Søk nå
Se Resultat

Forskerprosjekt for tidlig karriere (FRIPRO)

Formål

Formålet med FRIPRO er å finansiere nysgjerrighetsdreven og dristig forskning som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. FRIPRO støtter både anvendt og grunnleggende forskning. Denne utlysningen retter seg mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2–7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Om utlysningen

Om FRIPRO 

Ny viten oppstår ofte på uventede måter og på områder det er umulig å forutsi. Derfor er fri, grunnleggende forskning viktig for vitenskapelig og faglig fornyelse, og kan danne grunnlag for mer anvendt forskning, næringsutvikling og politikkutforming. FRIPRO skal bidra til dette, og vi lyser derfor ut midler til grunnleggende og anvendte forskningsprosjekter innenfor alle forskningsområder, hvor prosjektideene kommer fra forskerne selv. 

I FRIPRO er vi villige til å satse på den dristige forskningen som har mulighet til å gi betydelige fremskritt i fagfeltet, selv om den også har betydelig risiko for å ikke lykkes. Beskriv godt hvordan dere skal håndtere risikoen og alternative planer om de første ikke går som ønsket.  

Vi stiller ingen krav om potensial for samfunnsmessige virkninger og effekter i prosjektene vi finansierer gjennom FRIPRO. Fagfellene vurderer bare søknadene på dette punktet hvis dere har beskrevet slike mulige effekter i søknaden. 

FRIPROs tre karrieretrinn 

Gjennom FRIPRO ønsker vi å nå forskere i ulike stadier av forskerkarrieren. Vi har tre utlysninger – én for hvert trinn i forskerkarrieren: 

Hvis du oppfyller kravet til mer enn én av utlysningene, er vår generelle anbefaling å velge den som er lavest på karrierestigen. Her forventer vi at du har den beste sjansen for å nå opp i konkurransen om midler. 

Hard konkurranse i FRIPRO 

FRIPRO er for spesielt dyktige forskere innenfor sine forskningsfelt, og nåløyet er trangt. Hvert år mottar vi langt flere støtteverdige søknader enn vi har midler til å innvilge. Vi setter derfor et karakterkrav for å bli vurdert for finansiering fra FRIPRO. Kun søknader som får karakter 6 eller 7 fra panelene på alle vurderingskriteriene (etter en karakterskala fra 1-7 der 7 er høyeste karakter), er kvalifiserte til å bli vurdert for finansiering. Vi anbefaler derfor at du jobber med å gjøre søknaden så god som mulig før du sender den inn. 

Blant de kvalifiserte søknadene legger vi mest vekt på kriteriene Forskningskvalitet - potensial for å flytte forskningsfronten og Forskningskvalitet - kvalitet i FoU-aktiviteter når vi velger ut søknader for finansiering. 

Vi vil prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt. 

Når kan du sende inn søknaden din og når får du svar? 

FRIPROs tre utlysninger har løpende søknadsmottak og -behandling. Dette innebærer at du kan sende inn en søknad når som helst så lenge du ikke har FRIPRO-karens eller -karantene, og at vi behandler søknadene etter hvert som de kommer inn. Prosjektet du søker om midler til, må ha planlagt prosjektstart 8-18 måneder etter du sender inn søknaden. Les lenger ned under "Behandlingsprosedyre" om søknadsbehandling og søknadsbehandlingstid. 

Vi har laget en video hvor vi går gjennom søknadsskjemaet: FRIPRO løpende søknadsmottak og -behandling. 

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. Ved endringer er det utlysningsteksten som står på tidspunktet du sender inn søknaden, som gjelder for din søknad.  

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes inn. 

Krav til prosjektleder 

 • Erfaringskrav: Du må ha godkjent doktorgrad, og det må ha gått mellom to og syv år fra disputasdato til dagen du sender inn søknaden. Har det gått mer enn syv år siden disputasdatoen, kan du søke fratrekk for lovbestemte permisjoner, obligatorisk militær- eller siviltjeneste, asylsøker- eller flyktningstatus eller sykefravær i henhold til våre fratrekksregler.  

