Planlagt

Samarbeidsprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier

Det kan komme endringer i denne utlysningen fram til 5. oktober. Fra den datoen kan du opprette og sende inn søknad. 

Viktige datoer

05. sep 2022

Søkerarrangement

Arrangement for å kople sammen forskere innenfor ulike fagmiljøer, spesielt innenfor matematikk-naturvitenskap, livsvitenskap, teknologi og humaniora-samfunnsfag. 

Meld deg på/se opptak i etterkant her.

05. okt 2022

Åpen for søknad

SEPTEMBER/OKTOBER 2022

Søkerwebinar

Mer informasjon kommer. 

16. nov 2022

Søknadsfrist

01. jul 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jul 2024

Seneste tillatte prosjektstart

30. jun 2029

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

20. jun 2022

Søknadsfristen er flyttet fra 21. september til 16. november 2022. 

Formål

Formålet med utlysningen er å oppnå radikalt ny teknologiutvikling på tvers av de muliggjørende teknologiene gjennom prosjekter som er innrettet mot å møte FNs bærekraftsmål og store samfunnsutfordringer. Prosjektene skal ha samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for ny kunnskap, forskningskompetanse og teknologi.

Samlet lyser vi ut inntil 115 millioner kroner fordelt på to utlysninger: den du leser nå, og Forskerprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier.

Om utlysningen

FNs bærekraftsmål og store samfunnsutfordringer preger den politiske agendaen, og det forventes at ny teknologi skal bidra med løsninger. Muliggjørende teknologier er sentrale drivere for endring og transformasjon, og satsingen på teknologikonvergens skal få frem grensesprengende teknologi og radikale innovasjoner knyttet til bærekraft og samfunnsutfordringer.

Før du søker må du gjøre deg kjent med veiledningen som vil besvare flere spørsmål relatert til søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Relevante prosjekter

Vi lyser ut midler til prosjekter som skal få fram radikalt nye teknologier basert på samarbeid mellom ulike samfunnsaktører og etablerte teknologiområder innenfor de muliggjørende teknologiene. Bioteknologi, IKT og nanoteknologi er typiske eksempler på muliggjørende teknologier. Prosjektene skal ta utgangspunkt i konkrete samfunnsutfordringer og bygge samarbeid, kunnskap og teknologikompetanse som er egnet for å møte utfordringene.

Prosjektene kan gjerne ha høy risiko for ikke å lykkes fullt ut med sine radikale målsettinger (high risk – high gain). Dere må likevel beskrive i søknaden hvordan dere vil håndtere ulike risikoelementer knyttet til gjennomføring av prosjektet.

Det er usikkerhet knyttet til effektene av teknologiutvikling og innovasjon. Bruk av ny teknologi kan i tillegg til å løse samfunnsutfordringer også være delaktig i å forsterke dem eller skape nye. I søknaden skal dere beskrive prosesser og styringsstrukturer for hvordan dere i prosjektet vil reflektere over og diskutere tilsiktede og utilsiktede anvendelser og effekter av teknologien dere utvikler. Prosjektene skal involvere relevante samfunnsaktører som deltar aktivt i forskningsprosessen. Dere må legge til rette for reell samproduksjon ved at aktørene jobber sammen om å utvikle gode løsninger i tråd med forventninger om ansvarlig forskning og innovasjon (RRI, "Responsible Research and Innovation").

Utfordringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet må beskrives tydelig, der det er relevant.

Les mer om hvordan dere kan innarbeide ansvarlig forskning og innovasjon i søknaden.

Se også porteføljeplanen for Muliggjørende teknologier.

Vis at dere vil oppnå grensesprengende forskning

Vi ønsker prosjekter som er ambisiøse, flytter forskningsfronten og kan skape radikal teknologiutvikling, og vil gjøre tiltak for å øke mulighetene til å identifisere grensesprengende prosjekter.

Egne midler til nettverk og læringsarenaer

De prosjektene som får midler fra oss, må være villige til å delta i nettverk og læringsarenaer på tvers av prosjektene. Vi setter av egne midler til dette.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Kontaktpersoner

Navn E-post
Aase Marie Hundere​ amh@forskningsradet.no
André Fossen Mlonyeni afm@forskningsradet.no
Helge Rynning hr@forskningsradet.no
Jacob Edward Wang jew@forskningsradet.no

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller private organisasjoner.

