Gjennomført

Støtte til nettverk for å fremme forskningssamarbeid med og kunnskapsspredning om Ukraina

Viktige datoer

04. okt 2023

Åpen for søknad

15. nov 2023

Søknadsfrist

15. des 2023

Forventet svar på søknaden

01. jan 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

01. feb 2024

Seneste tillatte prosjektstart

31. jan 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Vi lyser ut midler for å støtte kompetansehevende samarbeid mellom norske og ukrainske forskningsorganisasjoner og forskere. Vi støtter også samarbeid som fører til kunnskapsdeling og partnerskap rettet mot nasjonale og internasjonale utlysninger.

Om utlysningen

Vi lyser ut midler til workshops, samarbeidsaktiviteter, planlegging av prosjekter og søknadsarbeid rettet mot nasjonale og internasjonale forskningsfond. Aktivitetene må inkludere samarbeidspartnere i/fra Ukraina, fremme økt internasjonalt samarbeid og stimulere til kunnskapsdeling med viktige målgrupper i forvaltningen, politikk og media 

Dette er midler som Forskningsrådet har fått over bistandsbudsjettet. Søknadene må derfor redegjøre for hvordan aktiviteten vil oppfylle krav til bruk av såkalte "Official Development Assistance" (ODA)-midler rettet mot Ukraina. 

Nettverket skal 

 • samle, sammenstille og dele informasjon om norsk og internasjonal forskning om Ukraina;
 • inkludere og støtte ukrainske samarbeidspartnere (forskningsinstitusjoner) og bidra til deling av kunnskap. Minst en ukrainsk samarbeidspartner må være med i nettverket. Prioritet gis til de som har med flere partnere, norske og ukrainske. Individuelle ukrainske forskere kan også delta;
 • arrangere seminarer og samarbeidsaktiviteter som fremmer norsk-ukrainske samarbeid rettet mot å søke finansiering fra blant annet nasjonale og internasjonale forskningsfond;
 • arbeide for å styrke dialogen mellom forskerne som vel som mellom forskere og brukere av forskningen.

Se også porteføljeplanen for Global utvikling og internasjonale relasjoner.  

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en forskningsorganisasjon.  

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn. 

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjon inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere.  

Krav til prosjektleder 

Prosjektleder må være nettverkets koordinator, og må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne.

Krav til samarbeidspartnere 

Godkjente norske forskningsorganisasjoner og tilsvarende utenlandske organisasjoner kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet og motta støtte.  

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å drifte nettverket og dets aktiviteter. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører. 

Vi krever at dere i søknaden bryter prosjektbudsjettet ned i følgende kostnadstyper: 

 • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig virksomhet og samarbeidspartnere i offentlig sektor og i forskningsorganisasjoner. 
 • andre driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets aktiviteter. Eventuelle innkjøp fra underleverandører skal føres her. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden. Eksempler på kostnader kan være: 
  • administrasjon og driften av nettverket  
  • kommunikasjon og dialog i nettverket 
  • organisering av seminarer og konferanser 
  • nødvendige reise- og oppholdskostnader for ukrainske deltakere på nettverksaktiviteter. Reiseutgifter for andre nettverksdeltakere dekkes ikke. 

Postene Innkjøp av FoU-tjenester og Utstyr skal ikke brukes. 

Dere finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.  

Omfanget av støtten  

Vi kan gi støtte på inntil 4,5 millioner kroner.  Det stilles ikke krav til egenfinansiering. 

Forutsetninger for tildeling av støtte 

Nettverket må starte opp mellom 01.01.2024 og 01.02.2024 og dere må søke om midler fra Forskningsrådet for 2024. Seneste tillatte prosjektslutt er 31.01.2028. 

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning finner dere i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter på informasjonssiden Dette består kontrakten av

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Global utvikling og internasjonale relasjoner

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dere kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler. 

Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk. 

Alle vedleggene skal være i PDF-format. 

Obligatoriske vedlegg  

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.  
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden. 
 • Relevansvedlegg som også beskriver aktiviteter relevant for ODA kravene. 

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.  

Valgfrie vedlegg 

 • CV for sentrale deltakere i prosjektet etter retningslinjene for søknadstypen  

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles av Forskningsrådets administrasjon og vedtas av Porteføljestyret for Global utvikling og internasjonale relasjoner.  

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning 15. desember  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 20:47 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.