Planlagt

Pilot-T: Nye mobilitetsløsninger 2023

Viktige datoer

04. okt 2023

Åpen for søknad

15. nov 2023

Søknadsfrist

Mars 2024

Forventet svar på søknaden

Viktige datoer

Formål

Formålet med denne Pilot-T-utlysningen er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere i bruk gjennom å utvikle og teste og/eller pilotere teknologier, tjenester og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir effektivt, miljøvennlig og trygt.  I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften, i samarbeid med andre aktører, fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder. Pilot-T er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Om utlysningen

Pilot-T er en del av regjeringens innovasjonssatsing, lagt frem i Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) og videreført i Meld. St. 20 (2020–2021)Nasjonal transportplan 2022–2033 (koblingen åpnes i eget vindu). Målet med satsingen er å utnytte potensialet for næringsutvikling og innovasjon knyttet til nye mobilitetsløsninger. I NTP skisseres det et stort marked internasjonalt for smarte mobilitetsløsninger. Pilot-T skal bidra til at norsk næringsliv skal kunne konkurrere i dette markedet, til kunnskapsoverføring mellom forskningsorganisasjoner og næringslivet og til kompetansebygging i sektoren. 

Det er forventet at ny teknologi bidrar til å nå målet om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Gjennom Pilot-T skal nye teknologiske løsninger utvikles og/eller testes på norske forhold og bidra til at næringsliv og offentlig sektor kan ta ny teknologi raskere i bruk for å oppnå de transportpolitiske målene. For å kunne halvere transportutslippene innen 2030 er det viktig å utvikle løsninger som bidrar til det grønne skiftet, eksempelvis knyttet til tjenester og teknologier som legger til rette for bruk av lav- og nullutslippsløsninger for transportsektoren.  

Forskningsrådet stiller krav om at bedrifter som søker Pilot-T-ordningen kjøper inn FoU-tjenester fra en FoU-organisasjon. Du finner mer informasjon om dette under punktet " Hvem kan delta i prosjektet". 

 

Et Pilot-T-prosjekt skal 

 • bidra til det transportpolitiske målet om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem 
 • bidra til næringsutvikling og ny kunnskap i Norge, og at norsk næringsliv kan ta del i verdiskapingspotensialet knyttet til omstillingen i transportsektoren 
 • være et samarbeid mellom flere aktører 
 • ha behov for ny kunnskap for å kunne realiseres 
 • inkludere pilotering eller testing, eller ende opp i en løsning som tas i bruk i markedet Forskningsrådet kan støtte aktiviteter frem til kommersialisering.  Det er en forutsetning at produktet, prosessen eller tjenesten ikke er fullt utviklet eller er i marked. 

Se definisjonen av "eksperimentell utvikling" og "industriell forskning" på våre nettsider for en beskrivelse av hvilke typer pilotering- og demonstrasjonsaktiviteter vi kan støtte. Mer informasjon om hvilke aktiviteter som kan inngå i prosjektet, finner du under punktet "Hva kan du søke om støtte til?". 

Hvilke prosjekter vil kunne få støtte? 

Vi ser etter prosjekter som bidrar til å oppnå målet om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Utlysningen retter seg mot både gods- og persontransport innenfor alle fire transportformene vei, bane, sjø og luft. Det er imidlertid to avgrensninger Har dere prosjekter knyttet til effektiv, miljøvennlig og trygg maritim gods- eller persontransport, kan dere søke. Utlysningen gjelder derimot ikke for offshore-operasjoner, dette inkluderer frakt av gods eller personer til offshore-installasjoner. Utlysningen gjelder heller ikke fiskeri, eller generell teknologiutvikling knyttet til maritim sektor.  

 • Har dere prosjekter knyttet til bruk av miljøvennlig energi i transport, kan dere søke. Dette gjelder spesielt, men ikke utelukkende, utvikling av løsninger relatert til ladeinfrastruktur. Prosjekter som omhandler utvikling av miljøvennlige energibærere, som batteri, hydrogen og biodrivstoff, vil ikke få finansiering gjennom denne utlysningen. Rene investeringer i ladeinfrastruktur støttes heller ikke.  

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Har dere også tenkt å søke støtte fra SkatteFUNN for prosjektet? Les mer her om denne muligheten og forutsetninger på nettsidene: Insentiveffekt og kombinasjon av virkemidler (skattefunn.no, lenken åpnes i nytt vindu). 

Merk at dere ikke kan søke om Pilot-T-midler til et prosjekt som allerede er startet. 

