Tildelingsbrev fra departementene

Tildelingsbrevet viser hvilke bevilgninger Forskningsrådet har til disposisjon og fastsettes årlig etter budsjettbehandlingen i Stortinget. Tildelingsbrevet er et styringsdokument fra regjeringen.

I tillegg til budsjettrammer fastsetter tildelingsbrevet blant annet resultatmål for Forskningsrådets virksomhet og vår rapporteringsplikt til departementene.

Forskningsrådet ligger administrativt under Kunnskapsdepartementet, men også andre departementer bevilger penger til forskning gjennom Forskningsrådet i egne tildelingsbrev.

Tildelingsbrev

Nedenfor er tildelingsbrev for 2023:

Nedenfor er tildelingsbrev for 2022:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 05:33 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.