Gjennomført

Reisestøtte for doktorgrads- og postdoktorstipendiater til Emerging Leaders 2022

Viktige datoer

1. jun. 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jun. 2022

Seneste tillatte prosjektstart

30. jun. 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Emerging Leaders er et utviklingsprogram for unge forskere med mål om å skape nettverksbygging, lederutvikling og faglig innføring i sentrale muligheter og utfordringer i nordområdene og Arktis spesielt. Emerging Leaders arrangeres i forkant av konferansen Arctic Frontiers 2022 i Tromsø. Programmet inkluderer også deltakelse på de to siste dagene av konferansen. 

Om utlysningen

Vi lyser ut 10 reisestipender til deltakelse på Emerging Leaders som foregår 5.–9. mai 2022 i Bodø og Tromsø. 

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Doktorgrads- og postdoktorstipendiater under 35 år (født i 1986 eller senere) tilknyttet norske universiteter eller forskningsinstitutter, kan søke. Stipendiaten må ha en spesiell interesse for Arktis.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at du sender inn søknaden.

Krav til prosjektleder

Doktorgrads- eller postdoktorstipendiaten skal stå som prosjektleder for søknaden.

Stipendiaten må være knyttet til et norsk universitet eller forskningsinstitutt.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om reisestipend på 35 000 kroner til deltakelse på Emerging Leaders 2022. Beløpet dekker hotell, billetter på Hurtigruten, sosiale aktiviteter, alle måltider og de to første dagene av konferansen Arctic Frontiers.

Reise til Bodø og fra Tromsø dekkes ikke.

Rapportering og utbetaling av støtte

Etter at prosjektet er gjennomført må de som får stipend avlevere en kort rapport til arrangøren. Reisestøtten utbetales fra Forskningsrådet etter at prosjektet er gjennomført basert på bekreftelse på deltakelse og godkjent rapportering til arrangøren.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Klima- og polarforskning

Polar

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

For utlysninger med løpende søknadsfrist er det ikke mulig å sende inn en søknad flere ganger. Gjør derfor søknaden helt ferdig før du sender den inn.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • CV for prosjektleder (stipendiaten). Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden. Vedlegget lastes opp som vedleggstype "CV" i søknadsskjemaet.
 • Sammendrag av en tematisk relevant presentasjon (maksimalt 2 sider). Det skal ikke sendes fulle manuskripter eller artikler. Vedlegget lastes opp som vedleggstype "Prosjektbeskrivelse."

Sammendraget vil bli brukt i søknadsevalueringen og også til å invitere deltakerne til å gi en kort presentasjon som del av programmet i Emerging Leaders. Sammendraget må derfor inneholde tilstrekkelig informasjon til å bli vurdert for arktisk relevans.

Sammendraget må vise hvordan stipendiatens presentasjon vil:

 • bidra til formidling av god kunnskap innenfor de angitte temaene for Emerging Leaders 2022
 • være av høy relevans og kvalitet
 • presentere nye eller nylig publiserte data eller innovasjoner
 • ikke være av kommersiell karakter eller inneholde reklame for spesifikke bedrifter, produkter eller tjenester

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med søknadstypen og etter disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Søknaden vil bli administrativt vurdert av Forskningsrådet og av prosjektkoordinator i Emerging Leaders. Beslutningen fattes administrativt i Forskningsrådet.

Utover vurderingen av søknaden, vil det bli gjort en helhetsvurdering av alle søknadene der det vil bli lagt vekt på:

 • faglig spredning innenfor relevante fag
 • god spredning mellom ulike organisasjoner
 • en best mulig kjønnsbalanse

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 02.26 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.