Gjennomført

Pilot-E: Fleksibilitet i kraftsystemet og utvikling av industriell karbonfangst

Viktige datoer

6. mars 2024

Åpen for søknad

6. mars 2024

Søknadsfrist

15.-18. april 2024

Intervjuer med utvalgte prosjekter

Juni 2024

Beslutning om tildeling

1. jul. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jan. 2025

Seneste tillatte prosjektstart

31. des. 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Fra 2023 er også Gassnova kommet med i samarbeidet.

Målet med PILOT-E er at helt nye produkter og tjenester innenfor klima- og miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt, samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles. 

Om utlysningen

Hvordan skal dere gripe an søknadsprosessen? 

Les denne utlysningsteksten nøye. 

 • Gå inn på  Pilot-Es hjemmeside og se igjennom presentasjoner og søkerwebinarer som er holdt i forbindelse med utlysningen.  
 • Gå sammen med partnerne i konsortiet, skriv en prosjektbeskrivelse og sett opp et budsjett for prosjektet.  
 • Dere oppretter søknad gjennom denne utlysningen. Vi gir tilgang til å opprette søknadsskjema seks uker før søknadsfristen. Fyll inn administrative opplysninger i henhold til veiledningen og legg ved de obligatoriske vedleggene: Prosjektbeskrivelse, budsjett, partneropplysninger og CV-er. 
 • Ta gjerne kontakt med oss i prosessen. Vi ønsker å ha dialog med mulige søkere. Dere kan kontakte koordinator Trond Moengen eller andre i PILOT-E-teamet. Dere finner kontaktinformasjon under beskrivelsene av temaene lenger ned på denne siden.  
 • Dere må sende inn søknad innen 6. mars 2024 kl. 13.00. Dere kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at dere sender inn søknaden så snart dere har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler. 

PILOT-E-ordningen 

PILOT-E er en støtteordning til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. I 2024 deltar også Gassnova i utlysningen. Målet med PILOT-E er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles. 

Ordningen skal bidra til at bærekraftige og miljøvennlige løsninger blir utviklet og tatt i bruk for å oppnå vesentlige kutt i klimagassutslipp og/eller mer effektiv energiutnyttelse i Norge og internasjonalt. PILOT-E vil følge aktørene gjennom hele utviklingsløpet – fra idé til marked. 

Status som ‘PILOT-E-prosjekt’ innebærer: 

 • én søknad fra bedriftene og samordnet beslutning om støtte for hele utviklingsløpet, fram til løsningen er klar for å tas i bruk kommersielt for første gang 
 • tett oppfølging av prosjektene og sterk koordinering mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Gassnova og Enova 

I et PILOT-E-prosjekt skal dere: 

 • beskrive hele løpet fra idé til fullskala demonstrasjon av nye konsepter eller innovative løsninger under reelle driftsforhold, inkludert nødvendige forsknings- og utviklingsaktiviteter 
 • ha utarbeidet en realistisk plan for utviklingsløpet fram til markedsklart produkt eller løsning 
 • være innenfor tematiske føringer og prioriteringer presentert nedenfor 
 • ha et forsert utviklingsløp som planlegges gjennomført innen 3 år.  

Utlysningen finnes bare på norsk. 

Lenke til søkerwebinar for Petroleum, miljøvennlig energi og lavutslipp

Hvem kan søke?

En bedrift skal være prosjektansvarlig og søke på vegne av konsortiet. Bedrifter som skal motta støtte må være registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund. Utlysningen er ikke åpen for søknader fra næringslivsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig og samarbeidspartnere 

Et PILOT-E prosjekt utføres av minimum to uavhengige bedrifter som i samarbeid utvikler en ny løsning. I prosjektet kan dere også ha med én eller flere forskningsorganisasjoner som FoU-leverandør. FoU-leverandører i prosjektet vil ikke kunne kreve rettigheter til prosjektresultater. Samarbeidet skal inkludere den første kunden som vil ta løsningen i bruk.  Sett sammen det konsortiet som gir det beste prosjektet.  

Merk at det er et krav at prosjektet skal gjennomføres i Norge og at prosjektet vil bidra til verdiskaping og kunnskapsutvikling i Norge. Utenlandske kompetansemiljøer og forskningsorganisasjoner kan delta i prosjektet som FoU-leverandører, med ansvar for å utføre FoU-aktiviteter på oppdrag fra bedriftene i prosjektet. Utenlandske bedrifter kan inngå i konsortiet, men deres innsats vil ikke være utløsende for finansiering fra PILOT-E og de vil dermed ikke kunne motta støtte.  

