Gjennomført

Nærings-ph.d. – doktorgradsprosjekt i bedrift 2024

På grunn av en økning summen vi lyser ut i denne utlysningen, har vi besluttet å flytte fristen til 5. juni 2024.

Utlysningen er oppdatert i tråd med de nye endringene.

Viktige datoer

24. apr. 2024

Åpen for søknad

5. jun. 2024

Søknadsfrist

28. aug. 2024

Forventet svar på søknaden og tidligste tillatte prosjektstart

28. aug. 2025

Seneste tillatte prosjektstart

27. aug. 2029

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Forskningsrådet skal gjennom Nærings-ph.d.-ordningen bidra til å øke forskningsinnsatsen og den langsiktige kompetansebyggingen i bredden av norsk næringsliv gjennom rekruttering av doktorgradskandidater. 

Ordningen skal også bidra til tettere samspill mellom næringsliv og forskningsorganisasjoner som er nødvendig for å blant annet styrke kunnskapsoverføringen fra forskningen til samfunnet. 

Målgruppen er bedrifter. Nærings-ph.d. skal gi bedrifter en mulighet til å øke forskningskunnskapen og kompetansen uten å være med i et mer omfattende FoU-prosjekt. 

Om utlysningen

Vi lyser ut midler til Nærings-ph.d.-prosjekter med oppstart i løpet av de neste tolv månedene. 

Utlysningen inkluderer midler til 49 Nærings-ph.d.-prosjekter. Av disse skal det være fortrinnsvis 

 • to prosjekter med relevans for Maritim (se nedenfor)  
 • to prosjekter innenfor IKT-sikkerhet og kryptologi (se nedenfor) 
 • ti prosjekter innenfor kunstig intelligens (se nedenfor) 
 • 35 Nærings-ph.d.-prosjekter åpen for alle tema, bransjer og næringer 

Nærings-ph.d. er ikke en konkurransearena. Det vil si at midlene ikke tildeles på grunnlag av konkurranse, men på grunnlag av at alle kravene i utlysningen må være innfridd. 

Søknader kan sendes inn fra og med 24. april til og med 5. juni før kl. 13.00. Søknader som er mottatt til fristen 5. juni kl. 13:00 vil bli sortert gjennom randomisering (loddtrekning). Saksbehandlingen vil deretter bli gjennomført i den rekkefølgen som blir utfallet av randomiseringen, til alle tilgjengelige midler er tildelt.   

Et Nærings-ph.d.-prosjekt er et samarbeidsprosjekt mellom en prosjektansvarlig bedrift og en gradsgivende institusjon. Doktorgradsprosjektet skal ta utgangspunkt i en problemstilling som er relevant for bedriften, men det skal planlegges og gjennomføres i tett samarbeid mellom bedriften og gradsgivende institusjon. Andre aktører kan være samarbeidspartnere i prosjektet under visse forutsetninger. Les mer om dette under "Hvem kan delta i prosjektet?" 

Doktorgradsprosjektet skal gjennomføres på enten tre eller fire år. I treårige prosjekter arbeider kandidaten 100 prosent med doktorgradsprosjektet. I fireårige prosjekter arbeider kandidaten minst 75 prosent av tiden med doktorgradsprosjektet, og 25 prosent av tiden med andre oppgaver. 

Et prosjekt kan ikke starte før dere har fått beskjed om at prosjektet er innvilget. Det vil si at første oppstart for prosjekter innsendt til fristen 5. juni, er 28. august 2024. 

Vær oppmerksom på at all prosjektaktivitet som utføres før kontrakten med Forskningsrådet er signert, skjer på prosjektpartnernes egen risiko. Vi anbefaler at du sender inn søknaden i god tid før du planlegger å starte prosjektet. Prosjektet kan starte opp i løpet av de neste tolv månedene etter dere har fått beskjed om innvilgningen. 

Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter gjelder for alle prosjekter med tildeling fra ordningen. Se mer på våre nettsider: Dette består kontrakten av

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Statsstøtte 

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Støtte under ordningen tildeles i henhold til gruppeunntaksforordningens (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 25. I tillegg må de generelle vilkårene i forordningens kapittel I være oppfylt. Reglene kan leses her.  

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Vilkår og begreper skal tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert. 

Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand.     

