Planlagt

Senter for forskningsdrevet innovasjon – SFI V – trinn 2

Viktige datoer

Medio desember 2024

Beslutning om hvilke søknader som er kvalifisert til å søke i trinn 2 blir offentliggjort

Planlagt mai/juni 2025

Søknadsfrist for trinn 2

Planlagt oktober/november 2025

Beslutning om tildeling nye SFI

1. nov. 2025

Tidligste tillatte prosjektstart

1. mai 2026

Seneste tillatte prosjektstart

30. apr. 2034

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Vi lyser ut midler til oppstart av inntil åtte nye Senter for forskningsdrevet innovasjon - SFI. Målet med SFI-ordningen er å fremme innovasjon ved å støtte langsiktig forskning gjennom et nært samarbeid mellom FoU-intensive virksomheter og fremtredende forskningsinstitusjoner. SFI skal styrke innovasjonsevnen i norsk næringsliv gjennom forskning som svarer på langsiktige behov, utfordringer og fremtidige verdiskapingsmuligheter. Forskningen skal foregår i et forpliktende og langsiktig samarbeid mellom forskningsorganisasjoner og bedrifter, gjerne også i samarbeid med offentlig sektor. Forskningen skal være på høyt internasjonalt nivå og gi grunnlag for innovasjoner og økt verdiskaping i norsk næringsliv

Om utlysningen

Hvilke mål må sentrene oppfylle? 

SFI skal bidra til styrket innovasjonsevnen i næringslivet gjennom forskning som svarer på langsiktige behov og utfordringer identifisert av næringslivet. Senteret skal bidra til å utvikle et næringsliv med konkurransekraft i lavutslippssamfunnet og bærekraft med hensyn til klima, miljø og samfunn. Sentrene skal ha positiv eller nøytral effekt på grønn omstilling av norsk næringsliv. 

Se vårt søkerkurs om SFI-utlysningen

SFI-ordningen skal bidra til: 

 • Resultatene fra forskningen skal gi grunnlag for innovasjoner og økt verdiskaping i norsk næringsliv og/eller økt effektivitet og gode tjenester i norsk offentlig sektor  
 • Næringslivet skal gjennom samarbeid med ledende forskningsinstitusjoner og tilgang på forskning av høy kvalitet oppnå økt konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt  
 • Sentrene skal øke internasjonalisering av norsk næringsliv og forskningsinstitusjoner, blant annet gjennom sterke nasjonale og internasjonale forskningsnettverk og verdikjeder   
 • Sentrene skal bidra til master- og forskerutdanning for å møte kompetansebehov i næringsliv og offentlig sektor.  

For å legge til rette for at næringsliv og offentlig sektor skal ta i bruk forskningsresultater til innovasjoner, kreves stor grad og reell involvering av partnere i senteret og også at senteret har innovasjonsfaglig kompetanse. Innovasjoner basert på forskningsresultater fra sentrene forventes å følges opp av senterets partnere i separate aktiviteter, initiativer og prosjekter.  

Søkere må sette seg godt inn i utlysningen samt Krav og retningslinjer for nærings- eller samfunnsrettede sentre (pdf)

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke i faktisk samarbeid med partnere fra andre forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor.  

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner og definisjon av offentlig sektor

Private bedrifter og eventuelle offentlige aktører, skal delta som samarbeidspartnere, omtalt som brukerpartnere.  

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

 • Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en godkjent forskningsorganisasjon. 
 • Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes inn.  
 • Prosjektansvarlig organisasjonen sender inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnerne. 

Krav til prosjektleder 

 • Prosjektleder (senterleder) må dokumentere erfaring fra å lede store, komplekse prosjekter. 
 • Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne. 

Krav til samarbeidspartnere

 • Forskningen i senteret skal gjennomføres av forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører i norsk næringsliv og offentlig sektor. Se nærmere beskrivelse av samarbeid og roller i dokumentet Krav og retningslinjer for nærings- eller samfunnsrettet forskningssenter. 
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne.  
 • Senteret skal ha tre eller flere finansierende samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner, disse omtales som brukerpartnere. Det må alltid være med private bedrifter som brukerpartnere. Senteret kan også ha utenlandske brukerpartnere. Det må dokumenteres hvordan eventuelle utenlandske brukerpartnere vil bidra til å nå senterets mål.  
 • Alle brukerpartnerne skal delta aktivt i finansiering og forskning og må ha en betydelig, egen innovasjonsvirksomhet og evne til å utnytte forskningsresultater i utviklingen av sin virksomhet. 
 • Alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultater fra senteret og til å sikre at ny kunnskap tas i bruk.  
 • Senteret skal ha et styre der flertallet av medlemmene og styreleder kommer fra brukerpartnerne.

