Planlagt

Senter for forskningsdrevet innovasjon – SFI V – trinn 1

Viktige datoer

22. apr. 2024

Webinar SFI utlysningen - spørsmål og svar

7. aug. 2024

Åpen for søknad

18. sep. 2024

Søknadsfrist

Medio desember 2024

Beslutning om hvilke søknader som inviteres til å søke i trinn 2 blir offentliggjort

Planlagt mai–juni 2025

Søknadsfrist for trinn 2

Viktige datoer

Formål

Formålet med denne utlysningen er å kvalifisere søknader som skal gå videre til utlysningen Senter for forskningsdrevet innovasjon – SFI V – trinn 2. Målet med SFI-ordningen er å fremme innovasjon ved å støtte langsiktig forskning gjennom et nært samarbeid mellom FoU-intensive virksomheter og fremtredende forskningsinstitusjoner.

SFI skal styrke innovasjonsevnen i norsk næringsliv gjennom forskning som svarer på langsiktige behov, utfordringer og fremtidige verdiskapingsmuligheter. Forskningen skal foregår i et forpliktende og langsiktig samarbeid mellom forskningsorganisasjoner og bedrifter, gjerne også i samarbeid med offentlig sektor. Forskningen skal være på høyt internasjonalt nivå og gi grunnlag for innovasjoner og økt verdiskaping i norsk næringsliv. 

Om utlysningen

Vi lyser ut midler til inntil åtte nye sentre med oppstart sent andre halvår 2025. Denne utlysningen er trinn 1 av en to-trinns søknadsprosess.

 • Trinn 1: Kort søknad (5 siders prosjektbeskrivelse + 1 side med referanser).  
 • Trinn 2: Fullstendig søknad (20 sider prosjektbeskrivelse + 1 side med referanser). Trinn 2 er kun åpen for søkere som i går videre fra trinn 1. 

Se vårt søkerkurs om SFI-utlysningen

Hvilke mål må sentrene oppfylle? 

SFI skal bidra til styrket innovasjonsevnen i næringslivet gjennom forskning som svarer på langsiktige behov og utfordringer identifisert av næringslivet. Senteret skal bidra til å utvikle et næringsliv med konkurransekraft i lavutslippssamfunnet og bærekraft med hensyn til klima, miljø og samfunn. Sentrene skal ha positiv eller nøytral effekt på grønn omstilling av norsk næringsliv. 

Dette skal SFI-ordningen bidra til: 

 • Resultatene fra forskningen skal gi grunnlag for innovasjoner og økt verdiskaping i norsk næringsliv og/eller økt effektivitet og gode tjenester i norsk offentlig sektor.  
 • Næringslivet skal gjennom samarbeid med ledende forskningsinstitusjoner og tilgang på forskning av høy kvalitet oppnå økt konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt.  
 • Sentrene skal øke internasjonalisering av norsk næringsliv og forskningsinstitusjoner, bl.a. gjennom sterke nasjonale og internasjonale forskningsnettverk og verdikjeder.   
 • Sentrene skal bidra til master- og forskerutdanning for å møte kompetansebehov i næringsliv og offentlig sektor.  

For å legge til rette for at næringsliv og offentlig sektor skal ta i bruk forskningsresultater til innovasjoner, kreves stor grad og reell involvering av partnere i senteret og også at senteret har innovasjonsfaglig kompetanse. Innovasjoner basert på forskningsresultater fra sentrene forventes å følges opp av senterets partnere i separate aktiviteter, initiativer og prosjekter. 

Sentre for forskningsdrevet innovasjon må følge Krav og retningslinjer for nærings- eller samfunnsrettede sentre (pdf)

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk (kommer). Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Trinn 1 i søknadsprosessen  

Trinn 1 er en åpen utlysning. Målet er å velge ut de inntil 30 søknadene som best svarer på tydelige, identifiserte behov fra næringslivet og er best vurdert etter de vurderingskriteriene som blir bruk på dette trinnet i utlysningen. Prosjektbeskrivelsen skal omfatte kun de punktene som er beskrevet i vedlagt mal.  

Brukerpartnerne må beskrive sin motivasjon for deltagelsen i senteret og sine planer for involvering inkludert økonomisk bidrag enten i form av egeninnsats eller kontant bidrag. Dette skal beskrives i en intensjonserklæring som følger vedlagt mal. 

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke i forpliktende samarbeid med partnere fra andre forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor.  

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner. og definisjonen på offentlig sektor.   

Private bedrifter og eventuelle offentlige aktører skal delta som samarbeidspartnere, omtalt som brukerpartnere. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

 • Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en godkjent forskningsorganisasjon. 
 • Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes inn.  
 • Prosjektansvarlig organisasjonen sender inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnerne. 

