Planlagt

Midler til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet

Viktige datoer

21. jun 2023

Frist for obligatorisk skisse

04. okt 2023

Åpen for søknad

15. nov 2023

Søknadsfrist

Viktige datoer

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Utlysningen gjelder støtte til etablering og/eller oppgradering av forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet, og inkluderer norsk deltakelse i samarbeid om etablering eller oppgradering av internasjonale forskningsinfrastrukturer. Bare de som deltar i den obligatoriske skisserunden med frist 21. juni 2023, kan søke.

Om utlysningen

Innsending av skisser er obligatorisk og fungerer som første fase av årets søknadsprosess for INFRASTRUKTUR. Målet med skisseutlysningen er å bidra til bedre nasjonal koordinering og samhandling mellom institusjoner og forskningsinfrastrukturer som opererer innenfor samme område.

Dere kan sende inn en skisse innen 21. juni 2023. Innkomne skisser vil ikke bli vurdert faglig eller strategisk. Se lenke til skissen øverst på siden.

Det blir mulig å søke om midler til:

  • etablering av forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet som er høyt prioritert av ledelsen ved de samarbeidende institusjonene. Etableringen kan gjelde videreutvikling og/eller oppgradering av eksisterende fasiliteter som tidligere er støttet gjennom INFRASTRUKTUR eller etablering av forskningsinfrastrukturer som ikke tidligere har fått støtte gjennom INFRASTRUKTUR, men som bygger på eksisterende fasiliteter (2–200 millioner kroner). Forskningsinfrastrukturer som dere søker om støtte til må være så godt forberedt at investeringen kan starte i løpet av 2024.
  • forprosjekt for forskningsinfrastrukturinitiativ som trenger en planleggingsfase for å bli modne for å sende søknad til en senere utlysning (inntil 2 millioner kroner).

Mer informasjon om utlysningen kommer i juni 2023.

Hvem kan søke?

Godkjente forskningsorganisasjoner og offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon om utlysningen kommer i juni 2023.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon om utlysningen kommer i juni 2023.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen omfatter alle fag-, tema- og teknologiområder.

Forskningsinfrastruktur

Avanserte produksjonsprosesserLandbrukHavbrukGrunnleggende forskning innenfor matematikk og naturvitenskapNaturmangfold og miljøBioøkonomiBioteknologiKlimaKulturDemokrati, makt og styringDigitalisering og bruk av IKTMiljøvennlig energiMatUtenriks og internasjonale relasjonerHelseMaritimMineralerNanoteknologi/avanserte materialerPetroleumPolarIKT forskningsområdeTransport og mobilitetVelferd

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal være basert på skisse innsendt til fristen 21. juni 2023.

Mer informasjon om utlysningen kommer i juni 2023.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter de nedenstående kriteriene (mindre endringer kan foreligge i endelig utlysning). Vurderingskriteriene fordeles på to paneler:

Vurderingskriterier for ekspertpanelene

Forskning og innovasjon
Virkninger og effekter
Gjennomføring
Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Vurderingskriterier for de strategiske administrative panelene

Spesielle føringer i utlysningen
Nasjonal viktighet
Samarbeid og arbeidsdeling
Institusjonell forankring
Nytte for samfunnet
Gjennomføring og organisering
Samlet vurdering fra administrativt panel

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og strategisk relevans, vil vi prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder.

Forskning og innovasjon

I hvilken grad infrastrukturen vil bidra til faglig fornyelse og/eller bredde
• I hvilken grad infrastrukturen vil bidra til å løfte norsk forskning til et internasjonalt ledende nivå.
• I hvilken grad infrastrukturen tilbyr tjenester som svarer på relevante forskningsmiljøers eller forskningsområders behov.

Infrastrukturens kvalitet og unikhet
• Hvorvidt infrastrukturen er "state-of-the-art" – de best tilgjengelige teknologiske løsningene velges.
• Hvordan infrastrukturen passer inn i landskapet av relevante eksisterende infrastrukturer, og i hvilken grad søknaden er koordinert med disse.

Virkninger og effekter

Potensielle virkninger og effekter
• I hvilken grad det er potensielle virkninger og effekter av infrastrukturen på:
- forskningssystemet
- innovasjon
- samfunn

Tilgjengeliggjøring og utnyttelse
• I hvilken grad:
- infrastrukturen vil gjøres tilgjengelig for alle relevante brukere.
- det legges opp til formidling og kommunikasjon rettet mot alle relevante interessenter/brukere.
- infrastrukturen tilrettelegger for brukermedvirkning fra forskningsmiljøer, næringsliv, offentlig forvaltning og andre relevante bidragsytere.

