Gjennomført

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2021

Viktige datoer

10. aug. 2022

Åpen for søknad

21. sep. 2022

Søknadsfrist

1. okt. 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

1. okt. 2022

Seneste tillatte prosjektstart

NOVEMBER

Svar på søknaden

31. des. 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Forskningsrådet ønsker at resultater fra offentlig finansiert forskning er åpent tilgjengelig.

Gjennom STIM-OA-ordningen skal Forskningsrådet bidra til å lette overgangen til åpen publisering. STIM-OA støtter forskningsorganisasjoners publiseringskostnader ved å dekke inntil 50 prosent av organisasjonenes kostnader til åpen publisering fra forrige regnskapsår.

STIM-OA gjelder alle fagfelt og er åpen for alle godkjente forskningsorganisasjoner i Norge. Virkemiddelet er tidsbegrenset, med varighet på åtte år (2015–2022). Dette er den siste utlysningen i STIM-OA-ordningen.

Om utlysningen

STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrift med fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access"). Ordningen dekker ikke kostnader til frikjøp av enkeltartikler i ellers abonnementsbaserte tidsskrifter ("Hybrid Open Access").

STIM-OA erstatter all finansiering av artikkelavgifter over driftskostnader i enkeltprosjekter. Artikkelavgifter skal derfor ikke inngå som driftskostnad i ordinære prosjektsøknader.

Vi lyser ut STIM-OA-midler én gang i året. Vi dekker kun kostnader til artikkelavgifter ("Article Processing Charges", APC) fra forrige regnskapsår.  

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig må være en godkjent norsk forskningsorganisasjon og må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet. Administrativt ansvarlig og prosjektleder bør være én og samme person.

Hva kan du søke om støtte til?

Norske forskningsorganisasjoner kan søke om støtte til å dekke artikkelavgifter (APC) fra 2021.

Artiklene skal være publisert i tidsskrifter som er

Støtten dekker ikke kostnader til "hybrid" Open Access-publisering, dvs. frikjøp av enkeltartikler i tidsskrift som ellers er abonnementsbaserte.

Beregning av støtte

STIM-OA støtter forskningsorganisasjoners publiseringskostnader ved å dekke inntil 50 prosent av organisasjonenes kostnader til åpen publisering for regnskapsåret 2021.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Dersom dere får innvilget søknaden, må følgende på plass: Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Denne må være på plass innen kontraktsinngåelse for prosjekter med tilskudd fra oss. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.

Utbetaling av støtte

Utbetaling av støtte skjer etter kontraktsinngåelse ved fakturering til Forskningsrådet på godkjent støttebeløp.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Kommunikasjon og formidling

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Søknadene vurderes av Forskningsrådets administrasjon. Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp og hva det søkes om må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • Søknaden og vedleggt skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Hver enkelt organisasjon kan kun sende inn én søknad.
 • Kostnader det søkes støtte til må føres med prosjektperiode 01.10.2022–31.12.2022.
 • Artiklene dere har betalt artikkelavgift for i 2021 skal føres opp i en egen liste etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen. Artikkellisten skal være så komplett som mulig. Felter merket med stjerne må fylles ut. Artikler som ikke har komplett informasjon i obligatoriske felter vil bli strøket fra listen. Listen skal innen søknadsfristen:

Søknader som ikke oppfyller kravene vil bli avvist.

Veiledning til utfylling av søknadsskjemaet

 • Prosjektansvarlig: Administrativt ansvarlig og prosjektleder bør være én og samme person.
 • Finansieringsplan: De samlede APC-kostnadene fra 2021 skal fordeles på Egenfinansiering (50 prosent av hele beløpet) og Søkes Forskningsrådet (50 prosent av hele beløpet).
 • Hele beløpet, dvs. samlede kostnader til artikkelavgifter (APC) fra 2021, skal føres under Andre driftskostnader i kostnadsplanen.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Behandlingsprosedyre

STIM-OA-utlysningen behandles administrativt. Det innebærer at administrasjonen går gjennom de innsendte listene med artikler og sjekker om de oppfyller kravene i utlysningen.

Dersom det totalt søkte beløpet overstiger midlene som er tilgjengelig, vil vi gjøre en lik prosentvis avkortning hos alle søkerne.

Forventet svar på søknaden er november 2022.

Obligatorisk vedlegg

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 02:04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.