Hva kan du søke om støtte til?

Økonomiske rammer 

Pilot-E lyser ut inntil 80 millioner kroner. Eventuell senere støtte fra Enova har ikke en fastsatt ramme.  

Minimum søknadsbeløp per prosjekt er 10 millioner kroner. 

Prosjektoppstart og -varighet 

Prosjektene må starte opp mellom 1.7.2024 og 31.12.2024. Maksimal prosjektlengde er tre år og seneste tillatte prosjektslutt er 31.12.2027. 

Godkjente prosjektkostnader 

Dere kan søke om støtte til å dekke kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.  

Søker må på forhånd sannsynliggjøre god økonomisk sikkerhet for sin del av finansieringen.  

Dere kan søke om støtte til  

 • personal- og indirekte kostnader 
 • innkjøp av FoU-tjenester, dvs. kostnader forbundet med å engasjere FoU-leverandører  
 • utstyr (leie/avskrivning instrumenter og utstyr) 
 • andre driftskostnader 

Dere finner mer informasjon om hva budsjettet skal inneholde på informasjonssiden Dette skal budsjettet inneholde. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål i forbindelse med budsjettering.  

Underleverandører kan ikke ha noen formell rolle i styringen av prosjektet eller bli eier av prosjektresultatene. De kan ikke tre inn som partnere i konsortiet.  

Støtten fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Gassnova går kun til dekning av kostnader som er hjemlet i EUs gruppeunntaksforordnings artikkel 25, dvs. kun til aktivitet som faller innenfor definisjonen av industriell forskning (IF) og/eller eksperimentell utvikling (EU). Støtte fra Enova tildeles under miljøstøtteregelverket, som har andre regler for tildeling av støtte enn regelverket for støtte til FoU. Dette er nærmere omtalt nedenfor. 

Den enkelte prosjektpartner må selv beskrive prosjektaktivitetene sine og behovet for offentlig risikoavlastning i forbindelse med disse. Statsstøtteregelverket setter en øvre ramme på støtteandelen som kan mottas. 

Aktivitet Stor bedrift Mellomstor bedrift Liten bedrift GBER
Industriell forskning 50 % 60 % 70 % Art. 25
Eksperimentell utvikling 25 % 35 % 45 % Art. 25
Maks andell støtte pr. partner 50 % 50 % 50 %  

 

Forutsetninger for tildeling av støtte  

Støtten fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Gassnova tildeles bedrifter i henhold til gruppeunntaksforordningens artikkel 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). I tillegg må de generelle vilkårene i forordningens kapittel I være oppfylt. Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begrep i støttereglene.  

Støtten fra de ulike virkemiddelaktørene er meldt inn som støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA). Støtten fra Forskningsrådet har referanse GBER 21/2024/R&D&I.  Foretak i vanskeligheter og foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonen der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked, kan ikke få støtte.  

Dere må gi oss oppdaterte og utfyllende opplysninger om prosjektet og partnerne, inkludert dokumentasjon av gjennomføringsevne og egenfinansiering. Bedriftene i prosjektet må i tillegg levere "Egenerklæringsskjema" som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte. 

Prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere kan ikke stå i et avhengighetsforhold til en FoU-leverandør i prosjektet. Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere må også være uavhengige av hverandre. Med dette menes at den ene ikke kan ha kontrollerende innflytelse over den andre. Dette gjelder både mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartner, og mellom alle samarbeidspartnerne. Les mer om slike avhengighetsforhold her. 

Dersom et av foretakene i konsortiet får statsstøtte fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge eller Gassnova som tilsvarer 100 000 euro eller mer vil vi gjøre det kjent i Registeret for offentlig støtte i Brønnøysund.  

Dersom dere får innvilget støtte til prosjektet, må dere så raskt som mulig varsle eventuelle samarbeidspartnere som er børsnoterte eller som har søkt om å bli tatt opp til handel på børsen, slik at de kan vurdere om tildelingen av prosjektmidler representerer børssensitiv informasjon eller ikke.  

 

Hvor lenge og fra hvem får dere finansiering? 