Utlysningen er godkjent som støtteordning av EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse xx (riktig referanse kommer).      

Midler med spesielle føringer 

Det er midler til 35 Nærings-ph.d.-prosjekter uten tematiske føringer i årets utlysning. I tillegg er det midler til å finansiere inntil 15 prosjekter til dersom de tilfredsstiller spesielle føringer. 

 • Maritim. Det vil bli finansiert inntil to NPHD-prosjekter som er relevante for maritim forskning slik det er beskrevet i den maritime delen av porteføljeplanen for Hav
 • Ph.d.-utdanning i IKT-sikkerhet og kryptologi for personer som har sikkerhetsklarering. I 2020 lyste de to ordningene Nærings-ph.d. og Offentlig sektor-ph.d. ut midler til 18 doktorgradsprosjekter innenfor IKT-sikkerhet og kryptologi. Så langt er 16 av 18 prosjekter fordelt, og det gjenstår midler til to prosjekter. 
  Prosjektene øremerket IKT-sikkerhet og kryptologi skal tildeles prosjekter hvor stipendiaten allerede er sikkerhetsklarert. Disse prosjektene har derfor følgende føring: 
  • Kandidaten må kunne sikkerhetsklareres til minimum hemmelig. Arbeidsgiver er ansvarlig for å avklare klareringsnivå og ev. sørge for sikkerhetsklarering iht. behovet for faktisk tilgang til sikkerhetsgradert materiale. Sikkerhetsklarering må være på plass før søknaden kan sendes til Forskningsrådet.

Merk at resultater fra doktorgradsprosjektene, også innenfor IKT-sikkerhet og kryptologi, skal publiseres offentlig. 

 • Kunstig intelligens (KI). Vi vil finansiere inntil ti doktorgradsprosjekter innenfor KI-forskning som er relevante for Regjeringens milliardsatsing på kunstig intelligens. Dette inkluderer konsekvenser av KI, teknologiutvikling og innovasjon. Stipendiatene skal være koblet til etablerte KI-forskningsmiljøer. Eksempler på dette er forskningsmiljøer som deltar i forskningssentre (SFI og SFF) og større forskningsprosjekter innenfor KI finansiert av Forskningsrådet eller EU. Kandidaten skal integreres i stipendiatfellesskap og forskning knyttet til større prosjekter, og ha en akademisk veileder i KI-miljøet. Det forventes at kandidaten deltar i nasjonal forskerskole for kunstig intelligens NORA.Research.School - NORA - Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium

Prosjekter som ikke tilfredsstiller de spesielle føringene nevnt ovenfor, kan tildeles innenfor de generelle Nærings-ph.d.-midlene så langt de rekker.  

En søknad rettet mot prosjektmidlene med spesielle føringer, må oppfylle alle krav og føringer for Nærings-ph.d. Søknaden vil i tillegg bli vurdert opp mot de spesifikke føringene angitt i punktene ovenfor. 

Hvem kan søke?

Søker (prosjektansvarlig virksomhet) må være et foretak (en bedrift) med norsk organisasjonsnummer registrert i Brønnøysundregisteret og som driver økonomisk aktivitet i Norge. Med økonomisk aktivitet mener vi å tilby varer eller tjenester i et marked. 

Offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter, kan søke dersom foretaket ikke finansieres med mer enn 60 prosent fra det offentlige. 

Prosjektansvarlig må ha minst to ansatte i 100 prosent stilling. Kandidaten kan være den ene av de to ansatte.  

Følgende virksomheter kan ikke søke Nærings-ph.d.: 

 • virksomheter som finansieres med mer enn 60 prosent fra offentlige tilskudd   
 • virksomheter som ikke driver eller planlegger å drive økonomisk aktivitet 
 • lag og foreninger, inkludert fagforeninger 
 • forskningsinstitutter, helseforetak og organisasjoner som er godkjent av Forskningsrådet som forskningsorganisasjon 
 • enkeltpersonforetak og bedrifter med færre enn to ansatte i 100 prosent stilling 
 • virksomheter som faller inn under målgruppen til Offentlig sektor-ph.d. 
 • virksomheter som på tildelingstidspunktet er definert som "foretak i vanskeligheter" 

Forskningsrådet gir kun støtte til prosjekter med kandidater som ikke har doktorgrad fra før.  

