyrene vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter innenfor sine ansvarsområder – også sett i lys av pågående prosjekter og eventuelle søknader til andre utlysninger. Disse vurderingene vil være basert på budsjettrammer og utlysningsteksten. Du kan se hvilke prosjekter som pågår i Prosjektbanken (lenken åpnes i nytt vindu).

Porteføljestyret vil også legge Forskningsrådets generelle policy for tildeling av midler til grunn, inkludert

 • prioritering av prosjekter som bidrar til at Norge blir et lavutslippssamfunn, til grønn omstilling eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer blant søknader med lik kvalitetsvurdering
 • prioritering av prosjekter med kvinnelige prosjektleder blant søknader med lik kvalitetsvurdering  

Forventet svar på søknaden

Dere får svar på søknaden så snart vedtak er fattet av porteføljestyret, forventet i løpet av mars 2024. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. februar 2024, 16:18 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.