Gjennomført

Midler til deltakelse i europeiske nettverk innenfor CO2-håndtering

Viktige datoer

13. mars 2024

Åpen for søknad

24. apr. 2024

Søknadsfrist

12. jun. 2024

Forventet svar på søknaden

1. jul. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. des. 2024

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov. 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Målet med utlysningen er å støtte norske aktører som har ledende roller i europeiske nettverk innen CO2-håndtering.

Om utlysningen

Dere kan søke om midler for å delta i ledende roller i  

Søknadene må være innenfor de tema som omtales i CLIMITs programplan. 

Utlysningen finnes kun på norsk. 

Hvem kan søke?

Godkjente forskningsorganisasjoner, offentlig sektor og miljøvernorganisasjoner. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner og definisjon av offentlig sektor

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn. 

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjon inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere.  

Krav til prosjektleder 

Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet må dokumenteres i CV. Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner. 

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig. 

Krav til samarbeidspartnere 

Det er ingen krav om å ha med samarbeidspartnere, men søkere kan gjerne inkludere samarbeidspartnere dersom det er ønskelig. Eventuelle bedriftspartnere kan ikke motta støtte gjennom denne utlysningen, men må dekke kostnadene sine selv. 

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører. 

Vi krever at dere i søknaden bryter prosjektbudsjettet ned i følgende kostnadstyper: 

  • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig virksomhet og samarbeidspartnere som kan motta støtte gjennom utlysningen 
  • andre prosjektkostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden 

Postene innkjøp av FoU-tjenester og utstyr skal ikke brukes. 

Dere finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.  

Omfanget av støtten  

Vi kan gi støtte på inntil 2 millioner kroner per prosjekt i denne utlysningen. Forskingsrådets kan maksimalt støtte 75 % av de godkjente kostnadene i prosjektet. 

Forutsetninger for tildeling av støtte 

Prosjektene må starte opp mellom 01.07.2024 og 01.12.2024 og dere må søke om midler fra Forskningsrådet for 2024. Seneste tillatte prosjektslutt er 31.11.2027. 

Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader. 

I tillegg må dere være klar over følgende om dere skulle få bevilgning fra oss: 

Rapportering og utbetaling av støtte 

Utbetaling vil skje på grunnlag av EHF-faktura for faktiske kostnader som dere sender til Forskningsrådet. Dere kan sende inn faktura for påløpte kostnader underveis i prosjektperioden.  

Ved prosjektets slutt vil dere bli bedt om å sende inn en sluttrapport. All rapportering skal skje elektronisk. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen omfatter kun CO2-håndtering som eneste fag og forskningsområde. 

Energi og transport

CO2-håndtering

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dere kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at dere sender inn søknaden så snart dere har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler. 

  • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk. 
  • Alle vedleggene skal være i PDF-format. 

Obligatoriske vedlegg  

  • Prosjektbeskrivelse. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.   
  • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.  

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.  

Valgfrie vedlegg 

  • CV for sentrale deltakere i prosjektet etter retningslinjene for søknadstypen. 

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Søknadene vil bli vurdert av saksbehandler i Forskningsrådet uten bruk av eksterne fageksperter. Endelig vedtak fattes av CLIMITs programstyre. 

Følgende punkter vil bli vektlagt i søknadsvurderingen: 

  • at dere dokumenterer hvordan planlagt arbeid vil ha relevans for å fremme norske og europeiske forskningsprioriteringer innen CO2-håndtering 
  • at prosjektet vil fremme internasjonalt forskningssamarbeid om CO2-håndtering 
  • at prosjektet bidrar til å fremme forståelse for CO2-håndtering som klimatiltak blant allmenheten og beslutningstakere 

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning 12. juni 2024.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 16.45 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.