Ordningen støtter ikke ferdigstilling av påbegynte doktorgrader. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Prosjektansvarlig skal være en bedrift i tråd med kravene ovenfor. Gradsgivende institusjon skal være samarbeidspartner i Nærings-ph.d.-prosjektet. 

Krav til prosjektansvarlig bedrift 

 • Bedriften skal stå som prosjektansvarlig og må være innenfor målgruppen til ordningen. Vi gjør oppmerksom på at vi kan be om mer dokumentasjon for å vurdere om dette kravet er oppfylt. Dersom dere er usikre på om virksomheten er i målgruppen, ber vi dere ta kontakt med kontaktpersonen vår for ordningen før dere sender inn søknaden. 
 • Doktorgradsprosjektet skal være relevant for virksomheten og de langsiktige kompetansebehovene til prosjektansvarlig. 
 • Prosjektansvarlig bedrift må sikre økonomisk gjennomføringsevne. Det betyr at bedriften må sikre finansiering av prosjektet i hele prosjektperioden også ved forsinkelser, og må kunne bekrefte at prosjektet kan finansieres også ved utsettelser. Vi gjør oppmerksom på at utvidet dokumentasjon for å vurdere dette kravet kan bli etterspurt i søknadsfasen.  
 • Prosjektansvarlig bedrift skal oppnevne egen veileder/mentor i prosjektet og sette av tilstrekkelig tid og ressurser for at doktorgradsprosjektet kan gjennomføres. Rollen som bedriftsveileder skal fylles av en person med relevant kompetanse for prosjektets fagtematikk. Bedriftsveileder trenger ikke å ha en doktorgrad, men vil da defineres som en bedriftsmentor. Veileder/mentor kan leies inn fra en ekstern aktør dersom virksomheten ikke har relevant kompetanse på dette.  
 • Kandidaten trenger ikke å være ansatt på søknadstidspunktet, men skal være ansatt i prosjektansvarlig virksomhet gjennom hele prosjektperioden, og ansettelsesforholdet skal ta høyde for at det kan bli forsinkelser. Kandidaten skal være ansatt i 100 prosent stilling i tre år ved treårige prosjekter, og i minst 75 prosent stilling i fire år ved fireårige prosjekter. Forskningsrådet forutsetter at kandidatens ansettelses- og arbeidsforhold er i tråd med norsk lovverk. 

Krav til gradsgivende institusjon 

 • Gradsgivende institusjon har ansvar for å sikre at doktorgradsprosjektet, og derved doktorgraden som skal forsvares ved institusjonen, møter de samme kravene til vitenskapelig nivå som institusjonens øvrige doktorgrader, og følger institusjonens forskrift for doktorgradsutdanning når det gjelder opptak, gjennomføring og bedømmelse. 
 • Prosessen med opptak til doktorgradsprogram skal være igangsatt på søknadstidspunktet. Det skal foreligge endelig opptak av kandidaten til relevant doktorgradsprogram ved gradsgivende institusjon. Dokumentasjon på endelig opptak kan ettersendes når den foreligger. Forskningsrådet inngår ikke kontrakt med prosjektansvarlig før dokumentet er innsendt. 
 • Dersom gradsgivende institusjon er utenlandsk, må prosjektansvarlig dokumentere at graden fra den utenlandske institusjonen er på nivå med en doktorgrad avlagt ved et norsk universitet. 

