Søk nå

Kvalifisering - Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning 2024

Formål

Kommersialiseringsstøtte skal bidra til økt kommersiell anvendelse av offentlig finansiert forskning. 

Formålet med et kvalifiseringsprosjekt er å gjennomføre innledende undersøkelser av mulige anvendelsesmuligheter, som danner grunnlag for videre veivalg, herunder videre forskningsretninger, teknologiutvikling, eller strategiske beslutninger. Resultatene fra et kvalifiseringsprosjekt kan benyttes som grunnlag for en søknad om et verifiseringsprosjekt, som et mulig neste skritt i å bringe forskningsresultater nærmere et markedsklart produkt eller løsning. 

informasjonssiden om Kommersialiseringsprosjekt finner du nyttig veiledningsmateriale, ofte stilte spørsmål, prosjekteksempler, m.m. 

Om utlysningen

Prosessen med å kommersialisere forskningsresultater er ofte en lang og kompleks reise mot et mulig marked. I Norge tilbyr virkemiddelaktørene støtte til ulike modenhetsfaser av prosessen for kommersialisering av forskningsresultater. 

Forskningsrådet tilbyr, gjennom kommersialiseringsvirkemidlene Kvalifisering og Verifisering, støtte til den prekommersielle fasen, fra forskningsresultater til teknologiverifisering. Horisont Europa tilbyr tilsvarende virkemidler gjennom Proof-of-concept (ERC pilar I) og Transition (EIC pilar III). 

Forskningsresultater danner ofte grunnlag for flere mulige kommersielle anvendelser. Målet med kvalifiseringsprosjekt er å utforske og identifisere de mest lovende kommersielle anvendelsesmulighetene. Dette innebærer innledende kommersielle undersøkelser, som danner grunnlaget for videre teknologiverifisering og utvikling. 

Når anvendelsesmulighetene er klarlagt, er neste trinn i prosessen å verifisere teknologien i henhold til dens tiltenkte kommersielle bruk. Dette kan gjøres gjennom et verifiseringsprosjekt, for å sikre teknologiens levedyktighet i et fremtidig marked. 

Prekommersiell fase kjennetegnes ofte av et tett samarbeid mellom fag- og forskningsmiljøer, samtidig er det også essensielt med en aktiv dialog med markedsaktører og potensielle finansiører. Dette kan inkludere private investorer, partnere, lisenstakere m.m. Målet er å definere og oppnå klare milepæler som kan utløse videre finansiering etter at teknologien er verifisert. 

Kommersialiseringsstøtte skal bidra til økt kommersiell anvendelse av offentlig finansiert forskning. For å kvalifisere for slik støtte, må prosjektene stamme fra godkjente forskningsorganisasjoner og de kan ikke ha mottatt kommersialiseringsstøtte fra Forskningsrådet tidligere. 

Typiske kjennetegn ved et kvalifiseringsprosjekt 

 • Basert på offentlig finansiert forskning: Kvalifiseringsprosjekter baserer seg på forskningsresultater fra godkjente forskningsorganisasjoner. Disse resultatene skal være unike og ikke åpent tilgjengelige (ikke open source eller allerede publisert) for å sikre muligheten for rettighetsbeskyttelse. Prosjektene skal representere betydelige forbedringer i forhold til eksisterende kunnskap eller "state-of-the-art", og ha potensial til å danne grunnlaget for nye produkter, prosesser eller tjenester. 
 • I prekommersiell fase: Prosjektene befinner seg på et tidlig stadium og det er behov for innledende undersøkelser av mulige anvendelsesmuligheter 
 • Behov for å avklare veivalg: Det er et behov å avklare viktige veivalg for prosjektet, som kan inkludere videre forskningsretninger, teknologiutvikling, eller andre strategiske beslutninger. 
 • Definerte mål og forventninger: Prosjektene har definert tydelige mål for hva som søkes oppnådd i løpet av prosjektperioden og hvilken utløsende effekt dette vil ha overfor neste fase. 

Utlysningen er åpen for alle tematiske områder og prosjektet kan være på TRL nivå 2–7 (Technology readiness level – skalaen som benyttes i EU). 

