Gjennomført

Hvordan finansmarkedene fungerer og etisk bevissthet – midler til forskningsprosjekter

Viktige datoer

12. apr 2023

Åpen for søknad

24. mai 2023

Søknadsfrist

31. okt 2023

Tildelingsmøte i Finansmarkedsfondet

15. des 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

01. aug 2024

Seneste tillatte prosjektstart

31. jul 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Vi legger spesiell vekt på at søknaden må tydeliggjøre relevansen til Finansmarkedsfondets formål og at støtten fra fondet har utløsende effekt. Du må redegjøre for konsekvenser av eventuell redusert støtte.

Se Finansmarkedsfondets regelverk på www.finansmarkedsfondet.no.

Om utlysningen

Utlysningen har som mål å få fram grensesprengende forskning med vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront. Resultatene må være av relevans for det norske finansmarkedet.

Finansmarkedsfondets hjemmeside ligger regelverket, i tillegg til styrets søknadsveiledning.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en forskningsorganisasjon.

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjonen inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere.

Krav til prosjektleder

Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.

Prosjektlederen må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne.

Du kan være prosjektleder for maksimalt en søknad om Forskerprosjekt til Finansmarkedsfondets frist 24.05.2023.

Krav til samarbeidspartnere

Godkjente norske forskningsorganisasjoner og tilsvarende utenlandske organisasjoner kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet og motta støtte.

Foretak kan ikke være samarbeidspartnere.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Vi krever at dere i søknaden bryter prosjektbudsjettet ned i følgende kostnadstyper:

 • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig virksomhet og samarbeidspartnere i forskningsorganisasjone.
 • andre prosjektkostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden.
 • utstyr, som omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet

Posten Innkjøp av FoU-tjenester skal ikke brukes.

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan dette inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet, i løpet av prosjektperioden.

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Omfanget av støtten

Finansmarkedsfondet har ingen nedre eller øvre støttegrense, men merk at det gis tildelinger for ett år av gangen til flerårige prosjekter, og årlig tildeling baseres på godkjent framdriftsrapport hvert år. Det stilles ikke krav til egenfinansiering, men for UH-sektoren forutsettes noe egenfinansiering av forskertid.

Du kan søke om støtte til budsjetterte prosjektkostnader. For personalkostnader, må du ta utgangspunkt i rundsumsatsene for stipendiater for prosjektpartnere i Norge.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Prosjektene må starte opp mellom 15.12.2023 og 01.08.2024. Seneste tillatte prosjektslutt er 31.07.2028.

Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader.

Finansmarkedsfondets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av. Merk at Finansmarkedsfondets regelverk setter begrensninger mht. flerårige bevilgninger, og styret i Finansmarkedsfondet vil derfor bevilge årlige beløp, basert på innsendte og godkjente framdriftsrapporter.

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass før dere inngår kontrakt med Forskningsrådet:

 • Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.
 • Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.
 • For alle prosjekter som håndterer data, skal prosjektansvarlig utarbeide en datahåndteringsplan i forbindelse med revidert søknad. Her finner dere mer informasjon om krav til datahåndteringsplaner i prosjekter som får finansiering fra oss.
 • Den prosjektansvarlige organisasjonen avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet. Dette skal spesifiseres i prosjektets datahåndteringsplan.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten tertialsvis og du får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. Alle prosjekter skal i utgangspunktet framdriftsrapportere 1. oktober hvert år. Godkjent framdriftsrapport er grunnlaget for styrets tildeling til flerårige prosjekter for kommende år. All rapportering skal skje elektronisk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Midlene skal gå til forskning på finansmarkedsområdet, og resultatene skal være relevante for det norske finansmarkedet. Merk at Finansmarkedsfondets regelverk stiller særskilte krav til publisering.

Politikk- og forvaltningsområder

Finansmarkedene og økonomisk styring

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Bruk standardmalene som du kan laste ned nederst på siden.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse
 • CV for prosjektleder
 • CV for sentrale deltakere i prosjektet

Søknader som ikke oppfyller kravene over kan bli avvist.

Valgfritt vedlegg

 • forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Søknadene skal vurderes etter standard vurderingskriterier for Forskerprosjekt for fornyelse. Finansmarkedsfondets styre vil vurdere relevans opp mot Finansmarkedsfondets formål og det norske finansmarkedet. Styret vil også vurdere utløsende effekt. Merk også at Finansmarkedsfondets regelverk stiller særskilte krav til formidling.

Dere må redegjøre for konsekvenser av eventuell redusert støtte.

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med søknadstypen og etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet – potensial for å flytte forskningsfronten| FP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Forskningskvalitet – kvalitet i FoU-aktiviteter | FP

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvorvidt prosjektet tar hensyn til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte. Hvis relevant, hvorvidt prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• Potensielle vitenskapelige virkninger og effekter:
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i framtiden.
I hvilken grad de planlagte resultatene skal gjøres åpent tilgjengelige for å sikre gjenbruk av forskningsresultatene og forsterke reproduserbarhet.
• Potensielle samfunnsmessige virkninger og effekter (kun dersom søker selv har beskrevet dette i søknaden):
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i framtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling, kommunikasjon og utnyttelse
• I hvilken grad riktig praksis for åpen forskning er en integrert del av prosjektet for å sikre åpen deling og utstrakt tilgang på forskningsresultater.
• Kvaliteten på og omfanget av formidling til og involvering av forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.

Gjennomføring | FP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Relevans for utlysningen

I hvilken grad prosjektet svarer på utlysningens formål og føringer.

Behandlingsprosedyre

Alle søknader om Forskerprosjekt vil bli vurdert av internasjonale fageksperter. Etter at panelvurderingen er gjennomført vil søknader bli vurdert med hensyn til relevans. Administrasjonen skriver en innstilling med anbefalinger til Finansmarkedsfondets styre. Styret fatter til slutt vedtak om bevilgning eller avslag.

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning 06.11.2023.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 14:01 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.