Søk nå

PES Horisont Europa – Støtte til prosjektetablering og posisjonering

Denne utlysningen kan bli justert ved behov.
 
Med unntak av søknader som gjelder Acceleratoren og European Defence Fund (EDF) som har egne regler, minner vi om at PES-søknader må sendes inn senest fire uker før EU-fristen.

Januar 2024: Mindre justeringer i teksten om terskelverdi for å få utbetalt støtten fra PES. Støtten til Accelerator-søknader økes fra 75 000 til 100 000 kroner.  

Oktober 2023: Støtte til søknader i to steg utbetales etter steg to, dersom steg to-prosjektforslaget oppnår en karakter som tilsvarer terskelverdi ("threshold") eller bedre.
 
Mai 2023: Det er nå innført krav om "threshold" for å få utbetalt støtte fra PES. I tillegg er noen støttesatser endret.
 
 

Formål

Prosjektetableringsordningen (PES) skal bidra til at søknader med norsk deltakelse i Horisont Europa har høy kvalitet slik at norsk potensial blir tatt ut så godt som mulig.

Denne utlysningen skal bidra til økt gjennomslag for norske søknader til Horisont Europa.

Om utlysningen

Prosjektetablerings- og posisjoneringsstøtten skal bidra til høy kvalitet på søknader med norsk deltakelse til Horisont Europa. PES-støtten gjelder utlysninger fra Horisont Europa og Det europeiske forsvarsfondet (EDF).

Vi innvilger kun støtte til reiser dersom reisene inngår som en del av EU-søknaden. Utlysninger fra andre programmer, som Digital Europe, COSME og Invest EU, dekker vi ikke. ENOVA har en egen PES-ordning for EUs Innovasjonsfond.

Søknadsfrister

Med unntak av søknader som gjelder Acceleratoren, WomenTech-EU og European Defence Fund (EDF), som har egne regler, må du søke om støtte så tidlig som mulig – helst så snart et prosjektforslag begynner å ta form – og seinest fire uker før EU-fristen. Skal du koordinere et samarbeidsprosjekt, må du ta kontakt med en nasjonal kontaktperson (NCP) seinest 12 uker før EU-fristen. Dette er viktig for å sikre tilstrekkelig faglig veiledning i løpet av søknadsprosessen fra NCP-en eller fra aktuelle EU-rådgivere.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Norske aktører med en formell rolle i et EU-prosjektforslag, kan søke om støtte. Godkjente forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor, frivillig sektor og sammenslutninger kan søke.

Får man innvilget søknaden om rammebevilgning, kan man ikke sende inn enkeltsøknader til denne utlysningen, med unntak av søknader som rettes mot Det europeiske forsvarsfondet (EDF).

Se egen utlysning om rammebevilgning.

Forskningsorganisasjoner uten rammebevilgning kan få utbetalt maksimalt 500 000 kroner i støtte fra ordningen per år. Når flere norske søkere deltar i samme prosjektforslag, skal søkerne uten rammebevilgning sende en felles søknad om prosjektetableringsstøtte.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Den prosjektansvarlige organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes inn. Det forutsettes at prosjektansvarlig oppfyller formelle krav som stilles for å delta i EU-prosjektforslag.

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjonen inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnerne.

Krav til prosjektleder

Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert. Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner.

Hva kan du søke om støtte til?

Tildeling av støttebeløp fra PES vil være basert på prosjekttype, søkers rolle og budsjettet i det planlagte EU-prosjektet. Støttebeløpet tar også utgangspunkt i antall norske aktører som søker om støtte.

Se "Aktuelle temaområder" under for nærmere beskrivelse av støttesatser og betingelser for støtte for ulike EU-utlysninger.

Midlene kan gå til å dekke kostnader knyttet til reiser, deltakelse på møteplasser, til posisjonering og timer og innkjøp av tjenester for å utarbeide prosjektforslag. Alle støttebeløpene er maksgrenser. Støtte til hver PES-søknad vurderes individuelt.

Vi utbetaler støtten dersom det innsendte EU-prosjektforslaget oppnår en karakter som tilsvarer terskelverdi ("threshold") eller bedre i de gitte utlysningen. For EU-prosjektforslag som gjøres i to steg, vil PES-støtte kun bli utbetalt dersom EU-søknaden kommer over threshold etter steg to.  Det gis dermed ikke støtte til steg én. For EIC Accelerator gjelder egne regler (se mer under "Aktuelle temaområder" under).