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig.

Krav til prosjektleder

Du må ha godkjent doktorgrad eller tilsvarende før søknadsfristen. Har du ikke godkjent doktorgrad, men førstestillingskompetanse eller ansettelse som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren eller i helseforetak, kan du også søke.

Du kan være prosjektleder på kun én søknad som sendes inn til enten til denne utlysningen eller til utlysningen Forskerprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier, begge med søknadsfrist 16. november 2022. Prosjektledere for et samarbeidsprosjekt for teknologikonvergens eller et forskerprosjekt for teknologikonvergens som alt er i gang (bevilget i januar 2022), kan ikke være prosjektleder for søknader til denne utlysningen.

Krav til samarbeidspartnere

Prosjektet skal gjennomføres av én eller flere forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller andre private organisasjoner.

 • Prosjektet skal ha minimum to norske samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner (se veiledningen for definisjon). Dette skal være samfunns- eller næringsaktører som bidrar med kompetanse og erfaring og sikrer at prosjektet og dets målsetning treffer reelle utfordringer i samfunnet og/eller næringslivet.
 • Samfunns- og/eller næringsaktørene skal delta aktivt i prosjektet. Det er krav om at minimum 10 prosent av prosjektets totalkostnader skal være hos disse aktørene. I veiledningen til utlysningen omtales dette som medvirkningskravet.
 • Alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultater fra prosjektet og sikre at ny kunnskap tas i bruk.
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne. Dette skal bekreftes i intensjonsbrevene.
 • Prosjektet skal ha en styringsgruppe eller en referansegruppe der samarbeidspartnerne som representerer samfunns- og næringsutfordringen er representert.
 • I søknaden skal du beskrive hvordan kompetansen som bygges opp i prosjektet kan komme større brukergrupper til nytte.

Én og samme aktør kan ikke ha flere roller i prosjektet, eksempelvis som prosjektansvarlig og samarbeidspartner eller underleverandør i samme prosjekt.

Hva kan du søke om støtte til?

Omfanget av støtten

Minstebeløpet dere kan søke i støtte er 12 millioner kroner, og maksimumsbeløpet er 15 millioner kroner. Prosjektene kan vare fra tre til fem år.

Du kan søke om støtte til å dekke kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig må hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Følgende kostnadstyper skal brukes:

 • Personal- og indirekte kostnader, knyttet til forskertid (inkludert stipendiatstillinger) ved forskningsorganisasjonene og arbeidstid hos samarbeidspartnerne. For doktorgradsstipend er støtten begrenset oppad til tre årsverk og for postdoktorstipend, kan det gis støtte for to til fire år.
 • Utstyr, som omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.
 • Andre driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Innkjøp fra underleverandører over 100 000 kroner må spesifiseres.

Posten Innkjøp av FoU-tjenester skal ikke brukes.

Du finner mer detaljert og viktig informasjon på Forskningsrådets nettside om hva budsjettet skal inneholde.

Kostnader hos norske samarbeidspartnere

Som beskrevet under krav til samarbeidspartnere, skal minimum 10 prosent av totalkostnadene være hos de som representerer samfunns- eller næringsutfordringen i prosjektet. Dette kan være i form av lønnskostnader eller andre prosjektkostnader.

Forskningsrådets bevilgning kan benyttes til å finansiere kostnader hos alle de norske aktørene i prosjektet. Det vil si at samarbeidspartnerne helt eller delvis kan få dekket kostnader de har, men det er selvsagt ikke noe i veien for at deltakerne finansierer egne kostnader i prosjektet. Samarbeidspartnerne må være registrert i Brønnøysundregisteret.

Det er statsstøtteregelverket som setter begrensninger for finansieringen til samarbeidspartnere som er foretak. Graden av finansiering som er tillatt er avhengig av foretakets størrelse samt type aktivitet som utføres (grunnforskning eller industriell forskning). Dersom søknaden blir innstilt til bevilgning, vil vi be om mer informasjon for å sikre at vår bevilgning er i tråd med statsstøtteregelverket.