Fratrekksregler  

Du kan søke fratrekk hvis du har:  

 • hatt lovbestemte permisjoner,  
 • avtjent obligatorisk militær førstegangstjeneste eller siviltjeneste (opp til 12 måneder fratrekk for hver av disse),  
 • søkt om asyl eller flyktningstatus (fratrekk for perioden fra innsendelse til du får svar på søknad om asyl eller flyktningstatus og/eller innvilgelse av oppholdstillatelse), eller  
 • hatt sammenhengende fulltids og/eller deltids sykefravær som tilsvarer minst åtte uker fulltidsfravær  

Fratrekksperiodene må ha funnet sted etter disputasdatoen.  

For å innvilge fratrekk, krever vi at du legger ved dokumentasjon på det du søker om fratrekk for, når du sender inn søknaden. Du må også fylle inn fratrekket i søknadsskjemaet. Vi aksepterer dokumentasjon fra NAV, lege/helsetjeneste eller andre offentlig organer/instanser (i Norge eller et annet land), og arbeidsgiver. Dokumentasjon fra veileder/tidligere veileder er ikke tilstrekkelig. Hvis du benytter dokumentasjon fra arbeidsgiver, må det være fra administrasjonen hos arbeidsgiver, for eksempel HR-avdelingen. Dokumentasjonen må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk, eller det må følge med en godkjent oversettelse til et av disse språkene.  

Vi følger permisjonsreglene beskrevet i arbeidsmiljøloven, og du kan søke om fratrekk for permisjoner som du ville hatt krav på hvis du bodde i Norge da du hadde permisjonen. For eksempel kan du få fratrekk for foreldrepermisjon i et land hvor foreldrepermisjon ikke er lovbestemt, hvis du faktisk hadde foreldrepermisjon. Kravet er at du kan dokumentere permisjonen slik vi beskriver over. 

 • Du må jobbe minst 25 prosent av en fulltidsstilling i prosjektet i løpet av prosjektperioden.
 • Du må være ansatt i minst 50 prosent stilling ved den prosjektansvarlige forskningsorganisasjonen gjennom hele prosjektperioden. Du kan være/bli ansatt i stilling som postdoktorstipendiat, forsker eller en annen vitenskapelig stilling. Du kan, men må ikke, være ansatt hos prosjektansvarlig når du sender inn søknaden.
 • Du kan ikke være prosjektleder for en søknad om Forskerprosjekt for tidlig karriere (FRIPRO) om du har karens eller karantene i FRIPRO. Se detaljert beskrivelse lenger ned.
 • Pågående prosjekt: Hvis du allerede er prosjektleder for et prosjekt med finansiering fra FRIPRO, kan du bare være prosjektleder for en ny søknad om midler fra FRIPRO hvis det nye prosjektet har startdato etter sluttdato i den første godkjente kontrakten for det pågående prosjektet. Hvis du er usikker på hvilken dato som gjelder for deg, kontakt saksbehandleren for det pågående prosjektet. 

Karens og karantene 

Som prosjektleder for en FRIPRO-søknad, får du ett års karenstid regnet fra datoen du sendte inn søknaden til du kan være prosjektleder for en ny FRIPRO-søknad. Hvis søknaden får karakterer under gitte grenser i panelbehandlingen, får du i tillegg 1-2 års karantene. Lengden på karantenen er avhengig av hvilken utlysning du søkte om midler fra. I tabellen under ser du hvilke gjennomsnittskarakterer som gir de ulike karens- og karantenetidene. (Karakterskala 1–7, der 7 er høyeste karakter.)  

Utlysning 

1 års karens 
+ 0 års karantene 

1 års karens 
+ 1 års karantene 

1 års karens 
+ 2 års karantene 

Forskerprosjekt for erfarne forskere  

7–5,75 

5,5–3,25 

3–1 

Forskerprosjekt for tidlig karriere/unge talenter   

7–4,75 

4,5–1 

Ingen   

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet   

Alle 

Ingen   

Ingen   

Du kan ikke være prosjektleder for en ny FRIPRO-søknad hvis du har karens eller karantene, men du kan være prosjektdeltaker i andre FRIPRO-søknader og prosjektleder for søknader til andre utlysninger i Forskningsrådet uavhengig av karens- og karantenetiden i FRIPRO. Karens- og karantene gjelder på tvers av alle FRIPROs utlysninger, med mindre annet er beskrevet i utlysningen. 

