Gjennomført

Støtte til forskningstoktet GoNorth

Viktige datoer

1. jul. 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

1. sep. 2022

Forventet tidspunkt for tildeling.

1. okt. 2022

Seneste tillatte prosjektstart

31. des. 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet er å bevilge penger til GoNorth-sammenslutningen sitt forskningstokt med FF Kronprins Haakon nord for Svalbard i perioden 14. oktober–ca. 20. november 2022.

Om utlysningen

Vi lyser ut 15 millioner som skal gå til gjennomføring av GoNorth-sammenslutningen sitt forskningstokt med forskningsfartøyet FF Kronprins Haakon høsten 2022. Midlene skal sikre at toktet kan gjennomføres som planlagt og med det nødvendige utstyret for de ulike forskningsprosjektene som er med på toktet. 

Utlysningen dreier seg kun om dette forskningstoktet. Midlene gjelder gjennomføring av selve toktet. Alle prosjekter som skal være med på toktet, har sine egne finansieringskilder og kan ikke søke på disse midlene.

Utlysningen finnes kun på norsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Utlysningen er målrettet og kun SINTEF kan søke.  

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en forskningsorganisasjon. 

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjonen inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere.

Krav til prosjektleder

Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne.

Krav til samarbeidspartnere

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet og motta støtte.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

I søknaden skal dere bryte ned prosjektbudsjettet i følgende kostnadstyper:

 • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig virksomhet og samarbeidspartnere.  
 • andre prosjektkostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter. Eventuelle innkjøp fra underleverandører skal føres her. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden.
 • utstyr, som omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Vi kan gi støtte på 15 millioner kroner i denne utlysningen. Det stilles ikke krav til egenfinansiering.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Prosjektet må starte opp mellom 1. august og 1. oktober 2022. Seneste tillatte prosjektslutt er 31. desember 2022.

Vi tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass når dere reviderer søknaden:

 • Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Denne må være på plass innen kontraktsinngåelse for prosjekter med tilskudd fra oss. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.
 • Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.
 • Dere må utarbeide en datahåndteringsplan for eventuelle forskningsdata som blir håndtert i prosjektet i forbindelse med revidert søknad. Dataene skal gjøres tilgjengelige i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable).
 • For prosjekter som er med på toktet og finansiert gjennom andre av Forskningsrådets budsjettformål, er det i den enkelte kontrakt spesifisert datahåndteringsplan og arkivløsning. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Klima- og polarforskning

Svalbard

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg

 • CV for sentrale deltakere i prosjektet etter retningslinjene for søknadstypen

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Behandlingsprosedyre

Søknaden vil bli behandlet administrativt av Forskningsrådet. Vi forventer å publisere tildeling innen 1. september 2022.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 01.38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.