Prosjektvarighet kan være fra tre til tolv måneder. Utlysningen er "løpende" uten søknadsfrist, det innebærer at når søknaden er sendt inn via Mitt nettsted, er det ikke lenger mulig å gjøre endringer. Søknader blir fortløpende vurdert og vedtatt. Dere får svar på søknaden så raskt som mulig (normalt fem–seks uker), men senest tre måneder etter at dere har sendt inn søknaden. Tidligst tillatte prosjektstart er dagen etter at søknaden er sendt inn.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Følgende aktører kan stå som søkere: 

 • godkjente forskningsorganisasjoner 
 • teknologioverføringskontorer (TTO-er) 
 • oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner, dvs. forskningsorganisasjonen(e) som eier rettighetene, har valgt å etablere et nytt selskap for den videre kommersialiseringsprosessen.  

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Den prosjektansvarlige organisasjonen må være én av følgende: 

Forskningsorganisasjon 

Godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner. 

Teknologioverføringskontor 

Forskningsorganisasjonen som eier de immaterielle rettighetene, må være samarbeidspartner i prosjektet. 

Oppstartsselskaper 

 • Oppstartsselskaper må ha utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner hvor forskningsresultatene har sitt opphav, dvs. det må fremkomme tydelig at forskningsorganisasjonen har vært med i beslutningen om opprettelse av selskapet, og selskapet må oppfylle kriteriene i Gruppeunntaksforordningens artikkel 22.  
 • Oppstartsselskaper må legge ved en rettighetserklæring fra forskningsorganisasjonens ledelse eller deres teknologioverføringskontor, som bekrefter at forskningen har sitt opphav fra nevnte forskningsorganisasjon, i tillegg til at selskapet har de nødvendige rettigheter til å videreutvikle forskningsresultatene til kommersiell anvendelse. 
 • Oppstartsselskaper må legge ved en egenerklæring der de bekrefter størrelsen på selskapet og at de ikke har utestående tilbakebetalingskrav. 
 • Enkeltpersonforetak kan ikke være søker. 

For mer informasjon, se "Forutsetninger for tildeling av støtte" under. 

Krav til prosjektleder 

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjema må ha godkjent at prosjektleder sender inn søknaden. 

Krav til samarbeidspartnere 

 • Kvalifiseringsprosjekter har typisk ikke samarbeidspartner(e) med mindre prosjektansvarlig organisasjon deler rettigheter til prosjektresultater med andre som oppfyller kriteriene under "Hvem kan søke?". Prosjekter har derimot ofte underleverandører. Se under om krav til underleverandører. 
 • Eventuelle samarbeidspartnere skal registreres i søknadsskjemaet med rollen "både utførende og finansierende", og prosjektansvarlig skal inngå en avtale med samarbeidspartner som regulerer rettigheter og plikter ved eventuell tildeling og kontraktsinngåelse. 

Eksempler på prosjekter som må ha samarbeidspartnere:  

 • Når et teknologioverføringskontor (TTO) er prosjektansvarlig, skal forskningsorganisasjonen som eier de immaterielle rettighetene være samarbeidspartner. 
 • Når et oppstartsselskap er prosjektansvarlig og deler rettigheter til prosjektresultater med en forskningsorganisasjon/TTO, skal forskningsorganisasjonen/TTO-en være samarbeidspartner. Et oppstartsselskap kan derimot ikke være en samarbeidspartner dersom en TTO/forskningsorganisasjon er prosjektansvarlig.  

Krav til underleverandører 

 • Merk at rollen "Kun utførende" ikke skal brukes i søknader om kvalifiseringsprosjekt.  
 • Leverandører til prosjektet av rådgivning, utvikling eller andre tjenester skal være underleverandører. 
 • En underleverandør bistår med gjennomføringen av konkrete og avgrensede oppgaver i prosjektet, men kan ikke gis rettigheter til prosjektresultater. 
 • Underleverandører skal ikke registreres i søknadsskjemaet, men oppdrag av større omfang skal beskrives i søknaden (budsjettspesifikasjon og prosjektbeskrivelse). 
 • Selskapet og eventuelle underleverandører må være uavhengige parter, i den forstand at den ene ikke kan ha kontrollerende innflytelse over den andre. 