Hvem kan søke?

Prosjektansvarlig må være registrert i det norske foretaksregisteret og ha økonomisk aktivitet i Norge. Videre må prosjektansvarlig enten være en privat bedrift eller et offentlig foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter. I resten av utlysningen bruker vi fellesbetegnelsen "bedrift". 

Bedriftssammenslutninger (som for eksempel bransjeorganisasjoner), enkeltpersonsforetak, forskningsorganisasjoner og andre organisasjoner, kan ikke søke. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover Forskningsrådets støtte) og andre nødvendige tiltak for å utnytte prosjektresultatene. 

Krav til FoU-leverandør 

Prosjektansvarlig må kjøpe inn tjenester fra minst én FoU-leverandør.  

 • Norske og/eller utenlandske forskningsorganisasjoner skal delta i prosjektet som FoU-leverandør(er), med ansvar for å utføre FoU-arbeid på oppdrag fra bedriften(e) i prosjektet. Norsk forskningsorganisasjon må være på listen over godkjente forskningsorganisasjoner: Godkjente forskningsorganisasjoner (forskningsradet.no), utenlandsk forskningsorganisasjon skal være institutt, høyskole, universitet eller tilsvarende.  
 • FoU-leverandører skal ikke bidra til å finansiere prosjektet, og har derfor vanligvis ikke rettigheter til prosjektresultatene. De leverer et arbeid på oppdrag, og får betalt for dette arbeidet til markedspris. Dersom en FoU-leverandør likevel skal ta del i rettigheter til prosjektresultatene, kan prisen på det avtalte oppdraget justeres ved at markedsverdien på de rettighetene FoU-leverandøren beholder, trekkes fra prisen. 
 • Det er prosjektansvarlig og samarbeidspartnernes behov som legger føringer for hvor stor rolle FoU-leverandøren skal ha i prosjektet, det stilles derfor ikke krav til omfanget av arbeidet. FoU-leverandørens rolle i prosjektet skal være tydelig beskrevet i søknaden. 
 • Prosjektet kan også kjøpe inn forskningstjenester fra internasjonale eller norske kompetansemiljøer som ikke er forskningsorganisasjoner (jf. første kulepunkt), men dette er i seg selv ikke nok til å oppfylle krav til FoU-leverandør.  

Annet samarbeid 

 • Prosjektansvarlig kan gjennomføre prosjektet i samarbeid med andre bedrifter, der disse bedriftene enten dekker egne kostnader eller drar nytte av Pilot-T-prosjektstøtte. Samarbeidspartnere må oppfylle kriteriene under "Hvem kan søke?" for å kunne motta støtte. Samarbeidspartnere inngår i faktisk samarbeid med prosjektansvarlig, som blant annet innebærer at de deler både risikoen i prosjektet og resultatene som kommer ut av det. Samarbeidspartnere som får dekket deler av sine prosjektkostnader gjennom vår støtte blir mottakere av statsstøtte. Det er ikke krav om at prosjektansvarlig samarbeider med andre bedrifter i prosjekter.  
 • Offentlige aktører kan delta i prosjektet, men kan ikke motta støtte fra oss. Også samarbeidspartnere fra offentlig sektor skal inngå i faktisk samarbeid med prosjektansvarlig og eventuelle øvrige samarbeidspartnere.  

Merk at norske forskningsorganisasjoner ikke kan være samarbeidspartnere (disse skal være FoU-leverandører, jf. forrige overskrift). Øvrige internasjonale partnere som ikke er FoU-leverandører kan delta i prosjektet dersom det fremmer verdiskaping i Norge, men deres kostnader vil ikke utløse støtte fra Pilot-T, og den utenlandske partneren må dekke egne kostnader fullt ut. Eventuelle internasjonale samarbeidspartnere skal registreres i søknadsskjemaet som samarbeidspartnere, men skal stå med 0 kroner i alle budsjettabeller. Internasjonale partneres kostnader og finansiering skal beskrives i kommentarfeltet under relevante budsjettabeller. 

Det er søknaden med aktuelle samarbeidspartnere og FoU-leverandører ved søknadstidspunktet som danner grunnlaget for tildeling. Eventuelle endringer i prosjektsammensetning før eventuell inngåelse av kontakt må godkjennes av Forskningsrådet. Endringene kan medføre at vårt tilsagn om finansiering trekkes tilbake. 