Krav til samarbeid og organisering av prosjektet 

 • Prosjektet skal gjennomføres i henhold til statsstøtteregelverkets definisjon av faktisk samarbeid. Definisjonen for faktisk samarbeid er følgene: 
  Samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid. 
 • Prosjektansvarlig bedrift og gradsgivende institusjon må inngå en skriftlig samarbeidsavtale. Prosessen med samarbeidsavtalen skal være igangsatt på søknadstidspunktet, men avtalen trenger ikke å være ferdig. Avtalen må oppfylle Nærings-ph.d.-ordningens særskilte krav til samarbeidsavtale (se eget avsnitt under). Signert samarbeidsavtale er vedlegg til kontrakten som Forskningsrådet inngår med prosjektansvarlig virksomhet. Forskningsrådet vil ikke inngå en kontrakt med prosjektansvarlig før samarbeidsavtalen er signert. 
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere skal i fellesskap kunne tilby kandidaten et tilfredsstillende fagmiljø og tilstrekkelig støtte til å kunne gjennomføre doktorgradsprosjektet. Dette betyr at kandidaten skal være en del av og få støtte fra det faglige miljøet hos den gradsgivende institusjonen, samtidig som engasjere seg i og få god støtte hos prosjektansvarlig bedrift til å gjennomføre doktorgraden. Et velfungerende fagmiljø skal dermed gi kandidaten en mulighet til å kombinere teoretisk kunnskap og praktisk erfaring for å oppnå vellykket gjennomføring av doktorgradsprosjektet. 
 • Kandidaten i prosjektet må være utpekt på søknadstidspunktet. Det kan ikke søkes om støtte til prosjekter uten en spesifikk kandidat. 
 • Kandidaten skal oppholde seg minst ett år ved gradsgivende institusjon og minst ett år ved prosjektansvarlig virksomhet. Dette gjelder også dersom gradsgivende institusjon er utenfor Norge. Oppholdet trenger ikke være sammenhengende, det kan deles opp i flere kortere opphold fordelt over prosjektperioden.

Krav til samarbeidsavtalen 

Bedriften og gradsgivende institusjon må inngå en skriftlig samarbeidsavtale som følger våre generelle vilkår for FoU-prosjekter. Nærings-ph.d. ordningen stiller følgende krav til samarbeidsavtalen: 

 • Fordeling av resultater og spørsmål om immaterielle rettigheter skal avklares. Partene må regulere eierskapet og bruksrettighetene til prosjektresultatene når flere har frembrakt resultatet i fellesskap. Eierskap og bruksrettigheter skal reguleres slik at foretak som deltar i konsortiet ikke mottar indirekte støtte fra deltakende forskningsinstitusjoner. Reguleringen av eierskap og bruksrett må derfor være i tråd med ESAs retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon, paragraf 29.   
 • Veilederne fra både prosjektansvarlig virksomhet og gradsgivende institusjon skal spesifiseres med navn, rolle og arbeidsgiver.  
 • Det skal spesifiseres at kandidaten skal oppholde seg minst ett år ved prosjektansvarlig virksomhet og minst ett år ved gradsgivende institusjon. Tiden kan fordeles slik det er mest hensiktsmessig for prosjektet. 
 • Krav om arbeidsplikt for kandidaten skal avklares. Dette kan også være en del av en separat ansettelsesavtale mellom kandidaten og virksomheten. I fireårige prosjekter skal det spesifiseres hvor stipendiatens arbeidsplikt skal utføres. 
 • Finansiering og fordeling av kostnader på hver samarbeidspartner i doktorgradsprosjektet skal oppgis. 

Les mer om samarbeidsavtaler på nettsidene våre

Krav ved samarbeid med andre aktører 

Nærings-ph.d. er et virkemiddel som i utgangspunktet er rettet mot enkeltbedrifter i samarbeid med en gradsgivende institusjon. Dersom det er aktuelt at flere aktører inngår i prosjektet, skal det være i henhold til statsstøtteregelverkets definisjon av faktisk samarbeid (se ovenfor). 

I Nærings-ph.d.-prosjekter der andre aktører (i tillegg til prosjektansvarlig og gradsgivende institusjon) inngår som samarbeidspartnere, må følgende krav være tilfredsstilt i tillegg til de øvrige kravene i utlysningen: 

 • Dersom andre samarbeidspartnere enn prosjektansvarlig og gradsgivende institusjon skal bidra med finansering, gjelder følgende: prosjektansvarlig må gå inn med den største egenandelen i prosjektet med unntak av gradsgivende institusjon. Det vil si at den delen av prosjektkostnadene som ikke dekkes av gradsgivende institusjon kan fordeles på flere samarbeidspartnere, men prosjektansvarlig må gå inn med den største egenandelen. 
 • Det må inngås forpliktende samarbeidsavtale mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne i prosjektet. I avtalene må alle relevante forhold avklares, herunder immaterielle rettigheter (IPR), fordeling av resultater og økonomiske forhold. Forskningsrådet krever at det inngås én fellesavtale hvis det er flere samarbeidspartnere i tillegg til prosjektansvarlig og gradsgivende institusjon i prosjektet. 