På våre nettsider finner du mer informasjon om samarbeidsavtaler og bruk av underleverandører

Hva kan du søke om støtte til?

Det kan søkes om å få dekket inntil 100 prosent av de budsjetterte prosjektkostnadene. 

Prosjektkostnader er faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Merk at posten "Innkjøp av FoU-tjenester" ikke skal brukes i denne utlysningen. Den type kostnader skal føres som andre driftskostnader i søknadsskjemaet. 

Typiske aktiviteter inkluderer å 

 • avklare mulige anvendelsesmuligheter, markedspotensial, betalingsvilje, forretningsmodeller og strategi, viktige avklaringer som danner grunnlaget for videre teknologiverifisering og utvikling 
 • utarbeide grunnlag for "Freedom to operate", forberede- og levere inn patentsøknader 
 • optimalisere, avklare eller demonstrere teknologikonsepter og resultater 
 • etablere kontakt med potensielle lisenstakere, industripartnere, kunder og brukere, investorer for å avklare viktige spørsmål og videre veivalg 

Følgende er eksempler på kostnader som ikke kan inngå i prosjektkostnadene: 

 • lisens eller kjøp av rettigheter til forskningsresultater 
 • driftskostnader som for eksempel vedlikehold av patenter eller andre driftsaktiviteter 
 • kostnader knyttet til finansiering av utdanningsløpene for stipendiater (doktorgrads- og postdoktorkandidater). Stipendiater kan derimot inngå i prosjektgruppen og gjennomføre aktiviteter for prosjektet. Støtten kan brukes til å frikjøpe tid fra stipendiater 

Detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde finnes på nettsiden og i Veiledning for utfylling av søknadsskjema som er spesifikt utarbeidet for kommersialiseringssøknader. 

Forutsetninger for tildeling av støtte 

Tildelingen forutsetter at Forskningsrådet tildeles midler til kommersialisering over statsbudsjettet. 

Forskningsorganisasjoner og teknologioverføringskontorer 

Godkjente forskningsorganisasjoner, teknologioverføringskontorene som representerer disse og alle eventuelle samarbeidspartnere som skal motta støtte, må falle inn under definisjonen av organisasjon for forskning og kunnskapsoverføring i statsstøtteregelverket. Eventuelle andre samarbeidspartnere kan ikke motta støtte fra oss i disse prosjektene. 

Statsstøtteregelverkets definisjon: 

Organisasjon for forskning og kunnskapsformidling" en enhet (for eksempel universiteter eller forskningsinstitutter, teknologioverføringsbyråer, innovasjonsformidlere, forskningsrettede fysiske eller virtuelle samarbeidende enheter), uavhengig av rettslig status (offentlig- eller privatrettslig) eller finansieringsmåte, som har som hovedformål å drive med uavhengig grunnforskning, industriell forskning eller eksperimentell utvikling eller å oppnå bred spredning av resultatene av slik virksomhet gjennom undervisning, publisering eller teknologioverføring. Når en slik enhet også utøver økonomisk virksomhet, skal kostnadene og inntektene fra denne virksomheten regnskapsføres atskilt. Foretak som kan utøve avgjørende innflytelse på en slik enhet, for eksempel i egenskap av aksjeeiere eller medlemmer, skal ikke ha særskilt adgang til resultatene den oppnår. 

Støtte til en forskningsorganisasjon eller deres teknologioverføringskontor kan kun gå til deres ikke-økonomiske aktivitet i form av kunnskapsoverføringsaktivitet, slik dette er beskrevet i ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI, punkt 20 b)

Søkere må sikre at det ikke går indirekte støtte til samarbeidende foretak, i form av for eksempel gunstig prisede rettigheter til resultater. Samarbeidsavtalen må sikre at rettigheter til resultater blir fordelt på en måte som er i henhold til ESAs retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon punkt 29. 

Hva er ikke-økonomisk kunnskapsoverføringsaktivitet? 

