Søk nå

Støtte til norsk deltagelse i planlegging av forskningsinfrastruktur på ESFRI Roadmap

Formål

​​Formålet med utlysningen er å gi støtte til planlegging av eventuell norsk deltagelse i etableringen av forskningsinfrastruktur i ESFRI Roadmap.​

Om utlysningen

Det norske konsortiet som deltar i Preparatory Phase med finansiering fra EU-kommisjonen kan søke støtte til etablering av nødvendige nasjonale nettverk, design/case studies for videre utvikling av teknisk/vitenskapelig konsept og avklaring av en mulig norsk deltakelse i ESFRI-prosjektene. 

 • Deltagelsen i Preparatory Phase kan støttes med inntil 0,5 mill. kroner. 
 • Prosjektene kan ha inntil to års varighet, og vi kan bare finansiere dokumenterte utgifter. 
 • Søknader skal fremmes av ledelsen ved institusjonen som leder det norske konsortiet. 

Det norske konsortiet kan søke om videre deltakelse i planleggingsfasen på europeisk nivå etter at EU-kommisjonen har avsluttet sin finansiering. Denne støtten kan gis til de norske konsortiene som har deltatt i Preparatory Phase

 • Den norske deltakelsen kan støttes med inntil 0,25 mill. kroner. 
 • Prosjektene kan ha inntil to års varighet, og vi kan bare finansiere dokumenterte utgifter. 
 • Denne typen støtte kan kun søkes én gang etter at Preparatory Phase-prosjektet med finansiering fra Horisont Europa er avsluttet og fram til en beslutning om eventuelt norsk medlemskap er fattet.  
 • Søknader skal fremmes av ledelsen ved institusjonen som leder det norske konsortiet. 

Se også nettsidene til ESFRI Roadmap

 Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Hvem kan søke?

Godkjente forskningsorganisasjoner og offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner

 • norske konsortier som deltar i Preparatory Phase med finansiering fra EU-kommisjonen 

eller 

 • norske konsortier som har deltatt i Preparatory Phase og søker om videre deltakelse i planleggingsfasen på europeisk nivå etter at EU-kommisjonen har avsluttet sin finansiering 

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en forskningsorganisasjon eller offentlig finansiert forvalter av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner. 

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn. 

Søknader skal fremmes av ledelsen ved institusjonen som leder det norske konsortiet. 

Krav til prosjektleder 

Det er ingen formelle krav til prosjektleder. 

Hva kan du søke om støtte til?

 • Støtte til etablering av nødvendige nasjonale nettverk, design/case studies for videre utvikling av teknisk/vitenskapelig konsept og avklaring av en mulig norsk deltakelse i ESFRI-prosjektene. 
 • Godkjente prosjektkostnader må være i henhold til de generelle krav og føringer som gjelder for prosjekter som får støtte fra Forskningsrådet. 

Vi kan bare finansiere dokumenterte utgifter. 

Omfanget av støtten  

Deltagelsen i Preparatory Phase kan støttes med inntil 0,5 mill. kroner. 

Deltagelsen i planleggingsfasen til de norske konsortiene som har deltatt i Preparatory Phase kan støttes med inntil 0,25 mill. kroner 

Forutsetninger for tildeling av støtte 

Støtte til en forskningsorganisasjon går til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.  

Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Forskningsrådets midler til forskningsinfrastruktur dekker alle fag- og temaområder. INFRASTRUKTUR er en nasjonal konkurransearena som skal bidra til å sikre god kobling mellom finansiering av forskningsinfrastruktur og øvrig forskningsfinansiering. 

Med forskningsinfrastruktur menes avansert vitenskapelig utstyr, elektronisk infrastruktur, vitenskapelige databaser og samlinger, samt store forskningsfasiliteter. Vi finansierer forskningsinfrastruktur som er nasjonalt viktig. Dette er forskningsinfrastruktur som 

 • har bred nasjonal interesse 
 • legger grunnlaget for å kunne utføre internasjonalt ledende forskning 
 • finnes ett eller få steder i landet, som hovedregel 
 • skal gjøres tilgjengelig for relevante forskningsmiljøer og næringer 

Ordningen finansierer også norsk deltakelse i nordisk, europeisk eller annet internasjonalt samarbeid om forskningsinfrastruktur. Dette tilsvarer norsk deltakelse i planleggingsfasen (Preparatory Phase) og i utviklings-/konstruksjonsfasen (Implementation Phase) av prosjekter på veikartet til European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). 

Forskningsinfrastruktur

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Når dere skal sende inn søknad til denne utlysningen må dere være oppmerksomme på at det ikke er mulig å gjøre endringer i søknaden etter at den er sendt inn. Pass derfor på å gjøre søknaden helt ferdig før dere sender den inn til oss. 

 • Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. 
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format. 
 • Søker må svare på alle punktene i malen for prosjektbeskrivelse. Spørsmålene bør være besvart så konkret og spesifikt som mulig. 

Obligatoriske vedlegg  

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk mal som dere kan laste ned nederst på siden.   
 • CV for prosjektleder. Bruk mal som dere kan laste ned nederst på siden.  

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.  

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Behandlingsprosedyre

Søknadene vil bli behandlet administrativt og vurdert ut fra relevans for utlysningen. Tilbakemelding på søknadsbehandlingen vil bli gitt løpende.

Opprett søknad

Søknader til Støtte til norsk deltagelse i planlegging av forskningsinfrastruktur på ESFRI Roadmap lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 00:10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.