Prosjektansvarlig må kunne vise til en plan for hvordan prosjektet kan fullføres i tilfelle samarbeidspartnere trekker seg underveis i prosjektet. 

Hva kan du søke om støtte til?

Forskningsrådet skal gjennom Nærings-ph.d.-ordningen bidra til å dekke støtteberettigede kostnader som er direkte knyttet til gjennomføringen av doktorgradsprosjektet. Spesifikt er dette:  

 • lønn og personalkostnader for kandidaten 
 • lønn og personalkostnader for intern veileder 
 • kostnader hos gradsgivende institusjon (blant annet veiledning og kontorplass) 
 • kostnader hos samarbeidspartner  
 • andre driftskostnader (laboratorieforsøk, litteraturinnkjøp, konferansereiser o.l.)     

Nærings-ph.d.-ordningen støtter kun prosjektaktivitet som faller innenfor statsstøtteregelverkets definisjon av industriell forskning og grunnforskning (les om Hjemler for statsstøtte fra Forskningsrådet her). 

Industriell forskning: ‘industrial research’ means the planned research or critical investigation aimed at the acquisition of new knowledge and skills for developing new products, processes or services or aimed at bringing about a significant improvement in existing products, processes or services, including digital products, processes or services, in any area, technology, industry or sector (including, but not limited to, digital industries and technologies, such as super-computing, quantum technologies, block chain technologies, artificial intelligence, cyber security, big data and cloud technologies).  

Industrial research comprises the creation of components parts of complex systems, and may include the construction of prototypes in a laboratory environment or in an environment with simulated interfaces to existing systems as well as of pilot lines, when necessary for the industrial research and notably for generic technology validation. 

Grunnforskning: fundamental research’ means experimental or theoretical work undertaken primarily to acquire new knowledge of the underlying foundations of phenomena and observable facts, without any direct commercial application or use in view. 

Kostnader ved andre aktiviteter og tiltak for å utnytte FoU-resultatene slik som patentering, markedsundersøkelser og markedsføring, uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester kan ikke støttes. Overordnede FoU-aktiviteter i bedriften som ikke direkte bidrar til framdrift i prosjektets forskning, faglige mål og produksjon av endelig avhandling skal ikke tas med i budsjettet. 

Prosjektansvarlig må i søknaden sette opp et budsjett som viser alle kostnader direkte knyttet til gjennomføring av doktorgradsprosjektet. Vi krever i søknaden at kostnadene fordeles på følgende kostnadstyper: 

 • Personalkostnader og indirekte kostnader. Her føres lønn- og personalkostnader for personell i bedriften som kandidat og intern veileder, og lønn- og personalkostnader ved gradsgivende institusjon. Kostnadene skal beregnes på grunnlag av timesatser per person som deltar i prosjektet. Beregningsgrunnlaget dere benytter, det vil si hvilke kostnader som dere tar med i timesatsen, skal beskrives i søknaden i spesifikasjonsfeltet under budsjettabellene. Det er ulike retningslinjer for beregning av timesatser for personer i bedriften og ved gradsgivende institusjon. Vennligst les retningslinjene og følg eksemplene på beregning av timekostnader og indirekte kostnader: 
 • Innkjøp av FoU-tjenester. Dette er kostnader til innkjøp av FoU-tjenester som laboratorievirksomhet, analyser, etc. fra en FoU-leverandør. Se retningslinjer for "Innkjøp av FoU-tjenester" for mer informasjon. 
 • Utstyr. Merk at det er begrensinger for hvilke utstyrskostnader som kan tas med i budsjettet. Det er derfor viktig at dere leser retningslinjene nøye. Retningslinjer for utstyr
 • Andre driftskostnader. Dette er kostnader til blant annet litteraturinnkjøp, konferansereiser, driftskostnader ved laboratorieforsøk, ekstern veileder osv. 

For mer informasjon les om Forskningsrådets retningslinjer for budsjett. 