For å regnes som en del av forskningsorganisasjonens ikke-økonomiske aktivitet, må kunnskapsoverføringsaktiviteten i henhold til ESAs retningslinjer enten bli utført av forskningsorganisasjonen selv, eller i samarbeid med eller på vegne av andre slike enheter. 

Begrepet kunnskapsoverføring er definert slik i ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUI: 

"knowledge transfer" means any process which has the aim of acquiring, collecting and sharing explicit and tacit knowledge, including skills and competence in both economic and non-economic activities such as research collaborations, consultancy, licensing, spin-off creation, publication and mobility of researchers and other personnel involved in those activities. Besides scientific and technological knowledge, it includes other kinds of knowledge such as knowledge on the use of standards and regulations embedding them and on conditions of real life operating environments and methods for organisational innovation, as well as management of knowledge related to identifying, acquiring, protecting, defending and exploiting intangible assets. 

Alt overskudd fra kunnskapsoverføringsaktivitetene må i tillegg reinvesteres i primæraktivitetene til forskningsorganisasjonen. I det tilfellet utgjør ikke støtten til kunnskapsoverføringsaktivitetene statsstøtte. Det er viktig å merke seg at aktivitetene ikke mister sin ikke-økonomiske karakter ved at tredjeparter leverer disse tjenestene gjennom åpne anbud. 

Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom forskningsorganisasjonens/TTO-ets økonomiske og ikke-økonomiske aktivitet er på plass. 

Se mer på informasjonssiden vår: Betingelser for tildeling av statsstøtte

Oppstartsselskaper 

Oppstartsselskaper må være oppmerksomme på at støtten tildeles som statsstøtte med hjemmel i EUs gruppeunntaksforordning (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 22. 

Tildeling av midler skal praktiseres i tråd med statsstøtteregelverket. Vilkår og begreper skal tolkes i tråd med tilsvarende vilkår og begreper i støttereglene. Dersom det er motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert. 

Forskningsrådet kan ikke gi støtte til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en tidligere beslutning fra ESA/EU-kommisjonen, der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre markedet. 

Av artikkel 22 i EUs Gruppeunntaksforordning følger bl.a. at selskapet 

 • må være unotert 
 • er registrert for under fem år siden 
 • ikke har tatt over aktiviteten til et annet foretak, med de unntakene som kommer frem av art. 22 (2) a) 
 • ikke har delt ut utbytte 
 • ikke er dannet gjennom en fusjon, med de unntakene som kommer frem av artikkel 22 (2) c) eller art. 22 (2) tredje ledd. 

I tillegg til kravene over, har Forskningsrådet følgende tilleggskrav: 

 • selskapet må ha færre enn ti ansatte 
 • selskapet kan maksimum ha 2 millioner kroner i årsomsetning og/eller årsbalanse 

Ved vurderingen av størrelsen på foretaket, må søker ta i betraktning tall på ansatte og omsetning/balanse også i selskaper som har en eierandel på 25 prosent eller mer i bedriften, eller som bedriften selv har en eierandel på 25 prosent eller mer i. Se definisjon av SMB i Gruppeunntaksforordningens vedlegg I og EUs veileder til SMB-definisjonen

Utlysningen er meldt som en støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse xx/2024/SME. 

Andre krav til prosjektet 

 • Kvalifiseringsprosjektet må befinne seg på et tidlig stadium og det er behov for innledende undersøkelser av mulige anvendelsesmuligheter.
 • Forskningsresultatene må være unike og ikke åpent tilgjengelige (ikke open source eller allerede publisert) for å sikre muligheten for rettighetsbeskyttelse.  
 • Forskningsresultatene må representere betydelige forbedringer i forhold til eksisterende kunnskap eller "state-of-the-art", og ha potensial til å danne grunnlaget for nye produkter, prosesser eller tjenester. 

Søker må være klar over følgende: 

Heving av prosjektkontrakten 

Det er viktig at avtalte milepæler nås til avtalt tid. Dette vil tillegges betydelig vekt i vurderingen av om prosjektstøtten skal opprettholdes eller om kontrakten skal heves. 