Kostnadsgrunnlaget som sendes inn i søknaden til PILOT-E vil danne grunnlaget for støtte til forsknings- og utviklingsdelen av prosjektet. Støtten blir da tildelt fra Forskningsrådet og/eller Innovasjon Norge og/eller Gassnova.  

I tillegg vil den første sluttbrukeren kunne kvalifisere for finansiering fra Enova til å ta løsningen i bruk. Slik støtte er betinget av ny søknad til Enova, og at prosjektet når opp i konkurransen om midler i den relevante støtteordningen. Merk at støtte fra Enova kan gis til den som skal investere i løsningen og som realiserer miljøgevinsten. Slik støtte tildeles under miljøstøtteregelverket, som har andre regler for tildeling av støtte enn regelverket for støtte til FoU.  

Det samlede kostnadsgrunnlaget og kontantstrømmen for investeringen vil normalt ikke være klart på søknadstidspunktet, men avklares som et resultat av utviklingen i de første fasene i prosjektet. Prosjekter som trenger investeringsstøtte må derfor sende søknad til Enova med ytterligere, konkret informasjon om investeringen før videre finansiering kan innvilges. Enova kan først vurdere prosjektet for støtte når denne informasjonen er innsendt.  

Når et prosjekt får status som et PILOT-E prosjekt ved oppstarten, betyr det at forutsetningene for å kunne kvalifisere for støtte fra et av Enovas teknologiprogrammer på et senere stadium vurderes å være stede, basert på informasjonen som er kjent på tidspunktet for vedtak i PILOT-E. Støtte fra Enova til en senere investering fordrer imidlertid at investeringsprosjektet oppfyller vilkårene for støtte under et av Enovas programmer også når kostnadsgrunnlaget er tilstrekkelig modent for å sende inn søknad til Enova.  

Det er viktig at avtalte milepæler nås til avtalt tid. Dette vil tillegges betydelig vekt i vurderingen av om prosjektstøtten skal opprettholdes eller om kontrakten skal heves underveis i prosjektgjennomføringen. 

Dersom kontrakten blir hevet kan man eventuelt søke videre finansiering gjennom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Gassnova og Enovas øvrige utlysninger. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen i 2024 er rettet mot to temaområder:  

 1. Utvikling av industriell karbonfangst 
 2. Kraft på rett plass til rett tid 

Områdene er utdypet nedenfor.  

For begge temaene gjelder følgende: 
 • Prosjektene må være nyskapende og ha teknologisk risiko med gjenstående forsknings- og utviklingsutfordringer. 
 • Næringsmulighetene for involverte partnere må være godt sannsynliggjort og marked og potensialene beskrevet og kvantifisert så langt det er mulig.  
PILOT-E vil prioritere prosjekter som: 
 • utvikler løsninger som 
  • har høy innovasjonsgrad og betydelige og kvantifiserte teknologiske eller konseptuelle fortrinn sammenliknet med beste tilgjengelige teknologi (BAT) 
  • kan gi tydelig bidrag til omstillingen til et energifleksibelt lavutslippssamfunn 
  • har stort og realistisk potensial for å tas i bruk i markedet også ut over PILOT-E-prosjektet 
 • vil gi langsiktig verdiskaping for konsortiedeltakerne og som beskriver klart hvordan verdiskapingen skal finne sted og verdien av den 
 • omfatter ambisiøse forskningsutfordringer og en konkret plan for arbeid med disse 
 • har realistiske planer for organisering, finansiering, eventuell regulatorisk godkjenning og prosjektgjennomføring, samt konkrete og målbare milepæler 
 • har avtale med konkret sluttbruker om demonstrasjon/pilotering av løsningen(e) 
 • med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt 

Energi, transport og lavutslipp

Miljøvennlig energiLavutslipp

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dere kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at dere sender inn søknaden så snart dere har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler. 

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk. 
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format. 
 • Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. 

Obligatoriske vedlegg  

 • Prosjektbeskrivelse på maks 12 sider. Bruk standard mal som dere finner nederst på siden.   
 • Budsjett etter fastlagt mal som dere finner nederst på siden. Lastes opp under "Annet" 
 • CV for sentrale prosjektdeltakere. Bruk standard mal som dere finner nederst på siden. 
 • Bedriftsopplysninger. Bruk fastlagt mal. Lastes opp under "Partneropplysninger".  