Krav til prosjektleder 

 • Prosjektleder (senterleder) må dokumentere erfaring fra å lede store, komplekse prosjekter. 
 • Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne. 

Krav til samarbeidspartnere 

 • Forskningen i senteret skal gjennomføres av forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører i norsk næringsliv og offentlig sektor. Se nærmere beskrivelse av samarbeid og roller i dokumentet Krav og retningslinjer for nærings- eller samfunnsrettet forskningssenter
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne.  
 • Senteret skal ha tre eller flere finansierende samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner, disse omtales som brukerpartnere. Det må alltid være med private bedrifter som brukerpartnere. Senteret kan også ha utenlandske brukerpartnere. Det må dokumenteres hvordan eventuelle utenlandske brukerpartnere vil bidra til å nå senterets mål.  
 • Alle brukerpartnerne skal delta aktivt i finansiering og forskning og må ha en betydelig, egen innovasjonsvirksomhet og evne til å utnytte forskningsresultater i utviklingen av sin virksomhet 
 • Alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultater fra senteret og til å sikre at ny kunnskap tas i bruk.  
 • Senteret skal ha et styre der flertallet av medlemmene og styreleder kommer fra brukerpartnerne.

Hva kan du søke om støtte til?

Omfanget av støtten 

Brukerfinansiering som inngår i senteret, kan ikke på et senere tidspunkt brukes som næringslivsfinansiering til andre Forskningsrådsfinansierte prosjekter. Dette gjelder også brukerfinansiering som kommer til i løpet av senterperioden. 

 • Dere kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre aktiviteten i senteret. Du finner detaljert og viktig informasjon på Forskningsrådets nettsider om hva budsjettet skal inneholde. 
 • Dere kan søke om fra 50 til 96 millioner kroner fordelt over åtte år. 3/8 av Forskningsrådets finansiering vil ikke utbetales før de siste tre årene av senterperioden. Finansieringen for de siste tre årene vil avhenge av en vurdering av senteret underveis i prosjektperioden.  
 • Forskningsrådets totale finansiering kan maksimalt være to ganger finansieringen fra brukerpartnerne. Både kontantfinansiering og finansiering i form av brukerpartnernes egen arbeidsinnsats i senteret (såkalt in kind) skal inngå i brukerfinansieringen. Erfaringsmessig er det en fordel om det er en viss balanse mellom andelen "in kind" og andelen kontantfinansiering fra brukerpartnerne. 
 • I tillegg til finansiering fra brukerpartnere, kan prosjektansvarlig og andre forskningspartnere i senteret bidra med egenfinansiering, men dette er ikke et krav. Det er ikke anledning til å bruke finansiering fra andre Forskningsrådsfinansierte prosjekter som del av finansieringen fra vertsinstitusjon og forskningspartnere.  
 • Utenlandsopphold for stipendiater ved senteret og opphold for gjesteforskere i Norge må dekkes innenfor rammen av prosjektet av prosjektperioden. 

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden. 

Forutsetninger for tildeling av støtte 

Vi tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Vi forutsetter at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i statsstøtteregelverket: 

 "Samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid."  

Følgende retningslinjer gjelder:  

 • Støtte til forskningsorganisasjonene i senteret går til organisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.  
 • Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader. Næringslivsaktører og andre som er å regne som foretak i statsstøtterettslig forstand, får altså ikke dekket noen av sine kostnader ved deltakelse i senteret.  
 • Rettigheter til prosjektresultater skal reguleres slik at foretak som deltar i senteret ikke mottar indirekte støtte fra deltakende forskningspartnere. Reguleringen av rettighetene må derfor være i tråd med ESAs retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon, paragraf 28. Dette innebærer at rettigheter til IPR fra prosjektet skal allokeres til de ulike samarbeidspartnerne på en måte som fullgodt reflekterer deres arbeidspakker, bidrag og respektive interesser.  

Forskningsrådets forutsetninger for tildeling og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass før dere inngår kontrakt med oss: 

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis. For mer informasjon om finansiering, se dokumentet "Krav og retningslinjer for nærings- eller samfunnsrettede sentre" som dere finner under "Om utlysningen". All rapportering skal skje elektronisk. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Innovasjon

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler. 

