Planlagt

Pilot-T: Nye mobilitetsløsninger 2023

Viktige datoer

04. okt 2023

Åpen for søknad

15. nov 2023

Søknadsfrist

Viktige datoer

Formål

Dette er et varsel om utlysning. Formålet med denne Pilot-T-utlysningen er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere i bruk. Dette skal skje gjennom å utvikle og teste og/eller pilotere teknologier, tjenester og forretningsmodeller som har potensial til å påvirke framtidens transportsystem slik at det blir effektivt, miljøvennlig og trygt.

I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften, i samarbeid med andre aktører, få fram ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder. Pilot-T er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Om utlysningen

Mer informasjon om utlysningen kommer. 

Hvem kan søke?

Søker må være registrert i det norske foretaksregisteret og ha økonomisk aktivitet i Norge. Søker må enten være en privat bedrift eller et offentlig foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter. I resten av utlysningen bruker vi fellesbetegnelsen "bedrift".

Bedriftssammenslutninger, som for eksempel bransjeorganisasjoner, enkeltpersonsforetak, forskningsorganisasjoner og andre organisasjoner, kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Energi, transport og lavutslipp

Transport og mobilitet

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Mer informasjon kommer.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | IP-Pilot-T

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for bedriftspartnerne i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Virkninger og effekter | IP-Pilot-T

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for bedriftspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?

Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere er et uttrykk for de forventede økonomiske gevinstene for bedriftspartnerne etter gjennomført industrialisering og kommersialisering. Potensialet skal vurderes opp mot de samlede kostnadene for hele denne perioden (dvs. også utover FoU-prosjektets varighet og kostnader). Det skal forutsettes at realiseringen blir vellykket.
Verdiskapingspotensialet kan fremkomme som:
- Ny omsetning
- Reduserte kostnader
- Opprettholdelse av konkurranseevne

Samfunnsøkonomisk nytteverdi er et uttrykk for hvilken betydning prosjektet vil ha for samfunnet utover nytteverdien/gevinstpotensialet for partnerne i prosjektet. Søker bør sørge for at potensialet i størst mulig grad er kvantifisert. Det skal forutsettes at prosjektet og realiseringen blir vellykket.
Eksterne effekter kan være:
- Sysselsettingseffekt
- Nytte for offentlig sektor
- Nytte for det sivile samfunn
- Ved at innovasjonen kan bidra til FNs bærekraftmål

Gjennomføring | IP-Pilot-T

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet?

Gjennomføring av FoU- prosjektet:
• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos bedriftspartnerne og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter?

Realisering av innovasjonen:
I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av innovasjonen relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som:
- Plan for risikohåndtering
- Vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko
- Behov og planer for investeringer
- Behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering
- Behov for utvikling av forretningsmodeller
- Håndtering av IPR

Relevans for utlysningen | IP-Pilot-T

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad støtter prosjektet opp om Pilot-Ts formål?
• I hvilken grad oppfyller prosjektet krav og føringer gitt under "Et Pilot-T-prosjekt skal" i utlysningsteksten?

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon kommer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2023, 19:42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.