Gjennomført

Forprosjekt polarforskning

Viktige datoer

01. jul 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

01. aug 2023

Seneste tillatte prosjektstart

31. des 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å stimulere konsortier av forskningsorganisasjoner til å utarbeide planer for nye store forskningssatsninger i polhavet. 

Om utlysningen

Utlysningen retter seg mot større forskningsinitiativer som representerer et bredt norsk polarforskningsmiljø og som planlegger oppstart fra 2025. Vi kan gi støtte til ett til to forprosjekter.

Forprosjektet skal sikre en åpen og inkluderende prosess med relevante fagmiljøer. Det skal også sikre rask fremdrift og utarbeidelse av nødvendige planer for videre finansiering, organisering og implementering av en ny stor forskningssatsing i polhavet. 

I søknaden til forprosjekt skal dere presentere en framdriftsplan for nødvendig koordinering og utarbeidelse av en prosjektbeskrivelse for hovedprosjektet. Dere skal også redegjøre for hvordan relevante fagmiljøer blir involvert i forprosjektet. 

Sentrale leveranser i forprosjektet er knyttet til: 

 • organisering – styre/ledelse, partnerinstitusjoner, arbeidsgrupper, ressursgrupper o.l. 
 • sentrale fagområder for det vitenskapelige arbeidet
 • en framdriftsplan for forskningsinitiativet
 • en egen vitenskapelig plan  
 • en egen finansieringsplan, inkludert egenfinansiering
 • en egen implementeringsplan
 • en plan for tokt/feltarbeid og utvelgelse av forskningsprosjekter
 • en plan for åpen tilgang til forskningsinfrastruktur og data 
 • koordinering og samarbeid med internasjonale og nasjonale initiativ
 • en beskrivelse av sentrale brukergrupper og hvordan disse skal delta i prosjektet og/eller hvordan prosjektet vil komme brukergruppene til gode
 • en skisse for en kommunikasjonsplan og undervisningsplan

Gjennom forprosjektet skal dere gi en overordnet vitenskapelig og forskningspolitisk begrunnelse for hvorfor satsingen er viktig. Dere skal utarbeide planen i tråd med nasjonale og internasjonale forskningsstrategier og forskningspolitiske føringer gitt bl.a. i stortingsmeldinger knyttet til hav- og polarfeltet, oppfølgingsplanen etter polarevalueringen, FNs havforskningstiår og i tråd med hvordan satsingen vil lede frem mot det neste internasjonale polaråret (IPY) i 2032/33. 

Forprosjektet skal løpe fra 2023 og være ferdig innen utgangen av 2024.

Forprosjektmidler kan bli lyst ut for tilsvarende forskningsinitiativ innenfor andre relevante temaer i fremtiden.

Utlysningen finnes kun på norsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bare godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjonen inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere. 

Krav til prosjektleder

Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner.

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne.

Krav til samarbeidspartnere

Godkjente norske forskningsorganisasjoner og tilsvarende utenlandske organisasjoner kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet og motta støtte. 

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre forprosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Vi gir støtte til dekning av

 • lønn og personalkostnader for koordinering og ledelse av arbeidsgrupper. Faktisk lønn, inkludert sosiale kostnader, med et tillegg på 25 prosent for indirekte kostnader kan dekkes.
 • direkte driftskostnader som materiell, lokalleie, osv.
 • reise og opphold for deltakere til seminarer/workshops som er nødvendig for å utarbeide planer og leveranser

Vi dekker ikke kostnader til FoU-aktiviteter. Vi forutsetter at forprosjektet i stor grad benytter virtuelle møter fremfor fysiske for å redusere behovet for reisevirksomhet. 

Dere finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden. 

Omfanget av støtten

Vi kan gi støtte på inntil én million kroner til forprosjekter i denne utlysningen. Det stilles krav om å synliggjøre egenfinansiering for de institusjonene som naturlig utgjør ledelsen av forprosjektet.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Prosjektet må starte opp mellom 01.07.2023 og 01.08.2023 og dere må søke om midler fra Forskningsrådet for 2023-2024. Seneste tillatte prosjektslutt er 31.12.2024.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som dere finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis og dere får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. All rapportering skal skje elektronisk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Klima- og polarforskning

KlimaPolarArktisAntarktisSvalbardGlobale miljøutfordringerGlobale klimautfordringerKlimaendringer: effekter på natur og samfunnPolar: effekter av endringer i ArktisKulturminner og kulturmiljøerTerrestrisk arealbruk og arealendringKlima- og jordsystemetMarinNullutslippssamfunnEffekter av klimaendringer

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dere kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at dere sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Dere kan laste ned alle standardmalene nederst i utlysningen.

Obligatoriske vedlegg 

 • prosjektbeskrivelse på maks fem sider
 • CV for prosjektleder 
 • CV for sentrale deltagere i forprosjektet
 • bekreftelse på samarbeidspartnere (det er ikke en egen mal for dette)

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Søknadene vil bli behandlet administrativt av Forskningsrådet. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 11:33 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.