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk. 
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format. 
 • Obligatoriske vedlegg må være med. 
 • Krav til prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt. 
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt. 
 • Det kan maksimalt sendes inn ti korte CV-er 

Obligatoriske vedlegg  

 • Prosjektbeskrivelse (maksimum 6 sider) 
 • Kort CV for prosjektleder (senterleder) på maksimalt 2 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen. 
 • Kort CV for de inntil ni mest sentrale personene i prosjektet, på maksimalt 2 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen: 
  • Forskere som skal legge ved CV skal bruke malen "Template for CV researchers". 
  • Personer som skal sende inn CV og som ikke jobber ved en forskningsorganisasjon, kan bruke malen "Template for CV" 
 • Intensjonserklæring fra registrerte brukerpartnere. Intensjonserklæringen skal følge en fast mal som du finner nederst i utlysningen. 
 • Oversikt over den totale brukerfinansiering til sentere etter en fast mal som du finner nederst i utlysningen. 

Valgfritt vedlegg 

 • Forslag på inntil fem fageksperter som kan antas å være habile til å vurdere søknaden dersom den kommer videre til utlysningenes trinn 2. 

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknaden i lys av formålet med trinn 1 i denne to-trinns søknadsprosess for søknadstypen Forskningssentre.  

Det vil på trinn 1 bli benyttet en tre-delt karakterskala for hvert av vurderingskriteriene.  

Forskning og innovasjon | SFI trinn 1

• I hvilken grad senteret har potensial til å frembringe ny kunnskap.
• I hvilken grad senterets forskning vil ha relevans for innovasjon og ha potensiale for utvikling av innovasjoner som retter seg mot nåværende og fremtidige behov hos brukerpartnere i næringslivet og/eller offentlig sektor.

Virkninger og effekter | SFI trinn 1

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad senterets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad senterets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.

Gjennomføring | SFI trinn 1

Samlet vurdering av kvalitet på senterkonsortiet
• I hvilken grad deltakerne, inkludert brukerpartnere, utfyller hverandre, og i hvilken grad senterkonsortiet innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre sentersatsingen på en effektiv måte.

Kvaliteten på senterets organisering
• I hvilken grad det gir merverdi at forskningsaktivitetene er organisert som et senter framfor flere separate prosjekter.

Relevans | SFI trinn 1

• I hvilken grad senteret er forankret i identifiserte behov og forpliktelser til involvering og medfinansiering hos brukerpartnere.
• I hvilken grad søknaden har gode planer og prosesser for å fremme innovasjon og følge opp resultater med innovasjonspotensial, og inkluderer innovasjonsfaglig kompetanse.
• I hvilken grad senteret vil bidra til å utvikle et næringsliv med konkurransekraft i lavutslippssamfunnet og bærekraft med hensyn til klima, miljø og samfunn. Sentret skal ha positiv eller nøytral effekt på grønn omstilling av norsk næringsliv.

Behandlingsprosedyre

Når søknaden er mottatt, vil vi gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist. 

Der hvor kravene er oppfylt, gjør vi søknaden, med alle obligatoriske vedlegg, tilgjengelig i en nettportal for fagpersoner som hver for seg vurderer kriteriene "Kvalitet forskning og innovasjon", "Virkninger og effekter" og "Gjennomføring". Deretter møtes fagpersonene i paneler hvor de kommer frem til en omforent vurdering av søknaden for hvert av de tre kriteriene.  Hvert panel vil dekke relativt brede fag- og næringsområder. Fagpersonene vil ikke ha spiss faglig kompetanse på hver enkelt søknad som behandles i panelet. 

Søknaden vil også bli vurdert ut fra kriteriet "Relevans for utlysningen" av saksbehandlere i Forskningsrådet. 

Inntil 30 søknader skal kvalifiseres fra trinn 1 videre til trinn 2. Det betyr at kun disse søkerne vil bli invitert til å sende inn full søknad på trinn 2. Alle andre søknader på trinn 1 vil bli gitt avslag. Forskningsrådet legger en helhetlig porteføljevurdering til grunn for vedtakene i porteføljestyret på trinn 1. Denne tar hensyn til: 

 • Karakterene som er gitt i vurderingene av søknadene 
 • Spredning av søknader på nærings-, tema- og utfordringsområder, spredning av søknader på forskningsinstitusjoner og regioner og det er ønskelig at det også er søknader som har brukerpartnere fra både privat og offentlig sektor blant de inntil 30 søknadene som kvalifiseres til trinn 2. 
 • Prioritering av sentre som er komplementære til de forskningssentrene som er angitt i utlysningen, som allerede er finansiert via Forskningsrådets næringsrettede senterordninger på beslutningstidspunktet for trinn 1. 

Porteføljestyret skal ha vedtaksmøte for trinn 1 i desember 2024. Vi publiserer resultatene fra søknadsbehandlingen på trinn 1 før jul i 2024. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 22:34 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.