Planlagt

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap og å bygge forskningskompetanse som samfunnet trenger for å forebygge og bekjempe vold, overgrep og hatkriminalitet. Målet er å stimulere til tettere samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets behov for denne kunnskapen.

Midlene skal gå til prosjekter som har som mål å utvikle kunnskap av høy kvalitet om hvordan vold, overgrep og hatkriminalitet kan forebygges og bekjempes. Resultatene skal føre til ny og bedre kunnskap om årsakene til disse formene for kriminalitet og hva som kjennetegner adekvate reaksjoner og effekter av tiltak innenfor for eksempel familie- og barnevern, psykisk helse, politiet, rettsapparatet og kriminalomsorgen.

I prosjektene bør dere undersøke hvordan ulike sektorer og tjenester kan samarbeide bedre. Forskningsinnsatsen skal blant annet bidra til økt kunnskap om forekomst, risikofaktorer og konsekvenser og hva som er gode tiltak for berørte parter og/eller risikogrupper. 

Viktige datoer

10. aug 2022

Åpen for søknad

21. sep 2022

Søknadsfrist

01. feb 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

01. aug 2023

Seneste tillatte prosjektstart

31. jul 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Mer informasjon kommer snart.

Hvem kan søke?

Mer informasjon kommer snart.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer snart.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer snart.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Temaer på tvers

Vold, overgrep og hatkriminalitet

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Mer informasjon kommer snart.

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring | KSP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Relevans for utlysningen | KSP

Tematisk innretning
I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller den tematiske innretningen temaet etterspør
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller de tematiske føringene og avgrensningene.

Utlysningens krav og kjennetegn
I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller utlysningens, og temaets øvrige, krav og kjennetegn
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller kravene til samarbeidspartnere i prosjektet.
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller formålet om kompetansebygging i forskningsmiljøene.

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon kommer snart.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2022, 17.18 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.