Gjennomføring

Kvalitet på prosjektledelse og organisering
• I hvilken grad:
- prosjektlederen er kvalifisert til å lede prosjektet.
- prosjektgruppen har relevant kompetanse og ressurser til å etablere, drifte og tilby tjenester til relevante brukermiljøer.
- prosjektet har en hensiktsmessig organisering.

Planer for etablering/oppgradering og drift av infrastrukturen
• I hvilken grad det:
- foreligger en gjennomtenkt og realistisk plan for etablering/oppgradering av infrastrukturen, inklusiv oppdeling i arbeidspakker/delprosjekt, milepæler, leveranser, kostnader og ressursbehov.
- foreligger planer for at infrastrukturen utnyttes og brukes på best mulig måte.
- foreligger gjennomtenkte planer for hvordan data som infrastrukturen generer/håndterer skal struktureres, lagres og publiseres eller på annen måte gjøres tilgjengelig.
- gjøres en vurdering av risiko og foreslås tiltak for å håndtere eventuelle høyrisiko hendelser.
• For søknader som gjelder etablering/oppgradering av norsk node i internasjonale infrastruktursamarbeid, vurderes det i hvilken grad rollefordeling mellom den norske partneren (noden) og de internasjonale partnerne er tydelig og hensiktsmessig (gjøres på grunnlag av særskilt vedlegg).

Vurdering av tekniske løsninger
• I hvilken grad de foreslåtte tekniske løsningene er tilstrekkelig modne til å etablere infrastrukturen.
• I prosjekter med egenutvikling av utstyr og tekniske løsninger, vurderes om:
- det er dokumentert at det ikke finnes tilgjengelige løsninger på markedet og det dermed er gode grunner for egenutvikling.
- metoden/teknologien som ligger til grunn er demonstrert å fungere i et relevant miljø (Technology Readiness Level 6 etter EU-definisjon).

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskning og innovasjon, Virkninger og effekter og Gjennomføring.

Spesielle føringer i utlysningen

I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller spesielle prioriteringer i utlysningen ut over det som er nevnt under. Prioriteringene vil være tydeliggjort i utlysningene.

Nasjonal viktighet

• Vurderes ut fra i hvilken grad infrastrukturen:
- har bred nasjonal interesse.
- finnes kun på ett eller få steder i landet.
- støtter opp om nasjonalt prioriterte forskningsområder og strategier.

Samarbeid og arbeidsdeling

• Vurderes ut fra i hvilken grad prosjektet:
- bidrar til en hensiktsmessig nasjonal arbeidsdeling.
- vil utnytte den nasjonale forskningskompetansen.
- fremmer nasjonalt samarbeid om investeringer og drift.

• Der det er relevant vurderes i hvilken grad prosjektet:
- samarbeider med annen relevant nasjonal og/eller internasjonal infrastruktur.

Institusjonell forankring

• Vurderes ut fra hvor godt prosjektet er forankret institusjonelt og hvilken betydning det har for prosjektansvarlig og samarbeidspartnernes strategiske mål og planer.

Nytte for samfunnet

• I hvilken grad infrastrukturen bidrar til:
- innovasjon og/eller verdiskapning i næringsliv og/eller offentlig sektor, der dette er relevant.
- økt kunnskap/kompetanse av betydning for samfunnet.

Gjennomføring og organisering

• I hvilken grad:
- prosjektet har en økonomisk robust driftsmodell for infrastrukturen.
- det foreligger en gjennomtenkt og realistisk finansieringsplan for etablering/oppgradering.
- det foreligger gode planer for å gjøre infrastrukturen tilgjengelig for relevante brukere utenfor vertsinstitusjonene.
- det er god koordinering og hensiktsmessig ansvarsdeling og forpliktelser med hensyn til etablering, oppgradering og drift i prosjektet.
o For søknader som søker om oppgradering/videreutvikling vurderes måloppnåelsen i tidligere faser finansiert av Forskningsrådet.
o For søknader som gjelder langsiktig grunnstøtte til drift vil behov for støtte vil vurderes på grunnlag av søkers besvarelse i særskilt vedlegg.
- prosjektet er modent for gjennomføring.
- det er mulig å legge opp til en trinnvis oppbygning og om budsjettrammen kan justeres ned gitt at målene til prosjektet opprettholdes.

Samlet vurdering fra administrativt panel

Her gjøres det en samlet vurdering av søknaden basert på ekspertvurderingen og de administrative kriteriene. Det administrative panelet trekker inn styrker og svakheter fra ekspertpanelenes vurderinger og kriteriene som er vurdert av det administrative panelet.

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon om utlysningen kommer i juni 2023.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2023, 20:54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.