Roller i prosjektet 

Hvor mange partnere dere har med i prosjektet, avgjør ikke om prosjektet blir vellykket. Derimot kjennetegnes et godt prosjekt av at hver partner har definerte oppgaver og en tydelig rolle i gjennomføringen av prosjektet. 

Prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere kan ikke stå i et avhengighetsforhold, for eksempel gjennom en konsernrelasjon, til en FoU-leverandør i prosjektet. De må operere på armlengdes avstand fra disse. Også prosjektansvarlig og samarbeidspartnere må være uavhengige av hverandre. Med dette menes at den ene ikke kan ha kontrollerende innflytelse over den andre. Dette gjelder både mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartner, og mellom alle samarbeidspartnerne. Les mer om slike avhengighetsforhold her

Hva kan du søke om støtte til?

Støtte til Pilot-T-prosjekter gis med hjemmel i Statsstøtteregelverket, nærmere bestemt EUs Gruppeunntaksforordning art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). Dette innebærer blant annet at: 

 • Bare prosjektkostnader knyttet til FoU-aktiviteter kan få støtte. Aktiviteter som kan støttes er inkludert, men ikke begrenset til, anvendt forskning, utforming av prototyper, demonstrasjoner og pilotering. Aktiviteten må falle inn under definisjonen av «industriell forskning» eller «eksperimentell utvikling», se definisjonene av disse
 • Kostnader ved andre aktiviteter og tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som patentering, markedsundersøkelser og markedsføring, uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester, kan ikke støttes. 
 • Graden av støtte er begrenset og avhengig av prosjektets FoU-innhold. Prosjektaktivitet av typen "industriell forskning" kan gis høyere støttegrad enn "eksperimentell utvikling". 
 • Annen offentlig støtte til dekning av de samme støtteberettigede kostnadene, vil påvirke omfanget av Pilot-T-støtte. 
 • All tildelt statsstøtte vil bli offentliggjort på våre nettsider, og tildelt støtte på 500 000 euro eller mer, vil gjøres kjent i Registeret for offentlig støtte. 

Utlysningen er meldt som støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA) og har referanse GBER XXXX (riktig referanse kommer etter hvert). 

Vi kan gi støtte til en andel av bedriftenes kostnader ved FoU-aktiviteter i prosjektet. Vi kan støtte både direkte og indirekte prosjektkostnader i den grad de kan kategoriseres som kostnader ved industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Dette gjelder støtte til kostnader forbundet med egenutførte FoU-aktiviteter, og kostnader dere har gjennom kjøp av FoU-tjenester fra FoU-leverandører. 

Dere finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.  

Omfanget av støtten 

Søkt beløp er begrenset til minimum 2 millioner kroner eller maksimum 13 millioner kroner, for en prosjektperiode på mellom 1 og 3 år. 

Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av bedriftens størrelse og type FoU-aktiviteter:  

Type bedrift/type aktivitet 

Industriell forskning 

Eksperimentell utvikling 

Små bedrifter 

70 % 

45 % 

Mellomstore bedrifter 

60 % 

35 % 

Store bedrifter 

50 % 

25 % 

Det vil ikke bli gitt høyere støttegrad enn vist i tabellen over. 

Forutsetninger for tildeling av støtte 

Prosjektene må starte opp mellom 1.4.2024 og 1.9.2024. Seneste tillatte prosjektslutt er 31.8.2027. 

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).  

Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand. 

Forskningsrådets forutsetninger for tildeling og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass før dere inngår kontrakt med oss: 

Hvor skal dere søke? 

Forskningsrådet: 

Forskningsrådet støtter prosjekter hvor det er behov for ny kunnskap og testing og/eller pilotering for å ta i bruk ny teknologi og nye tjenester og forretningsmodeller, også der den endelige løsningen og/eller produktet er lengre unna markedet. Pilot-T-prosjekter finansiert av Forskningsrådet skal inkludere innkjøp av forskning- og utviklingstjenester fra en FoU-organisasjon.  

Innovasjon Norge: 

Innovasjon Norge støtter markedsnære innovasjonsprosjekter som gir verdiskaping i Norge. Dette kan være å ta i bruk kjent kunnskap på en ny måte, og hvor prosjektet består av utvikling, demonstrasjon og/eller uttesting av løsningen i markedet. Innovasjonen må ha en høy nyhetsgrad.  Innovasjon Norges utlysning finner du her.  

Er dere i tvil om hvor dere bør søke, kontakt oss for informasjon og rådgivning. 