Eksempler på vesentlige årsaker som kan føre til endring eller heving av kontrakten er at: 

 • forutsetninger i utlysningen, og avtalte forutsetninger for tildeling, blir brutt 
 • prosjektfremdrift ikke er i henhold til avtalt plan 
 • sentrale prosjektmedarbeidere ikke lenger er en del av prosjektet 
 • prosjektet ikke lenger har tilgang til kritiske og nødvendige ressurser eller utstyr 
 • det har fremkommet resultater eller ny informasjon som vesentlig svekker prosjektets kommersielle potensial  

Rapportering og utbetaling av støtte  

Alle prosjekter som får tilskudd gjennom denne utlysningen, forventes å sende inn en sluttrapport og en forenklet rapport senest en måned etter at prosjektperioden er avsluttet.  

For oppstartsbedrifter er det krav om årlig regnskapsrapportering.  

Støtten utbetales etterskuddsvis og kun reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap blir dekket. All rapportering skal skje elektronisk.  

For oppstartsbedrifter utbetales tilskuddet basert på prosjektregnskapsrapporter for perioden kostnadene gjelder for. Prosjektregnskapsrapporter kan sendes inn løpende gjennom prosjektperioden.  

For øvrige søkere utbetales tilskuddet basert på innsendt EHF-faktura til Forskningsrådet (ikke-automatisk utbetaling).  

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen er åpen for alle fagområder. Forskningsrådet legger vekt på å oppnå en balansert portefølje av støttede prosjekter på tvers av sektorer og fagområder.

Bransjer og næringer

Bygg, anlegg og eiendomDyrehelseEnergi - NæringsområdeFinans og bankFiskeri og havbrukHelsenæringenIKT-næringenLandbrukLuftfartMaritim - NæringsområdeMatMedier og kommunikasjonMiljø - NæringsområdeNæringsmiddelindustriOlje, gassPoliti, brann, forsvarProsess- og foredlingsindustriReiselivRomfartSkipsfartSkog og trebrukSmart citySpill og underholdningSport, treningTekstilbransjenTelekommunikasjonTransport og samferdselUndervisningVarehandelVareproduserende industriAnnen tjenesteytingNæringsliv i hele landet

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Legg merke til at søknaden kun kan sendes inn én gang. Dersom dere ønsker å endre søknaden etter at den er sendt inn, så kan dere opprette en ny søknad – f.eks. som kopi av den allerede innsendte søknaden. 

En fullstendig søknad består av søknadsskjema og obligatoriske vedlegg som sendes inn via Mitt nettsted. 

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk. 
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format. 

For mer informasjon, se Veiledning for utfylling av søknadsskjema og Ofte stilte spørsmål om Kommersialiseringsprosjekt

Dersom dere har søkt kommersialiseringsprosjekt tidligere, og fått avslag, skal det tydelig framgå i begynnelsen av prosjektbeskrivelsen hva som er endret siden forrige søknad. 

Dersom dere sender inn tidligere avslått søknad på nytt uten vesentlige endringer i prosjektet og prosjektsøknaden, vil vi legge den opprinnelige faglige vurderingen til grunn for videre søknadsbehandling. 

Obligatoriske vedlegg  

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Dette lastes opp som vedleggtype "Prosjektbeskrivelse”. 
 • CV for prosjektleder og sentrale deltakere i prosjektteamet. Dette lastes opp som vedleggtype "CV”. 
 • Rettighetserklæring for oppstartsselskaper. Dette lastes opp som vedleggtype "Annet”. NB! Dersom dere ikke skal levere inn dette skjemaet, må det lastes opp et tomt dokument under "Annet". 
 • Egenerklæring for oppstartsbedrifter. Dette lastes opp som vedleggtype "Annet”. NB! Dersom dere ikke skal levere inn dette skjemaet, må det lastes opp et tomt dokument under "Annet". 

Bruk standard maler for alle obligatoriske vedlegg. Disse kan lastes ned nederst på siden.  

Valgfrie vedlegg 

 • Intensjonserklæringer fra eventuelle kunder, industripartnere eller andre samarbeidspartnere. 

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene: 

Forskning og innovasjon | Kvalifisering

Her vurderes utgangspunktet for søknaden og hva som er gjort i forkant av prosjektet.