Søknader som ikke har obligatoriske vedlegg eller oppfyller kravene over kan bli avvist. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Kvalifiseringskriterier 

Et PILOT-E-prosjekt skal omhandle teknologi, løsninger eller forretningsmodeller som har et markedsgrunnlag i Norge eller globalt som kan gi de involverte virksomhetene en bærekraftig næringsvirksomhet på sikt. For å kunne kvalifisere som PILOT-E-prosjekt må følgende krav oppfylles: 

 • prosjektansvarlig må ha norsk organisasjonsnummer 
 • prosjektet gjennomføres i Norge og vil bidra til kunnskaps- og næringsutvikling i Norge 
 • prosjektet må være innenfor tematikken i utlysningen 
 • dere må ha beskrevet en strategi og plan for å ta løsningen til markedet 
 • kunder og brukere må være aktive i utvikling av løsningen 
 • finansieringen fra PILOT-E må være utløsende for at prosjektet blir satt i gang 

Vurderingskriterier

Deretter vurderer vi kvalifiserte søknader i lys av formålet med utlysningen og etter disse seks rangeringskriteriene: 

Forskning og innovasjon 

 • Innovasjonsgrad 
 • Forskningsgrad og forskningens innovasjonsrelevans 

Virkninger og effekter 

 • Nytteverdi for omstillingen til lavutslippssamfunnet 
 • Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere 

Gjennomføring 

 • Gjennomføringsevne 
 • Realisering og spredning av innovasjonen 

Innovasjonsgrad | PILOT-E

Innovasjonshøyde er et uttrykk for hvor original og nyskapende ideen er, sammenliknet med eksisterende løsninger, i et internasjonalt perspektiv. Med innovasjon forstås verdiskapende fornyelse, og den planlagte løsningen må derfor være bedre/billigere/enklere enn dagens alternativer.

Panelet skal vurdere det foreslåtte prosjektet i forhold til:
• Konkurrerende løsninger på markedet
• Alternative måter å løse problemet på

Innovasjonsområder:
• Nye eller forbedrede teknologier/løsninger/tjenester
• Nye eller forbedrede prosesser
• Nye forretningsmodeller

Forskningsgrad og forskningens innovasjonsrelevans | PILOT-E

Forskningsgrad er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet frembringer ny kunnskap av betydning for den faglige utviklingen innen de feltene som forskningen omfatter. Det skal også vurderes i hvilken grad prosjektets forskningsresultater er relevant for målsettingen med prosjektet. Det må fremgå av søknaden at prosjektet har kunnskap om status på forskningsfeltet.

Forskningsgraden vurderes i forhold til disse punktene:
• Forskningens bidrag til faglig utvikling
• Forskningens relevans for innovasjonen
• Demonstrert kunnskap om status på forskningsfeltet

Nytteverdi for omstillingen til lavutslippssamfunnet | PILOT-E

Nytteverdi for omstillingen til lavutslippssamfunnet er et uttrykk for hvilken betydning prosjektet vil ha for samfunnet (samfunnsøkonomisk nytte) utover nytteverdien/gevinstpotensialet for partnerne i prosjektet, sett i lys av den nødvendige omstillingen som samfunnet må gjennom. Søker skal sørge for at potensialet i størst mulig grad er kvantifisert. Det skal forutsettes at prosjektet og realiseringen blir vellykket.

Det skal vurderes:
• Potensial for mer effektiv energiutnyttelse og/eller klimagassreduksjon når løsningen realiseres i markedet.
• Om løsningen er dokumentert betydelig bedre enn beste tilgjengelige teknologi
• Hvorvidt prosjektet adresserer problemstillinger som kan gi tydelig bidrag til omstillingen til et lavutslippssamfunn
• Hvorvidt prosjektet har samfunnsnytte ut over klima- og energigevinst – sammenliknet med konkurrerende løsninger
• Når relevant: potensial for reduksjon i eller lave nye infrastrukturkostnader
• Når relevant: potensial for nye samfunnsnyttige energirelaterte tjenester

Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere | PILOT-E

Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere er et uttrykk for de forventede økonomiske gevinstene for bedriftspartnerne etter gjennomført industrialisering og kommersialisering.
Det skal vurderes om prosjektet vil bidra til varig økt økonomisk lønnsomhet i bedriften og styrket konkurransekraft.