Kostnader hos utenlandske samarbeidspartnere

Forskningsrådets bevilgning kan finansiere kostnader hos de utenlandske forskningsorganisasjonene. Se Føring av personalkostnader og indirekte kostnader i UH-sektoren.

Kostnader hos andre utenlandske samarbeidspartnere finansieres ikke gjennom tildelingen til prosjektet. Disse kostnadene skal holdes utenfor budsjettabellene. Aktivitetene de skal utføre, og eventuelle egenfinansierte kostnader, bør likevel beskrives i prosjektbeskrivelsen (under avsnitt 3.2).

Forutsetninger for tildeling av støtte

 • Støtten til forskningsorganisasjonene går til deres ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.
 • Utlysningen er meldt som støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA) og har referanse GBER xxxxx (riktig referanse kommer senere).  Om et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). Vilkår og begreper skal tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang.
 • Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand, med mindre foretaket ikke var i vanskeligheter per 31.12.2019, men ble et foretak i vanskeligheter i perioden 1.1.2020–31.12.2021. Da kan det likevel få støtte.
 • Vi forutsetter at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i våre Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass når dere reviderer søknaden:

 • Dersom prosjektet får tildelt midler, skal prosjektansvarlig etablere samarbeidsavtale(r) med alle samarbeidspartnerne i prosjektet. Samarbeidsavtalen skal regulere gjensidige rettigheter og plikter og sikre forskningens integritet og uavhengighet. Samarbeidsavtalen skal også sikre at ingen samarbeidende foretak mottar indirekte støtte fra forskningsorganisasjonen som er prosjektansvarlig eller fra samarbeidspartner. Samarbeidsavtalen skal derfor inneholde vilkår som sikrer at ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI pkt. 28 er overholdt.
 • Dersom prosjektet har ph.d.- og postdoktorstipendiater der ansvarlig UH-institusjon ikke deltar i søknaden, må dere også ha en samarbeidsavtale med ansvarlig/gradsgivende institusjon.
 • Forskningsrådets forutsetninger for å bevilge og utbetale støtte er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter. Det er krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansieringen av disse.
 • Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP)tilgjengelig på sine nettsider. Denne må være på plass innen kontraktsinngåelse for prosjekter med tilskudd fra oss. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.
 • Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (Open Access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner
 • Du må utarbeide en datahåndteringsplan for eventuelle forskningsdata som blir håndtert i prosjektet. Dataene skal gjøres tilgjengelige i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable).
 • Prosjektansvarlig avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet.
 • For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker stiller Forskningsrådet særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Muliggjørende teknologier

Teknologikonvergens

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Obligatoriske vedlegg må være med.
 • Krav til prosjektleder og prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Prosjektet må starte mellom 1. juli 2023 og 1. juli 2024.
 • Du må søke om midler fra Forskningsrådet for det året som prosjektet starter.

Søknaden vil bli avvist dersom den ikke oppfyller kravene i listen over.

Obligatoriske vedlegg

Vedleggene skal skrives i fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.

 • prosjektbeskrivelse, på maksimalt 15 sider
 • CV for prosjektleder og for de mest sentrale prosjektdeltakerne, hver på maksimalt fire sider. Det er obligatorisk å bruke CV-malen nederst i utlysningen. Du vurderer selv hvilke prosjektdeltakere som er de mest sentrale, og i hvilke tilfelle det vil være av betydning for søknadsbehandlingen å vurdere prosjektdeltakernes kvalifikasjoner. Sentrale prosjektdeltakere som er forskere kan benytte CV-malen kalt "Template for CV researchers". Andre sentrale prosjektdeltakere kan benytte CV-malen kalt "Template for CV".
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere som er forskningsorganisasjoner.
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere som bidrar fra et samfunns- og/eller næringsperspektiv.

Valgfritt vedlegg

Dersom du ønsker, kan du legge ved en kort beskrivelse av kompetanse eller forslag til inntil tre fageksperter du mener vil egne seg til å vurdere din søknad. Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov.

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske og valgfrie, samt eventuelle nettsider som du lenker til i søknaden, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden.

Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Mer informasjon om vurderingskriterier kommer senere. 

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon om behandlingsprosedyre kommer senere. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 14.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.