Forskningsresultater
• I hvilken grad er forskningsgrunnlaget tilstrekkelig redegjort for, herunder hvem som står bak forskningen, hva er nytt, hvorfor er dette viktig, hvor på TRL-skala befinner prosjektet seg?

Innovasjonsgrad
• I hvilken grad er behovet eller problemet som skal løses på en ny eller bedre måte beskrevet og hva er forskjellig ift. eksisterende løsninger (state-of-the-art)?

Virkninger og effekter | Kvalifisering

Her vurderes den langsiktige planen og hva som skal skje etter prosjektet.

Markedsinnsikt og bruksområder
• I hvilken grad er det tilstrekkelig redegjort for markedsinnsikt, bruksområder og hvorfor resultatene er kommersielt interessante? I hvilken grad viser søker til dialog med relevante aktører?

Gjennomføringsstrategi
• I hvilken grad er hovedtrekkene i hva som skal skje etter dette prosjektet redegjort for, herunder hypoteser som adresserer strategivalg, utfordringer, risiko og rettigheter?

Samfunnsnytte og bærekraft
• I hvilken grad beskrives viktige samfunnsutfordringer som prosjektet vil kunne bidra til å løse?

Gjennomføring | Kvalifisering

Her vurderes den kortsiktige planen og hva som skal utføres i prosjektet for å utløse neste fase.

Prosjektplan
• I hvilken grad redegjør prosjektet for hva som skal gjøres, hvorfor aktivitetene er viktig, hva som ansees som suksessfullt utfall og hva resultatene vil utløse?
• I hvilken grad presenterer prosjektet en realistisk gjennomføringsplan med målbare milepæler og tilhørende aktiviteter?

Ledelse, gruppe og ekspertise
• I hvilken grad har prosjektet tilgang til nødvendige ressurser og ekspertise til å gjennomføre prosjektet?
• I hvilken grad finnes det en plan for å involvere relevante eksterne aktører (investorer, partnere, kunder, interessenter, mentorer, samfunnsaktører, osv.)?

Relevans for utlysningen

I hvilken grad prosjektet svarer på utlysningens formål og føringer.

Blant søknader med lik kvalitetsvurdering vil vi prioritere 

 • prosjekter med kvinnelige prosjektleder 
 • prosjekter som bidrar til at Norge blir et lavutslippssamfunn, til grønn omstilling eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer 

Behandlingsprosedyre

Søknader blir vurdert av minimum to saksbehandlere fra Forskningsrådet etter kriteriene "Forskning og innovasjon", "Virkninger og effekter" og "Gjennomføring". Saksbehandlerne har kompetanse på kommersialisering av forskningsresultater og kjennskap til relevant teknologi eller anvendelsesområder. Dersom samlet snittkarakter for disse tre kriteriene er 5 eller høyere på en skala med 7 som høyeste karakter, vil søknaden i tillegg bli vurdert ut fra kriteriet "Relevans for utlysningen". 

Resultatet av vurderingen av de ovennevnte kriteriene oppsummeres i en gjennomsnittskarakter som et samlet uttrykk for en helhetsvurdering av søknaden. 

Administrasjonen fremlegger deretter søknadene med karaktersettingen for vedtak. Det er administrerende direktør som er innvilgende organ og tar endelig beslutning om tildeling. 

Forskningsrådet legger vekt på at søknadsbehandlingen skal sikre at de beste prosjektene blir prioritert og at de vurderinger som gjøres er velbegrunnet. Vurderingene som sådan er av nytte for søkere da de gir verdifull tilbakemelding, uavhengig av om prosjektet får støtte eller ikke. 

Merk at dersom en avslått søknad sendes inn på nytt, uten vesentlige endringer i prosjektet og prosjektsøknaden, vil den opprinnelige faglige vurderingen legges til grunn for videre søknadsbehandling. 

Forventet svar på søknaden 

Søknader blir fortløpende vurdert og vedtatt. Dere får svar på søknaden så raskt som mulig (normalt fem–seks uker), men senest tre måneder etter innsending av søknad. 

Opprett søknad

Søknader til Kvalifisering - Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning 2024 lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 07.11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.