Kontaktperson i Forskningsrådet 

Marie Knutsdotter Sollien Haugå, tlf. 994 16 628, mkh@forskningsradet.no 

Kontaktpersoner i Innovasjon Norge 

Marianne Tonning Kinnari, tlf.  977 49 892 marianne.tonnin.kinnari@innovasjonnorge.no   

Legg merke til at søknadene vil bli behandlet der de er sendt inn, det vil si enten hos Forskningsrådet eller hos Innovasjon Norge, men kan bli gjort tilgjengelig for saksbehandlere i begge organisasjonene der det er hensiktsmessig, og i dialog med søker. Skulle samme bedrift levere søknad til begge adressatene vil vi tillate oss å kontrollere hvorvidt det dreier seg om likelydende søknader eller ikke. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Energi, transport og lavutslipp

Transport og mobilitet

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dere kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at dere sender inn søknaden så snart dere har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler. 

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk. 
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format. 
 • I søknadskjemaet må dere legge inn minst én FoU-leverandør.  
 • Eventuelle andre FoU-leverandører eller norske samarbeidspartnere skal også registreres i søknadsskjemaet. 

Obligatoriske vedlegg  

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.   
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.  
 • CV for sentrale prosjektmedarbeidere, som skal utføre sentrale FoU-oppgaver i prosjektet. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden. 

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.  

Valgfrie vedlegg 

 • Vi oppfordrer til å legge ved forslag på inntil tre (skandinaviske) fageksperter som antas å være habile og kompetente til å vurdere søknaden.

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.  

Vær nøye med å laste opp riktig vedleggstype, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.  

Merk at dere ikke skal legge ved intensjonsbrev/letter of intent.  

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | IP-Pilot-T

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene ambisiøse og nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• Hvis relevant: i hvilken grad tar prosjektet hensyn til forskningsetiske problemstillinger og/eller kjønnsperspektivet i forskningen?

Virkninger og effekter | IP-Pilot-T

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for prosjektpartnerne, bærekraftig utvikling og grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter? Og i hvilken grad er dette godt beskrevet og sannsynliggjort?

• I hvilken grad vil prosjektet gi betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter for næringslivet, offentlig sektor og samfunnet generelt?
• I hvilken grad bidrar prosjektet inn mot FNs bærekraftsmål?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende?

Gjennomføring | IP-Pilot-T

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å gjennomføre FoU-aktivitetene?

• I hvilken grad har prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede FoU- prosjektet?
• I hvilken grad har prosjektet en egnet prosjektorganisering med tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er budsjettet og finansieringsplanen realistiske og gjennomførbare?

Relevans for utlysningen | IP-Pilot-T

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad støtter prosjektet opp om Pilot-Ts formål?
• I hvilken grad oppfyller prosjektet krav og føringer gitt under "Et Pilot-T-prosjekt skal" i utlysningsteksten?

Vi vil prioritere prosjekter som  

 • har høy innovasjonsgrad  
 • har kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt 

Behandlingsprosedyre

Søknaden og obligatoriske vedlegg vil bli gjort tilgjengelig i en digital nettportal for fagpersoner som skal foreta vurdering av kriteriene "Forskning og innovasjon", “Virkninger og effekter" og "Gjennomføring". Fagpersonene samles i et panelmøte for å komme frem til en omforent vurdering av søknaden for hvert av disse tre kriteriene. 
 
Dersom fagpanelet har bedømt samtlige kriterier til karakter 4 eller høyere i en skala med 7 som høyeste karakter, vil søknaden bli vurdert også ut fra kriteriet "Relevans for utlysningen" av saksbehandlere i Forskningsrådet. I vurderingen av dette kriteriet vektlegger vi prosjektets bidrag til å gjøre fremtidens transportsystem sikrere, mer fremkommelig og med reduserte utslipp, ved å få gode løsninger raskere i bruk. 

Resultatet av vurderingen av de fire ovennevnte kriteriene oppsummeres i en "hovedkarakter" som et samlet uttrykk for prosjektsøknadens kvalitet. 

Forskningsrådet legger videre en helhetlig porteføljevurdering til grunn for innstillingen som danner grunnlag for vedtakene i porteføljestyret. Porteføljestyret vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter innenfor sitt ansvarsområde, også sett i lys av pågående prosjekter.  

Se også: Slik behandler vi søknader.  

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får tildeling i mars 2024.  

For prosjekter som innstilles til finansiering, vil vi kreve ytterligere informasjon både om prosjektet og om prosjektpartnerne. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 10:02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.