Beregning av støtte 

Tabellen under viser maksimalt støttebeløp fra Forskningsrådet til Nærings-ph.d.-prosjekter per år og måned. Dere beregner støtten per måned fra oppstartdato:

 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

3-årige prosjekter 

656 000 

681 500 

707 000 

732 000 

759 000 

784 000 

Støtte per måned 

55 000 

57 000 

59 000 

61 000 

63 000 

65 000 

 

 

 

 

 

 

 

4-årige prosjekter 

492 000 

511 000 

530 000 

549 000 

569 000 

588 000 

Støtte per måned 

41 000 

43 000 

44 000 

46 000 

47 000 

49 000 

Støtten gis ikke som en rundsum, men korrigeres i tråd med regnskapsførte kostnader. Støtten kan ikke overstige 50 prosent av totale, godkjente prosjektkostnader. Det betyr at dersom regnskapsførte kostnader blir lavere enn budsjettert, blir Forskningsrådets utbetaling redusert slik at den ikke utgjør mer enn 50 prosent av prosjektkostnadene.  

Støtten skal bidra til å dekke lønn, sosiale og indirekte kostnader for stipendiat og intern veileder/mentor, kostnader ved gradsgivende institusjon samt andre driftskostnader i prosjektet.  

Støtten fra Forskningsrådet utbetales som prosjektstøtte til bedriften, ikke som et personlig stipend til kandidaten.  

I tillegg må dere være klar over følgende om dere skulle få bevilgning fra oss: 

Skattefradrag for FoU-prosjekter gjennom SkatteFUNN 

Bedrifter fra alle sektorer og industrien kan søke SkatteFUNN og ved godkjent søknad, få innvilget opp til 19 prosent av prosjektets kostnader som en skattereduksjon gjennom skatteoppgjøret. Se nettsiden til SkatteFUNN for mer informasjon. Det er mulig å kombinere NPHD med SkatteFUNN. Les mer informasjon om Insentiveffekt og kombinasjon av virkemidler.

Støtte til utenlandsopphold  

Foretak som får støtte gjennom Nærings-ph.d.-ordningen, vil i tillegg kunne søke om støtte til utenlandsopphold for sin doktorgradskandidat dersom gradsgivende institusjon er norsk. Se egen utlysning om Utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. 

 • Forutsetning for støtte til utenlandsopphold: Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode. Forskningsrådet skal, som vedlegg til søknaden, ha en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013). 

   

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen er åpen for prosjekter innenfor alle områder i næringslivet, men vi ønsker at søker knytter søknaden sin opp mot ett eller flere av de temaene som er listet opp under:

Innovasjon

Næringsliv i hele landetMaritimIKT-sikkerhet og kryptologiKunstig intelligens

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler. 

Søknadsskjemaet 

 • De formelle rollene i prosjektet, altså administrativt ansvarlig og prosjektleder, skal innehas av ansatte hos prosjektansvarlig og kan ikke fylles av kandidaten. 
  • Administrativt ansvarlig må ha signaturrett for bedriften og må kunne forplikte bedriften i et Nærings-ph.d.-prosjekt. Administrativt ansvarlig skal godkjenne søknaden før den blir sendt inn og skal signere blant annet kontrakten og rapporter i prosjektperioden. 
  • Prosjektlederen har rapporteringsansvar overfor Forskningsrådet og er Nærings-ph.d.-prosjektets primære kontaktperson. Prosjektleder har også ansvar for prosjektets faglige framdrift. 
 • Samarbeidspartnere: Husk å føre opp gradsgivende institusjon og eventuelt andre bedrifter eller institusjoner som inngår i et faktisk samarbeid som samarbeidspartnere. Prosjektansvarlig og Forskningsrådet skal ikke føres opp som samarbeidspartnere. 
 • Hovedaktiviteter og milepæler i prosjektperioden skal inkludere:  
  • obligatoriske og valgfrie kurs ved gradsgivende institusjon og eventuelt andre universitet/høyskoler 
  • midtveisevaluering ved gradsgivende institusjon 
  • milepæler for de planlagte artiklene 
  • innlevering av avhandlingen skal være prosjektets siste milepæl. Vi anser innlevering av avhandlingen som avslutningen av prosjektet. Vi venter ikke på disputas da dette kan ta lengre tid. 
 • I spesifikasjonsfeltet til kostnadsplanen skal dere beskrive hvordan dere har kommet fram til timesatsen til prosjektmedarbeiderne, og hvor mange timer i året dere har beregnet per prosjektmedarbeider. Hvis dere har brukt maksimaltimesats (1100 kroner) må dere begrunne dette. 
 • Fra og med 2024 er det innført et nytt krav for framdriftsvurdering av prosjekter. For å sikre en jevn og grundig oppfølging, kreves det at det gjennomføres to framdriftsmøter årlig. Disse møtene forventes å inkludere representanter fra den prosjektansvarlige virksomheten (prosjektleder og/eller administrativt ansvarlig og intern veileder), gradsgivende institusjon (hovedveileder) og ph.d.-kandidaten. Som en del av denne nye prosedyren, må møtereferat sendes til Forskningsrådet senest 14 dager etter gjennomført møte. Møtene skal bidra til å evaluere prosjektets utvikling og adressere eventuelle utfordringer i en tidlig fase samt sikre kontinuerlig kommunikasjon med Forskningsrådet om prosjektets framdrift.  

Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk. 

Vedlegg til søknaden 

Prosjektbeskrivelsen og andre obligatoriske vedlegg må følge malene. Dere finner alle vedleggsmalene nederst i utlysningen. Alle vedleggene skal være i PDF-format. 

Deler av søknadsbehandlingen hos oss er digitalisert. Det er derfor viktig at dere benytter malene nederst i utlysningen og beholder toppteksten i dokumentene. 

Obligatoriske vedlegg 

 1. prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider (bruk standard mal som du finner nedenfor) 
 2. partneropplysninger for bedrifter (bruk standard mal som du finner nedenfor) 
 3. bekreftelse på deltakelse i doktorgradsprosjekt (bruk standard mal som du finner nedenfor) 
 4. CV for kandidaten: i Nærings-ph.d. har vi ikke egen mal for CV, benytt "vanlig" CV-oppsett. Det er kun kandidatens CV som skal lastes opp. 
 5. egenerklæringsskjema om foretak (lastes opp under vedleggstypen "Annet") (bruk standard mal som du finner nedenfor) 

Andre vedlegg 

6. For søknader til IKT-sikkerhet og kryptologi skal det vedlegges bekreftelse på sikkerhetsklarering og autorisasjon (lastes opp under vedleggstypen "Annet") 

Søknader som ikke oppfyller kravene, vil bli avvist.  

Søknader som ikke har lagt ved obligatoriske vedlegg nr. 1–5, vil bli avvist. 

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vennligst ikke legg ved dokumenter som ikke etterspørres. Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. 

Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene dere laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Behandlingsprosedyre

Søknader til denne utlysningen behandles administrativt. Grunnet begrenset budsjett forventer vi flere søknader enn det er midler til å støtte. Utlysningen og behandlingen av søknader vil derfor skje gjennom følgende trinn: 

 • Dere kan søke fra og med 24. april til og med 5. juni før kl. 13:00, da stenges den for søknader.   
 • Rekkefølgen for behandlingen av søknader blir sortert gjennom randomisering (loddtrekning).   
 • Vi behandler søknadene i denne rekkefølgen til budsjettet er brukt opp. 

Innen åtte uker etter søknadsfristen (5, juni) vil bedriften motta tilbakemelding angående enten betinget vedtak om tildeling eller avslag. Det tas forbehold om mulig forlengelse av behandlingstiden i perioder med ferieavvikling og økt pågang. Svar vil bli kommunisert via Mitt nettsted.   

Dersom søknaden blir betinget godkjent, vil søker motta et brev som inneholder krav om tilleggsinformasjon og revidering av søknad. I revidert søknad blir søker bedt om å skrive et populærvitenskapelig sammendrag av prosjektet, og eventuelt andre avklaringer eller rettelser knyttet til søknaden.  

Frist for innsending av revidert søknad er vanligvis tre uker. Ved behov kan søker be om utsatt frist.   

Når etterspurt tilleggsinformasjon og søknadsrevideringer er godkjent, vil vi vente på å motta formelt brev om opptak til doktorgradsprogram. Deretter vil vi legge ut en kontrakt på Mitt nettsted. Signert samarbeidsavtale med gradsgivende institusjon og eventuelt andre samarbeidspartnere skal lastes opp som vedlegg til kontrakten. Kontrakten blir gyldig etter at vi har endelig godkjent den innsendte kontrakten og vedlegget. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 16.59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.