Karens innebærer også at du kun kan være prosjektleder for én søknad til FRIPRO av gangen. Du må derfor velge hvilken av de tre utlysningene du vil søke om midler fra. Sjekk kravene til prosjektleder og formål for hver utlysning, for å se hvilken som passer for deg og ditt prosjekt. 

Karantene har ikke tilbakevirkende kraft og gjelder kun i utlysningene hvor karantene er/var beskrevet. Prosjektledere for søknader sendt inn i 2022 og tidligere år med karaktersnitt under grensene har derfor ikke karantene, og kan være prosjektleder for en FRIPRO-søknad nå. 

Krav til samarbeidspartnere

Det er bare godkjente forskningsorganisasjoner (se "Hvem kan søke?" over) eller tilsvarende forskningsorganisasjoner i andre land som kan være samarbeidspartnere og motta støtte til et Forskerprosjekt. Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre foretak, kan ikke være samarbeidspartnere i forskerprosjekter. Les mer om samarbeidspartnere. 

Som prosjektansvarlig og/eller samarbeidspartner i prosjektet, kan du engasjere underleverandører til å levere tjenester og bidra til gjennomføring av enkelte oppgaver i prosjektet. Underleverandører kan ikke gis rettigheter til prosjektresultater. Organisasjoner som er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, må på vanlig måte gjennomføre valg av underleverandør i tråd med dette regelverket. Det er ikke mulig å ha FoU-leverandører i prosjektet. 

En og samme aktør kan ikke ha to ulike roller i prosjektet. Det betyr at en underleverandør ikke samtidig kan være prosjektansvarlig eller samarbeidspartner i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Legg inn disse kostnadene i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Du kan få støtte til å dekke følgende kostnader: 

 • Personal- og indirekte kostnader, knyttet til forskertid (inkludert stipendiatstillinger og prosjektleders stilling) ved forskningsorganisasjonene som deltar i prosjektet. For doktorgradsstipend er støtten begrenset oppad til tre årsverk. For postdoktorstipend er støtten begrenset oppad til fire årsverk, og postdoktorperioden må være minimum tre og maksimum fire år.Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat
 • Utstyr. Dette omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. 
 • Driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter. Innkjøp fra underleverandører over 100 000 kroner må spesifiseres. 

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan dette inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan du søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet, samt støtte til utenlandsopphold til deg selv som prosjektleder.

Omfanget av støtten  

Vi kan gi støtte på 4-8 millioner kroner per prosjekt i denne utlysningen. Vi stiller ikke krav til egenfinansiering. Dersom våre rundsumsatser ikke dekker alle kostnader for rekrutteringsstillinger i UH- eller instituttsektoren eller for forskerstillinger i UH-sektoren, forutsetter vi at dere dekker mellomlegget med egenfinansiering. For forskerstillinger i instituttsektoren skal dere bruke timesatsene instituttet har meldt inn til oss.

Forutsetninger for tildeling av støtte 

Vi tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at finansieringen kun skal gå til den ikke-økonomiske aktiviteten deres. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Våre forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, finner du i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter på informasjonssiden Dette består kontrakten av

Dersom du får innvilget prosjektet, må følgende på plass når du reviderer søknaden: 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen favner alle fag og forskningsområder og vi tar imot søknader om støtte til både anvendt og grunnleggende forskning.  

Banebrytende forskning

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan opprette en søknad når som helst. Du kan endre og lagre en opprettet søknad frem til du sender den inn. Det er søknaden som sendes inn, som blir behandlet. Du kan ikke endre søknaden etter at du har sendt den inn.  

Hvis du ønsker å trekke en søknad, kan du gjøre det ved å sende oss en e-post med kopi til administrativt ansvarlig der du oppgir ES-nummeret til søknaden. Søknader som er trukket innen én måned etter innsending, gir ikke karenstid. 

Søknaden må oppfylle følgende krav: 

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk. 
 • Obligatoriske vedlegg må være med. 
 • Vedleggene skal være i PDF-format. 
 • Krav til prosjektleder, prosjektansvarlig forskningsorganisasjon og samarbeidspartnere må være oppfylt. 
 • Prosjektet må ha planlagt startdato mellom 8 og 18 måneder etter innsendelse av søknaden.  

Hvis søknaden ikke oppfyller kravene i listen over, vil vi be deg om å trekke søknaden og eventuelt sende den inn på nytt hvor manglene er rettet opp. Hvis søknaden ikke blir trukket, kan den bli avvist. 

