Gjennomført

Obligatorisk skisse før søknad til Grønn plattform 2022

Skal dere søke midler fra Grønn plattform i 2022? Se informasjonsvideo og få svar på egne spørsmål om utlysningene.

Det er ikke mulig å redigere innsendte skisser. Trykk derfor ikke på "send-inn-knappen" før skissen er ferdig til å sendes inn.

Formål

Målet med skisseutlysningen er å mobilisere til prosjektideer og konsortier som kan bli til konkurransedyktige prosjektsøknader til Grønn plattform. Skisseutlysningen kvalifiserer til å sende inn en fullstendig søknad til Grønn plattforms hovedutlysning med søknadsfrist 14. september 2022. Søknader til hovedutlysningen må ha utgangspunkt i en innsendt obligatorisk skisse til skissefristen 4. mai 2022 kl. 23:59. 

Fullstendig tekst på hovedutlysningen vil bli publisert i mai 2022 og dere kan søke fra og med 10. august.

Samlet behov for støtte per prosjekt skal ligge mellom 30–80 millioner og støtten gis i henhold til statsstøtteregelverket. Forventet bevilgningsvedtak er i desember 2022. I årets utlysning skal dere sende inn én søknad som beskriver hele prosjektet og der bedrifter og forskningsinstitutter kan stå som prosjektansvarlig og sende inn søknaden på vegne av konsortiet.

Om utlysningen

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva lyser i 2022 ut inntil 750 millioner kroner for nye treårige Grønn plattform-prosjekter som skal ha oppstart tidlig i 2023. Vi tar forbehold om Stortingets budsjettvedtak for årene 2023 og 2024.

Innsendelse av skisse er obligatorisk og utgjør første fase i søknadsprosessen til årets Grønn plattform-utlysning. Søknader som ikke er basert på skisse innsendt innen skissefristen, vil bli avvist. 

Målet med Grønn plattform er å få fart på grønn omstilling i næringslivet og sikre et samfunnsøkonomisk lønnsomt og internasjonalt konkurransedyktig norsk næringsliv. Vi ønsker å mobilisere store og ambisiøse prosjekter som skal gjennomføres av konsortier i faktisk samarbeid, se Artikkel 25 og viktige definisjoner om betingelser for tildeling av statsstøtte.

Prosjektene som får støtte gjennom hovedutlysningen skal bidra til næringsutvikling for lavere utslipp og bedre ressursutnyttelse på en måte som sikrer naturmangfold og miljø. EUs taksonomi vil bli lagt til grunn for vurdering av miljøperspektiver.

Prosjektene kan omfatte grønn omstilling av eksisterende næringsliv og innsats for å legge grunnlag for fremvekst av nytt bærekraftig næringsliv og nye grønne verdikjeder. Dette handler både om endring av eksisterende produksjonsmetoder og -prosesser og om forbedring eller utvikling av ny teknologi, prosesser, produkter, tjenester eller forretningsmodeller som bidrar til å dreie norsk næringsstruktur i nullutslippsretning. Prosjektene og den grønne omstillingen skal legge grunnlaget for en grønn konkurransekraft som gir økte eksportinntekter og mer sysselsetting.

Sentrale kjennetegn for Grønn plattform-prosjekter er at dette er prosjekter som har

 • mål om å løse konkrete utfordringer og problemstillinger som vil akselerere grønn omstilling i næringslivet
 • konkrete mål for og høye ambisjoner om verdiskaping, reduserte klimagassutslipp og samtidig ivaretar eller forbedrer tilstanden for naturmangfold og miljø
 • høy innovasjonsgrad som utfordrer det etablerte, og som tenker nytt og innovativt om teknologi og marked
 • ambisjoner om resultater som kan spres og skaleres og som i tillegg vil gi varig verdiskaping og økt konkurransekraft, i tillegg til virkninger og effekter både nasjonalt og internasjonalt
 • behov for en bredde av aktiviteter fra forskning og teknologiutvikling, via testing og verifisering, til implementering, skalering og kommersialisering
 • mål om å bygge sterke verdikjeder og som krever et bredt samarbeid på tvers av fag, teknologiområder, kompetansemiljøer, bransjer og sektorer
 • et omfang og ambisjonsnivå som medfører et behov for risikoavlastning utover det som dekkes av ordinære ordninger og virkemidler

Dersom prosjektet deres i skissen ikke svarer på alle punktene over, bør dere se på mulighetene som ligger i andre ordninger i virkemiddelapparatet. Vi anbefaler at dere setter dere godt inn i formålet med Grønn plattform før dere vurderer å sende inn en skisse.

