Gjennomført

Obligatorisk skisse som grunnlag for søknad om forskningsinfrastruktur

Det er ikke mulig å redigere innsendte skisser. Trykk derfor ikke på send inn-knappen før skissen er ferdig til å sendes inn.

Formål

Denne skisseutlysningen kvalifiserer til å sende inn søknad om midler fra Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) med søknadsfrist 15. november 2023. Søknader som mottas til hovedutlysningen vil bli avvist dersom de ikke baserer seg på en eller flere skisser sendt til skissefristen 21. juni 2023 kl. 23.59. 

Hovedutlysningen vil bli publisert på nettsidene våre i juni 2023. Søknadsfristen er 15. november 2023.

Om utlysningen

Planlagt ramme for hovedutlysningen er nær 1 milliard kroner. Utlysningen gjelder midler til forskningsinfrastrukturer av nasjonal viktighet. Dette inkluderer også norsk deltakelse i internasjonale forskningsinfrastrukturer. Utlysningen har søknadsfrist 15. november 2023 og omfatter alle fag-, tema- og teknologiområder. Årets utlysning gir også mulighet for å søke om støtte til forprosjekter.

Søknadene skal fremmes av institusjonenes ledelse, som oppfordres til å begrense antallet. Søknadene skal være begrunnet i forskning og strategisk utvikling ved søkerinstitusjonen og samarbeidspartnere.

Forskningsrådet forventer derfor at søknader som kommer inn til årets INFRATRUKTUR-utlysning i november er høyt prioritert av ledelsen for alle de institusjoner som deltar i et søkerkonsortium og at søknadene er godt gjennomarbeidet. Det er krevende å etablere nye forskningsinfrastrukturer. Erfaringene fra tidligere utlysninger er at en del søknader om nyetableringer er umodne og at konsortiet trenger tid på å utvikle konsepter, tekniske løsninger og utarbeide gode modeller for utnyttelse og bærekraftig drift. I årets utlysning vil det derfor være mulig å søke om midler til forprosjekter der formålet er å gi støtte til en planleggingsfase for nye intrastrukturinitiativer som vil kunne sende inn søknad til en senere utlysning. Søknader om forprosjekter må også sende inn skisse.

Endelig utlysning blir publisert på nettsidene våre i juni 2023. I utlysningen vil vi informere om tilgjengelige midler og prioriteringer.     

Hva kan dere søke om i hovedutlysningen?

Til utlysningen med frist 15. november 2023 vil det bli mulig å søke om midler til:

  • etablering av forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet som er høyt prioritert av ledelsen ved de samarbeidende institusjonene. Etableringen kan gjelde videreutvikling og/eller oppgradering av eksisterende fasiliteter som tidligere er støttet gjennom INFRASTRUKTUR eller etablering av forskningsinfrastrukturer som ikke tidligere har fått støtte gjennom INFRASTRUKTUR, men som bygger på eksisterende fasiliteter (2–200 millioner kroner). Forskningsinfrastrukturer som dere søker om støtte til må være så godt forberedt at investeringen kan starte i løpet av 2024.
  • forprosjekt for forskningsinfrastrukturinitiativ som trenger en planleggingsfase for å bli modne for å sende søknad til en senere utlysning (inntil 2 millioner kroner).

Innsending av skisser er obligatorisk for begge alternativene nevnt ovenfor. Det vil være mulig å sende inn søknad som baserer seg på to eller flere skisser. Søknader som ikke er basert på skisse sendt inn innen skissefristen, vil bli avvist.

Siste frist for innsending av skisse er midnatt 21. juni 2023.

Målet med skisseutlysningen

Målet med skisseutlysningen er å bidra til bedre nasjonal koordinering og samhandling mellom ulike institusjoner og forskningsinfrastrukturer som opererer innenfor samme område. Vær oppmerksom på at   vi derfor vil publisere tittel, sammendrag og navn på prosjektansvarlig organisasjon og samarbeidspartnere   til skissene på nettsidene våre, slik at miljøer med samme infrastrukturbehov lettere kan kontakte hverandre og inngå samarbeid om endelige infrastruktursøknader. På grunn av dette må dere sikre at det ikke fremgår forretningshemmeligheter eller annen sensitiv informasjon i prosjektsammendraget.

