Søk nå

Identification or Validation of Targets for Personalised Medicine Approaches

Utlysningen (JTC2024) vil finansiere forskning for å identifisere eller validere markører og mål for persontilpasset medisin i bredden. Konsortiene må være transnasjonale, tverrfaglige og transsektorielle og tydelig skissere persontilpasset medisin.

De overordnede målene for utlysningen JTC2024 er å 

  • støtte forskningsprosjekter som tar sikte på å identifisere eller validere markører og mål for persontilpasset medisin for behandlingsresultater og pasientstratifisering;
  • tverrfaglige samarbeid for å kombinere preklinisk og klinisk forskning i translasjonsprosjekter, og tverrdisiplinær forskning som inkluderer bioinformatikk/helseinformatikk/datavitenskap, ELSA-forskning, implementeringsforskning eller helseøkonomisk forskning, inkludert sluttbrukerperspektivet for å styrke implementeringen av persontilpasset medisin;
  • tverrsektorielle samarbeid, som inkluderer privat sektor (f.eks. små og mellomstore bedrifter), pasientorganisasjoner m.fl. og også myndigheter innenfor regulatorisk, metodevurdering (HTA) mm. 

Utlysningen dekker forskning innenfor alle sykdomsgrupper.

Beløp Forskningsrådet deltar med: 1,5 millioner Euro
Minimums- maksimumsbeløp dere kan søke: 200 000 - 300 000 Euro, ev. inntil 400 000 Euro dersom norsk forsker er koordinator
Hvor mye utlyst totalt i denne utlysningen: Ca 40 mill. Euro
Informasjon om statsstøtte: Hvis private aktører er støttemottaker må statsstøtteregelverket følges, og vil bli gitt under EUs gruppeunntaksforordning, artikkel 25. Det kan søkes om støtte for inntil 50 prosent av de støtteberettigede kostnadene. Les mer om statssøtte og hjemlene for statstøtte.

Lenke til utlysningen. Den fullstendige utlysningen er nå offisielt publisert: https://www.eppermed.eu/jtc2024/

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 21.03 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.