Obligatoriske vedlegg 

De obligatoriske vedleggene skal skrives i fastlagte maler som ligger nederst i utlysningen. 

 • prosjektbeskrivelse, på maksimalt 11 sider 
 • CV for prosjektlederen, på maksimalt fire sider 
 • dokumentasjon på fratrekk dersom du søker om fratrekk for erfaring. (Vi har ingen egen mal for dette. Dokumentet skal lastes opp under Attachments/Other items i søknadsskjemaet.)  

Valgfrie vedlegg 

 • Legg ved CV for de mest sentrale prosjektdeltakerne, hver på maksimalt fire sider. Det er obligatorisk å bruke CV-malen nederst i utlysningen. Last opp hver CV som separate vedlegg, og velg vedleggskategorien "Curriculum vitae (CV)". 
  • Du vurderer selv hvilke prosjektdeltakere som er de mest sentrale, og i hvilke tilfeller det vil være av betydning for søknadsbehandlingen å vurdere prosjektdeltakernes kvalifikasjoner. 
 • Dersom du ønsker det, kan du legge ved en kort beskrivelse av kompetanse eller forslag til inntil tre fagfeller du mener vil egne seg til å vurdere din søknad. Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan gjøre det ved behov. 

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden.  

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske og valgfrie, samt eventuelle nettsider som du lenker til i søknaden, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden. 

Vær nøye med å laste opp riktig vedleggstype, siden det ikke er noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene: 

Forskningskvalitet – potensial for å flytte forskningsfronten| FP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Forskningskvalitet – kvalitet i FoU-aktiviteter | FP

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvorvidt prosjektet tar hensyn til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte. Hvis relevant, hvorvidt prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• Potensielle vitenskapelige virkninger og effekter:
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i framtiden.
I hvilken grad de planlagte resultatene skal gjøres åpent tilgjengelige for å sikre gjenbruk av forskningsresultatene og forsterke reproduserbarhet.
• Potensielle samfunnsmessige virkninger og effekter (kun dersom søker selv har beskrevet dette i søknaden):
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i framtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling, kommunikasjon og utnyttelse
• I hvilken grad riktig praksis for åpen forskning er en integrert del av prosjektet for å sikre åpen deling og utstrakt tilgang på forskningsresultater.
• Kvaliteten på og omfanget av formidling til og involvering av forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.

Gjennomføring | FP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Behandlingsprosedyre

Alle FRIPRO-søknader blir vurdert av et fagfellepanel før porteføljestyret for banebrytende forskning fatter vedtak om bevilgning eller avslag. Dette vil porteføljestyret gjøre omtrent annenhver måned for alle søknadene som er ferdig fagfellevurdert. 

Ikke-kvalifiserte søknader får avslag. Kvalifiserte søknader er med i konkurransen om midler i tre vedtaksrunder. Hvis søknaden din er kvalifisert, men ikke innvilges i den første vedtaksrunden den er med i, får den en ny sjanse i neste vedtaksrunde. Dersom den ikke innvilges da heller, blir den med i en tredje og siste runde. Søknader som er med i sin andre eller tredje runde, konkurrerer på lik linje med nyinnkomne søknader.   

Søknadsbehandlingstiden for hver enkelt søknad vil variere, blant annet etter antall innkomne søknader innenfor samme fagområde, tilgjengelighet av fagfeller og tilfeldigheter. Gjennomsnittlig søknadsbehandlingstid er estimert til 6-8 måneder for søknader som får svar i den første vedtaksrunden de blir behandlet i, med variasjon på 2-10 mnd. Hvis søknaden din er med i flere runder, vil det ta 2-4 måneder lenger før du får svar på søknaden din sammenliknet med en gjennomsnittlig søknad som får avslag eller som blir innvilget i sin første vedtaksrunde. 

Vi vil annonsere hvilke søknader som er innvilget om lag annenhver måned, med første annonsering i juni 2024.  

Se "FRIPROs søknadsbehandling" på siden informasjonssiden til FRIPRO for en grundigere beskrivelse av søknadsbehandlingen i FRIPRO. 

Opprett søknad

Søknader til Forskerprosjekt for tidlig karriere (FRIPRO) lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 17.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.