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Sende inn en søknad på nytt

Kun søknader rettet mot Women TechEU kan få støtte til ny innsending dersom EU-søknaden ble vurdert over terskelverdi eller bedre.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Støtte til en forskningsorganisasjon går til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Bagatellmessig støtte

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode. Vi vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se også EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Les mer om bagatellmessig støtte her.

Regelverket for statsstøtte stiller spesielle krav til bedrifter som mottar prosjektfinansiering fra Eurostars. Bedrifter som faller inn under definisjonen "foretak i vanskeligheter" kan ikke regne med å få støtte til å skrive Eurostars-søknader.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass før dere inngår kontrakt med oss: Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.

Rapportering og utbetaling av støtte

Sluttrapport for prosjektet skal leveres via Mitt nettsted, og skal sendes til Forskningsrådet når søker har mottatt evaluering fra EU. Sluttrapporten skal inneholde Evaluation Summary Report (ESR) eller tilsvarende søknadsvurdering. Med unntak av EIC Accelerator, er vilkåret for utbetaling av PES-støtten at innsendt EU-søknad oppnår terskelverdi eller bedre. Unntak fra det absolutte kravet om terskelverdi kan vurderes dersom søker er førstegangssøker til Horisont Europa eller Horisont 2020.

Dersom EU-søknaden er lik terskelverdi eller bedre eller bedre i den gitte utlysningen, skal dere sende EHF-faktura uten moms til oss samtidig med sluttrapporten.

Send faktura elektronisk til Forskningsrådet (forskningsradet.no)

Vi utbetaler støtten som en rundsum. Dersom vi ser at det er behov for det, så kan vi be om spesifikasjon av kostnader for PES-prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Husk å merke av i søknadsskjemaet under "Plassering" hvilken utlysning i Horisont Europa du søker om prosjektetableringsstøtte for.

Internasjonalisering

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dette er en løpende utlysning, og du kan kun sende inn søknaden én gang. Trykk derfor ikke på "send inn"-knappen før søknaden er helt ferdig og klar til å sendes inn.

Generelle krav

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløpet og hva det søkes om må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Søknaden og alle vedlegg må være skrevet på norsk eller engelsk.
 • Alle vedlegg må lastes opp i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse: standard mal må brukes, du kan laste ned denne nederst i utlysningen. Prosjektbeskrivelse må legges ved når du søker om støtte til et samarbeidsprosjekt i Horisont Europa eller EDF, ERC og MSCA og Women TechEU.
 • Egenerklæring for bagatellmessig støtte. Gjelder for bedrifter. Last ned malen nederst i utlysningen.
 • Søknader om samarbeidsprosjekt rettet mot Horisont Europa: Bedrifter som skal være koordinator for et samarbeidsprosjekt i regi av EU må laste opp resultatet av gjennomført Financial viability self-check. Dette kreves ikke for Eurostars-søknader.
 • Eurostars-søknader: Bedrifter som skal delta i et Eurostars-prosjekt må vedlegge dokumentasjon som bekrefter at bedriften har minst 500 000 kroner i egenkapital ved søketidspunktet. Dokumentasjonskrav: Offentlig godkjent årsregnskap. Alternativt, ved kapitalforhøyelse, må det foreligge erklæring fra revisor, advokat, finansinstitusjon/bank eller regnskapsfører.
 • Accelerator: søknadsvurdering for steg 1.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggstype, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles administrativt. Vi sender vanligvis svarbrev seinest fire uker etter at søknaden er mottatt.

Prosjektetableringsstøtten skal bidra til å senke terskelen for norske søkere som vil være med i Horisont Europa-prosjektforslag. Kravene som stilles for å oppnå EU-finansiering er høye. Vi kan derfor ikke gi støtte til søkere som ikke har de nødvendige forutsetninger for å få EU-finansiering eller for å gjennomføre EU-prosjekter på en tilfredsstillende måte. Søkere som ikke oppfyller minimumskravene, eller som til tross for gjentatte søknadsforsøk ikke kan vise til positiv utvikling, kan derfor ikke forvente støtte.

Opprett søknad

Søknader til PES Horisont Europa – Støtte til prosjektetablering og posisjonering lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 15.43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.