Vi oppfordrer til samarbeid

Tittel på skissene, navn på kontaktpersoner og tilhørende organisasjoner blir offentliggjort på Grønn plattforms nettside. Dette gjør det mulig å utveksle og samarbeide om prosjektideer og prosjektforslag på tvers av skissene. 

Ta kontakt med oss i Grønn plattform for råd og veiledning. Skisseutlysningen finnes bare på norsk.

Les mer på informasjonssiden vår om Grønn plattform.

Hvem kan søke?

Norske bedrifter og norske forskningsinstitutter kan sende inn skissen.

For hvilke forskningsinstitutter dette gjelder, se listen  "Godkjente forskningsorganisasjoner" under overskriften "Forskningsinstitutter" og "Andre godkjente forskningsorganisasjoner".

Hvem kan delta i prosjektet?

Næringsliv/bedrifter, forskningsorganisasjoner, offentlig sektor og andre organisasjoner kan delta i prosjektene/skissene. 

Hva kan du søke om støtte til?

Det følger ingen midler med utlysningen av skisser.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Grønn plattform er åpen for alle teknologiområder, bransjer, sektorer, næringer og naturbaserte løsninger.

Bransjer og næringer

Fiskeri og havbrukSkog og trebrukLandbrukMiljø - NæringsområdeNæringsmiddelindustriOlje, gassEnergi - NæringsområdeProsess- og foredlingsindustriVareproduserende industriIKT-næringenBygg, anlegg og eiendomTransport og samferdselFinans og bankHelsenæringenReiselivVarehandelMedia og kulturMaritim - NæringsområdeAnnen tjenesteyting

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Det er ikke mulig å redigere innsendte skisser. Trykk derfor ikke på "send-inn-knappen" før skissen er ferdig til å sendes inn.

Frist for innsending av skisse er onsdag 4. mai 2022 kl. 23:59.

 • Dere skal bruke en egen mal for skissen, og alle punkter skal fylles ut. Denne kan dere laste ned nederst i utlysningen.
 • En skisse som ikke er innsendt innen fristen eller som ikke følger malen, vil ikke bli vurdert og vil dermed heller ikke kvalifisere til å kunne sende inn søknad som svar på hovedutlysningen.
 • Skissen skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Skissen skal ikke overskride fire A4-sider.
 • Prosjektleder og administrativt ansvarlig kan ikke være samme person. Skissen skal være strategisk forankret hos ledelsen i bedriften eller forskingsorganisasjonen som sender inn skissen (prosjektansvarlig aktør).

Dere får automatisk bekreftelse på at skissen er mottatt, og det er deres ansvar å sjekke at dere får en slik bekreftelse.

Vurderingskriterier

Vi gir en skriftlig tilbakemelding på skissen der vi først og fremst gir dere en tilbakemelding på det skisserte prosjektets relevans, samt anbefalinger til presiseringer iht.  føringer og kriterier som gjelder Grønn plattform, se de sju punktene vi har listet opp under Om utlysningen.  Tilbakemeldingen vil dermed ikke være en faglig vurdering av forskningen i det skisserte prosjektet.

Hvis det skisserte prosjektet passer bedre innenfor andre ordninger og virkemidler, vil dere få en klar anbefaling om det.

Behandlingsprosedyre

Innkomne skisser vil bli vurdert administrativt av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Skissene blir vurderet fortløpende. Tilbakemelding vil bli gitt så raskt som mulig og senest rundt midten av juni. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 07.52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.