Søk nå

Midler til å utarbeide et kunnskapsnotat om forskning på bærekraftig fôr til husdyr i Norge

Viktige datoer

24. apr. 2024

Åpen for søknad

5. jun. 2024

Søknadsfrist

31. aug. 2024

Forventet svar på søknaden

1. okt. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. des. 2024

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov. 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Vi lyser nå ut inntil 2,5 millioner kroner til et ettårig prosjekt som skal resultere i en oppsummering av forskning gjort på fôr til husdyr i Norge de siste sju årene. Utlysningen er avgrenset til landbaserte husdyr. Vi ser for oss å finansiere ett prosjekt.  

I kunnskapsoppsummeringen skal dere identifisere forskning gjort på de ulike leddene i verdikjeden for husdyrfôrproduksjon, samt peke på forskningsområder dere mener er viktige å prioritere i årene framover for utvikling av en mer bærekraftig verdikjede for husdyrfôr.  

Vi oppfordrer relevante forskningsmiljøer til å samarbeide om prosjektet.  

 

Om utlysningen

I 2023 lanserte Regjeringen et nytt samfunnsoppdrag på Bærekraftig fôr, som sier at "alt fôr til husdyr skal komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutslippene i maktsystemene". Se mer i rapporten Et samfunnsløft for bærekraftig fôr (forskningsradet.no), og Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser (forskningsradet.no). Prosjektet som får støtte skal resultere i et kunnskapsnotat som oppsummerer forskning på bærekraftig fôr til husdyr i Norge de siste sju år (2017-2023).  Vi ber om at dere identifiserer viktige kunnskapshull som gir et grunnlag for videre prioriteringer innenfor forskning og innovasjon for å oppnå et mer bærekraftig fôrsystem i Norge. Arbeidet skal bygge videre på kunnskapsoppsummeringer, kunnskapsrapporter og kunnskapsstatus fra de senere år. Arbeidet skal ha en bred tilnærming, og skal inkludere fôrforskning gjort på både en- og flermagede produksjonsdyr.  

Kunnskapsnotatet skal avdekke: 

 • Hvilke temaer det forskes det på, hvilket omfang forskningen har, og hvordan utviklingen har vært i den angitte perioden 
 • Hvilke forskningsdesign/metodetilnærminger har blitt benyttet i forskningen og hvilke disipliner/fagområder faller forskningen innenfor 
 • Hvilke forskningsmiljøer/institusjoner i Norge forsker på fôr til husdyr  
 • I hvilket omfang publikasjonene er sampublikasjoner der to eller flere institusjoner/forskningsmiljøer er representert som medforfattere 
 • Hvilke publiseringskanaler og publikasjonstyper anvendes, og hvordan utviklingen har vært i perioden 
 • I hvilken grad det er internasjonalt medforfatterskap 
 • Hvordan graden av sitering av forskningen nasjonalt og internasjonalt er 
 • Viktige kunnskapshull  

Kunnskapsnotatet skal skrives på norsk og må inneholde et eget sammendrag for forvaltningen. 

Vi ønsker også at resultatene publiseres i fagfellevurderte tidsskrift og/eller som bokkapitler. 

Krav til metode, tilganger og protokoll 

Rapporten skal utarbeides som et kunnskapsnotat, der vi krever: 

 • god metodikk for gjennomføring av systematiske søk i databaser for forskningslitteratur 
 • inklusjon av annen relevant forskningslitteratur, som rapporter og andre kunnskapsnotater 
 • forhåndsfastsatte kriterier for tilvalg og bortvalg  
 • god metodikk for analyse av materialet i tråd med kravene til systematiske kunnskapsoppsummeringer 

Dere må vise at dere har tilgang til relevant kapasitet og kompetanse og til relevante databaser. Vi legger vekt på at dere har erfaring fra tilsvarende prosjekter. Dere kan supplere egen kapasitet og kompetanse med innkjøp fra én eller flere eksterne underleverandører. 

Vi forutsetter at dere lager en protokoll som publiseres før gjennomføringen av prosjektet. Skisse til protokoll må inkluderes i prosjektbeskrivelsen. 

Forskningsrådets oppfølging 

Vi legger opp til tre møter med Forskningsrådet: Et oppstartsmøte, et framdriftsmøte halvveis i prosjektet og et møte ved prosjektslutt. I tillegg skal noe av prosjektmidlene brukes til å arrangere et seminar underveis i prosjektperioden, der relevante aktører fra forskning, næringsliv og forvaltning inviteres til å gi innspill til kunnskapsnotatet.  

 Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.  

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.  

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjonen inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere. 

Krav til prosjektleder 

Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert. Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner. 

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne ved søknadstidspunktet.  

Krav til samarbeidspartnere 

Godkjente norske forskningsorganisasjoner og tilsvarende utenlandske organisasjoner kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet og motta støtte. 
Andre aktører, eksempelvis fra næringsliv, offentlig sektor og interesseorganisasjoner, kan gjerne delta, men må dekke egne kostnader. 

Krav til prosjektgruppen 

Vi ønsker en bredt sammensatt prosjektgruppe på tvers av ulike fag, gjerne med deltakelse fra flere forskningsinstitusjoner. Prosjektansvarlig søkerinstitusjon skriver kontrakt med Forskningsrådet, mens de andre bidragsyterne formelt er underleverandører og får dekket kostnader gjennom å fakturere prosjektansvarlig. 

Aktørenes roller i og bidrag til prosjektet skal beskrives i prosjektbeskrivelsen under Gjennomføring (Implementation). 

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Vi krever at dere i søknaden bryter prosjektbudsjettet ned i følgende kostnadstyper: 

 • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig virksomhet og samarbeidspartnere  
 • andre prosjektkostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets aktiviteter. Eventuelle innkjøp fra underleverandører skal føres her. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden. 
 • utstyr, som omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet 

Posten innkjøp av FoU-tjenester skal ikke brukes.  

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.  

Omfanget av støtten  

Vi kan gi støtte på inntil 2,5 millioner kroner per prosjekt i denne utlysningen.  

Forutsetninger for tildeling av støtte 

Prosjektet må starte opp mellom 01.10.2024 og 01.12.2024 og du må søke om midler fra Forskningsrådet for 2024-2025. Seneste tillatte prosjektslutt er 30.11.2025. Maks varighet på prosjektet er 12 mnd. 

I tillegg må dere være klar over følgende om dere skulle få tildeling fra oss: 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Mat og bioressurser

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler. 

Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk. 

Alle vedleggene skal være i PDF-format. 

Obligatoriske vedlegg  

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.   
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.  
 • CV for alle nøkkeldeltakere som er viktige for gjennomføringen av prosjektet. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden. 

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.  

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene: 

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Relevans for utlysningen

I hvilken grad prosjektet svarer på utlysningens formål og føringer.

Vi vil prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt.

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles administrativt i Forskningsrådet. 

Opprett søknad

Søknader til Midler til å utarbeide et kunnskapsnotat om forskning på bærekraftig fôr til husdyr i Norge lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 22:08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.