Forskningsinfrastrukturen som dere beskriver i skissen må støtte opp under utviklingen av nasjonalt prioriterte forskningsområder og nasjonalt viktige næringer der det er behov for tilgang til relevante forskningsinfrastrukturer.

Bakgrunnen for hvordan Forskningsrådet prioriterer investeringer i forskningsinfrastruktur på ulike områder, kan dere lese mer om her:

Et oppdatert veikart blir publisert i juni 2023. De tematiske områdene i veikartet er de som vi ber dere krysse av for i mal for skissen (se nederst i utlysningen). Veikartet bygger i stor grad på eksisterende veikart og følger opp målene og prioriteringene i Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023–2032. Et veikartutkast blir tilgjengelig i månedsskiftet april/mai. Vi holder et digitalt informasjonsmøte med mulighet for dialog den 16. mai

Dersom dere skal søke, må dere sette dere godt inn i dokumentet Hva kan det søkes om. Det kan komme mindre justeringer av teksten i endelig utlysning, i så fall opplyser vi tydelig om det i utlysningen.

Institusjonene kan søke om støtte til etablering og/eller oppgradering av forskningsinfrastruktur for en periode på inntil fem år og for gjennomføring av forprosjekter for en periode på inntil to år.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente forskningsorganisasjoner og offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner, kan sende inn skisse. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Forskningsorganisasjoner, offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner og andre organisasjoner eller foretak, kan være samarbeidspartnere i infrastrukturprosjekter.

Hva kan du søke om støtte til?

Det følger ingen midler med utlysningen av skisser.

Hvilke kostnader dere kan søke støtte til i hovedutlysningen med frist 15. november, er beskrevet i vedlegget "Hva kan det søkes om" (se lenke over).

I hovedtrekk kan dere søke om:

  • midler til etablering og oppgradering av alle typer forskningsinfrastrukturer av nasjonal viktighet slik dette er definert i Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (2018–2025)
  • norsk deltakelse i internasjonal forskningsinfrastruktur, inkludert deltagelse i infrastrukturer på ESFRI Roadmap
  • midler til samordning og tilretteleggelse av felles tjenester basert på eksisterende forskningsinfrastrukturer
  • fornyelse eller utvidelse av eksisterende forskningsinfrastrukturer av nasjonal viktighet
  • midler til forprosjekt

I særskilte tilfeller kan vi gi støtte til grunnfinansiering av driftskostnader, se Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (2018–2025) for detaljer.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Skisseutlysningen er ikke begrenset til bestemte temaer.

Forskningsinfrastruktur

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Det er ikke mulig å redigere innsendte skisser. Trykk derfor ikke på "send-inn-knappen" før skissen er ferdig til å sendes inn.

Frist for innsending av skisse: midnatt 21. juni 2023

  • Dere må bruke en egen mal for skissen. Denne kan dere laste ned nederst i utlysningen.
  • Skissen skal skrives på engelsk.
  • Skissen skal ikke overskride fire A4-sider. Det vil kun være mulig å laste opp maksimalt fire sider.

Dere får automatisk en bekreftelse på at vi har mottatt skissen. Det er deres ansvar som søker å forsikre dere om at innsendelsen er bekreftet. Ta kontakt med oss om dere ikke får en slik bekreftelse.

Vurderingskriterier

Tilbakemeldingen vil ikke være en faglig eller strategisk vurdering av det skisserte prosjektet og det er ingen spesielle vurderingskriterier som legges til grunn.

Her finner dere kriteriene som skal brukes i hovedutlysningen (åpnes i nytt vindu).

Behandlingsprosedyre

Innkomne skisser vil ikke bli vurdert faglig eller strategisk. Dersom prosjektet ikke synes å tilfredsstille kravene for å søke utlysningen med frist 15. november, vil søker få en kort tilbakemelding om dette innen 15. juli 2023.  

Alle søkere vil få tilsendt oversikt over tittel, sammendrag og navn på prosjektansvarlig organisasjon og samarbeidspartnere for samtlige innsendte skisser i tillegg til at denne informasjonen vil bli publisert på nettsidene våre innen 15. juli 2023.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 08:10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.