Hva kan du søke om støtte til?

Omfanget av støtten 

Brukerfinansiering som inngår i senteret, kan ikke på et senere tidspunkt brukes som næringslivsfinansiering til andre Forskningsrådsfinansierte prosjekter. Dette gjelder også brukerfinansiering som kommer til i løpet av senterperioden. 

 • Dere kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre aktiviteten i senteret.  
 • Dere kan søke om fra 50 til 96 millioner kroner fordelt over åtte år. 3/8 av Forskningsrådets finansiering vil ikke utbetales før de siste tre årene av senterperioden. Finansieringen for de siste tre årene vil avhenge av en vurdering av senteret underveis i prosjektperioden. 
 • Forskningsrådets totale finansiering kan maksimalt være to ganger finansieringen fra brukerpartnerne. Både kontantfinansiering og finansiering i form av brukerpartnernes egen arbeidsinnsats i senteret (såkalt “in kind”) skal inngå i brukerfinansieringen. Erfaringsmessig er det en fordel om det er en viss balanse mellom andelen "in kind" og andelen kontantfinansiering fra brukerpartnerne. 
 • I tillegg til finansiering fra brukerpartnere, kan prosjektansvarlig og andre forskningspartnere i senteret bidra med egenfinansiering, men dette er ikke et krav. Det er ikke anledning til å bruke finansiering fra andre Forskningsrådsfinansierte prosjekter som del av finansieringen fra vertsinstitusjon og forskningspartnere.  
 • Utenlandsopphold for stipendiater ved senteret og opphold for gjesteforskere i Norge må dekkes innenfor rammen av prosjektet. 

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.  

Forutsetninger for tildeling av støtte 

Vi tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Vi forutsetter at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i statsstøtteregelverket: 

 "Samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid."  

Følgende retningslinjer gjelder:  

 • Støtte til forskningsorganisasjonene i senteret går til organisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.  
 • Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader. Næringslivsaktører og andre som er å regne som foretak i statsstøtterettslig forstand, får altså ikke dekket noen av sine kostnader ved deltakelse i senteret.  
 • Rettigheter til prosjektresultater skal reguleres slik at foretak som deltar i senteret ikke mottar indirekte støtte fra deltakende forskningspartnere. Reguleringen av rettighetene må derfor være i tråd med ESAs retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon, punkt 29. Dette innebærer at rettigheter til IPR fra prosjektet skal allokeres til de ulike samarbeidspartnerne på en måte som fullgodt reflekterer deres arbeidspakker, bidrag og respektive interesser.  

Forskningsrådets forutsetninger for tildeling og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass før dere inngår kontrakt med oss: 

Rapportering og utbetaling av støtte 

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis. For mer informasjon om finansiering, se dokumentet "Krav og retningslinjer for nærings- eller samfunnsrettede sentre" som dere finner under "Om utlysningen". All rapportering skal skje elektronisk. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Innovasjon

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler. 

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk. 
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format. 
 • Obligatoriske vedlegg må være med. 
 • Krav til prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt. 
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt. 
 • Det kan maksimalt sendes inn ti CV-er 

