Gjennomført

Hvordan finansmarkedene fungerer og etisk bevissthet – midler til forskningsprosjekter

18. mars 2024: Ved en feil la vi ut feil mal for prosjektbeskrivelse. Riktig er nå vedlagt.

Viktige datoer

13. mars 2024

Åpen for søknad

24. apr. 2024

Søknadsfrist

30. okt. 2024

Tildelingsmøte til Finansmarkedsfondets styre

15. des. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. aug. 2025

Seneste tillatte prosjektstart

31. jul. 2029

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Utlysningen har som mål å få fram grensesprengende forskning med vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront. Resultatene må være av relevans for det norske finansmarkedet.

Om utlysningen

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. I denne utlysningen legger vi spesiell vekt på at søknaden må tydeliggjøre relevansen til Finansmarkedsfondets formål og at støtten fra fondet har utløsende effekt. Du må redegjøre for konsekvenser av eventuell redusert støtte.  Se Finansmarkedsfondets regelverk på www.finansmarkedsfondet.no.  

Finansmarkedsfondets hjemmeside ligger regelverket, i tillegg til styrets søknadsveiledning

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en forskningsorganisasjon.  

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn. 

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjonen inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere.  

Krav til prosjektleder 

Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.  

Prosjektlederen må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne. 

Du kan bare være prosjektleder for én søknad til denne utlysningen.  

Krav til samarbeidspartnere 

Vi stiller ikke krav om samarbeidspartnere i denne utlysningen. Hvis du skal ha med samarbeidspartnere gjelder følgende:  

Det er bare godkjente forskningsorganisasjoner (se "Hvem kan søke?" over) eller tilsvarende forskningsorganisasjoner i andre land som kan være samarbeidspartnere og motta støtte gjennom denne utlysningen.  

Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre foretak, kan ikke være samarbeidspartnere.  

Les mer om samarbeidspartnere. 

Som prosjektansvarlig og/eller samarbeidspartner i prosjektet, kan du engasjere underleverandører til å levere tjenester og bidra til gjennomføring av enkelte oppgaver i prosjektet. Underleverandører kan ikke gis rettigheter til prosjektresultater. Organisasjoner som er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, må på vanlig måte gjennomføre valg av underleverandør i tråd med dette regelverket. Du kan ikke ha FoU-leverandører i prosjektet.  

En og samme aktør kan ikke ha to ulike roller i prosjektet. Det betyr at en underleverandør ikke samtidig kan være prosjektansvarlig eller samarbeidspartner i prosjektet. 

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører. 

Vi krever at dere i søknaden bryter prosjektbudsjettet ned i følgende kostnadstyper: 

  • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig virksomhet og samarbeidspartnere i forskningsorganisasjoner. 
  • andre prosjektkostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden. 
  • utstyr, som omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. 

Posten innkjøp av FoU-tjenester skal ikke brukes. 

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan dette inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet, i løpet av prosjektperioden.  

Dersom det foreligger konkrete planer for gjesteforskeropphold eller utenlandsopphold for forskere i prosjektet kan dette inngå i søknaden. Reglene for slike opphold og informasjon om satser finner du på siden om budsjettinformasjon (se lenke nedenfor). 

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.  

Omfanget av støtten  

Finansmarkedsfondet har ingen nedre eller øvre støttegrense, men merk at det gis tildelinger for ett år av gangen til flerårige prosjekter, og årlig tildeling baseres på godkjent framdriftsrapport hvert år. Det stilles ikke krav til egenfinansiering, men for UH-sektoren forutsettes noe egenfinansiering av forskertid.  

Du kan søke om støtte til budsjetterte prosjektkostnader. For personalkostnader, må du ta utgangspunkt i rundsumsatsene for stipendiater for prosjektpartnere i Norge.  

Forutsetninger for tildeling av støtte 

Prosjektene må starte opp mellom 15.12.2024 og 01.08.2025. Seneste tillatte prosjektslutt er 31.07.2029. 

Finansmarkedsfondets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av. Merk at Finansmarkedsfondets regelverk setter begrensninger mht. flerårige bevilgninger, og styret i Finansmarkedsfondet vil derfor bevilge årlige beløp, basert på innsendte og godkjente framdriftsrapporter. 

Dersom dere får innvilget prosjektet, vil kontrakt inngås med Forskningsrådet. 

I tillegg må dere være klar over følgende om dere skulle få tildeling: 

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten tertialvis og du får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. Alle prosjekter skal i utgangspunktet levere framdriftsrapport 1. oktober hvert år. Godkjent framdriftsrapport er grunnlaget for styrets tildeling til flerårige prosjekter for kommende år. All rapportering skal skje elektronisk. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Midlene skal gå til forskning på finansmarkedsområdet, og resultatene skal være relevante for det norske finansmarkedet. Merk at Finansmarkedsfondets regelverk stiller særskilte krav til publisering.

Politikk- og forvaltningsområder

Finansmarkedene og økonomisk styring

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler. 

  • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk. 
  • Alle vedleggene skal være i PDF-format. 

Obligatoriske vedlegg  

  • Prosjektbeskrivelse   
  • CV for prosjektleder  
  • CV for sentrale deltakere i prosjektet 

Dere må bruke standardmaler for alle obligatoriske vedlegg. Malene finner dere nederst i utlysningen. Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.  

Valgfrie vedlegg 

  • Dersom du ønsker, kan du legge ved en kort beskrivelse av kompetanse eller forslag til inntil tre fagfeller du mener vil egne seg til å vurdere din søknad. Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov. 

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Vurderingskriterier

Finansmarkedsfondets styre vil vurdere relevans opp mot Finansmarkedsfondets formål og det norske finansmarkedet. Styret vil også vurdere utløsende effekt. Merk også at Finansmarkedsfondets regelverk stiller særskilte krav til formidling.  

Dere må redegjøre for konsekvenser av eventuell redusert støtte. 

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet – potensial for å flytte forskningsfronten| FP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Forskningskvalitet – kvalitet i FoU-aktiviteter | FP

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvorvidt prosjektet tar hensyn til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte. Hvis relevant, hvorvidt prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• Potensielle vitenskapelige virkninger og effekter:
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i framtiden.
I hvilken grad de planlagte resultatene skal gjøres åpent tilgjengelige for å sikre gjenbruk av forskningsresultatene og forsterke reproduserbarhet.
• Potensielle samfunnsmessige virkninger og effekter (kun dersom søker selv har beskrevet dette i søknaden):
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i framtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling, kommunikasjon og utnyttelse
• I hvilken grad riktig praksis for åpen forskning er en integrert del av prosjektet for å sikre åpen deling og utstrakt tilgang på forskningsresultater.
• Kvaliteten på og omfanget av formidling til og involvering av forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.

Gjennomføring | FP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Relevans for utlysningen

I hvilken grad prosjektet svarer på utlysningens formål og føringer.

Vi vil prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt. 

Styret ønsker en prosjektportefølje med god faglig og institusjonell spredning. 

Behandlingsprosedyre

Alle søknader vil bli vurdert av et internasjonalt fagpanel. Etter at panelvurderingen er gjennomført vil søknadene bli vurdert med hensyn til relevans. Administrasjonen skriver en innstilling med anbefalinger til Finansmarkedsfondets styre. Styret fatter til slutt vedtak om tildeling eller avslag. 

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får tildeling i uke 44 i 2024.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 15.50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.