Potensialet skal vurderes opp mot de samlede kostnadene for hele denne perioden (dvs. også utover FoU-prosjektets varighet og kostnader). Det skal forutsettes at realiseringen blir vellykket. Verdiskapingspotensialet kan fremkomme som:
• Ny omsetning
• Reduserte kostnader
• Økning eller opprettholdelse av konkurranseevne

Gjennomføringsevne | PILOT-E

Gjennomføringsevne er et uttrykk for i hvilken grad samarbeidspartnerne samlet sett anses å kunne gjennomføre PILOT-E-prosjektet på en god måte.

• Bedriftene/konsortiet har tilstrekkelig faglig, organisatorisk og teknologisk kompetanse og kapasitet til å gjennomføre prosjektet og kommersialisere løsningen når den er ferdig
• Bedriftene har tilfredsstillende eierskap, styre og ledelse.
• Prosjektet er godt forankret i strategier og hos styre/ ledelse.
• Bedriftene har en realistisk plan for fullfinansiering av prosjektet
• Prosjektet fremstår gjennomførbart ut fra:
- Prosjektplan, inklusiv arbeidspakker, fremdriftsplan og leveranser
- Tydelig forankring hos og involvering av sluttbruker
- Plan for risikohåndtering
- Plan for involvering av regulatoriske myndigheter (hvis relevant)
- Håndtering av immaterielle rettigheter (hvis relevant)
- Plan for innhenting av evt. offentlige tillatelser, dersom dette ikke er på plass
- Målbare milepæler
- Budsjett og ressursinnsats

Realisering og spredning av innovasjonen | PILOT-E

Plan for realisering av innovasjonen er et uttrykk for i hvilken grad realisering og spredning av innovasjonen ut over PILOT-E-prosjektet fremstår som gjennomførbart ut fra disse punktene:

• Det er sannsynliggjort et definert marked for løsningen, både nasjonalt og internasjonalt. Markedet bør være kvantifisert så langt det er mulig.
• Bedriftene/konsortiet har en realistisk plan og gode forutsetninger for å nå et definert marked
• Bedriftene/konsortiet har en troverdig forretningsmodell for prosjektet og for videre spredning av innovasjonen

Behandlingsprosedyre

Søknaden vil bli behandlet av PILOT-Es arbeidsgruppe og av fageksperter. 

Først gjør vi en forvurdering av om søknaden tilfredsstiller de formelle kravene. Søknadene vil deretter bli behandlet i en to-trinns-prosess. 

Første trinn i søknadsbehandlingen 

Første trinn omfatter disse vurderingene basert på søknaden med vedlegg: 

 • innledende vurdering av hvorvidt prosjektet er kvalifisert som et PILOT-E E-prosjekt – se kvalifiseringskriteriene lenger opp i utlysningen 
 • vurdering i henhold til fastsatte rangeringskriterier 
 • vurderingen vil bli foretatt av et PILOT-E-panel bestående av representanter fra Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, i tillegg til relevante nasjonale fageksperter. 

Andre trinn i søknadsbehandlingen 

I andre trinn vil de høyest rangerte prosjektene bli invitert til å presentere prosjektet for PILOT-E-panelet og eksterne eksperter. Intervjuene gjennomføres i Oslo eller digitalt i uke 16 (15. til 18. april 2024). Vi forutsetter at søkere kan stille på møtet. 

PILOT-Es felles administrasjon, som består av representanter for Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Gassnova og Enova, innstiller på hvilke av prosjektene som gis status som Pilot-E-prosjekt.  

Tildelende organer i Forskningsrådet, Gassnova og Innovasjon Norge beslutter koordinert hvilke prosjekter som skal få tildeling, mens Enova samtidig bekrefter en intensjon om finansiering når løsningen skal demonstreres eller tas i bruk for første gang av en egnet bruker, såfremt prosjektet oppfyller kriteriene for støtte i relevante støtteprogrammer. 

Forventet svar på søknaden er i løpet av juni 2024. 

Oppfølging av PILOT-E-prosjekter 

Prosjekter som når opp i konkurransen, vil bli fulgt tett gjennom prosjektforløpet. Oppfølgingen inkluderer: 

 • ordinær oppfølging som for de aktuelle virkemidlene som benyttes 
 • oppfølgingsmøter ved milepælene 
 • observatør fra PILOT-E (Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Gassnova eller Enova) med i prosjektets styringsgruppe 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 05.34 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.