Obligatoriske vedlegg  

 • Prosjektbeskrivelsen på maksimalt 20 sider pluss 1 side med referanser. Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal som du finner nederst i utlysningen. 
 • CV for prosjektleder (senterleder) på maksimalt 4 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen. 
 • CV for de inntil ni mest sentrale personene i prosjektet, på maksimalt 4 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen: 
  • Forskere som skal legge ved CV skal bruke malen "Template for CV researchers". 
  • Personer som skal sende inn CV og som ikke jobber ved en forskningsorganisasjon, kan bruke malen "Template for CV" 
 • Intensjonserklæring fra prosjektansvarlig organisasjon og alle registrerte forskningspartnere. Intensjonserklæringer skal være på maksimalt tre sider og på engelsk. Erklæringene skal ha følgende innhold: 
  • Partneren må bekrefte sin intensjon om å delta aktivt som partner i senteret og beskrive hvordan dette skal skje i praksis. 
  • Partneren må begrunne sin interesse i å delta i senteret. På hvilken måte vil senterets aktiviteter gagne partneren og skape muligheter som ikke vil være der uten senteret? 
  • Partneren må oppsummere sitt bidrag til senteret i form av kunnskap, kompetanse og eventuell finansiering, fasiliteter og egeninnsats over senterets levetid. 
  • Partneren må redegjøre for sine egne langsiktige FoU-planer og hvordan det passer med det senteret skal gjøre (strategisk forankring). 
  • Intensjonserklæring fra prosjektansvarlig organisasjon skal i tillegg inneholde en erklæring fra ledelsen om at organisasjonen vil påta seg de forpliktelser en kontrakt med Forskningsrådet innebærer. Erklæringen må også redegjøre for hvordan senteret inngår i prosjektansvarlig organisasjons faglige strategi. 
 • Intensjonserklæring fra registrerte brukerpartnere. Intensjonserklæringen skal følge en fast mal som du finner nederst i utlysningen. 
 • Oversikt over den samlede brukerfinansiering til sentere etter en fast mal som du finner nederst i utlysningen. 

Valgfrie vedlegg 

 • Forslag på inntil fem fageksperter som kan antas å være habile til å vurdere søknaden på utlysningens trinn 2. 
 • Beskrivelse av eventuelle endringer i konsortiet eller andre endringer i prosjektet fra trinn 1 til trinn 2 inkludert en forklaring på hvorfor prosjektet har samme kvalitet som tidligere.  

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | SFI

I hvilken grad senteret er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad senteret har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.
• I hvilken grad senterets forskning har relevans for innovasjon og har potensial for utvikling av innovasjoner som retter seg mot nåværende og fremtidige behov eller markedsmuligheter hos brukerpartnere i næringslivet eller offentlig sektor.

Kvaliteten på senterets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og senterets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad senteret tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad senteret forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | SFI

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad senterets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad senterets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og senterets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad senterets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• I hvilken grad riktig praksis for åpen forskning er en integrert del av prosjektet for å sikre åpen deling og utstrakt tilgang på forskningsresultater.
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk senterets resultater.

Gjennomføring | SFI

Kvalitet på prosjektleder (senterleder) og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder (senterleder) har relevant kompetanse og erfaring og er kvalifisert til å lede en satsing på denne størrelsen
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre sentersatsingen på en effektiv måte.

Kvaliteten på senterets organisering og ledelse
• I hvilken grad det gir merverdi at forskningsaktivitetene er organisert som et senter framfor flere separate prosjekter.
• I hvilken grad senteret vil bli organisert på en effektiv måte, herunder om ressursene allokert til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med senterets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i senteret er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i senteret er organisert på en egnet måte, inkludert risikostyring og innovasjonsledelse.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av senteret.

Kvaliteten og graden på internasjonalt samarbeid
• I hvilken grad omfanget av og kvaliteten på de internasjonale samarbeidsaktivitetene er i tråd med senterets mål.

Kjønnsbalanse i senterets prosjektgruppe
• Dersom det er dårlig kjønnsbalanse i senterets ledergruppe (senterleder og forskningslederne), i hvilken grad planene for å støtte utviklingen av forskertalenter av det underrepresenterte kjønn mot kvalifisering til stillinger på seniornivå er hensiktsmessige.

Behandlingsprosedyre

NB! Fullstendig beskrivelse av behandlingsprosedyren på trinn 2 vil bli publisert før 18. september 2024. 

Når søknaden er mottatt, vil vi gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist. 

Der hvor kravene er oppfylt, gjør vi søknaden, med alle obligatoriske vedlegg, tilgjengelig i en nettportal for fagpersoner som hver for seg vurderer kriteriene "Kvalitet forskning og innovasjon", "Virkninger og effekter" og "Gjennomføring". Deretter møtes fagpersonene i paneler hvor de kommer frem til en omforent vurdering av søknaden for hvert av de tre kriteriene.  Panelene vil bli sammensatt av fagpersoner som til sammen har relevant vitenskapelig og nærings- og samfunnsmessig kompetanse på aktuelle tema og fagområder. 

Søknaden vil også bli vurdert ut fra kriteriet "Relevans for utlysningen" av saksbehandlere i Forskningsrådet.  

Blant de høyest rangerte søknadene vil omtrent dobbelt så mange søknader som kan bli finansiert, bli invitert til intervju. 

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning i oktober-november 2025.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 23:21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.